В В Задорожний, Ю О Домбровський, Н І Андрейчук - Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІСНИК

 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

 

 

 

 

Видається з 1964р.

 

 

№ 586

 

 

ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО І ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА ПИТАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИКИ

 

 

 

 

Відповідальний редактор - проф., д-р філол. наук Бацевич Ф.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

2007

УДК 41

 

 

У Віснику висвітлюються актуальні проблеми лінгвометодики науково-технічного та художнього тексту. У функціонально-комунікативному аспекті досліджуються елементи лексичного та граматичного рівнів як мови загалом, так і різних субмов зокрема. Розглядаються питання різних методик викладання іноземних мов, контролю знань студентів, програм курсу, а також перекладацької майстерності.

Для філологів, викладачів, аспірантів, студентів.

 

 

Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка"

(протокол № 56 засідання від 27.03.2007р.)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ 13038-1922Р

 

 

 

 

Редакційна колегія:

 

д-р філол. наук, проф. Бацевич Ф.С. (відп. редактор);

д-р філол. наук, проф. Полюга Л.М.;

д-р філол. наук, проф. Помірко Р.С.;

д-р філол. наук, проф. Задорожний Б.М.;

д-р філол. наук, проф. Зорівчак Р.П.;

д-р філол. наук, проф. Кусько К.Я.;

канд. філол. наук, доц. Задорожний В.В. (заст. відповід. редактора); канд. філол. наук, доц. Домбровський Ю.О. (відповідальний секретар); канд. філол. наук, доц. Андрейчук Н.І.; канд. філол. наук, доц. Вознюк Г.Л.; канд. філол. наук, доц. Карий І.П.

 

 

 

Адреса редколегії:

Національний університет "Львівська політехніка" вул. С. Бандери, 12, Львів-13, 79013

 

 

 

 

 

 

 

 

© Національний університет "Львівська політехніка", 2007

ЗМІСТ

 

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Лещук Т.Й. Славний ювілей. Видатному шекспірознавцю,

професору Борису Князевському - 80 років!                                                    3

Задорожний В.В. Професор Медведів А.Р. - вчений, германіст, романіст, японіст...... 4

Медведів А.Р. Страдницький шлях Романа Медведіва, священика з Ніжина ............... 6

 

ПОЕТИЧНИЙ КУТОЧОК ПЕРЕКЛАДАЧА

Ільницька Л.В. Т. Гарді "Це ти копаєш на моїй могилі?".................................................. 9

Фучила О.М. Л. Рельштаб "Серенада".............................................................................. 10

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Антонюк Г.Д. Інтерактивне навчання як модель міжкультурної комунікації ............  11

Вдовін В. В. Комунікативний підхід як оптимальний засіб вивчення

іноземної мови у ВНЗ .....................................................................................  15

Ільчишин Н.М. Культурологічний підхід до вивчення іноземної мови ........................ 20

Ключковська І.М. Базові підходи до структурування змісту інтегративного підручника

з іноземних мов для студентів інженерних спеціальностей             25

Мукан Н. В. Сучасні дослідження в галузі підвищення кваліфікації вчителів

у системі неперервної професійної освіти англомовного світу ................. 29

Сидорчук О.В. До питання інтенсифікації навчального процесу з урахуванням

набутого студентами досвіду та факторів, що впливають

на ступінь засвоєння матеріалу            36

Федоришин М.С. Особливості викладання основ японського письма

у Львівській політехніці           39

Фучила О.М. Використання пісень в процесі вивчення англійської мови ................ 42

 

ПРОБЛЕМИ МОВОЗНАВСТВА, ПСИХОЛІНГВІСТИКИ І СОЦІОЛІНГВІСТИКИ

Андрейчук Н.І., Мамажанова І. А. Деякі особливості вербалізації концепта

"доля" в українській та англійській мовах             47

Байбакова І.М. Значення невербального спілкування у контексті взаємодії культур 52

Голощук С.Л. Когнітивно-комунікативні особливості спонукального дискурсу........ 56

