Т В Бобкова - Структура семантичного поля поняття quantity - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 811.111

Т. В. Бобкова,

кандидат філологічних наук (Київський національний лінгвістичний університет)

СТРУКТУРА СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ПОНЯТТЯ QUANTITY

У цій статті аналізується структура семантичного поля поняття Quantity на матеріалі дефініцій Oxford Advanced Learner's Dictionary. У роботі встановлено межі семантичного поля аналізованого поняття та кількісні характеристики його структури. Проаналізовано одиниці та рівні цього поля, які вважаються результатами пізнання дійсності, що вивчаються через призму англійської мови.

Як категорія мислення Кількість належить до найбільш загальних відображень властивостей буття. Ця категорія є універсальною й необхідною з точки зору пізнання дійсності. В історії філософії вважається, що перше ґрунтовне визначення категорії Кількість належить Аристотелю: "Кількістю називається те, що можна поділити на складові частини, кожна з яких, дві їх чи більше, за своєю суттю є чимось одним певним" [1: 164]. Отже, основними ознаками категорії Кількість, за Аристотелем, є наявність складових у межах цілого та певний характер цих складових. Однак пізнання реальної природи речей вимагає уточнення загального визначення.

Розгорнутим визначенням категорії Кількість можна вважати виділення Аристотелем у структурі досліджуваної категорії множинності, якщо " кількість є обчислюваною", й величини, якщо " кількість є вимірюваною" [1: 164]. Необхідність виділення цих підтипів у межах основного поняття пояснювалось накопиченим досвідом пізнання дійсності, а саме, дискретною (обчислюваною) або недискретною (вимірюваною) природою речей.

Як показують результати аналізу тлумачних словників різноструктурних мов, зокрема, англійської, української й російської [2: 102], при семантизації поняття Кількість укладачі, в основному, наслідують і розвивають традицію Аристотеля. Загалом у сучасній лінгвістиці спостерігається неабиякий інтерес до дослідження основних мовних категорій, їхнього зв'язку з мисленнєвими категоріями, та особливостей їхньої реалізацій у різноструктурних мовах, що пояснюється спробами побудови семантичної моделі світу.

Мовна категорія Кількість, яка є відображенням результатів пізнання дійсності, тісно пов'язана з категорією мислення. Ця категорія є мовною універсалією, оскільки представлена різними граматичними та лексичними засобами в усіх сучасних мовах [3: 161]. Визначення змісту й обсягу категоріїї Кількість у мові передбачає виявлення одиниць різних рівнів, що формально та лексично виражають кількісні відношення. Таким чином, аналіз представлення категорії Кількість у мові включає два основні аспекти: формальний (граматичний) і змістовий (лексичний).

Імовірно припустити, що граматичними засобами вираження категорії Кількість є мовні одиниці й категорії, які беруть участь в оформленні кількісних відношень. Основу змісту аналізованої категорії у мові становить ключове поняття Кількість, представлене у вигляді ієрархічної структури, яка включає численні підтипи поняття для експлікації ключового поняття. Отже, лексичними засобами вираження категорії Кількість є похідні від ключового поняття, які в межах словника чи тексту задіяні в його семантизації, тобто процесі інтерпретації позамовних даних.

Предметом даного дослідження є семантичне поле поняття Кількість (Quantity) в англійській мові. Об'єктом - є структура зазначеного семантичного поля, в одиницях і рівнях якого відображено результати пізнання дійсності, виражені мовними засобами.

Метою даного дослідження є виявлення особливостей структури семантичного поля поняття Quantity в системі англійської мови. Вихідним положенням даного дослідження є можливість виділення семантичного поля як певної ієрархічної структури на обмеженому за обсягом мовному матеріалі.

