С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма виробничої практики студентів IV курсу - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ. МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НА­ЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор НУХТ, професор__________ С.В. Іванов

"______ "_______________ 2012 р.

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

виробничої практики студентів ІУ курсу напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» («Технологія продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»)

денної форми навчання

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету

оздоровчих продуктів і харчової

експертизи

Протокол № 10

від " 26 " квітня 2012 р.

СХВАЛЕНО

Вченою радою НУХТ

Протокол № 10

від   "31 " травня 2012 р.

 

 

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри експертизи харчових продуктів Протокол № 13 від  " 26 "  квітня 2012 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ НУХТ 2012

Програма виробничої практики студентів ІУ курсу напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» («Технологія продуктів оздоровчого та про­філактичного призначення») для студ. ден. форми навчання - Уклад. Усатюк С.І., Петруша О.О., Сидор В.М. - К.:НУХТ. 2012.- 14 с.

 

Рецензент                  Н.П. Івчук, кандидат техн. наук

 

 

 

 

Укладачі                    С.І. Усатюк, кандидат техн. наук

О.О. Петруша,

В.М. Сидор, кандидат техн. наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск С.В. Іванов д-р хім.. наук, проф..

ВСТУП

Виробнича практика є першим етапом практичної підготовки фахівців. Вона дає можливість закріпити отримані теоретичні знання з усіх дисциплін навчального процесу, зібрати необхідну інформацію для виконання курсового проекту, набути навиків прийняття правильних рішень у конкретних виробни­чих ситуаціях на одному з підприємств харчової промисловості

Термін практики чотири тижні. Період проходження практики УІІ семестр (вересень).

Виробнича практика студентів за напрямом «Харчові технології та інже­нерія» проводиться під керівництвом викладачів кафедри експертизи харчових продуктів передбачає вивчення особливостей технології виробництва харчових продуктів, вплив технологічних процесів на збереження харчових та біологічно активних речовин сировини, збір матеріалів для поглиблення знань про вироб­ництво, вивчення службових обов'язків працівників на підприємстві.

Студенти, які мають академічні заборгованості, до практики не допуска­ються.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ Мета переддипломної практики:

поглиблення та закріплення теоретичних знань з усіх вивчених в університеті дисциплін;

ознайомитись зі виробничо-господарською діяльністю конкретного підприємс­тва харчової промисловості;

ознайомитись із специфікою роботи на посадах оператора технологічного процесу, хіміка, інженера -технолога, завідувача лабораторії;

підготовка до виконання курсового та дипломного проектування з технології функціональних харчових продуктів.

Завдання практики:

зібрати матеріали для звіту про практику і виконання курсового проекту;

ознайомитись із роботою підприємства харчової промисловості, його техніко-економічними показниками та перспективами розвитку, його організаційною структу­рою, системою управління підприємством;

набути навички використання державних стандартів при визначенні якісних по­казників сировини, напівфабрикатів і готової продукції

ознайомитись із конструкцією технологічного обладнання, принципами його роботи і правилами експлуатації;

ознайомитись з допоміжними цехами підприємства, які забезпечують його па­рою, водою, холодом, електроенергією, та вимогами техніки безпеки та охорони праці;

підготувати пропозиції щодо підвищення харчової та біологічної цінності про­дуктів;

ознайомитись зі станом і типом споруд головного корпусу та складських при­міщень (габаритні розміри, площа, кубатура, конструкції і матеріали основних елемен­тів споруд, розташування і взаємозв'язок ділянок заводу, побутових і службових при­міщень, санітарно-технічним обладнанням.

У результаті проходження практики студенти повинні:

знати питання, викладені у розділі „Зміст практики";

вміти дати оцінку стану технології і технічному стану на підприємстві та запропонувати шляхи їх удосконалення;

зібрати фактичні, нормативні і довідкові матеріали, систематизувати їх для виконання курсового проекту;

здійснити технологічні та техніко-економічні розрахунки, які дають мож­ливість визначити напрями подальшої роботи над курсовим проектом;

чітко сформулювати мету, завдання і шляхи вирішення поставленої у ку­рсовому проекті проблеми;

організувати техніко-хімічний та мікробіологічний контроль сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

одержати навички у вирішенні інженерно-технічних завдань, що вини­кають у ході виробничого процесу, керівництві технологічним процесом і під­порядкованим персоналом на одній з посад - оператора технологічного процесу, змінного інженера, змінного технолога, проведенні виховної роботи у коле­ктиві щодо значення правильного адекватного харчування для здоров'я та життєдіяльності людини.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

 

Студенти направляються на практику за наказом ректора університету. На виробничу практику на одне підприємство направляють 2-3 студентів. Сту­дент має можливість поїхати на практику на підприємство, що має з НУХТ три­сторонній договір і характеризується сучасним рівнем виробництва.

До початку проходження практики студент оформляє санітарну книжку.

Перед від'їздом на практику викладачі кафедри експертизи харчових про­дуктів проводять організаційні збори студентів, на яких проводять ознайомлен­ня з керівниками практики від університету, основним змістом програми прак­тики та порядком її виконання, видають щоденники з практики.

Студент прибуває на підприємство. У відділі кадрів оформляє документи про прибуття на практику, отримує перепустку на підприємство. Наказом по підприємству студента зараховують на практику та призначають керівником практики від підприємства інженерно-технічних працівників.

Після зарахування студента на практику в університет надсилається "Під­твердження прибуття студента на підприємство". Усі подальші дії студент уз­годжує з керівником практики від підприємства.

Перед початком проходження практики студент повинен пройти інструк­таж з техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки з оформленням необхідних документів. Без зазначеного інструктажу студент до проходження практики не допускається.

Студент повинен мати спецодяг або бути ним забезпечений за рахунок підприємства.

Перед проходженням практики студент разом з керівником практики від підприємства складає календарний графік проходження практики на даному пі­дприємстві з урахуванням рекомендованого розподілу часу, що наведений у даній програмі.

Під час проходження практики студент повинен вести робочий зошит, у якому слід занотовувати зібрані за день матеріали, які потім будуть використані при складанні звіту про практику.

Відповідальність про виконання графіка проходження практики та про­грами несе студент, а за організацію проведення практики адміністрація підп­риємства та кафедра експертизи харчових продуктів.

 

3.КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

 

Керівник практики від університету контролює забезпечення студен­там-практикантам нормальних умов проходження практики та побуту в період перебування на заводі, консультує студентів з усіх питань організації і прохо­дження практики, контролює і оцінює рівень практичних знань студентів. Після закінчення керівник практики у складі комісії з викладачів кафедри приймає за­лік з практики.

Керівник практики від підприємства разом з керівником практики від університету (або без нього), складає календарний графік проходження практи­ки, проводить першу ознайомлювальну екскурсію по заводу; сприяє забезпе­ченню студентів необхідною літературою та нормативно-технічною докумен­тацією протягом усього періоду проходження практики, сприяє наданню студе­нту інформації з питань технології виробництва, екологічного контролю, еко­номіки та організації виробництва, стандартизації та сертифікації, оцінки якості продукції, постійно контролює дотримання студентами виробничої дисципліни і правил внутрішнього розпорядку підприємтсва; проводить контроль за збором студентами інформації для складання майбутнього звіту про практику, переві­ряє зміст звіту; підписує оформлений відповідно до встановлених вимог звіт про практику та щоденник з практики і оцінює перебування студента на підп­риємстві. Підпис керівника завіряється печаткою.

Студент повинен:

без запізнення прибути на підприємство, простежити за виданням наказу про зарахування його на практику і призначенням керівника з практики;

суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та вироб­ничої санітарії протягом усього періоду практики;

дотримуватись правил внутрішнього розпорядку на підприємстві, а також календарного графіка проходження практики, без дозволу керівника не залиша­ти місця проходження практики;

вести щоденник і робочі записи (чернетки) в зошиті (дата, виконана ро­бота, характеристики режимів, технологічні схеми виробництва), щоденно на­давати щоденник для перевірки керівникові від підприємства;

зібрати необхідні матеріали для виконання курсового проекту з дисциплін "Технологія продуктів функціонального призначення", "Основи конструюваннянових харчових продуктів", «Стандартизація, метрологія, сертифікація, управ­ління якістю продукції галузі»;

оформити звіт з практики і захистити його на заводі;

надати оформлений звіт про практику для перевірки керівнику від уні­верситету;

захистити звіт про практику комісії на кафедрі експертизи харчових про­дуктів у 10-ти денний термін.

 

4. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

Основний зміст виробничої практики однаковий для всіх підприємств харчової та переробної промисловості. Зміст розділів 4.1 і 4.2 є практично іден­тичним для всіх підприємств, а зміст розділу 4.3, що стосується технологічного процесу, технологічного обладнання, виробничих втрат, відходів виробництва, якості продукції складається окремо для кожної галузі.

 

4.1. Загальна характеристика підприємства і його основні техніко-економічні показники

Назва підприємства, його підпорядкування, район розташування, короткі відомості про історію розвитку підприємства. Структура підприємства та за­вдання, які виконують основні, допоміжні підрозділи виробництва щодо під­вищення ефективності роботи підприємства.

Обсяги та реалізація відходів виробництва чи їхнє використання для отримання додаткової продукції.

Виробнича потужність підприємства (добова, місячна, річна), план випу­ску продукції в асортименті та його фактична реалізація, мережа та порядок збуту готової продукції.

Джерела постачання підприємства сировиною, водою, паливом, електро­енергією, парою. Взаємозв'язок потоків сировини, палива і готової продукції. Висновки про можливість використання інших видів сировини.

Техніко-економічні показники підприємства, їх аналіз. Перспективи роз­витку підприємства.

Форма господарювання на підприємстві в сучасних економічних умовах. Структура адміністративно-технічного управління. Чисельність робітників, службовців, інженерно-технічних працівників.

 

4.2. Оцінювання якості, приймання і зберігання сировини, допомі­жних матеріалів та упаковки

 

Сировинна база підприємства. Основна і допоміжна сировина, допоміжні матеріали. Способи транспортування сировини, її облік. Висновки про втрати біологічної цінності сировини в процесі зберігання.

Вимоги державних стандартів до якості і безпеки сировини. Види конт­ролю: хіміко-технологічний, мікробіологічний, ветеринарно-санітарний (привикористанні тваринної сировини). Оцінювання якості основної і допоміжної сировини доцільно наводити у вигляді таблиць (дод.1).

Умови і способи зберігання сировини. Підготовка складського примі­щення до приймання та зберігання сировини. Використання мийних та дезінфі-куючих засобів.

Втрати маси і якості сировини під час зберігання, транспортування і шля­хи їх зменшення. Допустимі умови та терміни зберігання.

Транспортування сировини і допоміжних матеріалів у основне виробниц­тво.

Використання води. Вимоги до якості води.

Відходи і вторинна сировина, що утворюються в процесі доставки сиро­вини на підприємство, аналіз шляхів їх використання.

 

4.3  Характеристика технологічного процесу виробництва

 

Характеристика основних цехів, їх розміщення, виробничу потужність.

Принципово-апаратурні та апаратурно-технологічні схеми виробництва, характеристика основних технологічних операцій, технологічних режимів ви­робничих процесів. Інформацію про номенклатуру й характеристику сировини та допоміжних матеріалів подавати у вигляді таблиці, що наведена у додатку 1, технологічне обладнання - додатку 2, технохімічний контроль - додатку З.

Порядок надходження сировини та матеріалів на підприємство. Якість та облік сировини та матеріалів, умови їх зберігання. Порядок відпуску сировини та допоміжних матеріалів зі складу на виробництво.

Інформація про транспортні засоби для переміщення сировини, напівфаб­рикатів, готової продукції, порядок відпуску готової продукції на реалізацію.

 

4.4 Хіміко-технологічний та мікробіологічний

контроль виробництва

 

Призначення лабораторії підприємства, її розташування, планування та забезпечення приладами. Ведення лабораторних журналів хіміко-технологічного контролю.

