Т Д Таукешева - Реформування житлово-комунального господарства -шлях до забезпечення сталого функціонування міста - страница 1

Страницы:
1  2 

бизнесменов) по анализу, оценке и управлению риском. - М.: НИУР, Центр СИНТЕК, 1994. - 134 с.

22.Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. - К.: Генеза, 1997. - 384 с.

23.Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 1024 с.

24.Экспертиза инвестиций в помощь предпринимателю и банкиру. - М.: ДжИПЛАлимитед, 1992. - 54 с. 25.http://www.ir.org.ua.

Отримано 30.03.2006

 

УДК 338 : 364

Т.Д.ТАУКЕШЕВА, канд. екон. наук

Харківська обласна державна адміністрація

РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА -ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСТА

Аналізується фінансування житлово-комунального господарства міста Харкова за рахунок бюджетних коштів за окремими напрямками в динаміці за 2002-2005 рр.

Житлово-комунальне господарство - важлива галузь міського господарства, її реформування - одне з головних завдань, спрямованих на забезпечення сталого функціонування великого мегаполісу.

Керівництво міста приділяє велику увагу житлово-комунальному обслуговуванню харків'ян, підтримці санітарного порядку, здійсненню заходів з енергозбереження, утримання житлових будинків у належ­ному технічному стані.

Для розв'язання проблем в житлово-комунальному господарстві Харківською міською радою 24.06.2003 р. була прийнята Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Хар­кова на 2003-2010 рр. (далі Програма). Вона визначає основні шляхи реформування галузі на довгострокову перспективу.

Фінансування Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету (з урахуванням заходів, що фінансуються в рамках інших загальнодержавних, регіональних і місцевих програм та проектів), фо­нду охорони навколишнього природного середовища, цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста у складі бюджету, комунальних установ, а також інших джерел, у тому числі коштів підприємств житлово-комунального господарства, кош­тів, отриманих від випуску облігацій внутрішньої місцевої позики, грантів міжнародних організацій, благодійних внесків тощо.

Питанням   фінансування  житлово-комунального господарстваприділяється особлива увага при затвердженні бюджету міста. Протя­гом року постійно уточнюються основні показники видатків по галузі з урахуванням нагальних потреб та змін у законодавстві.

Фінансування житлово-комунального господарства за рахунок коштів бюджету міста включає видатки на: утримання та капітальний ремонт житлового фонду; благоустрій міста; збір та вивезення твердих побутових відходів; придбання техніки для підприємств, які забезпе­чують життєдіяльність міста, та ін.

Виконання Програми розпочалось з 2003 р. Протягом 2003­2005 рр. було здійснено чимало заходів з її виконання, досягнуто пев­них результатів та постійно продовжується робота з удосконалення методів управління фінансовими ресурсами, що спрямовуються на фінансування житлово-комунального господарства.

Результати втілення Програми, виконання певних заходів та ди­наміку розвитку галузі з фінансової точки зору неможливо відобразити без наведення цифрових, табличних та графічних даних. Також для відображення результатів у динаміці необхідно здійснювати порівнян­ня підсумкових показників з певним базовим показником. Цей підхід превалюватиме в подальшому у викладенні матеріалу. За базовий по­казник буде прийматись стан фінансування галузі до затвердження Програми - в 2002 р.

У поданому матеріалі використовуються загальні показники ви­датків у цілому по бюджету міста Харкова, що враховують видатки загального, спеціального (в тому числі цільового) фондів бюджету, з урахуванням трансфертів з Державного бюджету України.

Дані про фінансування житлово-комунального господарства за всіма напрямками наведемо в табл.1.

З аналізу наведених даних можна сказати, що основну питому ва­гу у видатках бюджету міста як до прийняття Програми, так і з її прийняттям, займали і займають видатки на житлове господарство та благоустрій міста - в середньому відповідно одну третину та полови­ну.

З прийняттям Програми видатки на галузь з року в рік не тільки збільшуються, але й стають більш структурованими.

Збільшилась питома вага видатків на збір та вивезення сміття (з 4 до 7%). Видатки на цей напрямок в 2005 р. у порівнянні до 2002 р. збільшились у 6,7 разів.

