А Г Акініна - Підвищення ефективності горизонтальних електрофільтрів - страница 1

Страницы:
1 

В самом общем случае зависимость L=f(3£)=f((p(3np+33K1+33K2). В окрестности Loirr ° 3s ° Min имеет место равенство

+

dL

13эк!

d3aKj    с13эк 2 d3np

+

dL

dL

dL

Поэтому можно записать


= 0.

 

 

® const, т.е. при из-менениях в экономической конъюнктуре должна иметь место взаимная компенсация 3эк и 3эк2.

В этих условиях при использовании систем централизованного теплоснабжения малой мощности в связи с уменьшением 3эк (из-за сокращения размера системы) появляется возможность допустить уве­личение 3эк2. В противном случае следует вывод о появлении возмож­ности несколько повысить единичную тепловую мощность системы (т.е. пойти на создание систем централизованного теплоснабжения повышенной мощности).

1.Шелудченко В.И. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в системах тепло-газоснабжения. - Макеевка: ДГАСА, 1999.- 232 с. с ил.

2.Андрийчук Н.Д. Снижение потерь в теплотрассах за счет применения современ­ных технологических решений // Інтегровані технології та енергозбереження. - №2. -Харків: ХПІ, 1999. - С.3-5.

3.Мазуренко А.С., Андрийчук Н.Д. Анализ эффективности систем отопления большой и малой мощности, а также внедрение солнечных систем теплоснабжения в климатических условиях Украины // YI forum energetykow - GRE'98. Nr 242/98. Politecknika Opolska (ISSN 1429-1541). Z. 46.

Получено 12.12.2002

 

УДК 628.511 А.Г.АКІНІНА

Донбаська державка академія будівництва та архітектури, м Макіївка

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОФІЛЬТРІВ

Наводяться рекомендації для підвищення ефективності пилоуловлювання в гори­зонтальних електрофільтрах при їх проектуванні, експлуатації, модернізації та реконст­рукції. Підвищення ефективності електрофільтрів досягається шляхом розрахунку пара­метрів кондиціювання газових викидів та оптимізації технологічних і конструктивних показників роботи апаратів за допомогою програми на ЕОМ .

Для розрахунку параметрів пилоуловлювання в горизонтальних електрофільтрах створена програма на ЕОМ «ELFILTR» [1], щодозволяє не тільки визначити ступінь очищення для конкретних умов експлуатації досліджуваних апаратів, але і рекомендувати засоби підвищення ефективності пилоуловлювання з розрахунком відповідних технологічних, конструктивних і економічних показників процесу газоочищення. Підвищення ступеня пилоуловлювання в електрофільтрах рекомендується здійснювати у двох напрямках: оптимізація технологічних і конструктивних параметрів роботи апаратів, а також кондиціювання газового потоку. Критерієм оптимізації є досягнення необхідного ступеня очищення при мінімальних приведених витратах.

В основу програми покладена математична модель, розроблена з використанням імовірнісного підходу до моделювання. Відповідно до цієї моделі весь процес пилоуловлювання розділяється на дві послідовні стадії: інерційне очищення в розподільній жалюзійній решітці та пилоуловлювання в міжелектродному просторі електрофільтрів за рахунок дії гравітаційних, електростатичних і дифузійних сил. 3гідно із законами теорії імовірностей (імовірності паралельних подій сумуються, а послідовних - перемножуються) складене загальне рівняння для розрахунку ефективності пилоуловлювання в горизонтальних електрофільтрах. Кожний імовірнісний параметр цього рівняння описується аналітично через фізичні та електричні властивості пилу і газового потоку.

Програма «ELFILTR» складена за модульним принципом і працює в діалоговому режимі. Результатом розрахунків є паспорт технологічних, конструктивних, економічних, а також, у разі потреби, оптимальних показників роботи електрофільтрів. 3разок такого паспорту для електрофільтра Курахівської ТЕС запропонований у таблиці. Адекватність розрахунків за програмою реальним умовам доведена шляхом порівняння експериментальних даних, отриманих автором і співробітниками ВТІ на різних ТЕС і ГРЕС України, Росії і Казахстану, з теоретичними даними, розрахованими на ЕОМ.

При визначенні ефективності електрофільтра, який проектується, експлуатується або модернізується, необхідний ступінь очищення не завжди може бути досягнутий. У випадку, якщо треба підвищити ступінь пилоуловлювання в електрофільтрах, пропонуються наступні заходи.

Способи підвищення ефективності електрофільтрів при проектуванні :

1. 3ниження температури димових газів для зменшення питомого електричного опору (ПЕО) матеріалу пилу шляхом застосування котлів-утилізаторів.


2.
Кондиціювання димових газів, тобто підвищення відносної вологості пилогазового потоку з метою зниження ПЕО матеріалу пилу. Програма дозволяє розраховувати ефективності пилоуловлювання, поступово додаючи до проектної відносної вологості газового потоку по 5%. У випадку, якщо при вологості 90% необхідна ефективність не досягається, рекомендуються інші засоби підвищення ступеня очищення.

3. Оптимізація технологічних параметрів роботи електрофільтрів: швидкості газового потоку в апараті і напруги електричного поля. Програма «ELFILTR» дозволяє здійснювати оптимізацію як за одним із зазначених параметрів, так і одночасно за двома шляхом задавання границь і кроків їхньої зміни.

4.   Оптимізація конструктивних елементів електрофільтрів:
радіуса та відстані між коронуючими електродами, а також у випадку
застосування голчастих електродів
- висоти голок і відстані між ними.

5. Оптимізація параметрів роботи всіх типорозмірів конкретно заданого типу електрофільтрів, які містяться в базі даних програми.

6. Оптимізація всіх типів і типорозмірів електрофільтрів, наявних у базі даних програми, включаючи електрофільтр «за замовленням» (тобто апарат, параметри якого відсутні в базі даних програми, але додатково введені проектувальником).

Способи підвищення ефективності електрофільтрів при експлуатації:

1. Кондиціювання пилогазового потоку. Програма «ELFILTR» дозволяє розрахувати, до якого рівня треба підвищити відносну вологість газу, щоб досягти необхідного ступеня очищення при уловлюванні пилу з конкретними властивостями.

2. Оптимізація швидкості газового потоку в апараті у випадку, якщо є можливість регулювання цього параметра.

Оптимізація різниці потенціалів, що подаються на коронуючийта   осаджувальний   електроди,   у   випадку,   якщо   є можливість регулювання напруги електричного поля агрегатами живлення. Способи підвищення ефективності електрофільтрів при модернізації:

1.   Заміна агрегату живлення. Для добору необхідного типу агрегату живлення програма «ELFILTR» дозволяє розрахувати оптимальну напругу електричного поля, при якій буде досягнутий необхідний ступінь очищення для конкретного типу пилу.

2.   Добір типу коронуючих електродів, що забезпечують більш високу напруженість електричного поля в міжелектродному просторі горизонтального електрофільтра. При розрахунку напруженості програма «ELFILTR» враховує накладення електричних полів, що створюються системою гладких і голчастих коронуючих електродів.

3.   Зменшення відстані між коронуючими електродами. Для добору оптимальної конструкції системи коронуючих електродів програма «ELFILTR» дозволяє розрахувати крок електродів таким чином, щоб при мінімальних витратах досягти необхідного ступеня очищення.

4.     Збільшення радіуса коронуючих електродів. У випадку застосування електродів з некруглим постійним за довжиною перетином використовується поняття еквівалентного радіуса і розраховується оптимальне значення цього параметра.

5.  Збільшення висоти голок у випадку використання голчастих коронуючих електродів.

6.  Зменшення відстані між голками на коронуючому електроді. Оптимальній величині кроку голок відповідають мініальні витрати на газоочищення.

Засоби підвищення ефективності електрофільтрів при реконструкції:

1.  Заміна електрофільтра. Для добору оптимального типу та
типорозміру електрофільтра, а також оптимальних параметрів режиму
його експлуатації при уловлюванні певного типу пилу в програмі
«ELFILTR» передбачено режим оптимізації «за всіма типами та
типорозмірами апаратів».

2.  Збільшення кількості електричних полів у електрофільтрі.
Програма дозволяє прогнозувати ступінь підвищення ефективності
очищення діючого апарата при використанні додаткових полів з метою
збільшення часу перебування пилу в активній зоні електрофільтра.
При цьому буде розраховано ефективність пилоуловлювання,
технологічні, конструктивні та економічні параметри газоочищення.

3.         Суміщення модернізації з реконструкцією, наприклад,
підвищення ефективності очищення газів в електрофільтрах шляхом
установки додаткових одного або декількох полів і оптимізаціїт
ехнологічних (швидкість газового потоку, напруга) і (або) конструктивних (відстань між коронуючими електродами та голками, радіус електродів, висота голок) параметрів очищення.

Таким чином, запропоновані рекомендації для підвищення ефективності пилоуловлювання в горизонтальних електрофільтрах за допомогою програми на ЕОМ дозволяють досягти необхідного ступеня очищення при мінімальних приведених витратах за рахунок оптимізації технологічних і конструктивних параметрів роботи апаратів, кондиціювання газового потоку та інших заходів.

З метою оперативного втручання в режим експлуатації діючого електрофільтра необхідно забезпечувати його роботу разом з ЕОМ. Вихідні дані, що постійно змінюються в ході технологічного процесу (властивості пилу і параметри газового потоку), треба передавати програмі «ELFILTR», яка повинна розраховувати дійсну ефективність пилоуловлювання і, у разі потреби, оперативно коректувати технологічні параметри очищення (наприклад, підвищувати напругу електричного поля) для досягнення необхідного ступеня очищення.

1.Качан В.М., Акініна А.Г. Вибір і розрахунок електрофільтрів на ЕОМ // Комму­нальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 23. - К.: Техніка, 2000. - С. 120-124.

Отримано10.12.2002

 

УДК 613.155

ЕЖИ ПИОТРОВСКИ, канд. техн. наук

Свентокшинская Политехника, г.Кельце (Польша)

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА ЗНАЧЕНИЙ КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Произведен выбор оптимальных значений кратности воздухообмена в помещени­ях жилых зданий, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и энергосберегающим требованиям. Представлены результаты экспериментальных исследований процесса воздухообмена в помещениях 11-этажных зданий, имеющих различные конструкции оконных переплетов. Сделан вывод о невозможности управления процессом воздухооб­мена в помещении только путем изменения степени герметичности его окон. Намечены основные направления регулирования интенсивности воздухообмена.

Интенсивность воздухообмена в помещениях жилых зданий, обусловленного неплотностями наружных ограждений (главным об­разом окон), а также наличием вентиляционных каналов с точки зре­ния теплозащиты должна быть минимальной. В данном случае про­блема состоит в том, что для обеспечения здоровых микроклиматиче­ских условий в помещении интенсивность воздухообмена в нем долж­на быть высокой. В связи с этим введено понятие гигиенического ми-

Страницы:
1 


Похожие статьи

А Г Акініна - Підвищення ефективності горизонтальних електрофільтрів