Традиційний для структурної семантики погляд на семантичне поле як певну понятійну структуру був започаткований Й. Тріром. На його думку, семантичне поле членується за допомогою словесних знаків, які людська свідомість накидає як сітку на нерозчленований понятійний континуум [4: 20-21]. Історія поля певного поняття є історією його змін та перечленувань. Динамічність і мінливість поняття на відміну від предметів, на думку Й. Тріра, потребують створення власних методів опису, оскільки з часом змінюється не тільки кількість словесних знаків, що належать до поля, а й їхні значення. Саме через мінливість поняття Трір пропонує застосовувати логічний, а не мовний підхід до процедури виділення семантичного поля.

Подальший розвиток ідей про структуру поняття дозволяє В. В. Левицькому [4: 226] окреслити основні сучасні методи виділення семантичного поля, серед яких: 1. Психофізіологічний метод, що базується на регістрації реакцій інформантів на словесні стимули. 2. Психолінгвістичний метод, який спирається на інтуїцію інформантів (процедури опрацювання словесних асоціацій, вимірювання

 

© Бобкова Т. В., 2010близкості значень слів та ін.). 3. Лінгвістичні методи (зокрема, дистрибутивний і статистичний методи, компонентний аналіз).

У даному дослідженні структури семантичного поля поняття Quantity було застосовано методику компонентного аналізу. Можливість застосування цієї методики для дослідження семантики ключового поняття, яким є Quantity, спирається на припущення про те, що слова в словниковій статті групуються навколо пов' язаного з ними певного поняття або дескриптора, зміст яких вони певною мірою розкривають [5: 3]. Для аналізу семантики ключового поняття можливі два підходи до виділення семантичного поля (або побудови семантичної мережі): 1) на базі дефініцій тлумачного словника та 2) на матеріалі відповідних текстів (наприклад, праць з філософії, присвячених дослідженню категорії Кількість як категорії мислення).

У даному дослідженні використано системоорієнтований підхід на базі аналізу матеріалу дефініцій Oxford Advanced Learner's Dictionary - тлумачного словника англійської мови [7]. Великий обсяг використаного словника задовольняє вимоги високого ступеня деталізації різних характеристик досліджуваного поняття.

Досягнення основної мети - виявлення особливостей структури семантичного поля поняття Quantity передбачає виконання таких завдань:

1. Встановлення меж семантичного поля поняття Quantity на матеріалі дефініцій тлумачного словника англійської мови [7].

2. Упорядкування виявлених елементів семантичного поля й встановлення відношень між ними.

3. Аналіз структури ієрархії понять з погляду кількості її рівнів, одиниць та їхньої відносної " ваги" в структурі семантичного поля, встановленої за показником частоти.

4. Узагальнення особливостей структури аналізованого семантичного поля.

У цьому дослідженні за основу при виділенні семантичного поля було прийнято методику Ю. М. Караулова та ін. [5: 3], за якою семантичним множником дескриптора вважається будь-яке слово дефініції словника: сигналом для віднесення слова до дескриптора слугувала наявність у них спільного семантичного множника, що зустрівся в системі на вищих рівнях. Враховуючи предмет даного дослідження, було вирішено обмежити обсяг аналізованого поняття лише його номінативними характеристиками, вираженими іменниками, подібно до словникової статті ідеографічного словника, який на думку Ю. М. Караулова та ін., " здебільшого є номінативним" [5: 5]. Наприклад, зі статті дескриптора quantity було вибрано такі семантичні множники, як іменники an amount, a number, the measurement (див. Табл. 1).

Структуру семантичного поля аналізованого поняття Quantity, таким чином, представлено через ієрархію його семантичних множників. Причому семантичними множниками вважалися лише іменники, які використовуються на позначення загальновживаних нейтральних понять, без обмежень їхнього вживання, як наприклад, у статті part: parts [pl.] (old-fashioned, informal) a region or an area - це значення не приймається до уваги. Позиція семантичних множників у Табл. 1 відображає порядок їхнього слідування в словниковій статті тлумачного словника.

