Автор неизвестен - Розробка стратегії досягнення фінансової рівноваги підприємства в умовах перехідної економіки - страница 1

Страницы:
1  2 

Розробка стратегії досягнення фінансової рівноваги підприємства в умовах перехідної економіки.

 

 

В умовах переходу до ринкової економіки дуже гостро постають питання забезпечення стабільності функціонування підприємств .Така стабільність є основною передумовою успішного здіснення фінансово-господарської діяльності будь-яким з них . В значній мірі забезпечення стабільного фінансового положення підприємств залежить від факторів макросередовища , в якій вони здіснюють свою діяльність.

Справа в тому , що в теперешніх умовах у ході економічних реформ в Україні здіснюється перехід від адмінистративно- командної системи до системи сучасної ринкової економіки . Результатом цих реформ стала перехідна економічна система , сутність якої полягає в поєднанні регуляторів адмінистративно- командної та ринкової системи. Перехідна система означає поступове посилення в ній елементів сучасного ринкового господарства та послаблення елементів адмінистративно-комадної системи . В зв"язку з цим їй притаманні високий рівень мінливості , нестабільності як одна із самих характерних її рис.

Крім того ,слід відзначити декілька причин , які вплинули на складення нестабільної ситуації :

І.Відсутність або недостатньо ефективне функціонування ринкової інфраструктури .

2. Порушення системи господарських зв"язків .

3. Наявність та поглиблення диспропорцій між попитом та пропозицією як в загальному обсязі , так і в їх структурі .

Кризис неплатежів ,велика частка бартерних операцій(рівень бартерних операцій складав на 1 травня цього року біля 42%).Таким чином , в умовах фінансової нестабільності рівновагу економічної системи порушено , що звичайно не може не відобразитись й на фінансовому положенні основної ланки економіки - підприємстві.

В зв"язку з цим необхідно зазначити , що в умовах перехідного періоду вплив зовнішніх факторів на фінансову діяльність підприємств досить значний і положення підприємств залежить в більшій мірі від характеру впливу саме цих факторів. В більшості своїй фактори макросередовища носять об"єктивний характер , тобто підприємства впливати на їх динаміку не в змозі . Але враховувати їх вплив , специфіку розвитку існуючих ринкових умов підприємства можуть і повинні за допомогою розробки фінансової стратегії діяльності . Саме фінансові проблеми розвитку підприємств є найбільш актуальними у теперешній час . Справа в тому , що наявність обгрунтованої фінансової стратегії дозволяє підприємству знайти оптимальне співвідношення між власними та позиковими коштами, найвигідніші джерела фінансування , забезпечити достатній рівень фінансової та економічної рентабельності, платоспроможності і ліквідності , визначити найкращі напрямки вкладання коштів з метою отримання найбільших прибутків з найменшим ризиком . Тобто розробка фінансової стратегії є однією з головних умов досягнення стійкого фінансового становища підприємства , що надає можливість витримувати конкуренцію інших підприємств .

З проблемами фінансової стійкості тісно пов"язані питання досягнення підприємствами економічної та фінансової рівноваги.

Ці питання ,з одного боку ,розглянуті багатьма авторами зарубіжних та вітчизняних видань,а саме : К.Р. Макконеллом, С.Л. Брю в книзі " Економікс ", Едвіном Дж. Доланом в книзі "Мікроекономіка", Овчинніковим в книзі "Макроекономіка" та інші . Всі вони дотримуються класичної   схеми   визначення   рівноваги   підприємства   на   ринку ,особливістю якої є те , що в її основі лежать слідуючі підходи до визначення рівноважного становища підприємства в короткостроковому періоді :

1)      Принцип співставлення валових доходів та валових витрат тідприємства . Він передбачає виникнення трьох випадків , які можливі для оптимізації діяльності підприємства :

= максимізація прибутку через управління обсягом діяльності ; = мінімізація збитків шляхом здійснення діяльності ( при умові , що розмір збитків від цієї діяльності менший , ніж постійні витрати); = мінімізація збитків шляхом закриття підприємства.

2)      Принцип співставлення граничного доходу (MR) з граничними витратами (МС).

Класична схема визначення рівноваги підприємства на ринку є основною і вона вже стала теорією рівноваги фірми . Але , на наш погляд , вона визначає взагалі поняття економічної рівноваги підприємства . Тому буде доцільно пов"язати це поняття з фінансовою стороною діяльності підприємства , а саме визначити поняття фінансової рівноваги підприємства , розглянути наявність взаємозв"язку між економічною та фінансовою рівновагою . На наш погляд та обставина , що підприємство досягло економічної рівноваги , зовсім не означає автоматичного досягнення ним фінансової рівноваги .

