Л М Духновська - Судово-бухгалтерська експертиза - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

 

 

Л.М. Духновська

 

 

 

 

 

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА

ЕКСПЕРТИЗА

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ НУХТ 2012

УДК 340.6/657


Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1/11-452 від 20.01.11

 

Рецензенти: д-р екон. наук, професор Ю. А. Кузьмінський (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана); д-р екон. наук, професор В. П. Пантелеев (Національна академія статистики, обліку і аудиту)

 

 

Духновська Л.М. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч. посіб. - К.: НУХТ, 2012. - 143 с.

 

 

 

IBSN 978-966-612-122-9

 

 

Викладено сутність та методологію судово-бухгалтерської експертизи, методику і техніку призначення й проведення експертизи фінансово-господарської діяльності промислових підприємств на основі нормативно-законодавчої бази України. Основна мета цього посібника -озброїти студентів необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками з судово-бухгалтерської експертизи, навчити їх методично правильно застосовувати її прийоми на практиці, кваліфіковано складати висновок судового експерта відповідно до вимог чинного законодавства України.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний для експертів-бухгалтерів і аудиторів, які практикують.

 

 

 

УДК 340.6/657

IBSN 978-966-612-122-9


© Л.М.Духновська, 2012 © НУХТ, 2012

ЗМІСТ

 

Передмова.................................................................................................................................... 3

 

Розділ 1. Судові експертизи, їх цілі і завдання у правоохоронній
діяльності
..................................................................................................................................... 5

1.1.       Поняття судових експертиз та їх використання у правоохоронній
діяльності
....................................................................................................................................... 5

1.2.       Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи................................... 6

1.3.       Відмінність судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та
дослідження
................................................................................................................................... 9

1.4.       Завдання та функції судово-бухгалтерської експертизи.............................................. 10

1.5.       Класифікація судово-бухгалтерських експертиз........................................................... 12

Запитання і завдання для самоконтролю............................................................................... 13

Тести........................................................................................................................................... 14

 

 

Розділ 2. Методологія судово-бухгалтерської експертизи................................................ 16

2.1.  Предмет судово-бухгалтерської експертизи.................................................................... 16

2.2.  Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи..................................................................... 17

2.3.  Принципи судово-бухгалтерської експертизи............................................................... 19

2.4.       Метод    судово-бухгалтерської    експертизи   та   його методичні

прийоми.................................................................................................................................... 20

Запитання і завдання для самоконтролю............................................................................... 26

Тести........................................................................................................................................... 26

 

Розділ 3. Суб'єкти судово-бухгалтерської експертизи...................................................... 28

3.1.    Види суб'єктів судово-бухгалтерської експертизи........................................................ 28

3.2.    Права, обов'язки та відповідальність експерта-бухгалтера........................................... 30

3.3.    Порядок атестації судових експертів.............................................................................. 33

Запитання і завдання для самоконтролю............................................................................... 34

Тести........................................................................................................................................... 34

 

Розділ 4. Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії............................... 36

4.1.     Організація судово-бухгалтерської експертизи В Україні............................................ 36

4.2.     Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи............................................ 37

4.3.     Планування роботи експерта-бухгалтера...................................................................... 40

4.4.     Стадії судово-бухгалтерської експертизи............ 42

Запитання і завдання для самоконтролю............................................................................... 43

Тести........................................................................................................................................... 44

 

Розділ 5. Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської
експертизи
................................................................................................................................. 46

5.1. Зміст і завдання інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської
експертизи .. 46

5.2.       Організація інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської
експертизи
.................................................................................................................................. 50

5.3.    Застосування автоматизованої системи обробки інформації в судово-

бухгалтерській експертизі....... 51

Запитання і завдання для самоконтролю............................................................................... 55

Тести........................................................................................................................................... 55

 

Розділ 6. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи
окремих господарських операцій
.......................................................................................... 56

6.1.     Експертне дослідження операцій з грошовими коштами........................................... 56

6.2.     Методика експертного дослідження операцій з основними засобами та
нематеріальними активами....... 60

