О Д Овсій - Розрахунок експлуатаційних витрат на капітальний ремонт будівлі чи споруди - страница 1

Страницы:
1 

УДК 338.585 : 330.142.211 О.Д.ОВСІЙ

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

РОЗРАХУНОК ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ

НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ЧИ СПОРУДИ

Запропоновано метод розрахунку експлуатаційних витрат на капітальний ремонт будівлі чи споруди за весь нормативний або експлуатаційний їх період. Також за допо­могою методу можна вирахувати експлуатаційні витрати на капітальний ремонт будівлі чи споруди в будь-який період їх експлуатації.

На Всеукраїнській науково-практичній конференції "Реконструк­ція будівель та споруд. Дослід та проблеми" в багатьох доповідях від­значалося, що на сьогодні нормативно-технічна і правова база не від­повідає сучасним вимогам технічного нормування та діагностики буді­вель і споруд на етапах їх проектування, експлуатації і реконструкції. Також це питання стосується існуючих на сьогодні методик економіч­ної оцінки та розрахунку витрат, що пов'язані з підвищенням довгові­чності конструкцій і будівель.

Як відмічає академік Б.Є.Патон в [4, с.21], основні фонди, що збудовані в 50-70-і роки ХХ ст., нині дуже зношені. В ході їх дослі­джень по 20 відомствах у 24 областях України і АР Крим встановлено, що майже 70% об'єктів, які споруджені 10-15 років тому, також потре­бують ретельного обстеження, зміцнення та ремонту. Також П.І.Кривошеєв в [2, с.11] зазначає, що однією з найбільших актуальних на теперішній час проблем у будівництві становить реконструкція іс­нуючих основних фондів, які створювалися протягом багатьох десят­ків, а то й навіть сотень років. Масштабність питання визначається тим, що вартість основних фондів становить майже 850 млрд. грн. (по­над 20 річних бюджетів країни), зношеність яких у середньому сягає майже 45%.

Тому актуальною сьогодні є проблема визначення залишкового ресурсу основних фондів групи 1 підприємств і установ. Актуальним є відновлення або створення відповідної нормативно-технічної бази, яка б включала в себе технічні вимоги, методичні підходи і порядок діаг­ностування конструкцій (елементів) та будівель в цілому, а також ви­значала витрати на їх експлуатацію.

До існуючих сьогодні методик з техніко-економічної оцінки про­ектних рішень будівель чи споруд [8, 9] входять поточні та річні ви­трати на їх утримання. Однією з складових річних експлуатаційних витрат є витрати на поточний і капітальний ремонти будівлі та спору­ди, які визначалися і визначаються у відсотках від їх кошторисної вар­тості. Методики з економічної оцінки заходів по підвищенню довгові­чності конструкцій і будівель, наведені у роботах [3, 7], використову­ють витрати на поточний та капітальний ремонт тільки будівельних конструкцій чи елементів системи будівлі.

Аналіз вищезазначених методик з техніко-економічної оцінки проектних вирішень будівель чи споруд [8, 9] і методик з економічної оцінки заходів по підвищенню довговічності конструкцій і будівель, наведених у роботах [3, 7], показав наступне:

-       усі методики, що розраховують витрати на текучий і капіталь­ний ремонти будівлі чи споруди, не враховують її капітальність, об'ємно-планувальне та конструктивне вирішення, характер та ступінь її зносу, а також знос чи кількість замін її конструкцій (елементів);

-       усі методики, що розраховують витрати на текучий і капіталь­ний ремонти конструкції (елемента) будівлі чи споруди, не дозволяють розрахувати загальні витрати на поточний і капітальний ремонти конс­трукції (елемента) будівлі чи споруди;

-       відрахування, що здійснюються за наведеними вище методи­ками протягом періоду експлуатації конструкції (елемента) чи будівлі (споруди) в цілому, не співпадають за часом із ступенем їх зносу: так на попередньому етапі виконуються значні відрахування, коли ступінь їх фізичного зносу - незначна, а на стадії кінцевого терміну їх експлу­атації, коли фізичний знос конструкцій (елементів) максимальний -відрахування на ремонти мізерні.