Фінансова рівновага підприємства представляє собою балансування фінансових потреб підприємства та його ресурсів по видах та в часі з метою забезпечення його ефективної діяльності і включає слідуючі аспекти діяльності фірми :

1.    Забезпечення певного рівня стабільності фінансового стану .

2.    Забезпечення ліквідності активів .

3.    Забезпечення потреб у основному та оборотному капіталі .Забезпечення стабільної платоспроможності підприємства.

4.    Забезпечення мінімізації господарчого ризику .

5.    Забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Крім цього, поняття фінансової рівноваги тісно пов"язане з поняттям операційного та фінансового циклу , які дають можливість пов"язати та збалансувати час надходження певних фінансових ресурсів з часом їх витрат , що само по собі дуже важливо . Тому що на момент , коли кошти підприємству конче необхідні , їх може не бути в наявності . Звичайно в такій ситуації фінансово рівноважним положення підприємства назвати не можна .

Слід також відзначити, що , з одного боку , виконання цільових установок окремих підприємств цілком залежить від наявності фінансових ресурсів . Звідси цілком логічним буде висновок , що основною передумовою досягнення цих цілей є фінансова рівновага підприємства , основним завданням якої є координація надходженнь та витрат підприємства та своєчасне забезпечення фінансовими ресурсами . З іншого боку , визначення цільових установок є складовою частиною економічної стратегії розвитку підприємства , основним кінцевим результатом якої може бути досягнення економічної рівноваги . Отже , наявність тісного взаємозв"язку між економічною та фінансовою рівновагою підприємства безперечна . Тому фактори, які впливатимуть на досягнення підприємством економічної рівноваги , будуть так або інакше впливати на досягнення фінансової рівноваги.

Як вже зазначалося вище, діяльність підприємства в сучасних умовах переходу до ринкової економіки вимагає насамперед рішення таких проблем, як забезпечення стабільності їх функціонування , досягнення певного рівня фінансової стійкості для успішного здіснення фінансово-господарської діяльності . Значну роль при вирішенні цих питань відіграєнаявність детально обгрунтованої стратегії досягнення фінансової рівноваги .

На наш погляд, доцільна розробка узагальненої моделі стратегії досягнення фінансової рівноваги ( див. схему 1), яка може бути доповнена або розширена з урахуванням специфіки діяльності кожного конкретного підприємства.

Першим етапом розробки стратегії досягнення фінансової рівноваги є визначення стратегічної мети підприємства . Справа в тому , що існує декілька підходів до визначення фінансової рівноваги (див. Т.Є. Унковська "Фінансова рівновага підприємства", Є. Стоянова "Фінансовий менеджмент"). За основу взятий підхід , в якому фінансова рівновага кількісно визначається слідуючим чином :

РФГД = 0 , при цьому РФГД = РГД + РФД, де РГД і РФД відповідно результат господарчої та фінансової діяльності підприємства. При цьому

РГД = ДВ - ВОК - ВІ + Зв. П., де ДВ - добавлена вартість , ВОК - змінення власного оборотного капіталу , ВІ - виробничі інвестиції , Зв. П. - звичайні продажі ;

РФД = Зборг. - ФВ - Пприб. - Дроб.,де Зборг. - змінення заборгованості підприємства, ФВ - фінансові витрати , Пприб. - податок на прибуток , Дроб. - дивіденди робітників у статутному фонді .

Справа в тому що фінансова рівновага - дуже специфічне поняття . Це означає що підприємство , яке досягло положення фінансової рівноваги не зостається в ньому назавжди . Тому що воно може бути порушено за рахунок динамічної природи окремих показників діяльності підприємства.

Крім того , вище вже зазаначалося , що фінансова рівновага включає декілька аспектів діяльності , серед яких забезпечення фінансової стійкостіпідприємства, що являється однією з передумов досягнення фінансової рівноваги . В зв"язку з цим природньо виникають питання : при яких умовах підприємства з абсолютною ( чи нормальною) фінансовою стійкістю можуть досягти фінансової рівноваги ; чи можливе досягнення фінансової рівноваги підприємствами , які знаходяться в нестійкому або критичному фінансовому положенні . Необхідність вирішення цих питаннь обумовила визначення стратегічної мети діяльності підприємства саме на першому етапі розробки стратегії .

На другому етапі обгрунтування стратегії доцільно проаналізувати фінансовий стан підприємства за рядом показників, які які відображені на схемі 1.

