А Ю Гончаров - Продукционно-деструкционные процессы и трансформация биогенных веществ в тилигульском лимане - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ ЧОРНОГО МОРЯ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ МОРЯ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ІНСТИТУТУ БІОЛОГИ

ПІВДЕННИХ МОРІВ HAH УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ. ЕКОНОМИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  ОДЕССКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЧОРНОГО МОРЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса ОЦНТЕПІ 2004

ББК 26,221.8я463 Е40

УДК 504.42(262.5) (045)

Друкується за рішенням Редакційно-видавничої Ради при Одеському ЦНТЕІ. Протокол № 4 від 5.11.2004 р.

Екологічні проблема Чорного моря: 36. Матеріалів до 6-го Міжнар. Симпозіуму, 11-12листопада , 2004 p., Одеса/ Одеськ. центр наук.-техніч. та економіч. інформації; Ред. кол.: Г.Г.Мінічева, Б.М. Кац. -Одеса: ОЦНТЕІ, 2004.   586 с.

Даний збірник є шостим в серії наукових публікацій матеріалів на щорічному міжнародному симпозіумі. Таким чином, у збірнику надані матеріали щодо стану екосистеми Чорного моря, присвячені основним підсумкам виконання Стратегічного плану дій по реабілітації і охороні Чорного моря, затвердженого 31 жовтня 1996 p., підсумкового документа першого етапу виконання Міжнародної Чорноморської Екологічної Програми ООН. У збірнику надруковані матеріали, які відображають основні розділи Програми, а саме: швидке реагування при надзвичайних ситуаціях, моніторинг забруднення і стандарти якості навколишнього середовища, захист біологічної різноманітності, розробка загальної методології управління прибережною зоною моря, рибальство, освіта і громадська поінформованість в природоохоронній області. У статтях представлені результати наукових досліджень, які раніше не були надруковані. Подані дані, їх інтерпретація і закінчення належать авторам повідомлень і ні в якому разі не можуть бути приписані членам Організаційного комітету, які склали даний збірник.

Збірник призначений для широкого кола спеціалістів у галузі біології і екології моря, океанографії, техногенної безпеки і охорони природи.

Відповідальні редактори: докт. біол. наук Г.Г.Мінічева канд. хім. наук Б.М. Кац

The Black Sea ecological problems: Collected papers / SCSEIO, Odessa: SCSEIO, 2004,- 586 p.

Present issue is devoted to the main results of Strategic Action Plan for the Rehabilitation and Protection

(SAPRP) of the Black Sea (1996-2000) implementation. The SAPRP is a resulting document of the Black

Sea Environmental Program (GEF/UN/UNDP) first step. The published materials have been reflected by the main Program sections: emergency response, pollution monitoring and environmental quality standards, protection of biodiversity, integrated coastal zone management, fisheries, environmental education and public awareness. These papers are the results of scientific research havent been unpublished earlier. The findings, interpretations and conclusions expressed in papers are in own property of the authors and should not attributed in any manner to the members of Organization committee, which prepared this issue. The issue was design for specialists in the field of marine biology and ecology, oceanology, technogenic safety and environmental protection.

Editors in chief: doctor of biology G.G.Minicheva cand date of chemistry JB.M. Kats

ИнБЮМ  -АН УССР
1502010400                                   Одесский  Филиал            бік 26.221.8я463

2004                                      БИ    БЛ   ИOТЕKA          ущ 504.42(262.5) (045)

 

ISBN   966-7635-43-00                                                  © Укладач

Одеський державний центр

науково-технічної

і економічної інформації, 2004

ПРОДУКЦИОННО-ДЕСТРУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ БИОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ТИЛИГУЛЬСКОМ ЛИМАНЕ

 

А.Ю. Гончаров

 

Одесский  филиал Института  биологии  южных морей HAH Украины

 

Высокая динамичность процессов, протекающих в континенталь­ных водоёмах, ведет к быстрым изменениям в их экосистемах, что обу­славливает необходимость их регулярного изучения. Потребность в изу­чении процессов первичного продуцирования органического вещества и гидрохимического режима Тилигульского лимана в современный период продиктована тем, что последние сведения подобного рода относятся к периоду двадцатилетней давности [3]. До этого подробно гидрохимиче­ский режим лимана изучался в 1960-х гг. [1, 2].

За период с июня 2001 г. по сентябрь 2003 г. соленость воды лима­на изменялась от 5,48 до 22,52 %о. Наиболее низкие значения солености приурочены к поверхностному горизонту в весенний период. В среднем, в настоящее время соленость лимана варьирует в пределах 18-20 %о. Та­ким образом, по сравнению с 60-80 гг. [1, 3] соленость возросла в 1,5-2 раза.

Уровень первичной продуктивности лимана обусловлен высокой обеспеченностью биогенными элементами. Преобладающей формой азо­та в воде лимана стал азот органический. В 2002 г. его величины изменя­лись в больших пределах от 1,26 до 10,84 мг/л. Среднее значение соста­вило в весенний период 2,55 и в летний - 4,87 мг/л. Несколько иная кар­тина наблюдалась в динамике азота органического в 2003 году. От зимы к осени в лимане происходило уменьшение органического азота в основ­ном в результате его минерализации и потребления - 3,37-1,10-2,80-1,50 мг/л. В Тилигульском лимане содержание органического фосфора в 2-3 раза меньше, чем минерального, однако, уровень его величин достаточно высокий для этой формы. В 2002 г среднее значение фосфора органиче­ского для весеннего и летнего периодов были равны соответственно -

 

 

104

0,123 и 0,130 мг/л при максимальном значении 0,223 мг/л. В 2003 г эти значения несколько изменились и были равны 0,277 и 0,153 мг/л при максимальном значении 0,392 мг/л. Особенно высокие значения фосфора органического отмечены в узкоприбрежной зоне лимана за счет поступ­ления в воду метаболитов макрофитов и продуктов их деструкции: 0,458-0,524 мг/л. Особенностью гидрохимических условий Тилигульско-го лимана является избыточное содержание соединений фосфора по от­ношению к азоту. Концентрации минерального фосфора, на протяжении всего года, как правило, превышают таковые минерального азота и пол­ностью не расходуются на продукционные нужды. Исключение состав­ляет апрель 2003 г., когда вследствие интенсивных продукционных про­цессов и связанной с ними утилизации биогенов, содержание фосфора в минеральной форме снизилось до уровня 0,001-0,003 мг/л. В остальное время концентрация фосфатов варьировала в диапазоне 0,098-0,585 мг/л. Содержание минеральных форм азота на протяжении всего вегетацион­ного периода находилось на относительно невысоком уровне, часто снижаясь до нулевых значений. Таким образом, интенсивность первич­ного продуцирования в Тилигульском лимане лимитируется присутстви­ем азота. Следует отметить снижение на порядок концентраций аммо­нийного азота, и значительное уменьшения содержания нитратов по сравнению с уровнем 1980-х годов [3]. Содержание фосфора также не­сколько снизилось. За этот же период уменьшилось вдвое содержание органического вещества по перманганатной окисляемости (3,17-15,24 при среднем 8,90 мгО/л), что, возможно, является следствием общего уменьшения трофности лимана. Тем не менее, количество органического вещества в 2 раза превосходит его уровень в 1960-х гг. [2].

Содержание кремния в лимане в течение года изменялось, также как и все другие биогенные вещества, в больших пределах - от 0,59 до 2,51 мг/л. Максимальные величины кремния приурочены к зимнему пе­риоду и составляли 1,99-2,51 мг/л. В весенний период с усилением раз­вития диатомовых водорослей их концентрации резко снижаются до ве­личин 0,68-1,09 мг/л. В летний период в лимане сохраняется тенденция к снижению концентраций кремния - до 0,59-0,71 мг/л. В осенний период при преобладании деструкционных процессов, величина кремния в ли­мане возрастала до 1,07-1,33 мг/л и соответствовала среднемноголетним величинам.

Кислородный режим формируется во многом под влиянием биоло­гических процессов и коррелирует с соотношением процессов продук­ции и деструкции органического вещества. Так, деструкция в толще во-

 

105ды часто превосходит валовую продукцию фитопланктона (таблица). Та­кое явление возникает вследствие развития донной растительности, ко­торая частично начинает разлагаться уже в летний период. Подобные си­туации сопряжены с повышенным содержанием легкоминерализуемого органического вещества (8,61-15,24 мгО/л) и недосыщением воды ки­слородом (15,9-91,8 %). Высокое насыщение воды кислородом (111,1­153,3 %) наблюдается весной в период вспышки цветения фитопланкто­на и на протяжении вегетационного периода в прибрежных биотопах в зарослях макрофитов.

Таблица


Характеристика продукционно-деструкционных процессов в

В годовой динамике валовой первичной продукции наблюдается уменьшение ее величины от весны к осени (см. табл.). В пространствен­ном отношении интенсивность продукции возрастает по направлению к берегу. Однако, продукция в столбе максимальна в глубоководных час­тях лимана. Достоверных отличий в географическом распределении про­дукции с севера на юг отмечено не было.

 

Литература

1.  Розенгурт М.Ш., Бесфамильная P.M. Гидрохимический режим лима­нов северо-западного Причерноморья //В кн.: Океанографические ис­следования Черного моря. - Киев: Наук, думка. - 1967. - С. 96-104.

2.  Розенгурт М.Ш. Органическое вещество в воде лиманов и лагун севе­ро-западного Причерноморья // В кн.: Динамика вод и гидрохимия Чер­ного моря. - Киев: Наук, думка. - 1967. - С. 167-176

3.  Лиманы Северного Причерноморья / под ред. Полищук B.C., Замри-борщ Ф.С., Тимченко В.М. и др. - Киев: Наук, думка. - 1990. - 203 с.

 

 

 

 

106

Страницы:
1 


Похожие статьи

А Ю Гончаров - Первичная продукция фитопланктона и гидрохимические условия водоёмов палиевского залива хаджибеевского лимана

А Ю Гончаров - Связь морфометрических параметров и внешнего водообмена

А Ю Гончаров - Скорости ассимиляционных потоков углерода в сообществе фитопланктона

А Ю Гончаров - Продукционно-деструкционные процессы и трансформация биогенных веществ в тилигульском лимане

А Ю Гончаров - Продукционно-деструкционные процессы и трансформация биогенных веществ в тилигульском лимане