І С Тиха - Розробка системи професійного навчання на підприємстві - страница 1

Страницы:
1 

харківський національний економічний університет

ф а к

у л ь т

ет е к

о

н

о м ік и і п р а

в а

кафедра управл

ін н я

перс

о

н

алом та ек

ономіки праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

               М А ГІС Т Р     

(освітньо - кваліфікаційний рівень )

 

на тему

Розробка системи професійного  навчання   на підприємстві

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав(ла):

студент(ка) 2 року навчання, групи 8.05.13.07._____________________________________________ ,

спеціальності 8.03050501

«Управління персоналом і економіка праці» Тиха І.С .

К ерівник:    к.е.н., доцент Іванісов О .В.

 

 

Рецензент: директор ТО В «Аромат» Блохіна В.Д.

 

 

 

 

Харків  - 2013 рік

РЕФЕРАТ

В умовах існуючих рівнів і темпів розвитку технології та економіки, коли на ринку діє жорстка конкуренція, найважливішу роль відіграє професійно - кваліфікаційний потенціал персоналу підприємства та його постійне нарощення. Для цього керівництву необхідно забезпечити підприємство висококваліфікованими працівниками, здійснювати вірну кадрову політику у частині навчання та розвитку особистісних якостей всіх співробітників.

Велика кількість теоретиків у різні часи займалися проблемою навчання персоналу, необхідності і доцільності зростання його інтелектуального, творчого потенціалу, розвитку таких особистісних якостей як креативність та інноваційність. Серед цих дослідників необхідно виділити сучасних вітчизняних вчених Грішнову О.А., Колота А.М., Савченко Б.Г., Тютюннікова С.В., Чухно А.А. Немаловажні для української наукової думки і практичного застосування роботи закордонних дослідників Армстронга М ., М арра Р., Ш мідта Г., засновників теорії людського капіталу Боцмана М ., Беккера М . й ін.

У даній роботі об'єктом дослідження є процес професійного навчання працівників та його вплив на економічні показники роботи підприємства, а предметом - шляхи підвищення професійно - кваліфікаційного рівня персоналу.

Суб'єктом  дослідження є персонал підприємства. Базою   дослідження  є ТОВ   "Аромат" .

Мета написання магістерської дипломної роботи полягає у вдосконаленні системи професійного навчання та обгрунтування її впливу на економічні показники   роботи підприємства.

Задля     досягнення     поставленої    мети     необхідно     вирішити наступні

задачі:

вивчення основних теоретичних аспектів професійного навчання на підприєм стві;

розгляд основних форм та методів навчання персоналу та виявлення впливу рівня кваліфікації  на кінцеві  показники  діяльності підприємства;аналіз виробничого та професійно - кваліфікаційного потенціалу на ТОВ "Аромат" ;

удосконалення системи професійного навчання персоналу на ТОВ "Аромат" ;

визначення   економічної ефективності  запропонованих  заходів .

При написанні дипломної роботи використані наступні дані: законодавчі і нормативні акти України; звітно - статистичні і бухгалтерські дані підприємства; наукова, методична і спеціальна література.

В дипломній роботі використовувалися методи порівняння, аналізу, синтезу, графічний  та ін.

Професійне навчання - це процес цілеспрямованого формування у співробітників спеціальних знань, розвиток необхідних навиків й умінь, які дозволяють підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати  функціональні обов'язки, освоювати нові види діяльності.

Аналіз показників господарської діяльності ТОВ «Аромат» показав, що у звітному році порівняно з попереднім роком обсяг реалізації продукції збільшився на 10,4%.

У звітному році середньооблікова чисельність персоналу зменшилась на  11,6%. На підприємстві спостерігається  значний  рух робочої сили.

Діяльність кадрової служби щодо поліпшення якісного складу персоналу можна вважати задовільною, але треба звернути увагу на необхідність підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів, а також збільшити кількість робітників, які навчаються з відривом від виробництва, адже це більш ефективно.

Виходячи з цього, можна запропонувати кілька заходів для підвищення кваліфікаційного   рівня працівників   на підприємстві:

стимулювання працівників складати власні плани особистого розвитку або програми самостійного навчання, що дозволить виявити реальні потреби підприємства у необхідності запровадження  програм навчання;

заохочення працівників до підвищення кваліфікаційного рівня, розвитку креативних здібностей задля відповідності вимогам посади чи робочого місця та просування кар'єрними сходами;контроль за становленням та розвитком працівника у процесі його трудової діяльності, безпосередньо в межах розглянутого підприємства.

Ш ироке впровадження сучасних педагогічних технологій та активних методів у процесі професійного навчання персоналу, зокрема на виробництві, сприяє підвищенню його ефективності, а відповідно, і рівня кваліфікації та професіоналізму, що безпосередньо позитивно впливає на кінцеві показники роботи підприємства.

У звітному році зросла як продуктивність праці 1 - го працівника промислово - виробничого персоналу (на 24,8%), так і робочих (на 26,2%) . Трудомісткість  продукції в результаті знизилась  на 17,6% .

У звітному році фонд оплати праці, порівняно із попереднім роком, збільшився на 90,0 тис. грн. або на 4,3%.

У дипломній роботі було запропоновано удосконалити систему професійного навчання на ТОВ «Аромат» за рахунок оцінки існуючих методів навчання та формування індивідуальних програм професійного навчання для персоналу підприємства.

Ще одним заходом щодо удосконалення системи професійного навчання персоналу на ТОВ "Аромат" є впровадження модульної системи професійного навчання. Модульна система професійного навчання - це життєздатна методологія, як і для професійної підготовки спеціалістів, так і для перепідготовки незайнятого населення, яка відзначається гнучкістю з огляду на можливості її позитивного впливу на регулювання ринку праці, ефективністю, з погляду зниження вартості та підвищення якості навчання, доступністю з погляду можливості засвоєння її основних особливостей педагогічними кадрами.

У дипломній роботі було запропоновано удосконалити систему професійного навчання на ТОВ "Аромат" за рахунок впровадження новітніх підходів щодо навчання  персоналу, а саме використання тренінгів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні та обгрунтуванні теоретичних положень і практичних рекомендацій з удосконалення  системи  професійного навчання   персоналу на підприємстві.

Запропоновані заходи дозволять ТОВ "Аромат" підвищити, як ефективність праці персоналу, так і ефективність діяльності усього підприєм ства .

Страницы:
1 


Похожие статьи

І С Тиха - Розробка системи професійного навчання на підприємстві