Тому на нинішньому етапі виникла необхідність розробки мето­дики розрахунку експлуатаційних витрат на поточні і капітальні ремо­нти будівлі чи споруди на будь-який визначний термін її експлуатації.

Також про необхідність урахування фізичного зносу та конструк­тивних особливостей житлових будівель при розрахунку витрат на їх поточні та капітальні ремонти (трудомісткості, витрат енергоресурсів і матеріалів на їх експлуатацію і ремонт) відмічають у своїх роботах В.І.Тітяєв [10, 11] і І.К.Травнік [12].

Загальна мета дослідження полягає у розробці методики розраху­нку експлуатаційних витрат на капітальний ремонт будівлі чи споруди на будь-який термін її експлуатації без поточного ремонту.

Експлуатаційні витрати Вб на підтримання та поліпшення якості

та довговічності усієї будівлі, відрахування яких здійснюється на капі­тальні ремонти на протязі та за весь термін її експлуатації, розрахову­ємо за формулою

П Б

Вб = Е Beili, (1)

i=1

де пб - число окремих конструкцій (елементів) або систем будівлі; li - коефіцієнт, що відповідає частці відновлювальної вартості окре­мої конструкції (елемента) або системи в загальній відновлювальній вартості будівлі, що приймаємо за табл.4 додатку 1 [6] або питомій вазі окремої конструкції (елемента) будівлі (споруди), що приймаємо за табл.6 [1]; Веі - експлуатаційні витрати на підтримання та поліп­шення якості та довговічності конструкції (елемента) чи системи, від­рахування яких здійснюється на капітальні ремонти на протязі та за весь термін експлуатації усієї будівлі, розраховуємо за формулою

Bei = kBk + Bn. (2)

Тут k - кількість (разів) повних відрахувань експлуатаційних витрат на капітальний ремонт (заміну) конструкції (елемента) будівлі за весь термін її експлуатації, є функція цілого числа y=E(x) [k]:

k = [k] = Tc / Tk, (3) де ТС - нормативний термін експлуатації будівлі чи споруди, рік; ТК -термін експлуатації конструкції (елемента) будівлі чи споруди до ка­пітального ремонту, рік, що приймається відповідно до додатку 3 [5]; Вп - витрати на підтримання якості та довговічності конструкції

(елемента), відрахування яких здійснюється на етапі експлуатації конструкції до капітального ремонту без поточних ремонтів, розрахо­вуються за формулою, яка є математичним рядом, що сходиться:

 

П   Е1(1 + Е)Тк-(т"1)а

Тут m - кількість (разів) відрахувань витрат на капітальний ремонт за визначний період t часу (термін) експлуатації конструкції (елемента), який менше мінімального періоду ТК часу (терміну) їх ефективної екс­плуатації до капітального ремонту чи заміни, є функція цілого числа

y=E(x) [m]:

m = [m] = t / a, (5) де а - значення, яке вказує на котрий рік проводяться відрахування, що використовуються на підтримання чи відновлення ресурсу (експлу­атаційних чи міцнісних якостей) конструкції (елемента) чи систем ін­женерного устаткування будівлі чи споруди (крок відрахувань), рік абомісяць; ФК - капітальні вкладення у виробничі фонди I-ї групи, за до­помогою яких виконуються в будівельно-монтажних роботах при зве­денні (улаштуванні) конструкції (елемента) будівлі чи споруди; Е -коефіцієнт капітальних вкладень (норматив приведення витрат, що повинні відраховуватися за весь строк експлуатації конструкції чи елемента до капітального ремонту) приймається за даними табл.1 за­лежно від кроку відрахувань (а) і періоду експлуатації конструкції (елемента) будівлі до капітального ремонту (ТК); ВК - експлуатаційні витрати, відрахування яких повинно здійснюватись на протязі експлу­атації конструкції чи елемента будівлі до їх капітального ремонту, роз­раховуються за запропонованою формулою, коли m=mk:

(6)

Е-

Фк

i=1(1 + Е)Тк-(mk -1)a

де mk - кількість (разів) відрахувань експлуатаційних витрат за період експлуатації конструкції (елемента) будівлі чи споруди без капітально­го ремонту або заміни:


mk = Тк / a. (7)


Для наочності запропонованої вище методики наведемо приклад розрахунку експлуатаційних витрат на капітальний ремонт житлового будинку.


Приклад: Необхідно розрахувати витрати на капітальний ремонт житлової будівлі за період експлуатації 20, 40, 80 років та за весь тер­мін її експлуатації при ТС=100 років. Розрахунок витрат на капіталь­ний ремонт будівлі при кроці відрахувань а=2, а=5, а=10 років викону­ємо в табличній формі. Результати розрахунків наводимо у табл.2-4.1

2

3

4

5

6

7

Гаряче водопостачан­ня

0,5

20

0,0041

0,0082

0,0164

0,0205

Каналізація

3,6

40

0,0001

0,036

0,072

0,0720

Газопостачання

1,1

20

0,0104

0,0208

0,0416

0,052

Електропостачання

2,7

20

0,027

0,053

0,106

0,133

Сходи

0,93

40

0,0001

0,0093

0,0186

0,0186

Балкони

0,72

60

0,0001

0,0001

0,0072

0,0072

Інше (внутрішнє ула­штування)

1,35

10

0,0268

0,0536

0,107

0,134

Разом

0,1174

0,5195

1,6276

2,2677


В результаті розрахунків встановлено, що витрати на капітальний ремонт житлової будівлі при різних кроках відрахувань (2, 5, 10 років) на термін її експлуатації 20 років становлять 0,1174...0,2648ФК, на термін експлуатації 40 років - 0,5195...0,7964ФК, на термін 80 років -1,6276...1,84ФК, а на 100 років експлуатації будівлі витрати на її капі­тальний ремонт будуть перевищувати капітальні вкладення (ФК), за допомогою яких виконуються будівельно-монтажні роботи при зве­денні (улаштуванні) будівлі (споруди), у 2,2677.2,4857 рази.

-       При порівнянні результатів розрахунків встановлено наступне: -  запропонована методика порівняно з існуючими, що викладені в роботах [3, 7-9], дозволяє розрахувати витрати на капітальний ре­монт будівлі (споруди) в будь-який момент часу її експлуатації;дана методика на сьогодні не дозволяє найбільш наближено розраховувати витрати на капітальний ремонт будівлі залежно від фі­зичного зносу її конструкцій (елементів). Значення витрат на капіталь­ний ремонт будівлі залежно від кроку відрахувань змінюється у межах від 3 до 20%. Тому подальші дослідження будуть направлені на удо­сконалення методики розрахунку витрат на експлуатацію будівлі (спо­руди) та наближення їх значення до реальних економічних витрат при визначеному її фізичному зносі.

Проведені нами дослідження дозволили зробити наступний ви­сновок: наведена у статті методика дозволяє розрахувати витрати на капітальний ремонт будівлі чи споруди в будь-який момент часу її експлуатації. Дана методика може використовуватися при порівнянні проектних вирішень будівель (споруд) на стадії проектування чи реко­нструкції; при розрахунку експлуатаційних витрат на капітальний ре­монт житлових, цивільних та промислових будівель; при розрахунку амортизаційної ставки відрахувань окремого об'єкту основних фондів групи 1 підприємств.

Метою подальших досліджень є розробка методик:

-       розрахунку експлуатаційних витрат на поточний і капітальний ремонти конструкції чи елемента системи будівлі залежно від ступеня і характеру їх зносу;

-       розрахунку експлуатаційних витрат на поточний і капітальний ремонти усієї будівлі залежно від ступеня і характеру її зносу та зносу її конструкцій (елементів).

1 .Збірник нормативів для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд // НДІБК. Затвер. Держбудом України, лист від 24.02.2003 р. №7/6-153. Надано чинності з 01.03.2003 р. - К.: НДІБК, 2003.- 33 с.

2.Кривошеєв П.І. Науково-технічні проблеми реконструкції будівель та споруд // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науковий збірник праць // Реконструкція будівель та споруд. Дослід та проблеми: Всеукр. наук.-практ. конф. Вип.54. - К.: НДІБК, 2001.-С.11-17.

3.Михалко В.Р. Мероприятия по повышению качества и долговечности строи­тельных конструкций в период эксплуатации // Бетон и железобетон. - 1977. - №10. -

С.40-42.

4.Патон Б.Є. Проблеми ресурсу конструкцій, споруд та обладнання в Україні // Будівельні конструкції. Міжвідомчий науковий збірник праць // Реконструкція будівель та споруд. Дослід та проблеми. Всеукраїнська науково-практична конференція. Вип.54. -К.: НДІБК, 2001. - С.18-23.

5.Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и техническо­го обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования: ВСН 58-88(р) / Госкомархитектуры. - М.: Стройиздат, 1990. -

32 с.

6.         Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86(р) / Госграждан-строй. - М.: Прейскурантиздат, 1988. - 72 с.

7.Руководство по определению экономической эффективности повышения качест­ва и долговечности строительных конструкций / НИИЖБ Госстроя СССР. - М.: Строй-издат, 1981. - 56 с.

8.Скоров Б.М. Гражданские и промышленные здания: - М.: Высш. шк., 1978. -

439 с.

9.Скоров Б.М. Технико-экономические основы проектирования жилых, общест­венных, промышленных зданий и населённых мест. - М.: Высш. шк., 1972. - 328 с.

 

10.Титяев В.И., Полонин А.В. Проблемы и пути реформирования экономики жи­лищного хозяйства // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.34. Серия: Экономические науки. - К.: Техніка, 2001. - С.95-98.

11.Тітяєв В.І. Утримання житлового фонду за техніко-економічними нормами // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.26. Серия: Экономические науки. - К.: Техніка, 2000. - С.23-35.

12.Травник И.К. Модель взаимосвязи цены с потребительной стоимостью строи­тельного объекта // Экономика строительства. - 1990. - №4. - С.32-40.

Отримано 04.04.2005

 

УДК 330.45 : 334

А.Н.ТИЩЕНКО, д-р экон. наук, Л.А.БЕЛЯЕВСКАЯ, Е.С.БАБКИНА

Харьковский национальный экономический университет

РАНЖИРОВАНИЕ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДОМ СРАВНИТЕЛЬНОГО МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА

Разработана комплексная методика оценки налоговых поступлений от деятельно­сти малого бизнеса и ВЭД с учётом взаимного влияния анализируемых факторов. На основе ранжирования регионов по уровню развития выделены кластеры и определены резервы увеличения налоговых поступлений в бюджет.

Поскольку доходная часть бюджета на 60% состоит из налоговых поступлений, государство заинтересовано в постоянном их увеличе­нии. Важными источниками пополнения бюджета являются налоговые поступления от деятельности малого бизнеса (МБ) и внешнеэкономи­ческой деятельности (ВЭД).

Для эффективного осуществления ВЭД и развития малого бизне­са необходимо выделить спектр основных факторов, предопределяю­щих результативность взимания налоговых платежей и методов управ­ления указанными процессами для усовершенствования механизма налогообложения.

Существуют теоретические и методические разработки по про­блемам ранжирования регионов по интегральному показателю оценки эффективности использования экономического потенциала и уровню регионального налогообложения, которыми занимались известные ученые-экономисты [1, 2].

Целью исследования является разработка комплексной методики

Страницы:
1 


Похожие статьи

О Д Овсій - Оцінка проектних вирішень будівель споруд за показниками початкової вартості і витратами на ремонт

О Д Овсій - Розрахунок експлуатаційних витратна капітальний ремонт будівлі чи споруди

О Д Овсій - Розрахунок експлуатаційних витрат на капітальний ремонт будівлі чи споруди