С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма переддипломної практики студентів IV курсу - страница 2

Страницы:
1  2 

Повернення літератури. Від'їзд до університету.

1

 

Всього

5

5      Вимоги до звіту з практики

Звіт має складатися з текстової та графічної частини. Текстова частина повинна відповідати програмі «Зміст практики».

Текст друкувати на комп'ютері з використанням формату А4 на листочках з рамкою. Кожен розділ починати листком з великою рамкою.

У звіті потрібно оформити титульну сторінку, виділити заголовки розділів, підрозділів, пронумерувати сторінки, таблиці, схеми, рисунки, скласти зміст. Додатки до звіту підшити.

Об'єм звіту 25-35 стор.

Графічна частина має складатися з апаратурно-технологічної схеми цеху (відділення), пов'язаної з виробництвом обраного продукту, відповідного плану цеху та характерних розрізів.

Звіт має містити наступні розділи:

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства та його основні техніко-економічні показники.

2.Основна сировина. Оцінка якості сировини, способи постачання на підприємство та зберігання. Біологічна цінність сировини.

3.           Характеристика допоміжних матеріалів, основної та побічної продукції, відходів виробництва. Оцінка якості готової продукції.

4.       Технологія основного виробництва. Характеристика обладнання та опис технологічного процесу.

 

5.    Зберігання та відпуск готової продукції.

6.    Допоміжні виробництва (за наявності). Допоміжні цехи та механічні майстерні.

7.    Хіміко-технологічний та мікробіологічний контроль виробництва.
Схема хіміко-технологічного та мікробіологічного контролю. Облік
виробництва.

8.  Охорона праці та екологічний контроль на підприємстві. Охорона праці
за стадіями технологічного процесу.

9.     Водне (водопостачання, каналізація) та енергетичне (паро- і
енергопостачання) господарство.

Список рекомендованої літератури. Додатки:

технологічну схему підприємства чи окремих його цехів; плани та розрізи відділення (цеху), що передбачається реконструювати (технічне переоснащення).

 

6 Оцінювання результатів практики

Відповідно до календарного графіку практики та встановлених вимог студент готує і оформлює письмовий звіт, який подається на перевірку керівникові практики від підприємства (організації) разом з щоденником. Підписаний керівником практики від підприємства звіт завіряється печаткою підприємства.

Керівником практики від підприємства (організації) також складає відгук на студента-практиканта, який включає його оцінку виконання студентом програми та календарного графіку проходження практики.


Після повернення до університету студент надає звіт з додатками, щоденник та матеріали щодо виконання індивідуального завдання на перевірку керівникові з практики від кафедри. Підсумкове оцінювання проходження студентом практики проводиться за єдиним модулем (таблиця 2) для кожного з елементів якого встановлено максимальну та мінімальну кількість балів, які може отримати студент.

Залік з практики приймає комісія у складі трьох викладачів, призначених завідувачем кафедри, до складу якої обов'язково входить викладач - керівник практики.

Після складання заліку студент здає звіт про практику завідувачу лабораторії кафедри. У разі потреби його можна отримати для тимчасового використання під розписку.

У разі отримання студентом незадовільної оцінки з практики, остання не підлягає перездачі.

 

7. Рекомендована література

І.Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв./ Запольський А.К., Українець А.І. - К.:Вища школа, 2005. - 423с.

2.      Позняковский В.М. Гигиенические основы питания и экспертизы
продовольственных товаров. - Новосибирск: Изд. Новосибирского университета,
1996. - 432с.

3.         Пономарьов П.Х. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини/
Пономарьов П.Х., Сиромахін І.В.,
- К.: Лібра, 1999. - 272с.

4.  Смоляр В.І. Харчова експертиза: Навчальний посібник. - К.: Здоров'я, 2005 -

447с.

5.  Димань Т.М. Безпека продовольчої сировини: підручник /Димань Т.М., Мазур
Т.Г.-
К.: ВЦ «Академія», 2011.-520 с. (Серія «Альма-матер»)

6.ГН 4.4.8.073-2001 Тимчасові гігієнічні нормативи вмісту контамінантів хімічної і біологічної природи в біологічно активних добавках. -Київ: МОЗ України.-2001.

7.ДсаНПіН 8.8.8.1.2.3.4.-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та

рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунтів: Державні санітарні правила та норми.- Київ-2001.

8.МР 4.4.8-108-2004 Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки: Методичні рекомендації.- Київ-2004.

9.Шаззо Р.И.Функциональные продукты питания/ Шаззо Р.И., Касьянов Г.И..-М.:колос, 2000.- 244с.

 

10.Сімахіна Г.О. Технологія оздоровчих харчових продуктів/ Курс лекцій -, К.:

НУХТ, 2009.-235с.

11.Сирохман І.В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення/ Сирохман І.В., Завгородня М.В., навч. Посібник./ К: Центр учбової літератури. 2009.- 544с.

12.Грек О.В. Технологія сиру кисломолочного та сироваткових виробів/ Грек О.В., Скорченко Т.А.: Навч. Посіб..- К:НУХТ, 2009.-235с.

13.Тихомирова Н.А. Технология продуктов функционального питания.- М.:ООО «Франтэра», 2002.-213с.

14. Сафронова Т.М. Технология продуктов из гидробионтов. / Сафронова Т.М.,
Шендерюк В.И.. - М: Колос, 2001. - 487 с.

15.       Рудольф В.В. Производство безалкогольных напитков / Рудольф В.В.,
Орещенко А.В., Яшнова П.М. СПб.: Профессия, 2000. - 355 с.

16.Вторичные сырьевые ресурсы пищевой и перерабатывающей промышленности АПК России / под ред. Е.И.Сизенко.-М.:Пищепромиздат, 1999.-468с.

17.Донченко Л.В. Безопасность пищевой продукции/ Донченко Л.В., Надикта В.Д..-М.:Пищепрмиздат, 2001.-520с.

18.Силенко Г.П. Лечебные и питательные свойства соевых продуктов/ Силенко Г.П., Капрельянц Л.В., Аметов А.С. - Одесса, 2000. - 84 с.

19.Голубев В.Н. Безотходная технология консервного производства/ Голубев В.Н., Жиганов И.Н.. - М., 1998. -214 с.

20. Домарецъкий В.А. Технологія солоду і пива. - К.: Урожай, 1999. - 545 с.

21. Капрельянц Л.В. Функціональні продукти: монографія/ Капрельянц Л.В., Іоргачова К.Г. - Одеса: Друк. 2003.-312с.

22. Шаззо Р.И. Функциональные продукты питания/ Шаззо Р.И., Касьянов Г.И.. - М: Колос, 2000.- 245с.

23. Яцула Г.С. и др. Санитарно-гигиенические методы исследования пищевых
продуктов и воды. - К.: Здоровье. - 1991. - 286с.

24. Методико-биологические требования и санитарные нормы качества
продовольственного сырья и пищевых продуктов № 5061-89. Утверждены
Минздравом СССР 1.08.1089г.

25. Методы анализа пищевых продуктов. Проблемы аналитической химии. Клячко
Ю.А. Т.8. - М.: Наука, 1988. - 27-с.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Номенклатура і характеристика сировини, готової продукції та
_________________ допоміжних матеріалів______________________________

Назва сировини, го-

Показники якості

 

Клас,

п/п

тової продукції та до­поміжних матеріалів

Назва, од. вимірювання

ДСТУ

Факт

сорт, марка

1

2

3

4

5

6

 

Додаток 2

Характеристика обладнання__________________________

Тип,

Місце

Продук

Кіль-

Основні

Матеріал

Потужність

п/п

марка

вста-

тивність

кість,

габаритні

з якого ви-

електро-

 

 

новлення

 

шт

розміри

готовлене

двигуна

1

2

3

4

5

6

7

8


 

п/п

 

 

 

 

 

1


Стадія тех­нологічно-го процесу

 

 

 

2

Місце відбору проб та

періодич­ність

контролю

7


Ква-ліфі-кація

 

 

 

8


Відповіда льний за контроль, документ реєстрації

 

9

Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

переддипломної практики студентів ІУ курсу напряму 6.051701 Харчові технології та інженерія денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

Укладачі                    С.І. Усатюк, кандидат техн. наук

О.О. Петруша

В.М. Сидор, кандидат техн. наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видання подається в авторській редакції

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма виробничої практики студентів IV курсу

С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма переддипломної практики студентів IV курсу

С І Усатюк, О О Петруша, В М Сидор - Програма переддипломної практики студентів V курсу