Ю Ю Бєлова - Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до формування національних цінностей в учнів - страница 1

Страницы:
1 

УДК 378.1

Ю.Ю. Бєлова,

асистент

(Бердянський педінститут)

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ

На основі власного емпіричного дослідження пропонується система методичних рекомендацій щодо форму­вання національних цінностей в учнів на уроках трудового навчання.

Процес формування в особистості загальнолюдських цінностей, значущість та своєрідність педагогічної дія­льності в умовах школи сьогодення вимагають від педагогічної науки досконалості підготовки вчителів, пошу­ку нових шляхів та педагогічних умов підвищення якості та професіоналізму майбутнього фахівця.

Процес всієї системи освіти в Україні залежить від якісних змін у підготовці вчителів. Це робить проблему підготовки майбутніх учителів особливо актуальною для сучасної теорії і практики навчання та виховання під­ростаючого покоління. Велике значення в цьому плані має і формування національних цінностей у майбутнього вчителя трудового навчання.

Засоби формування національних цінностей в особистості в умовах педагогічного вузу дуже різноманітні. Це, по-перше, вивчення дисциплін гуманітарного блоку таких, як народознавство, релігієзнавство, історія Укра­їни, українська і зарубіжна культура . По-друге, це виховні чинники : походи та екскурсії до краєзнавчих музе­їв, музеїв мистецтва, зустрічі з працівниками народної культури. По - третє, це організація вечорів, присвячених народним обрядам та традиціям.

Але, перш за все, головним засобом все ж є праця, пов'язана з художньо-трудовою діяльністю. Оскільки ді­ючі загальнолюдські цінності формуються значною мірою в процесі праці, то зародження саме національних цінностей починається в процесі художньо-трудової діяльності пов'язаної з вивченням народного мистецтва та його побуту. Створюючи предмети національної культури , людина створює сама себе. Як суб'єкт національно­го виховання та творчості людина сформувалася в процесі побутово-ужиткової трудової діяльності. Тому ви­ховувати в особистості поняття про національні цінності, як духовні, так і матеріальні, треба, перш за все, через вивчення побутово-ужиткових традицій народу і трудову діяльність, що з цим пов'язана. Краса праці формує культуру особистості, перетворює працю у сферу задоволення її головних духовних потреб. Формування націо­нальних цінностей у процесі художньо-трудової діяльності припускає здійснення певних виховних дій, а не є простим автоматичним наслідком трудових умов. Кожний майбутній педагог має усвідомлювати їх та відчува­ти національні традиції предмета діяльності. Вплив національних цінностей повинен плануватися та програму­ватися так, як планується та програмується послідовне опанування трудовими навичками та вміннями. Таким чином, учитель трудового навчання має великі можливості у формуванні системи національних цінностей, спрямованих на розвиток особистості. Слід відзначити, що підготовці майбутнього вчителя трудового навчання до формування національних цінностей учнів приділяється дуже мало уваги. Проведені нами дослідження свід­чать про те, що формування національних цінностей у загальноосвітній школі , зокрема, на уроках з трудового навчання знаходиться на дуже низькому рівні. Як правило, це вивчення деяких видів швів, що притаманні на­родній українській вишивці, її традиційне колористичне рішення, приготування деяких страв з національної кухні та невеликий відсоток занять, що відводиться на вивчення технології будь-якого одного виду народного ремесла. Таке становище, звичайно, не може задовольнити сучасну школу.

У той же час, заняття з трудового навчання представляють дуже великий потенціал для формування націо­нальних цінностей школяра в процесі навчання.

Про незадовільну підготовку вчителів праці до формування національних цінностей в учнів свідчать резуль­тати проведеного нами анкетування вчителів, які працюють у школах Бердянська, Бердянського району та За­поріжжя. На запитання: "Чи здійснюєте ви цілеспрямоване формування національних цінностей на заняттях з трудового навчання ?" - впевнено відповіли тільки 4%. Дати наукове визначення поняттю національних ціннос­тей змогли лише 21%. А коли мова зайшла про способи формування національних цінностей у процесі худож­ньо-трудової діяльності, основна частина респондентів змогла назвати тільки вивчення деяких візерунків з на­родної української вишивки або художньої обробки деревини, приготування деяких національних страв або художній розпис.

Якою ж бідною була б наша національна культура, якби вона обмежувалася лише цими переліченими вида­ми декоративно-прикладного мистецтва.

На питання про те, наскільки вчителі трудового навчання вважають себе теоретично підготовленими до фо­рмування національних цінностей на заняттях своєї дисципліни, були отримані такі відповіді: повністю готові -2%, достатньо готові - 14%.

Причину проблем, пов' язаних з недостатньою підготовленістю до формування національних цінностей в учнів на заняттях з трудового навчання, майже 50% респондентів бачать у недостатньому рівні вузівської та довузівської підготовки, 27% - у недостатньому рівні самовиховання, останні вказують обидві причини. Ці ж опитані респонденти стверджують, що їм потрібна психолого-педагогічна та дидактична допомога в галузі формування національних цінностей.