Голуб І.Ю. Професійно спрямована соціокультурна компетенція

як важлива складова підготовки майбутніх перекладачів

на практичних заняттях з другої іноземної мови       60

Задорожний В. В. Німецькомовні патентні описи

як акти науково-технічно-правової комунікації        65

Ільницька Л.В. Інфінітивні конструкції в автентичних науково-популярних текстах з комп'ютерної техніки та їх опрацювання на практичних заняттях

з англійської мови у технічних вищих навчальних закладах   67

Кузик М.М. Значення кон'юнктива у головних і незалежних реченнях у ранній латині

(на основі творів Плавта і Теренція)        71

Кузнецов М.І. Комунікативно-тематичні ситуації дискурсу

та аналіз його складових          75

Прикарпатська І. Реалізація акту мови "побажання" в українській мові та американському варіанті англійської мови

з точки зору міжкультурної прагматики....................................................... 80

ФУНКЦІОНУВАННЯ В ТЕКСТІ ЛЕКСИКО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ

ТА ГРАМАТИЧНИХ СТРУКТУР

Вислободська І.М. Функціональна переорієнтація у процесі формування

цілісного значення фразових дієслів сучасної англійської мови

(на прикладі ФД з лексико-семантичної групи "рух")        85

Гасько О.Л. Візуалізація лексемної наповненості вузлів у векторному графі та структурні параметри словотвірного гнізда

(на матеріалі лексико-семантичного поля "strong-weak" ............................. 89

Дужа-Задорожна М.П. Особливості абревіатур у німецькій економічній мові .......... 94

Магдач З. Т. Деякі аспекти діахронного вивчення синонімічних рядів дієслів в англійській

мові (на прикладі синонімічних рядів дієслів to like/to dislike) ............. 97

РатичМ.Т. Сфери вживання претеріта і перфекта у німецькій мові........................... 101

Сопронюк І. В. Особливості лексико-семантичного наповнення моделей БАХУВРІХІ

(на матеріалі поеми Гомера "Іліада")      106

 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТІВ. ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Дмитрук В. А. Мотиви Різдва як сімейного свята в ранніх творах Ч. Діккенса ........ 112

Домбровський Ю.О. Ціну смерти спитай у мертвих ("Сало, або 120 днів Содома").. 116

Карий І. П. Інтерпретація фолькльорних мотивів і образів у поетичній творчості

Дмитра Павличка             119

Лещук Т.Й. "Фауст" Й.В. Ґете в контексті ідеї довговічності (Погляд через

ретроспекцію наукового слова) ............................................................. 123

Пасічник Г.П. Особливості лексико-семантичної репрезентації художнього концепта

"пейзаж" (на матеріалі роману "The Invisible Man" Г. Веллса) ........... 131

 

РЕЦЕНЗІЇ

Бріцин В. М. Рецензія на монографію професора кафедри іноземних мов

Національного університету "Львівська політехніка" Лещука Т.Й.
"Науково-технічна термінологія. Стан і перспективи (Комплексне
дослідження на прикладі сучасної німецької мови)"    137

Збірник наукових праць

 

 

 

 

В І С Н И К

Національного університету "Львівська політехніка"

 

 

 

Видається з 1964р.

 

№ 586

 

ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО І ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА ПИТАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИКИ

 

 

 

 

 

 

Редактор Ольга Грабовська Комп'ютерне верстання Олени Катачиної Художник-дизайнер Уляна Келеман

 

 

 

 

 

 

 

 

Здано у видавництво 13.06.2007. Підписано до друку 30.08.2007. Формат 60x84 1/8. Папір офсетний. Друк на різографі. Умовн. друк. арк. 16,3. Облік.-видавн. арк. 12,70. Наклад 100 прим. Зам. 70563.

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Реєстраційне свідоцтво серіїДК№ 751 від 27.12.2001

Поліграфічний центр Видавництва Національного університету "Львівська політехніка"

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

Страницы:
1 


Похожие статьи

В В Задорожний, Ю О Домбровський, Н І Андрейчук - Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики