Н Я Слободян - Програма навчальної дисципліни оцінка вартості підприємства - страница 1

Страницы:
1 

Н.Я. Слободян, старший викладач кафедри економіки і права НУХТ

N.J. Slobodjan, teacher of faculty of economy and the right NUFT

Н.Я. Слободян, старший преподаватель кафедры экономики и права НУПТ

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

WORK PROGRAM OF THE DISCIPLINE «ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ»

ПРОГРАММА      УЧЕБНОЙ     ДИСЦИПЛИНЫ      «VALUATION OF

ENTERPRISE»

 

 

Ключові слова: оцінка, вартість підприємства, підходи до оцінки вартості підприємства, прибутковий підхід, порівняльний підхід, витратний підхід, експерти-оцінювачі

 

Ключевые слова: оценка, стоимость предприятия, подходы к оценке стоимости предприятия, доходный подход, сравнительный подход, затратный подход, эксперты-оценщики

 

Keywords: evaluation, cost of enterprise, approaches to valuation, the income approach, the comparative approach, cost approach, the experts-evaluators

 

2010 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о.ректора
______________ С.В.Іванов.

(Підпис, прізвище, ініціали)
«____ »___________________ 200_ р.

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

 

навчальної дисципліни     «Оцінка вартості підприємства»_____________________________

 

Спеціальність____________ 6.030504 «Економіка підприємтва» ________________________

(Шифр, назва)

Спеціалізація_____________________________________________________________________

(Назва)

Факультет____________ Економіки і менеджменту_____________________________________

 

Кафедра_______ Економіки і права___________________________________________________

 

Форма навчання

Курс

Чверть (для денної форми навчання) або семестр

Кількість годин

Контроль навчальної

роботи студентів

 

 

 

Всього

аудиторних занять

самостійної роботи

модульний (кількість модулів у кожній чверті)

підсумковий (чверть або форма контролю)

 

 

 

 

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

Індивідуальні завдання (кількість завдань і загальна кількість годин)

Підго­товка

до ауди-

торних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефе­рати і роз-рахун­ково-графіч­ні робо­ти

Кур­сові про­екти (роб­оти)

Кон­троль-ні ро­боти 

 

 

Друга ви­ща освіта

УІ

11

81

6

2

-

-

-

1/9

64

-

залік

Програма складена Слободян Н.Я. старший викладач кафедри економіки і

(Прізвище, ініціали, вчене звання, посада викладача (ів))

 

права

 

Програма схвалена (протокол №   1 від 30 серпня 2010 р.) на засіданні

кафедри_______ Економіки і права___________________________________________________

(назва кафедри)

 

Завідувач кафедри_________________________ Заїнчковський А.О._______________________

(Підпис)                      (Прізвище, ініціали)

Програма схвалена (протокол №________ від______________________ 200___ р.)

Вченою радою факультету__________ Економіки і менеджменту_________________________

(Назва факультету)

Декан факультету____________________________ Мостенська Т.Л._______________________

(Підпис)                      (Прізвище, ініціали)

Програма схвалена (протокол №________ від______________________ 200___ р.)

Вченою радою Національного університету харчових технологій

Вчений секретар_____________________ Бондаренко Т.В._______________________________

(Підпис)               (Прізвище, ініціали)

І. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ І РОЛЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Дисципліна „Оцінка вартості підприємства" викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства" загальним обсягом 81 година для другої вищої освіти. В системі учбових дисциплін вона є основною в економічній підготовці студентів.

Студенти спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства" складають залік з дисципліни „Оцінка вартості підприємства".

Предмет навчальної дисципліни охоплює закони, теорії, принципи, правила, механізми, методи та суспільні відносини, які виникають в процесі оцінки вартості підприємств, їх майна та використанні її результатів.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, методи оцінки вартості підприємства з обліком його фінансового положення, а також вартості землі, виробничих приміщень, устаткування, нематеріальних активів.

Дисц ипліна „Оцінка вартості підприємства" базується на основних положеннях дисциплін "Фінанси підприємств", "Економіка підприємства", "Інвестиційна діяльність підприємств", "Фінансовий аналіз", "Господарське законодавство". Знання з зазначених вище курсів дозволяють студентам засвоїти теоретичні положення за даним курсом, орієнтуватися у системі методів оцінки вартості підприємств, правильно застосовувати різні підходи оцінки вартості підприємств в залежності від функціонального призначення оцінки й особливостей підприємств, складати проекти звітів про оцінку вартості підприємств.


1

2

3.3

застосовування різних підходів оцінки вартості підприємств в залежності від функціонального призначення оцінки й особливостей підприємств;

3.4

складання проектів звітів про оцінку вартості підприємств


ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

1  І                  2                                                І        3        I 4


1  І 2

IV. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Вид заняття

або індивідуаль­ного завдання

Тема заняття (розділ індивідуального завдання)

Форма (вид) використання комп'ютерних технологій

Назва програмно го засобу

Для яких

видів діяльності використо­вується

Практичні заняття та самостійна робота

Особливості витратного підходу в оцінці вартості підприємств. Метод вартості чистих активів. Витратний підхід в оцінці машин та обладнання. Оцінка вартості нематеріальних активів.

Рекомендується розв'язання практичних завдань з використанням комп'ютерної техніки

Microsoft Excel для Windows

Розрахунок

вартості підприємст­ва за витратним підходом

Практичні заняття та самостійна робота

Використання порівняльного підходу в оцінці вартості підприємств.

Вибір порівнюваних підприємств. Фінансовий аналіз та порівняння .Вибір та розрахунок цінових мультиплікаторів.

Рекомендується розв'язання практичних завдань з використанням комп'ютерної техніки

Microsoft Excel для Windows

Визначення вартості

підприємст­ва, що оці­нюється за

пірівняльни

м підходом

Практичні заняття та самостійна робота

Прибутковий підхід і його методи оцінки вартості підприємств.

Метод капіталізації доходів. Метод дисконтування майбутніх доходів: його суть та значення.

Рекомендується розв'язання практичних завдань з використанням комп'ютерної техніки

Microsoft Excel для Windows

Визначення

вартості підприємст­ва методом капіталізації доходів та методом дисконтуван ня

майбутніх доходів

V. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

 

Форма навчання

Чверть (семестр)

Форма підсумкового контролю

Друга вища освіта

VI

Залік у письмовій або усній формах

КРИТЕРІЇ

оцінювання знань, умінь і навичок студентів на заліку


Виходячи з особливостей курсів кафедри, встановити наступні критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів на заліку з дисципліни «Оцінка

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Основна література:

1.    Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001р.

2.    Постанова КМУ «Методика оцінки вартості майна при приватизації» від 12.10.2000р. № 1554

3.    Абдулаев Н.А., Колайко Н.Л. Оценка стоимости предприятия. -М.: 2000.- 352 с.

4.    В.С. Болдырев, А.Е. Федоров. Введение в теорию оценки недвижимости. -М.:

1997.

5.    Гленн М. Десмонд, Ричард Э. Келли. Руководство по оценке бизнеса. -М.:

1996.

6.    Добикін О.К., Рижиков В.С. Потенціал : формування та оцінка: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 208 с.

7.    Кучеренко В.Р. Оцінка бізнесу та нерухомості. - К.: Центр учбової літератури,

2009. - 200 с.

8.    Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств. Монографія. - К.: КНЕУ,

2002. - 272 с.

9.    Международные стандарты оценки. -М.: РОО, 1995.

 

10.   Оценка бизнеса: Учебник / Под ред.А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. М.: 1998.

11.   Петренко В., Шалаев В. Международная практика оценки стоимости бизнеса компании - К.: «АртЭк», 2006. - 144 с.

12.   Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2003.- 554с.

13.   Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса. Учебник. - М.: «Экмос», 2002, - 352 с.

 

Додаткова література:

14.   Азгальдов Г.Г.. Оценка ценных бумаг. -МАОК, 2001.

15.  Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка
эффективности инвестиционных проектов. М.: Дело, 1998.

16.    Зайцева Н.А., Кичигин Ю.А. Практические аспекты применения результатов финансового анализа в оценке российских предприятий. МАОК, 2001.

17.    Лебедь Н.П., Мендрул О.Г. Практическое пособие по экспертной оценке предприятий. - К.: Фонд государственного имущества Украины. Консалтинговые фирмы «Легалис-Эксперт», «Эксперт-Л», 1996. - 280 с.

18.    Оценка рыночной стоимости недвижимости. Учебное и практическое пособие.

 

-     М.: Дело, 1998.

19.    Оценка имущества и имущественных прав в Украине. Монография / Н.Лебедь, А.Мендрул, В.Ларцев, С.Скрынько, Н.Жиленко, В.Пашков / Под ред. Н.Лебедь.

-     К.: ООО «Информационно-аналитическая фирма «Принт-Экспресс», 2002. -

688с.

20.    Учебное пособие для подготовки к сдаче квалификационного экзамена по экспертной оценке имущества, недвижимости, имущественных прав, бизнеса, техники и оборудования (категории А,В,С) / А.Мендрул, Ф.Пузий, И.Галкин,

С.Скрынько,  А.Драпиковский,  И.Иванова  /  Под  ред.  А.Мендрула. -К.:Консалтинговая фирма «Эксперт-Л», 2000. - 323с.

21.    Федотова М.А. Сколько стоит бизнес?. М.: Перспектива, 1996.

22.    Фельдман А.Б.. Микро- и макроэкономические факторы ценообразования в рыночной экономике. МАОК, 2001.

23.    Школьников Ю.В. Заключительные процедуры оценки бизнеса. Учебные материалы. МАОК.2001.

СТОРІНКА-ВКЛАДКА ЗМІН ДО ПРОГРАМИ

 

Навчальний рік

Вид і тема заняття, вид індивідуальних завдань

Сутність змін

Номер протоколу і дата засідання кафедри

Підпис завідувача кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы:
1 


Похожие статьи

Н Я Слободян - Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств молочної промисловості україни

Н Я Слободян - Програма навчальної дисципліни «стратегіяпідприємства»

Н Я Слободян - Теоретичні засади організаційно-економічного механізму функціонування підприємств theoretical aspects of organizational and economic mechanism of the

Н Я Слободян - Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств молочноїпромисловості україни

Н Я Слободян - Аналіз стану сировинної бази та її роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств молочної промисловості україни