Н О Кондратенко - Продуктивність праці і проблеми енергозбереження в умовах низьких температур - страница 1

Страницы:
1 

Из рис.3 видно, что весь комплекс информации такой ОС имеет единую основу и эффективно образует единое информационное про­странство, системно охватывающее практически весь набор функ­ций/процессов предприятия, обеспечивая дополнительно эффективное хранение данных, сокращая их дублирование.

Но конкретная реализация данного подхода должна базироваться лишь на реинжиниринге деятельности ОС, который представляет со­бой фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектиро­вание бизнес-процессов ОС для достижения существенных улучшений в таких ключевых показателях результативности, как затраты, качест­во, уровень обслуживания и оперативность. Реинжиниринг и модели­рование бизнес-процессов позволяют выявить недостатки организации выполнения функций/процессов ОС и перед внедрением новых ИТ предложить новую модель управления, которая будет в дальнейшем автоматизирована.

Дальнейшие исследования будут направлены на детальную про­работку информационных моделей и методов внедрения ГИС на пред­приятиях энергообеспечения и непосредственное построение ПО, обеспечивающего реализацию данных моделей.

1.Jesse Theodore, ESRI. - August 25, 2005. http://www.esri.com/news/releases/05_3qtr/city_of_hamilton.html.

2.Rita Roberts, Intergraph Corporation, - July 06, 2005. http://www.directionsmag.com/press.releases/index.php?duty=Show&id=12087&trv=1.

3 .http://www. citycom.ru/potok/citycom/el .html.

4.http://www.oblenergo.kharkov.ua/aboutst^.htm.

5.Ексаев А.Р., Шумяцкий М.Г. Зачем теплофикатору компьютер или тепловые се­ти как объект геоинформационных систем, ИВЦ"Поток", 1999. http://www.citycom.ru/publications/mar-1999.html.

6.http://www.citycom.ru/index.html.

7.Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем. - М.: Мир, 1973. - 273 с.

Получено 27.02.2006

 

УДК 373.7

Н.О.КОНДРАТЕНКО

Харківська національна академія міського господарства

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ І ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР

Розглядаються економічні проблеми охоронних заходів при роботі в умовах низь­ких температур. Побудована математична модель продуктивності праці. Наводиться баланс додаткових витрат енергії на заходи з охорони праці і розмірів зекономленої енергії за рахунок цих заходів.

Одна з проблем, яка піднялася перед Україною в нинішньому році - функціонування економіки в умовах низьких температур. Протиріч­чя між витратами енергії та умовами роботи повстало у всій гостроті. Слід відзначити, що робота в умовах низьких температур носить на­пружений характер, несе у собі фактор підвищеного ризику та неспри­ятливих умов праці. Внаслідок цього якість виготовлення деталі може погіршуватись, енерговитрати, пов'язані з усуненням недоліків - під­вищуватися.

Підхід до оцінки факторів ризику і забезпечення безпеки на робо­чому місці повинен бути системним, враховувати як якості людини, так і якості обладнання. Першим кроком для безпеки на робочому міс­ці є належне інженерне урахування не тільки слабких боків, але й здіб­ностей людини. Обладнання повинно бути сконструйовано таким чи­ном, щоб працівник не підлягав фізичним перевантаженням, які при­зводять до втоми і підвищенню ризику нещасливого випадку.

Організації робочих місць на виробництвах приділяється багато уваги [1-2]. Відзначається, що організація робочих місць пов'язана з розробкою і реалізацією комплексу заходів по створенню сприятливих для праці умов, по забезпеченню продуктивності праці, по зниженню матеріальних, робітничих і грошових витрат на одиницю продукції.

Ряд джерел [3-4] вимагає, щоб у число показників, які характери­зують якість і економічність обладнання і технологічного процесу не­обхідно віднести ергономічні і естетичні. Відзначається, що показники ергономічності, які характеризують обладнання, як ланку, що входить до системи людина - виріб - середовище повинні враховувати ком­плекс гігієнічних, антропометричних, фізіологічних і психологічних властивостей людини, що проявляються в умовах виробництва [5].

Метою нашого дослідження є обґрунтування економічної доціль­ності проведення захисних заходів при роботі в умовах низьких темпе­ратур.

Зовсім необхідно штучне нагрівання при низьких температурах середовища. Таке нагрівання може здійснюватися різними заособами: повітрям, рідиною при використанні спеціального одягу, створенням спеціальних екранів і т. п.

Абсолютно природно, що ефективність роботи робітника-зварника з часом знижується. На порівняно невеликій ділянці часу, яким є час роботи без перерв залежність продуктивності за одиницю часу від часу можна вважати, як спадаючу експоненту. Коефіцієнт зниження працездатності в загальному випадку залежить від багатьох факторів і звичайно залежить від температури навколишнього середо­вища. Для природних і штучних процесів, як правило, близькою опи­няється експоненціальна функція часу. Зниження працездатності у функції часу Ті температури t , таким чином, можна записати як функ­цію:

W = Ce~f (t dt

Природно, що будь-які поліпшення ергономічної, або охоронної ситуації при роботі в умовах низьких температур вимагають додатко­вих витрат енергії, ресурсів тощо.

Таким чином, усі засоби поліпшення умов праці в умовах низьких температур є витратними з точки зору енергії, причому витрати енергії приблизно пропорційні необхідному підвищенню температури. Буде­мо вважати далі, що підвищення температури і витрати, необхідні для підтримки цього підвищення пов' язані залежністю:

P = k-At,

де k - коефіцієнт, що враховує залежність витрат від необхідного під­вищення температури, а також вартість енергії відносно доданої варто­сті, що реалізується при операції.

Додана вартість природно залежить від продуктивності праці. Бу­демо вважати питому продуктивність співпадаючою з питомою дода­ною вартістю для операції зварювання.

Тоді кінцева додана вартість буде визначатися різницею між про­дуктивністю і витратами, пов' язаними з підтримкою комфортних умов праці на робочому місці.

Абсолютно ясно, що при підвищенні температури повітря в умо­вах низьких температур продуктивність буде підвищуватись, а кіль­кість дефектів знижуватись.

Зовсім навпаки, підвищення температури напряму пов' язане з підвищенням витрат.

На рисунку відзначена крива питомої продуктивності праці у зв' язку з несприятливими умовами праці в умовах низьких темпера­тур, лінія додаткових витрат енергії, пов' язаних з поліпшенням умов роботи і сумарна питома продуктивність, знайдена, як їх різниця.

Для істинної продуктивності (питомої доданої вартості) графік демонструє майже рівномірне значення на досить широкому спектрі температур, хоча незначний максимум все ж таки можна виділити. Для температур нижчих за оптимальну повна питома продуктивність шви­дко падає, що пов' язане, насамперед з погіршенням умов праці зварю-вальника. Оскільки при цьому не виникає яскраво вираженого макси­муму продуктивності, раціональним можна визнати якомога більші витрати на підтримку температури навколишнього повітря у найбільшкомфортному стані, оскільки це до того ж відповідає найліпшому са­мопочуттю оператора, а внаслідок цього і максимальному збереженню його здоров'я. Надмірних витрат при цьому не спостерігається.


При збільшенні співвідношення між вартістю енергоносіїв і вар­тості продуктивності праці картина може змінюватися.

Загальна доцільність проведення комплексних заходів по змен-
шенню додаткових енерговитрат при роботі в умовах низьких
темпе-
ратур
визначається перевищенням економічних вигод над витратами.
Необхідні витрати при цьому включають витрати на придбання нової
техніки, витрати, пов' язані з необхідністю проведення наукових та
дослідно конструкторських робіт, витрати, пов'язані з поліпшенням
умов праці на робочому місці при виготовленні деталей великих габа-
ритів. Математично це визначиться формулою
m                       ml m2

Z

Ki n + Y И,- + Y Z,- nzj
і    і         і          і      і    mm mm

             ,J±N       ~            + Y Bej Cej £ Y Bj Cej ,

де Kj - вартість одиниці обладнання; ni - кількість одиниць облад­нання, необхідне для роботи; mm - кількість енергоресурсів, що ви­користовуються при роботі; Cej - вартість окремого виду енергоресу-

рсу; B - середньостатистичні витрати окремого енергоносія, пов' язані з виправленням дефектів в умовах важких умов праці; m1 - кількість необхідних досліджень та конструкторських розробок; H - вартість

необхідних досліджень та конструкторських розробок; m2 - кількість одиниць обладнання, необхідне для створення належних умов праці у процесі роботи; - вартість одиниці обладнання, необхідного для створення належних умов праці у процесі роботи; nzi - кількість оди­ниць обладнання, необхідного для створення належних умов праці у процесі роботи; Bei - додаткові витрати енергоносіїв, пов'язані з

створенням належних умов праці.

Отже, заходи з охорони праці при роботі в умовах низьких темпе­ратур можуть нести фактор енергозбереження, як такі, що ведуть до зниження дефектності продукції.

1.Васильев В.В., Васильев А.В., Левко А.И. Моделирование и управление в элек­тросварке. Аналитический обзор. - К: Отд-ние гибрид. моделир. и управл. систем в энергетике ИПМЭ, 1998. - 32 с.

2.Васильев В.В., Зыков А.Ф., Левина А.И. Управление процессом формирования профессиональных навыков сварщика - К: Отд-ние гибрид. моделир. и управл. систем в энергетике ИПМЭ, 1998. - 36 с.

3.Метлицкий В. А., Левченко О.Г. Заседание секции Охрана труда, гигиена и эко­логия сварочного производства // Автоматическая сварка. -1995. - №12. - С.58.

4.Haward B. The importance of being a welder // Weld J. -1994. - №19. - Р.59-67.

5.Таланов В.М. Судьба человека в мире техники // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. -2000. - №2. - С.113-116.

Отримано 01.02.2006

 

УДК 69.059.7 Л.Г.БОЙКО

Харьковская национальная академия городского хозяйства

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Промышленность строительных материалов является одной из наиболее материа-ло- и энергоёмких отраслей производства. В структуре себестоимости производства строительных материалов часть затрат, приходящаяся на топливно-энергетические ре­сурсы, составляет 40-50%. Большинство выпускаемых строительных материалов не являются энергоэффективными как на стадии производства, так и на стадии эксплуата­ции, что приводит к увеличенному расходу тепловых ресурсов на отопление сущест­вующего жилого фонда. В таких условиях наиболее актуальным и эффективным направ­лением преодоления дефицита топливно-энергетических ресурсов является внедрение в

Страницы:
1 


Похожие статьи

Н О Кондратенко - Організація виробництва на підпримствах міського господарства

Н О Кондратенко - Організація виробництва на підпримствах міського господарства(для студентів 2 3 курсів денної і заочної форм навчання

Н О Кондратенко - Статистичні методи оптимізації ризиків за умови забезпечення енергозбереження

Н О Кондратенко - Продуктивність праці і проблеми енергозбереження в умовах низьких температур

Н О Кондратенко - Энергетический комплекс жилищно-коммунального хозяйства и энергоустановки малой мощности