С Сейдаметова , А Маламан - Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання викладання курсу комп'ютерної графіки - страница 2

Страницы:
1  2  3 

2)   засвоєння понять має передувати ознайомлення з більш конкретними фактами з відпо­відної галузі знань;

3)   при вивченні (засвоєнні) понять і законів на основі тих чи інших матеріалів студентів у першу чергу повинні виявити в них генетично початковий зв'язок, який визначає об'єкт, що ві­дображено у відповідному понятті. Цей зв' язок необхідно відтворити в особливих предметних, графічних чи знакових моделях, які дозволяють вивчити її властивості у «чистому» вигляді;

4)   для цього в усіх студентів слід сформувати спеціальні предметні дії, за допомогою яких вони зможуть у навчальному матеріалі виявити і далі відтворити шуканий істотний зв' язок, вивчаючи його властивості. Це припускає поступовий перехід студентів від зовнішніх предметних дій до їх виконання в розумовому плані [2].

При ДН методи навчання і методичні прийоми можуть мінятись місцями, замінювати один одного в конкретних педагогічних ситуаціях. При цьому значну роль відіграє поняття на-вченості - сприйнятливість до навчання, яка розглядається в спектрі:

       узагальненості розумової діяльності;

       самостійності розумової діяльності;

       гнучкості розумової діяльності;

       тонусу розумової діяльності;

       повноти саморегуляції розумової діяльності. [5, с. 173]

У будь-якій дії, писав П. Я. Гальперін, незалежно від того, на якому рівні вона ви­конується, є дві частини: орієнтовна і виконавча. У результаті орієнтування складається зага­льна картина обставин, в яких повинна бути здійснена діяльність, попередньо створюється аде­кватний план її виконання і цілі формування дій, визначаються його параметри і форми конт­ролю, а також способи корекції виконання. Основним фактором роботи являється завдання ор­ганізації продуктивної діяльності студентів та використання тренінгу, як форми проблемного навчання, що орієнтована на відпрацювання й закріплення ефективних моделей поведінки, ма­ксимально активної участі студентів та взаємообмін досвідом й використання ефективної інди­відуальної взаємодії. Отже, щоб керувати навчальною діяльністю при ДН, треба знати її струк­туру, яка складається з мотивації, уміння розв'язувати навчальну задачу, уміння визначати спо­сіб навчальних дій, дії контролю, дії оцінки.

Швидке оновлення знань, інтеграція наукових дисциплін, розвиток комп'ютерної галузі, що бурхливо розвиваються на стику наук, принципово змінили мету дистанційної освіти та ви­моги її до молодого спеціаліста. Головним завданням стало забезпечення неперервності, ступі­нчастості, гнучкості підготовки випускників здатних до активного оволодіння основами дисци­плін, активного аналізу проблем, формування альтернативних рішень. ДН не можливе без по­стійної саморегуляції та самооновлення. Причому на перший план виступає завдання підготов­ки професійно-мобільних спеціалістів, здатних до швидкої адаптації в умовах переходу до рин­кових відносин, оновлення науки, техніки, вміння застосовувати комп' ютерні технології до професійної діяльності. Інформатизація освіти повинна забезпечити впровадження інформацій­них технологій в навчальний процес, науково-дослідну, науково-виробничу та адміністративну діяльність всіх закладів системи освіти [1].

Метою впровадження ДН в галузі освіти є підвищення ефективності навчального процесу за рахунок розширення обсягів інформації й удосконалення методів маніпулювання нею, а та­кож прищеплення користувачам досвіду застосування інформаційних технологій в особистій, професійній сфері та побуті. Тому в ході дослідження даної роботи на головне місце виступає важливий етап створення такого програмного засобу, що забезпечуватиме системний, інтегро-вано-модульний, та професійно-технологічний підходи для удосконалення дидактичної систе­ми ДН конкретної дисципліни.