6.3.      Методика експертного дослідження операцій з матеріальними
запасами... 66

6.4.     Організація та особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи
виробництва і реалізації продукції, товарів, робіт та послуг
............................................... 72

6.5.     Бухгалтерська експертиза операцій з праці та її оплати............................................... 76

6.6.     Проведення експертизи при виявленні та розслідування правопорушень,
пов'язаних із ухиленням від сплати податків
......................................................................... 83

6.7.     Судово-бухгалтерська експертиза фінансових результатів діяльності

підприємства.............................................................................................................................. 88

Запитання і завдання для самоконтролю............................................................................... 92

Тести........................................................................................................................................... 92

 

Розділ 7. Узагальнення та оцінка результатів судово-бухгалтерської
експертизи
................................................................................................................................. 94

7.1.    Висновок експерта-бухгалтера, його структура........................................................... 94

7.2.    Дослідження і оцінка висновку судово-бухгалтерської експертизи............................ 96

7.3.    Реалізація експертного висновку в судовому процесі................................................... 99

Запитання і завдання для самоконтролю............................................................................. 100

Тести......................................................................................................................................... 101

 

Додатки

Додаток А. Закон України „Про судову експертизу "........................................................ 104

Додаток Б. Інструкція „Про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових

експертиз та експертних досліджень ".......................................................................... 113

Додаток В. Висновок судово-бухгалтерської експертизи у кримінальній
справі
........................................................................................................................................ 131

 

Список рекомендованої літератури................................................................................... 139

ПЕРЕДМОВА

 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України відбувається реформування судово-правової системи держави, що супроводжується криміналізацією суспільства та значним зростанням правопорушень у господарській діяльності. Основним завданням чинного законодавства в Україні є захист законних інтересів держави, підприємців і споживачів у господарській сфері. Існуюча система юридичного обслуговування підприємств та населення забезпечує, як правило, нотаріальну або адвокатську підтримку. Тому застосування економічних експертиз як джерела доказів в судових процесах є досить актуальним на сьогоднішній день.

Найбільша питома вага серед правопорушень у сфері економіки припадає на порушення податкового законодавства. Виявлення і розкриття правопорушень потребує не тільки юридичних знань, а і спеціального досвіду в різних сферах економіки (бухгалтерському обліку, оподаткуванні, контрольно-ревізійній діяльності тощо). В Україні податкове регулювання прибутків юридичних осіб і громадян знаходиться в стадії становлення. Множинність податків, складний механізм їх обчислення і сплати в бюджет, часта зміна податкового законодавства ускладнюють як теоретичне сприйняття окремих податків, так і практичне їх обчислення.

Судово-бухгалтерська експертиза у своєму розвитку є економічним дослідженням конфліктних ситуацій у господарській діяльності, що стали об'єктами розслідування правоохоронними органами, з метою їх усунення і запобігання в майбутньому.

Судово-бухгалтерська експертиза знайшла дуже широке застосування в арбітражних судах, насамперед у позовах про скасування актів податкових органів, про застосування і стягнення фінансових санкцій. Ось тут висновки експертів-бухгалтерів є дуже ефективними засобами доведення, що штрафи, застосовані податковими органами, або значно завищені, або зовсім не маютьпід собою законних підстав. На думку юристів, які відстоюють інтереси суб'єктів підприємницької діяльності в арбітражних судах, висновки експертів, складені під час судово-бухгалтерської експертизи, становлять універсальний засіб доведення і, відповідно, захисту своїх інтересів у спорах з фіскальними органами.

В посібнику висвітлені теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи, запропонована організація і методологія проведення експертизи фінансово-господарської діяльності підприємств на базі нормативно-законодавчої бази України.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Л М Духновська - Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень пов'язаних із ухиленням від сплати податків

Л М Духновська - Підходи до управління грошовими коштами суб'єктів господарювання

Л М Духновська - Аналіз сучасного стану бурякоцукрового виробництва чернігівського регіону

Л М Духновська - Організаційні підходи до формування стабільного ринку цукру

Л М Духновська - Світовий та вітчизняний досвід держ регулювання виробництва та реалізації цукру