Е С Смірнова - Розвиток особисгісних цінностей студентів в процесі навчання іноземним мовам як один в компонентів - страница 1

Страницы:
1 

МОВА І КУЛЬТУРА»                                  «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Нищкш 12 ..

H ы пуск 12

УДК 37.032:378.147

РОЗВИТОК ОСОБИСГІСНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ ЯК ОДИН В КОМПОНЕНТІВ

ЯКІСНОЇ ОСВІТИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ

 

 

Смірнова Є.С., ката, філол. наук (Киш)

 

У етапі гю зглядається новітній підхід до якісного навчання комунікативних навичок з іноземних мов студентів-нефілологів, який враховує сощо-психолотічний аспект у структурі особистості, що впливає на розвиток ЇЇ самоствердження, самооцінки, тобто особисті сних цінностей людини.

Ключові слова: структура особистості, особнетісні цінності, сощо-пенхологічний аспект, мотиваційна база, особисті сна самооцінка і значупцеть.

 

В статье рассматривается новый подход к качественному обучению коммуникативных навыков по иностранным языкам у ..сзЛещоЛжеЛиАщотоА который учитывает .ссув?р-психолотичестай аспект в структуре личности и влияет на развитие ее самоутверждения, самооценки, т.е. личностных ценностей человека.

Ключевые слова: структура личностиЛ личностные ценности, сото-цагхолот аспект, мотивационная база, личностная самооценка и значимость.

 

The article concerns a novel approach to the qualitative teaching of communicative skills of foreign languages to students-nonrAflologists. that regards the social and psychological aspect in personality structure and has an impact on the development of self-esteem and self-worth Le. personal values of a speaker.

Key words: personality structure, personal values, social and psychological aspect, motivation basis, personal self-esteem and self-worth.

 

Навчити студента вільно та впевнено висловлювати свою точку зору, свої судження, почуття і т.і. іноземною мовою крізь призму свок особистісних щетостейу тобто вільно брати участь в іншомовному спілкуванні відзщдає якісно

[швнок і вмінь 3 іноземних мов у студентів в умовах ВНТЗ.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується посиленням ролі України, підвищенням її міжнародного авторитету як незалежної держави в рамках Європейської спільнот що значно розширює комунікативний простір між нашою країною та її зарубіжними партнерами. Розвиток суспільних відносин в Україні на сучасному егаш в значній мірі впливає на розвиток дидактичних гш загальноосвітніх цінностей людини в процесі навчання. Особнстісні цінності людини, що навчається, витікають передусім з соціально-психологічних потреб в іншомовному спілкуванні, що вимагають якісно нового рівня навчання іноземним мовам щ технічному вузі, яке слід розглядати як особливу технологію при підготовці кваліфікованих спеціалістів в різних галузях народного господарства з високим рівнем володіння іноземною мовою.

Питанню розвитку вмінь професійно-оріенгованого спілкування іноземною мовою, в тому числі й у немовних вузах, приділялась і приділяється значна увага вітчизняних науковців. Останнім часом дослідники все більше привертають увагу у своїх правдх до ти званого «гуманістичного фактора» в процесі викладання дисциплін, вкшочаючц іноземні мови у технічному вузі. Це пов'язано, перш за все. з урахуванням сощоЛшлвдрноґо аспекта при навчанні іноземним мовам, який впливає на фррмЛайЛш/|Лденгів етнкетнзації мовленнєвого спілкування (А.І.Бащтківськнй 2007: Н.Д.Гшіьська 2000; ЮБ.Гнаткевич 1989; О.Б.Тарюгюльсырш 1999 та//ш|і| Багато праць присвячені дослідженням проблеми срщо-психблопчюго фактора щ>н навчанні спілкуванню іноземною мовою і пов'язаного з щм їдаання формування мотиваційної бази у студентів

(T.R Пад'єлець 1994; О.Б.Тарношльський 1994 та ін.). Також в науковій літературі розглядається тпгтятя розвитку мотиваційно-ціннісних чинників в процесі спілкування між студентом і викладачем [16:363].

Вищез азаначені дослідження відображають лише частку проблем, пов'язаних з питанням формування мовленнєвої компетенції студенгів-нефілологів крізь призму розкриття їх особистісннх цінностей на практичних заняттях з іноземної мови.

Метою даної статті є опис і характеристика поняття «особистісні цінності», а також їх значущість у формуванні комунікативних навичок і вмінь студентів в рамках якісно нового підходу до навчання іноземним мовам в технічному вузі.

Мовленнєва поведінка студентів на практичному занятті з іноземної мови не зводиться до одних лише зовнішніх, відкритих безпосередньому сприйманню елементів вербальної і невербальної діяльності. Будь-яка дія має внутрішню, Жєшувальну основу, шо спрямована на досягнення певних комунікативних задач, у формуванні яких визначальну роль відіграють компоненти мотиваційно-ціннісної сфери особистості (Д.О. Леонтьев 1996; В.М. МЛсищев 1995). рсобйсгісшй аспект спілкування включає в себе ціннісні орієнтації, смислові установки, гютиви. що регулюють спілкування в цілому і визначають його особливості. Мовленнєва взаємодія комунікантів охоплює спілкування, ставлетя і поводження як спосіб поведінки суб'єктів комунікації [9:157]. Залежно від цілей і мотавш спілкування актуалізуєтеся і певна емоційна поведінка партнерів по спілкуванню.