Позитивним у фінансуванні галузі є те, що з 2004 р. міська влада почала придбавати спеціалізовану техніку для житлово-комунальних підприємств. Так, необхідна для здійснення поточної діяльності під­приємств спеціалізована техніка була придбана для АКП „Міжнарод­ний аеропорт „Харків", для комунальних шляхово-експлуатаційних підприємств, для КП „Міськсвітло" та інших комунальних підпри­ємств.

Загалом за два роки було придбано техніки на суму 18,7млн. грн., у тому числі на 2,8 млн. грн. - в 2004 р. і на 15,9 млн. грн. (в 5,5 разів більше) - в 2005 р.


Неабияку роль у сталому функціонуванні міста відіграють такі напрямки, як забезпечення теплопостачання, водопостачання та водо-відведення. За три роки їх фінансування збільшилось в десятки разів у порівнянні до 2002 р.

По галузі також фінансуються інші видатки, які включають до се­бе видатки за програмами, затвердженими міською та районними у місті радами, що викликані поточними завданнями по життєзабезпе­ченню міста. Ці видатки за три роки втілення Програми збільшились у 3 рази до показників 2002 р.

Слід зазначити, що видатки взагалі по галузі з року в рік збіль­шуються, що вказує на заінтересованість міської влади в належному виконанні покладених на неї завдань. Так, як результат прийняття Програми, в 2005 р. таких видатків було здійснено вже в 2,8 разів більше ніж в 2002 р., до її прийняття. Це є позитивним показником розвитку житлово-комунального господарства міста.


Динаміку видатків взагалі по галузі подано на рис.1.

Житлове господарство, як уже зазначалося, займало і займає в структурі видатків на житлово-комунальне господарство в середньому за роками одну третину від всіх видатків на галузь. І це нормально, оскільки проблеми утримання житлового фонду стосуються практично кожного мешканця міста, питання його утримання та ремонту були, є і будуть завжди актуальними питаннями.

За даними на початок 2004 р. житлово-комунальне господарство міста включає 7544 житловий будинок загальною площею 18,1 млн. м2, в яких проживає 831 тис. мешканців. Тільки за 2005 р. за рахунок коштів бюджету м.Харкова на житлове господарство було спрямовано 55,5 млн. грн., що в 1,8 разів більше у порівнянні з фінансуванням в

2002 р.

Крім того, в 2003-2005 рр. продовжилась робота з приймання до комунальної власності міста житлового фонду від підприємств та ві­домств. За цей час було прийнято 891 житловий будинок загальною площею 2961 тис. м2. На ремонт цього житла були використані не тіль­ки кошти підприємств, але й 12 млн. грн. коштів бюджету міста.

Дані про фінансування житлового господарства за всіма напрям­ками наведено в табл.2.

Характерно, що найбільшу частину (більше половини) видатківна житлове господарство займають видатки на капітальний ремонт житлового фонду, в том числі і на капітальний ремонт житла, прийня­того до комунальної власності. За 2003-2005 рр. на капітальний ремонт житлового фонду було профінансовано 94,4 млн. грн. Таблиця 2

 

п/п

Напрямки фінансуван­ня

Видатки

 

 

за 2002 р.

за 2003р., тис. грн.

за 2004р., тис. грн.

за 2005 р.

всього за

2003-2005 рр.

 

 

видат­ків, тис. грн.

питома вага,

%

 

 

видат­ків, тис. грн.

зріст

до 2002р.

видат­ків, тис. грн.

питома вага,

%

1

Фінансова підтримка житлово-експлуатацій­них організа­цій

8591,4

28

8940,9

8979,9

19338,8

В 2,3 рази

37259,6

27

2

Капітальний ремонт жит­лового фонду

19743,5

64

27661,7

27158,9

27613,8

В 1,4 рази

82434,4

60

3

Капітальний ремонт жит­лового фон­ду, прийня­того до ко­мунальної власності

206,1

1

4947,0

3136,9

3907,8

В 19 разів

11991,7

9

4

Будівництво

житлового

фонду

2099,6

7

761,8

333,5

4590,0

В 2,2 рази

5685,3

4

 

Всього:

30640,6

100

42311,4

39609,3

55450,3

В 1,8 разів

137371,0

100

У структурі видатків по галузі збільшилась питома вага видатків на будівництво житлового фонду. В 2005 р. цей показник становив 8%. У нинішньому році на напрямок було профінансовано 4,6 млн. грн., що в 2 рази більше, ніж обсяги фінансування 2002 р., до прийняття Програми. Тенденції збільшення видатків на цей напрямок спостері­гаються і на 2006 р. Так, бюджетом міста на 2006 р. передбачено вида­тки в сумі 5 млн. грн. на будівництво житла для соціально незахище-них громадян міста, а 8 млн. грн. передбачається направити на відсе-лення громадян з ветхого житлового фонду.

У 2005 р. активізувалась робота з фінансової підтримки житлово-експлуатаційних підприємств. Ця підтримка спрямована на стале за­безпечення здійснення цими підприємствами їх поточної діяльності зобслуговування міського житлового фонду - прибирання, ремонт, утримання ліфтів, конструкцій житлових будинків в належному стані, інші роботи. За наведеними даними, в 2005 р. видатків на цей напря­мок було здійснено 19,3 млн. грн. - в 2,2 рази більше, ніж в 2002 р.

Динаміку видатків бюджету міста на один з напрямків фінансу­вання житлового господарства, фінансову підтримку житлово-експлуатаційних організацій подано на рис.2.


Однією з найважливіших передумов для підвищення ефективнос­ті функціонування міського господарства в цілому є розв'язання транспортної проблеми та надання керованості процесам у сфері паса­жирських перевезень.

У Харкові понад 90% міських пасажирських перевезень здійснює міський електротранспорт (ХКП «Міськелектротранс», ДП «Харківсь­кий метрополітен»), який у тому числі перевозить майже весь пільго­вий контингент пасажирів.

Особливе занепокоєння викликає стан парку рухомого складу мі­ського електротранспорту. З метою підвищення якості транспортного обслуговування населення в 2006 р. на оновлення рухомого складу КП «Міськелектротранс» у бюджеті міста передбачено 21,6 млн. грн., у тому числі 10,8 млн. грн. за рахунок субвенції з Державного бюджету України.

На фінансування міського транспорту взагалі за 2003-2005 рр. з бюджету міста було спрямовано 176,2 млн. грн.

Дані за роками про фінансування транспорту за всіма напрямками наведено в табл.3.

Питома вага видатків на фінансування транспорту по підприєм­ству «Міськелектротранс» становить практично за всіма роками біль­ше третини видатків на транспорт взагалі. Темп росту видатків на транспорт взагалі в 2005 р. у розрахунках до 2002 р. склав 115,7%, що свідчить про позитивні тенденції в фінансуванні зазначеного напрям­ку, а показник темпу росту видатків по підприємству «Міськелектрот-ранс» за тими ж роками складає 120%. Видатки на фінансування цього комунального підприємства за 2005 р. збільшились у порівнянні з 2002 р. на 7,9 млн. грн., що пов'язано з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати. Таблиця 3

 

 

 

Видатки

Напрямки

за 2002 р.

за 2003р., тис. грн.

за 2004р., тис. грн.

за 2005 р.

всього за 2003-2005 рр.

п/п

фінансування

видат­ків, тис. грн.

питома вага,

%

 

 

видат­ків, тис. грн.

зріст

до 2002р.

видат­ків, тис. грн.

питома вага,

%

1

Автомобільний транспорт

2167,4

4

2046,8

3707,5

1524,0

-

7278,3

4

2

Харківський метрополітен

10604,8

21

7164,4

13099,9

10893,6

в 1,1 рази

31157,9

18

3

Підприємство „Міськелект­ротранс"

39140,8

75

45222,9

41559,8

46999,7

в 1,2 рази

133782,4

76

4

АКП „Міжна­родний аеро­порт „Дарків"

 

 

2098,1

1225,0

634,1

 

3957,2

2

 

Всього

51913,0

100

56532,2

59592,2

60051,4

в 1,2 рази

176175,8

100

За джерелами, видатки на транспорт здійснювалися протягом чо­тирьох років як за рахунок коштів бюджету міста, так і за рахунок ко­штів субвенцій з державного бюджету на відшкодування підприємст-вам-надавачам послуг витрат на перевезення пільгових категорій гро­мадян. У 2003-2005 рр. за рахунок коштів субвенції було профінансо-вано 63,8 млн. грн. (36% від всіх видатків), за рахунок коштів бюджету міста - 112,3 млн. грн. (64% від всіх видатків). У 2002 р. ці показники становили відповідно 11,3 млн. грн. (22%) і 40,6 млн. грн. (78%).

Динаміка видатків бюджету міста на транспорт представлена на рис.3.

Крім інших видатків, у загальному обсязі фінансування житлово-комунального господарства значну частину (біля 50%) займають вида­тки на благоустрій міста. Вони включають до себе утримання, ремонт та реконструкцію шляхів, утримання, ремонт та реконструкцію мереж освітлення, утримання та ремонт об'єктів озеленення, інші роботи на об'єктах благоустрою. Дані за роками про фінансування благоустрою


Характерним є те, що на благоустрій міста щорічно спрямовуєть­ся більше половини всіх видатків на житлово-комунальне господарст­во.

Видатки на утримання, ремонт та реконструкцію шляхів міста за­ймають практично дві третини від всіх видатків на благоустрій, їх об­сяг постійно збільшується. Фінансування цього напрямку в 2005 р. перевищило рівень 2002 р. у 2,2 рази.

Зовнішнє освітлення міста Харкова забезпечує комунальне під­приємство «Міськсвітло». За 2005 р. на освітлення з бюджету міста було здійснено видатків в сумі 22,2 млн. грн., що в 6 разів перевищує показник 2002 р. За ці кошти здійснюється поточне утримання мереж зовнішнього освітлення, їх капітальний ремонт, розрахунки за викори­стану електроенергію, інші необхідні видатки.

Важливою статтею видатків є озеленення. На території міста зна­ходиться 31 парк, 5 садів, 139 скверів та 2 гаї. Загальна площа зелених насаджень складає 15,4 тис. га. За 2005 р. на цей напрямок з бюджету міста було спрямовано 7,9 млн. грн., що майже в 2 рази більше, ніж в

2002 р.


Динаміку видатків на благоустрій зображено на рис.4.

Слід зазначити, що Програма реформування житлово-комуналь­ного господарства, затверджена міською радою, продовжує свою дію. Як видно з наведеного матеріалу, з прийняттям Програми видатки на галузь з року в рік збільшуються, міська влада прикладає багато зусиль для належного забезпечення виконання своїх завдань перед громадя­нами міста. Збільшуються видатки на транспорт, на благоустрій, озе­ленення. Запроваджуються якісно нові напрямки в фінансуванні галузі. Надається фінансова підтримка комунальним підприємствам, що за­безпечують життєдіяльність міста, яким у теперішніх умовах господа­рювання ця підтримка неймовірно необхідна.

Програма розрахована на довгострокову перспективу - до 2010 р., і за результатами трьох років дії є всі передумови вважати, що заходи з

її виконання покращать стан житлово-комунального господарства в місті Харкові.

Отримано 27.04.2006

 

УДК 338

Н.Є.ЛЕЛЮК, канд. екон. наук, О.О.КОРОП

Харківська національна академія міського господарства

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Розглядається сучасний стан та основні проблеми галузі і відображаються про­блеми пошуку джерел фінансування здійснення розвитку підприємств житлово-комунального господарства на прикладі підприємств Харківщини, обґрунтовується не­обхідність розробки механізму залучення додаткових джерел фінансування.

Становлення ринкової економіки в Україні, входження її в євро­пейську спільноту, неможливе без створення сприятливих умов для розвитку регіонів, підвищення рівня життя населення. В свою чергу, житлово-комунальне господарство є основою життєзабезпечення насе­лення та продовжує регулюватися державою. Від ефективності під­приємств соціального спрямування, що надають життєво необхідні послуги, залежить розвиток населених пунктів, міст, регіонів та дер­жави в цілому.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т Д Таукешева - Городской бюджет гхарькова наполняемость бюджета социальная направленность использования бюджетных средств

Т Д Таукешева - Реформування житлово-комунального господарства -шлях до забезпечення сталого функціонування міста