При аналізі змінення фінансової стійкості підприємств доцільно використовувати підхід , заснований на визначенні узагальнюючого показника Фф.ст.:

(1+Кдп"+Зсос"+(1/Кзс)"+Крс+Кпа")
Фф.ст. = -------------

(1+Кдп+Зсос+(1/Кзс)+Крс+Кпа)

де Фф.ст. - показник змінення фінансової стійкості у звітному періоді , Кдп - коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, Зсос -коефіцієнт покриття запасів власними оборотними коштами, Кзс -коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів , Крс - коефіцієнт реальної вартості майна , Кпа - коефіцієнт постійного активу .

 

 

Схема 1.Модель обгрунтування стратегії досягнення фінансової

рівноваги .

L

Визначення стратегічної мети діяльності
            підприємства Досягнення фінансової рівноваги при збереженні абсолютної фінансової стійкості ( АФС ) : ЗЗ   < ВОК

Досягнення фінансової рівноваги при збереженні нормальної фінансової стійкості ( НФС):

ВОК < ЗЗ < НДФIII


г


Аналіз фінансового стану підприємства.


Оцінка фінансового та майнового стану підприємства.

Оцінка джерел та напрямків використання активів.


Оцінка ліквідності активів підприємства.Аналіз рентабельності та ділової активності підприємства.

Оцінка ступеню фінансової стійкості у звітному періоді.

Аналіз змінення фінан­сової стійкості та фактори , які обумовили ці зміни.
РФГД = 0

(РГД >>0, РФД<<0)

РФГД = 0 (РГД = 0, РФД = 0)


(


РФГД = 0

РГД <<0 ,РФД >>0)

Розробка системи критеріїв оптимізації стратегії досягнення фінансової рівноваги з урахуванням стратегічної мети підприємства.Дослідження впливу факторів зовнішнього середовища на прогнозний ступінь фінансової стійкості та фінансової рівноваги.Оцінка впливу обсягу попиту


Оцінка джерел Оцінка рівня  Оцінка впливу Оцінка впливу

ресурсів

конкуренції

І

інфляційного   доходів населення фактору.VI.


Оцінка прогнозних варіантів стратегії та вибір найбільш оптимального з них.так


Стратегічна мета досягнута


ніРеалізація організаційно-технічних міроприємств по реалізації стратегії.

Оцінка рівня досягнення фінансової рівноваги проводиться за допомогою показників РФГД, РГД та РФД , про які вже йшла мова вище .

Саме така оцінка була проведена серед дванадцяти крупних універмагів міста Києва, серед яких :АТВТ "Україна",АТВТ "Дарниця", АТВТ "КиївЦУМ", АТВТ "Дитячий світ", АТЗТ "Перлина", АТЗТ "Каштан", універмаг "Будинок подарунків", універмаг "Спектр", універмаг "Московський", магазин "Киянка", Універмаг "Горицвіт", універмаг "Сюрприз".

При оцінці рівня досягнення фінансової рівноваги на цих підприємствах за основу був використаний метод Є. Стоянової . Але результати досліджень дали змогу дещо конкретизувати вже існуючий підхід до визначення зони фінансової рівноваги .

Як відомо(див. Є.Стоянова "Фінансовий менеджмент"), в зону фінансової рівноваги відносяться ті підприємства, які за результатами фінансово-господарської діяльності попадають в квадрати 1,2 і 3 матриціфінансової рівноваги . На наш погляд , доцільно виділити умови , які дозволяють визначити слідуючі типи фінансової рівноваги :

1.    Абсолютна (ідеальна) фінансова рівновага:

РГД = 0; РФД = 0; РФГД = 0   - квадрат 2 , див. малюнок 1.

2.    Відносна фінансова рівновага ( квадрати 1а і 1б .див. мал.1.) , коли значення хоча б одного з показників (РФД або РГД) задовольняє границям оптимальності :

квадрат 1а -                    -10% <   РФД   < 0%

РГД   > +10%
квадрат 1б -                        0%   < РГД   < +10%

РФД < -10%

3.    Потенційно можлива фінансова рівновага :
квадрат 1 в -                                      РФД < -10%

РГД > +10%

квадрат 1 с -      -10%  < РФД < 0%

0%  < РГД < +10%

Досягнення фінансової рівноваги можливе лише при приблизно рівних значеннях РФД іРГД .