Ідеї    мртЛаційно-смислової   регулшцї    моаленнєвої    поведінки, якіюдиЛ л                                                                                                                                                                 (М- АгЛуіе 1981; А.У. Хараш 1987),

Основна  ідея   теорій  іетіЛюної   цінності»   полягає   в  тому,   що за нюбхЛга вибору між кількома альтернативними цілямиЛо. діящ,перевЛ£

 

 

ілгакщо ддя оррбиЛщ. ,Значущість, дну особистість надає крщуетшім діям та їх очікуваним результатам і наслідкам, визначається властивими йому штнЛдонЛвдгагіснюш характер нстнкамн. Порад із мотиваційними чинниками суттаву  роль   В   визначенні   мовленнєвої   поведінки   комунікантів   під час спілкування в|діграе система особнсіісннх ршостей співрозмовників, яку слід класифікувати в етичних термінах добра і зла Отже, саме ціннісні характеристики особистосп в процесі навчання (в ташому випадку в комунігаїташму процесі) стимулюють, заохочують студента до навчання, зміцнюють його самооцінку і значущість. Це прдоження витікає з визначення пощтя «особистісні цінності» Д.О. Деотьєвим. який тяущчдга цей термін як мотиваційні структури, які спонЛЛть особистість до предметного втщення у своїй поведінці суст%ішх цнтснж ідеажв [8: 37]. Особистісні цінності с .похідними від цпшостей різного типу сощальЛк (іЛоЛЛйинх)        до яких входить і з якими щетдфщуд себе особжтість.   НЛтаЛшЛіЛсщ   орієнтащі.   тобто   шшгісш   структури, які відобратають Лтавлетя студентів про найбільш важливі зщчуїщ цілі і завдання іЛмЛшгтнвної діяльності в процесі навчання іноземним мовам, виступають в

 

•жоса рещшторів їх мовленнєвої поведінки.

Аналіз особисіЛсного фактора в певних моделях мовленнєвої поведінки сшввшмовнЛв базуєтьЛМга описі структури комунікантів. струїаури оЛщрст и пов'язаного з поняттями «мовна особистість» [12:16].

Існують р©йі критерії класифікації особистості.

У працях одних дослідників поняття «мовна особистість» охоплює широке кодо аспектів: ітасхологічний (активна, пасивна особистість): динамічний: аспект сошальноЛ спрямовангості \|(творець. споживач, райнівник і %,п.); аспект, заснований на даієнтащї ллшніуашях л|МІяоособнстісннх взаємовідношень: 1)суб'єкти. орієнтовані на людей; 2) від людей; 3) проти людей та ін. [13: 83-85]. Інші авториФ співвідносятьЛ шнятгя ШоЛовш особистість» з "Мовленнєвою поведінкою комунікантів та вцдіялють цілий ряд комунікативних категорій, що реалізуються в різних формах: наприклад, категорія статусності реалізується різними формами рівноправ'я та нерівноправ'я учасників спілкування [3: 17-19]. Деякими вченими людська поведінка розкидається як сукупність мовленнєвих звичок і І\ тактичних прийомів, що виявляються в якісних і кількісних характеристиках мовлення- уЛщюшенні до співрозмовника, в наданні переваги певним комушмтйвшш настановам, формам спілкування і вилам мовленнєвої діяльності, в реактивності, у виборі певних стилістичних засобів та ін. [1:7-8].

Мовленнєва поведінка людини охоплює три взаємопов'язаних аспекти його діяльності: соціальний, психологічний і біологічний. Ці аспекти відносяться до ішрасуб'єкгавщк. що включають стать, вік. фізіологічну конституцію, професію, щтереоа. сшюмісгь. темперамент* інтелект, дискурсивні стратегії особистості. До

)гкстрасуб'ектнвннх факіхфів відшсяться: 1) партнер з мовленнєвої взаємодії; 2) отіуащя; 3) сфера взаємодії (інсішуціинЛнеінстшуцінна); 4) юрми та крвдещщ моаленнєвої поведінки даного етнокультурного соціуму [11:48-49].

Статусннй аспект двоагентної мовленнєвої сніуащї, що детермінує мовленнєву поведінку людини, виявляється або в симетричності (рівні соціальні ролі || статуси комунікантів), або в несиметричності рольових і статусних характеристик інтерактантів [7: 127].

В несиметричних двоагентннх ситуаціях спілкування, де соціальні і статусш ролі інтерактантів не щ рівними, зазвичай спостерігається «комунікативна залежність» учасника комунікації' з низькими соціальними і статусними ролями від свого партнера з комунікації що займає більш високий соціальний статус [7: 127]. Це виявляється, перш за все. в мовленнєвій поведінці комунікантів: у відношенні до співрозмовника, в наданні переваги певним комунікативним настановам, формам спілкування, видам мовленнєвої діяльності, вживанні певних мовних і парамовних засобів і тДШ

Екстрасуб'єктивні фактори в струкіурі особистості виявляються більш чи менш спонтанно в мовленнєвій поведінці мовця в реальній ситуації спілкування рідною мовою. В умовах віртуальної ситуації спілкування іноземною мовою (рольова гра, проблемні завдання і т.д.) вищезгадані фактори є основними для досягнення комунікативних задач і реалізації ціннісних орієнтирів студентів, тому викладачу слід особливо активно стимулювати цей процес (використовуючи індивідуальний підход до кожного студента, власний приклад, метод заохочення і

Страницы:
1 


Похожие статьи

Е С Смірнова - Розвиток особисгісних цінностей студентів в процесі навчання іноземним мовам як один в компонентів