У даному дослідженні представлення структури семантичного поля поняття Quantity обмежено п' ятим рівнем похідних. Вихідний рівень ключового поняття вважається нульовим. Починаючи з другого рівня відбираються поняття, у тлумаченні яких виявлено семантичні множники, спільні з поняттями, що зустрілися на вищих рівнях. Поняття розгалужується на похідні саме на тому рівні, де воно було виявлено вперше, без повторень цього розгалуження на нижчому рівні (пор. у Табл. 1, size 2 і 4 рівні). Причому обсяг поняття, а значить, і межі семантичного поля, залежать від прийнятого підходу до тлумачення ключового поняття. Отже, семантичне поле аналізованого поняття Quantity становлять виявлені у статтях словника номінативні ознаки, які мають спільні семантичні множники.

Взагалі, у встановленні меж семантичного поля через добір семантичних множників на базі тлумачень словника можливі два основні підходи: 1) врахування на нижчих рівнях ієрархії лише нових семантичних множників без повторення виявлених вище й 2) представлення повного інвентаря семантичних множників понять нижчих рівнів.

При цьому реалізація першого підходу дає можливість встановити межі певного семантичного поля. Застосування другого підходу, використаного в даному досллідженні, уможливлює не тільки отримання інформації про склад і структуру відношень між семантичними множниками різних рівнів ієрархії, а й встановити кількісні характеристики елементів структури семантичного поля такі як загальна кількість семантичних множників певного рівня або поняття й відносна " вага" окремого семантичного множника через встановлення показників його частоти. При цьому треба зауважити, що необхідно розрізняти поняття межі семантичного поля, тобто склад різних семантичних множників у його структурі, і загальна кількість семантичних множників, що зустрічаються у структурі поля з різною частотою.


Таблиця 1.

Аналіз даних, наведених у Табл. 1, дозволяє виявити певні особливості структури семантичного поля досліджуваного поняття Quantity. Серед семантичних множників першого рівня найбільшу кількість різних семантичних множників (23) має поняття measurement, яке використовується на позначення вимірюваної, недискретної величини. Натомість найчастотнішим семантичним множником у структурі поля є поняття amount на позначення множинності або обчислювальної кількості (див. Табл. 2).

Таблиця 2.

Кількісні характеристики семантичних множників поняття Quantity

 

Поняття

1 рівень,

2 рівень,

3 рівень,

4 рівень,

5 рівень,

Абсолютна

 

 

частота

частота

частота

частота

частота

частота

1

quantity

-

1

-

-

-

1

2

amount

1

2

3

2

2

10

3

number

1

1

 

1

-

4

4

measurement

1

-

 

-

-

2

5

sum

-

1

 

-

-

2

6

size

-

1

 

1

-

3

7

length

-

1

 

-

1

3

8

total

-

-

 

-

-

1

9

extent

-

-

 

-

-

1

10

distance

-

-

 

1

1

3

11

piece

-

-

 

1

3

5

12

area

-

-

-

2

3

5

13

point

-

-

-

1

-

1

14

difference

-

-

-

1

1

2

15

part

-

-

-

1

3

4

16

item

-

-

-

1

-

1

17

direction

-

-

-

1

 

2

18

period

-

-

-

1

 

2

19

place

-

-

-

-

 

2

20

detail

-

-

-

-

 

 

21

fact

-

-

-

-

 

 

22

quality

-

-

-

-

 

 

23

feature

-

-

-

-

 

 

24

time

-

-

-

-

 

 

25

mark

-

-

-

-

 

 

26

unit

-

-

-

-

 

 

27

end

-

-

-

-

 

 

28

section

-

-

-

-

 

 

29

member

-

-

-

-

 

 

30

thing

-

-

-

-

 

 

31

article

-

-

-

-

 

 

32

object

-

-

-

-

 

 

33

position

-

-

-

-

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т В Бобкова - Структура семантичного поля поняття quantity