Найкращим та найефективнішим шляхом підвищення рівня підготовки вчителів трудового навчання до фо­рмування національних цінностей у школярів більша частина опитаних (83%) вважають за необхідне розвиток цих якостей у процесі вивчення в інституті спеціальних дисциплін відповідного напрямку. Крім того, близько 15% опитаних учителів вважають, що необхідно та доцільно було б удосконалити в цьому напрямі організацію та зміст педагогічних та технологічних практик.

З вищевикладеного можна зробити висновок, що підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до фо­рмування національних цінностей повинна носити цілеспрямований та безперервний характер. Досягти високо­го рівня підготовки майбутніх учителів трудового навчання (обслуговуючої та технічної праці) до формування національних цінностей в учнів на заняттях в школі можна, якщо спрямувати навчальний процес психолого-педагогічними шляхами, які забезпечують формування національних цінностей самих студентів у процесі ви­вчення саме ними в педагогічному вузі тих дисциплін, які пов'язані зі шкільною програмою трудового навчан­ня, та виховують їхню готовність до формування національних цінностей в учнів.

Але, як свідчить досвід, формуванню національних цінностей у студентів під час їх навчання та вихованню в них готовності до формування в учнів системи національних цінностей в педагогічних вузах України не при­діляється належної уваги.

Студенти, навчаючись у педагогічних навчальних закладах, накопичують теоретичні знання та практичні навички національного виховання учнів та формування у них національних цінностей. Тому ми, за результа­тами досліджень, наполягаємо на поглибленні та поширенні одержаних знань та навичок у галузі формування національних цінностей за рахунок великих можливостей дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності 7.010102 "Трудове навчання" (технічна і обслуговуюча праця ).

Як відомо, зараз головним завданням у справі формування національних цінностей в учнів є підготовка від­повідних кадрів. Так, на індустріально-економічному факультеті Бердянського державного педагогічного ін­ституту ім. П. Д. Осипенка проведена значна робота у цьому напрямі. Ця робота здійснювалася на декількох етапах навчання, а саме на заняттях із спецкурсу макетування українського народного житла та оформлення його інтер' єру, під час виконання студентами курсової та дипломної роботи, проходження педагогічних і тех­нологічних практик, участі в науково-дослідній роботі.

Як показує наш досвід, великий вплив на формування національних цінностей у студентів - майбутніх учи­телів трудового навчання - та їх готовність до формування національних цінностей у своїх майбутніх вихован­ців, відіграє програма курсу макетування народного українського житла та оформлення його інтер'єру. Саме під час вивчення цієї дисципліни створюються найсприятливіші умови для досягнення поставленої мети.

Розроблена нами програма курсу «Макетування народного українського житла та оформлення його ін­тер'єру» обсягом 100 годин (30 годин лекцій, 44 години лабораторних робіт та 26 годин семінарських занять) складається з пояснювальної записки, тематичного плану лекцій, орієнтовного переліку лабораторних робіт, переліку об' єктів, рекомендованих до макетування, переліку рекомендованої літератури. У пояснювальній за­писці наведена мета та головні завдання курсу, підкреслено його значення у фаховій підготовці майбутнього вчителя трудового навчання до професійної діяльності і, зокрема, до формування національних цінностей в уч­нів, вказано, які знання та вміння мають отримати студенти під час його вивчення. Лекційний матеріал склада­ється з тем, які включають в себе питання, спрямовані на формування національних цінностей в особистості та готовності формувати такі цінності в інших (тематичний план лекцій наведено в таблиці № 1).

Досвід проведення занять з курсу макетування народного українського житла та оформлення його інтер' єру показує, що найбільш ефективним у справі формування системи національних цінностей є науково обґрунто­ваний підбір тем семінарських занять, на яких викладач може з' ясувати ступінь засвоєння теоретичних знань курсу та здатність студента застосовувати отримані знання в організації навчально-виховного процесу у галузях освіти. До того ж вдалий підбір лабораторних робіт у процесі вивчення курсу макетування є дуже доцільним у справі підготовки майбутніх учителів праці до формування національних цінностей у школярів.

У зв' язку з цим нами були розроблені і успішно впроваджені в навчальний процес методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з технології макетування народного житла та оформленні його інтер' єру. Ре­комендовані до виконання лабораторні роботи не тільки сприяють формуванню національних цінностей самих студентів у процесі засвоєння ними теоретичних знань та надбання практичних умінь з технології макетування, але й спрямовані на підготовку їх до національного виховання учнів.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт складаються за єдиною схемою, включають мету роботи, короткі теоретичні відомості, зміст роботи та послідовність її виконання, матеріали, інструменти та пристрої, зміст звіту, контрольні питання та рекомендовану літературу. У таблиці № 2 приведені назви лабора­торних робот та мета їх виконання.

Також слід відзначити, що теоретичні відомості курсу та виконані лабораторні роботи впливають одночасно як на формування національних цінностей самих студентів, так і на їх підготовку до формування цих цінностей у дітей. Це пояснюється тим, що художньо-трудова діяльність студента під час виконання лабораторних робіт носить пошуковий, творчий характер. Крім того, студенти самостійно повинні знайти відповіді на безліч прак­тичних питань, пов' язаних із національними цінностями свого народу.

