С Сейдаметова , А Маламан - Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання викладання курсу комп'ютерної графіки - страница 3

Страницы:
1  2  3 

Тому ДН інтегрованого навчального предмета забезпечуватиме неперервний професій­ний розвиток студентів, оволодіння професійною проектною діяльністю, розвиватиме здатність адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні фактори, об' єднуватиме розрізнені знання, роз­виватиме професійні вміння та навички комп'ютерного креслення, розвиватиме інтерес до професії та самоосвіти, а найголовніше — намагатиметься використовувати оформлення графі­чної частини курсових та дипломних проектів засобами AutoCAD або КОМПАС і застосовува­ти ці знання в майбутній професійній діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

1.     Гончаренко С. Проблеми інтеграції та диференціації у професійній освіті / С. Гончаренко // Педа­гогіка і психологія професійної освіти. — 1999. — № 1. — С. 23-25.

2.     Давыдов В. В. Основные проблемы развития мышления в процес се обучения / В. В. Давыдов // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологи. — М., 1981. — Ч. II. — С. 204.

3.     Дьюи Д. Школы будущего / Д. Дьюи. — Берлин, 1922. — 123 с.

4.     Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н. П. Наволокова. — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 176 с. — (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

5.     Житник Б. О. Методична робота в школі. / Б. О. Житник, В. В. Крижко, Є. М. Павлютенков. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 192 с. (Серія : «Адміністратору школи»)

6.     Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : метод. посіб. авт.-уклад. : О. Пометун, Л. Пироженко. — К.: А.П.Н., 2002. — 136 с.

7.     Новые педагогические и информационные технологи в системе образования : Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров ; Под ред. Е. С. Полат. — М. : Издательский центр «Академия», 2003. — 272 с.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

С Сейдаметова , А Маламан - Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання викладання курсу комп'ютерної графіки

С Сейдаметова , А Маламан - Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання викладання курсу комп'ютерної графіки