Дане ПЗ виступає не тільки методом та засобом навчання, а й інструментом навчання для вивчення курсу однієї дисципліни або їх сукупності. Використання програмних засобів ДН ін­форматики дозволяє інженерам-будівельникам застосовувати їх з метою навчитися проектува­ти за допомогою САПР, конструювати, організовувати складні системи своєї майбутньої діяль­ності за допомогою персонального комп'ютера. Програмним засобом навчального призначення є таке улаштування, у якому відображена певна предметна сфера, реалізована технологія її ви­вчення, яка забезпечує умови для здійснення різних видів діяльності. Використання ПЗ навча­льного призначення орієнтовано на: розв' язок окремої навчальної проблеми — проблемно-орієнтовані ПЗ; здійснення деякої діяльності з об'єктним середовищем — об'єктно-орієнтовані ПЗ; здійснення діяльності в деякій предметній галузі предметно-орієнтовні ПЗ.

У даному досліджені виявлені такі проблеми у впровадженні програмного забезпечення

ДН:

1.  Нормативна база, будівельні норми і правила України далекі від вимог проектувальни­ків та замовників. ДСТУ, ЄСКД, СНиП та інші нормативні документи часто регламентують форму представлення документів, але практично не стандартизують її зміст.

2.  Від реальних вимог відстає машинобудування - виробники обладнання, виробів і мате­ріалів орієнтуються на можливості власного обладнання і на старі типові проекти, а не на вимо­ги ринку. Для порівняння: проектувальники Об'єднаних Еміратів та Європи конструюють об­ладнання самостійно, а штучні замовлення розміщують в Китаї, Індії та інших державах з неви­сокою коштовністю промисловості. Як наслідок, їхні проекти не вміщують багатократного пе­ревищення необхідних параметрів, що придатне роботі зі стандартизованими типорозмірами.

3.  Трьохвимірне проектування майже завжди впроваджується в уже існуючу промисло­вість, а значить, існуючі документи та організація робіт не пропонують ані такого проектуван­ня, ані електронного технічного документного об' єму.

4.  Відсутність кадрів необхідної підготовки у галузі САПР.

Для отримання очікуваної ефективності ДН з САПР необхідно витратити значні суми на програмне та апаратне забезпечення і ще приблизно в 2-4 рази більше на послуги для його впровадження і технічної підтримки. Крім того, необхідна потужна адміністративна підтримка з щорічним оновленням програмного, а можливо, й апаратного забезпечення та організація пе­репідготовки кадрів і постійного удосконалення ПЗ з САПР.

Головний бар' єр викладання дисципліни КГ при ДН — великий об' єм незвичної нової інформації, тому інформацію, яка викладається, необхідно ретельно відсортувати студентам. Під педагогічною технологією розуміється методологія проектування і способи реалізації ефек­тивних і гнучко управляючих дидактичних систем навчання і виховання студентів. Розглядаю­чи педагогічний процес як засіб проектування дидактичної системи ДН КГ, доходимо виснов­ку, що багатогранність методів і засобів навчання характеризуються різними підходами до ор­ганізації процесу навчання: забезпечення репродуктивної діяльності студентів і методи, які за­безпечують пошуково-продуктивну діяльність. Тобто якщо проект майбутньої дидактичної си­стеми навчання створений правильно, то викладач зможе переходити з одного рівня проекту­вання на інший, здійснювати взаємозв' язок між окремими компонентами педагогічного проце­су, враховуючи ті характеристики, в яких відображаються інформаційні процеси. Отже, техно­логія повинна бути керуючою, ефективною та відтворюваною [7].

Висновки. Основний напрям ДН це орієнтація на навчання упродовж всього життя. Зміст інтегрованого курсу ДН «Основи САПР» забезпечуватиме технологічну послідовність проектувально-конструкторських знань, умінь і навичок, творчого технічного мислення. На­вчальний матеріал слід будувати на основі ієрархії, логіки і послідовного засвоєння змістовних модулів та навчальних елементів програми, які забезпечують цілісність змісту і технологічного процесу формування конструкторсько-проектних вмінь і включає такі етапи:

1.  Формування інформаційно-пізнавальної діяльності інженера-будівельника.

2.  Формування проектно-конструкторської діяльності.

3.  Формування професійно-технологічної діяльності.

4.  Етап експертної оцінки отриманого проекту.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

С Сейдаметова , А Маламан - Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання викладання курсу комп'ютерної графіки

С Сейдаметова , А Маламан - Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання викладання курсу комп'ютерної графіки