У методичних рекомендаціях, розроблених нами для студентів, які виконують курсову чи дипломну роботу з макетування, також акцентується їх увага на необхідності планування шляхів формування національних цін­ностей в учнів.

Студенти, які направляються для проходження педагогічної та технологічної практик, отримували індивіду­альні завдання, пов' язані з національним вихованням або системою національних цінностей.

На основі проведеного нами теоретичного та експериментального дослідження можна сформулювати реко­мендації щодо підготовки майбутніх вчителів трудового навчання до формування національних цінностей учнів

S перелік дисциплін, що складають навчальні плани, за якими навчаються студенти спеціальності 7.010103 «Трудове навчання» (технічна і обслуговуюча праця), дає можливість формувати національні цінності особистості під час художньо-трудової діяльності і цей їхній потенціал необхідно використо­вувати з метою вдосконалення підготовки вчителя трудового навчання;

S у технології організації професійної підготовки студента мають бути використані всі види аудиторної та позааудиторної діяльності, які виступають стимулом розвитку їх творчого потенціалу;

■ розроблена нами і впроваджена у навчально-виховний процес методика підготовки майбутнього вчите­ля трудового навчання до формування національних цінностей учнів показала високий рівень ефектив­ності та надійності.

Таблиця 1

Тематичний план курсу «Макетування народного українського житла та оформлення його інтер 'єру»

 

п/п

Тема лекції

Питання програми

Кількіст Лекції

чь годин Семін.

1

Вступ. Націона­льне виховання у сучасній школі на заняттях з трудового на­вчання.

1. Мета, задачі курсу макетування народного українського
житла та оформлення його інтер' єру.

2. Місце курсу в організації навчально-виховного процесу у
школі та шкільній програмі з трудового навчання.

3. Основи макетування.

2

2

2

Основні етапи етнічної історії України.

1.  Український етнос у часі і просторі.

2.  Формування української народності і нації.
3.Історичне районування України.

4.Етнічний склад населення України.

2

2

3

Господарство населення Укра­їни.

1. Основні трудові заняття населення України та галузі гос-
подарства.

2.  Домашні промисли та ремесла.

3.  Допоміжні види господарської діяльності.

2

2

4

Поселення та житло українців.

1.  Основні зони поселень. Типи народного житла.

2.  Сільський двір. Будівлі господарського двору.

3.  Народне житло, його конструктивні особливості.

4.  Інтер' єр житла, його елементи та оздоблення.
5.Обереги.

6.  Районування народного житла та його еволюція.

7.  Народна архітектура.

8.Вивчення на уроках трудового навчання та креслення те­ми «Поселення та житло українців».

9.Організація позашкільних занять з теми «Народне житло та його інтер'єр»

6

4

5

Народне образо­творче мистецт­во.

1. Народне пластичне мистецтво.

2. Живопис і графіка в народному мистецтві.

3. Семантика народних художніх образів.

4. Українська символіка та священні знаки.

5. Місце народного образотворчого мистецтва у шкільній
програмі з трудового навчання.

4

2

6

Народний одяг українців.

1.  Формування традиційного одягу українців.

2.  Екскурс в історію українського народного костюма.

3.  Регіональні комплекти народного вбрання.

4.  Художні особливості українського костюма.

5.  Символіка у костюмі.

6.  Місце вивчення українського народного костюма на уро-
ках
з обслуговуючої праці.

4

4

7

Трудова обрядо­вість українців. Трудові свята.

1. Свято першої борозни.

2. Проводи на полонину.

3. Свято першого снопа.

4. Обжинки.

5.Застосування народних обрядів та традицій в організації навчально-виховного процесу у школі.

2

2

8

Формування ет­нічного складу населення рідно­го краю.

1. Зміни в розподілі краю протягом його існування.

2.Основні етноси на території краю.

3.Релігія як синтез культурних традицій краю.

2

29

Побутово-

1.Особливості традиційного житла народів рідного краю.

6

6

 

традиційна куль-

2.Народний одяг населення рідного краю.

 

 

 

тура народів, що

3.Народна кухня як елемент побутової культури народу.

 

 

 

населяють тери-

4.Трудова обрядовість і господарські заняття населення

 

 

 

торію рідного

рідного краю.

 

 

 

краю

5.Місце вивчення побутово-традиційної культури народів

 

 

 

 

рідного краю на шкільних та позашкільних заняттях з тру-

 

 

 

 

дового навчання.

 

 


Белова Ю.Ю. Подготовка будущая учителей трудового обучения к формированию национальных ценно­стей у учащихся.

На основании собственного эмпирического исследования предложена система методических рекомендаций по формированию национальных ценностей у учащихся на уроках трудового обучения.

 

 

Belova Ju.Ju. Future Labour Teachers' Training to Formation of Pupils' National Values.

On the basis of the empirical investigation the author proposes a system of methodological recommendations for forma­tion of pupils' national values at the lessons of labour training.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Ю Ю Бєлова - Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до формування національних цінностей в учнів