Схема хіміко-технологічного та мікробіологічного контролю виробницт­ва (перелік показників якості та безпеки, періодичність їх визначення згідно з додатком 3). Призначення та організація мікробіологічного, санітарно-гігієнічного та ветеринарно-санітарного контролю залежно від профілю підпри­ємства та асортименту цільової продукції'.

Способи відбору середньої проби від партії сировини, готової продукції чи напівпродуктів.

Організація роботи в галузі стандартизації, управління якістю продукції та її сертифікація. Оцінка якості сировини та готової продукції відповідно до державних стандартів. Критерії безпеки харчової сировини та готової продукції виробництва.

4.5 Допоміжні цехи.

4.5.1     Енергетичне господарство. Тепло- і паро- та енергопостачання.

Основні споживачі тепла та пари на заводі, типи теплоагрегатів, їх кіль­кість, потужність. Характеристика палива (вид, марка, теплотворна здатність). Контроль твердості води та спосіб водопідготовки. Питомі витрати води та па­ри на одиницю продукції та добову потужність заводу. Загальне уявлення про систему тепло- та парозабезпечення з урахуванням профілю заводу. Показники пари, шляхи зменшення витрат пари. Техніка безпеки в ТЕЦ.

Основні споживачі електроенергії на заводі. Джерело електроенергії, його місцезнаходження. Типи трансформаторів і електродвигунів. Характеристика електроосвітлення. Вартість одиниці електроенергії, питомі витрати на одини­цю продукції та добову потужність заводу. Основні шляхи зниження витрат електроенергії на заводі. Безпека під час обслуговування електродвигунів.

4.5.2     Водопостачання, водокористування та водовідведення.

Джерела постачання води, її якість та система постачання. Міська водоп­ровідна система. Основні споживачі води на заводі. Водонапірні резервуари. Запасне та аварійне водосховище.

Вартість одного кубічного метра води. Питомі витрати води на одиницю продукції та добові витрати. Частка та ефективність повторного використання води. Основні шляхи скорочення витрат води.

Стічні води, їх класифікація та загальна характеристика. Оцінка рівня за­бруднення. Шляхи зменшення кількості стічних вод на заводі.

4.5.3     Постачання холоду та повітря.

Основні споживачі холоду (з урахуванням профілю підприємства). Хара­ктеристика компресорів. Вартість одиниці холоду, питомі витрати холоду на одиницю продукції та добову потужність, шляхи економії холоду. Техніка без­пеки та охорона праці під час експлуатації холодильних установок (обладнання холодильних станцій).

Споживання стисненого повітря на підприємстві, показники стисненого повітря, вартість одиниці стисненого повітря. Витрати одиниці стисненого по­вітря на одиницю продукції та добові витрати повітря. Техніка безпеки та охо­рона праці під час експлуатації компресорних установок та установок для забо­ру та очищення повітря.

 

4.6. Охорона довкілля.

Розміщення будівель та споруд на території підприємства. Характеристи­ка санітарно-захисної зони та оцінка екологічного стану.

Основні джерела забруднення атмосфери, види забруднень, гранично до­пустимі рівні вмісту забруднювачів у стічній воді, повітрі. Способи очищення стічних вод, вимоги до стічних вод, які скидають у каналізаційні системи. Ви­моги до повітря, що попадає у атмосферу. Тверді відходи на підприємстві, їх розміщення на підприємстві та утилізація.

Контроль та облік на підприємстві кількості шкідливих викидів у атмос­феру, водоймища (каналізацію), грунт. Основні шляхи зменшення забруднення довкілля. Екологічний та санітарний паспорти на підприємстві.

Технологічні процеси перероблення відходів з конкретним визначенням компонентів, які є біологічно активними і можуть бути використані як вторин­на сировина для виготовлення харчових продуктів чи кормових добавок.

 

4.7 Охорона праці на підприємстві

Види існуючої на підприємстві документації з техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма виробничої практики студентів IV курсу

С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма переддипломної практики студентів IV курсу

С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма переддипломної практики студентів V курсу