4.    Балансуюча фінансова рівновага :

квадрат 3а -                           0% <   РФД < +10%

-10% <  РГД  < 0%
квадрат 3б -                                           РФД > +10%

РГД  < -10%

5.    Нестіка фінансова рівновага :

квадрат 3с -                                  0% < РФД < = +10%

РГД < = -10%

квадрат 3в -                                              РФД > = +10%

-10% < = РГД     < 0%Теоретично цей вид фінансової рівноваги може бути досягнутий лише в одній точці , де РФД і РГД дорівнюють відповідно 10% і-10% , що на практиці досягнути дуже важко , а зберігати це становище зовсім неможливо , тому що всі показники фінансово- господарської діяльності є показниками динамічними , а не статичними .

Ці уточнення були враховані при проведенні практичного дослідження , результати якого дають змогу зробити загальний висновок , що на протязі 1996 і 1997 років ( аналіз проводився поквартально, див. таблицю 1) більша частка підприємств ( 80% їх загальної кількості ) знаходилась в зоні фінансової рівноваги у квадраті 1 ( при чому приблизно половина з них досягли положення відносної фінансової рівноваги в основному за рахунок забезпечення оптимального розміру результата фінансової діяльності - квадрат 1 а , решта ж знаходилась в положенні потенційно можливої фінансової рівноваги - квадрат 1 в).

Знаходження підприємств у цьому квадраті означає , що на аналізуємих підприємствах існують внутрішні ресурси , які не повністю використовуються . Внаслідок цьго потенційні темпи росту товарообороту значно вищі ніж реально існуючі темпи росту . Якщо підприємства не зможуть запобігти зниженню темпів росту товарообороту , то існує певна загроза переміщення у зону дефіциту

ліквідних коштів , а саме в квадрат "Епізодичного дефіциту" - квадрат 7, тобто недостатності ліквідних коштів внаслідок невідповідності між строками надходження та розходування ліквідних коштів .

З метою запобігання такій ситуації цим підприємства слід більш активно використовувати поряд з власними позикові кошти для того , щоб збільшувати економічну рентабельність за рахунок використання ефекту фінансового важелю . І якщо на цих підприємствах будуть забезпеченіпідвищені темпи росту товарообороту , то є можливість переміщення в зону абсолютної фінансової рівноваги ( квадрат 2).

На третьому етапі доцільна розробка альтернативних прогнозних варіантів досягнення підприємством фінансової рівноваги та певного рівня фінансової стійкості з урахуванням того, що РФГД може дорівнювати нулю при слідуючих умовах:

1)    якщо РГД >> 0, РФД << 0;

2)    якщо РГД = 0, РФД = 0;

3)    якщо РГД << , РФД >> 0.

Далі необхідно доповнити вже існуючий підхід щодо визначення фінансової рівноваги системою крітеріїв оптимізації розроблених прогнозних варіантів досягнення фінансової рівноваги з урахуванням стратегічної мети конкретного підприємства . Це, власне стало змістом четвертого етапу обгрунтування стратегії досягнення фінансової рівноваги .

Показники, які ввійдуть до цієї системи можуть бути визначені за допомогою слідуючих систем рівнянь:

Для підприємств , які ставлять за мету досягнення фінансової рівноваги при збереженні :

а)  абсолютної фінансової стійкості (АФС)    -       Зсос > 1

Кпендф > 1

РФГД = 0

б)  нормальної фінансової стійкості ( НФС)   -       Зсос < 1

Кпендф > 1

РФГД = 0

в)  для підприємств ,які мають нестіке фінансове положення :

Зсос < 1 Кпендф < 1

РФГД = 0Таблиця 1.


Оцінка фінансових потоків підприємств у 1996 , 1997 роках.Кпендф- коефіцієнт покриття запасів нормальними джерелами фінансування ;

РФГД - результат фінансово-господарської діяльності підприємств

Далі з урахуванням тієї обставини ,що на діяльність підприємств ів теперешніх умовах все в більшій мірі впливають фактори зовнішнього середовища , виникає необхідність коригування прогнозних показників , а саме Фф.ст. та РФГД , на коефіцієнт впливу цих факторів (Квс):

Фф.ст." = Фф.ст. *Квс.

РФГД" = РФГД *Квс.

Завершуючим етапом обгрунтування стратегії досягнення фінансової рівноваги являється оцінка прогнозних варіантів та вибір найбільш оптимального з них для конкретного підприємства з урахуванням стратегічної мети за допомогою певних крітеріїв.Малюнок 1.

Матриця фінансової рівноваги

 

 

РФД << 0

РФД = 0

РФД >> 0

 

-10% < РФД < 0%

РФД < -10%

 

0% < РФД< +10%

РФД > +10%

Р

Г

Д >>

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа