В В Чепка - Фінансові ресурси підприємств - страница 1

Страницы:
1 

Фінанси, облік і аудит. 2011. № 18

Реформування системи державного регулювання та впрова­дження європейських стандартів взаємодії державного регулю­вання із самоуправлінням передбачено у проекті Програми роз­витку фондового ринку України на 2011—2015 роки, розроб­леного ДКЦПФР [5].

Література

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» // Відомос­ті Верховної Ради. — 2006. — № 31. — С. 268.

2. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 1. — С. 1.

3. Objectives and Principles of Securities Regulation, IOSCO Report, September 1998. / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD82.pdf/.

4. Леонов Д.А, Льовочкін С.В., Хоружий С.Г. Ринок фінансових по­слуг: парадигма євроінтеграції: Монографія / За наук. ред. В.М. Федо­сова. К.: УІРФР, 2008. — 848 с.

5. Проект Указу Президента України «Про затвердження Програми розвитку фондового ринку України на 2011-2015 роки». / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: http://www.ssmsc.gov.ua/ ShowPage.aspx?PageID=742.

Стаття надійшла до редакції 03.06. 2011 р.

УДК 658.14/.17

В. В. Чепка, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены различные подходы к сущности финансовых ресурсов предприятий и обобщенно признаки, что им при­сущи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовые ресурсы, финансирование, денежные фонды,доходы

ABSTRACT. In the articles considered the different going Is near essence of financial resources of enterprises and generalized sign, that inherent them.

© В. В. Чепка, 2011

203

KEY WORDS: financial resources, financing, money funds, profits

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто різні підходи до сутності фінансових ресурсів підприємств та узагальнено ознаки, що їм притаманні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансові ресурси, фінансування, грошові фонди, до­ходи

Фінансування сільськогосподарського виробництва набуває дедалі більшої актуальності. Це зумовлено динамічним розвит­ком соціально-економічної та біотехніко-технологічної систем, у яких має підтримуватися раціональне співвідношення між ресур­сами і потребами, між факторами виробництва, усіма структур­ними його елементами. Проблема фінансування на даний час має як теоретичне, так і практичне значення. В. Д. Савченко відзна­чає, що організація підприємства з фінансової точки зору являє собою процес залучення засобів з метою одержання прибутку. Однак ідея про отримання максимального прибутку випливає із праць по класичній економіці, в яких будь-яке підприємства роз­глядається як раціональний господарюючий суб'єкт, що намага­ється максимізувати ефективність свого споживання та прибутку. В умовах же соціально-орієнтованої ринкової економіки підпри­ємство розглядається як сукупність груп індивідів, що вступають у відносини [1, с. 16].

Фінансування відтворювального процесу за словами В. М. Гри-ньової та В. О. Коюди, пов' язане з покриттям витрат за рахунок фі­нансових ресурсів, що мобілізуються суб' єктами господарювання і державою [2, с. 140]. О. Л. Кашенко доповнює попереднє визначен­ня і зазначає, що фінансування — це забезпечення необхідними фі­нансовими ресурсами витрат на розвиток народного господарства, які здійснюються за рахунок власних коштів суб' єктів господарю­вання, асигнувань з державного бюджету та інших фінансових дже­рел [3]. Ширше розкриває цю дефініцію О. В. Ареф'єва, яка під фі­нансуванням розуміє — напрями, форми, методи та періоди використання фінансових ресурсів з метою забезпечення економіч­ного розвитку і зростання ринкової вартості підприємства [4, с. 13].

Вдало, на нашу думку, окреслює поняття «фінансування» О. О. Терещенко, відмічаючи, що це заходи, спрямовані на по­криття потреби підприємства в капіталі, які включають в себе мобілізацію фінансових ресурсів, їх повернення, а також відно­сини між підприємством та капіталодавцями, які з цього випли­вають [5, с. 11].

З вищенаведених визначень випливає, що основою фінансу­вання підприємств виступають фінансові ресурси. Отже, для пра­вильного розуміння сутності фінансування спочатку необхідно ідентифікувати поняття «фінансові ресурси».

Вагомий внесок у дослідження сутності фінансових ресурсів підприємств внесли: В.М. Гриньова, В.О. Коюда, О.О. Терещен­ко, О.Л. Кашенко, О.В. Ареф'єва, І.В. Зятковський, В.М. Опарін, М.Я. Коробов, Т.В. Гуйда, О.Д. Василик, К.В. Павлюк, В.К. Сен-чагов та ін., однак отримані результати мають не систематизова­ний, іноді суперечливий характер. У доповнення до надбань віт­чизняних дослідників — дана публікація, у якій зроблено спробу дати критичний аналіз підходам до визначення сутності фінансо­вих ресурсів підприємств з метою узагальнення ознак, що їм при­таманні.

У науковій літературі поняття «фінансові ресурси» зустріча­ється дуже часто, і підходів до його визначення як на макро-, так і на макрорівнях велика кількість, кожний з яких заслуговує на увагу.

Фінансові ресурси — грошове вираження новоствореної вар­тості [6, c. 16]. В даному визначенні знаходить своє відображення лише форма, в якій проявляються фінансові ресурси, проте не­зрозуміло, де і ким вони створюються.

М. Г. Сичов, А. М. Турило, А. М. Темченко під фінансовими ресурсами розуміють грошові нагромадження і грошові фонди, що створюються підприємствами, об' єднаннями, організаціями, державою в процесі розподілу та перерозподілу національного багатства сукупного суспільного продукту (ССП), національного доходу (НД) [7, с. 5]. Таке трактування фінансових ресурсів з од­ного боку дозволяє з' ясувати належність фінансових ресурсів тим чи тим суб' єктам господарювання та зрозуміти порядок їх створення (в порядку розподілу і перерозподілу НД, ССП). З дру­гого, як відмічає В. М. Опарін, «...фінансові ресурси не можна характеризувати як результат створення, розподілу і перерозпо­ділу ВВП. Результат відображається не в ресурсах, а в отриманих доходах. Фінансові ресурси відображають не результат, а перед­умови створення відповідного обсягу ВВП» [8, c. 145].

В. В. Буряковський [9, с. 22] характеризує фінансові ресурси як грошові засоби, що акумулюються в фондах цільового при­значення для здійснення певних витрат. Як бачимо, науковці не уточнюють напрями використання фінансових ресурсів. А М. Я.

Коробов [10] представляє фінансові ресурси як централізовані й децентралізовані грошові фонди цільового призначення, що ви­користовуються відповідно до завдань соціально-економічного розвитку суспільства і трудових колективів окремих підпри­ємств.

На думку Т. В. Гуйди, фінансові ресурси — це сукупність до­ходів, відрахувань та надходжень, що перебувають у розпоря­дженні підприємств, організацій та держави і спрямовуються на задоволення суспільних потреб з метою розширення виробництва і зростання матеріального добробуту народу [11].

У вищенаведених визначеннях уже робиться акцент на основ­них напрямах використання фінансових ресурсів, проте не приді­ляється особлива увага джерелам їх створення.

В економічній літературі найчастіше зустрічається таке визна­чення фінансових ресурсів: сукупність грошових коштів, що зна­ходяться в розпорядженні підприємства... і до яких належать усі грошові фонди і кошти у не фондовій формі [12, с. 18; 13, с. 9].

На основі визначення фінансових ресурсів держави як «гро­шових нагромаджень (накопичень) і доходів, які утворюються в процесі розподілу й перерозподілу ВВП і зосереджуються у від­повідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення і задоволення інших суспільних потреб», що дають О. Д. Василик [14, c. 76] та К. В. Павлюк [15, с.24], Г. Г. Кірейцев [16, с. 15] сформулював наступне визначення фінансових ресур­сів підприємства: «..це грошові нагромадження і доходи, які є ре­зультатом розподілу й перерозподілу виручки та прибутку...». З даного визначення випливає, що підприємство може використо­вувати лише внутрішні джерела для формування фінансових ре­сурсів. Проте більшість підприємств, особливо новостворених, в умовах здійснення значних капітальних вкладень потребують вливань коштів зі сторони.

В. К. Сенчагов вважає, що фінансові ресурси народного гос­подарства являють собою сукупність грошових нагромаджень, амортизаційних відрахувань та інших грошових засобів, які фор­муються в процесі створення, розподілу і перерозподілу сукупно­го суспільного продукту [17, с. 49].

І. О. Бланк під фінансовими ресурсами підприємства розуміє «сукупність мобілізованих власних і позикових грошових засобів і їх еквівалентів у формі цільових грошових фондів для забезпе­чення господарської діяльності в наступному періоді» [18, с.

182]. Джеймс К. Ван Хорн та Джон М. Вахович (мл.) [19, c. 238] доповнюють попереднє визначення та включають у поняття «фі­нансові ресурси (фонди)» не лише грошові кошти (або їх еквіва­ленти) та зобов' язання, а й інвестиції.

Продовжуючи розгляд даного питання, нам цікавою здається точка зору Э. Хелферта і І. В. Зятковського, які позичені кошти разом із власними і прирівняними до них класифікують не як фі­нансові ресурси, а як інвестиційні, що використовуються для створення нової ринкової вартості, яка здатна покрити всі затра­чені кошти і забезпечити достатній рівень доходу [20]. Проте ми розглядаємо інвестиції як одне із джерел формування фінансових ресурсів на підприємстві, адже, інвестиційні ресурси — це лише частина сукупних фінансових ресурсів (підкреслено авт.), що на­правляються для здійснення вкладень у різні об' єкти інвестуван­ня [18, с. 183].

На особливу увагу заслуговує визначення П. А. Стецюка [21, с. 111], який характеризує фінансові ресурси як найбільш ліквідні активи, що забезпечують неперервність руху грошових потоків підприємства у процесі реалізації його планів та виконання зо­бов' язань. Тобто, можна зробити висновок, що фінансові ресурси в сучасних умовах є саме тією частиною оборотних активів, які найбільше впливають на платоспроможність сільськогосподарсь­ких підприємств [22, с. 49—50 ]. Однак таке поняття фінансових ресурсів зводиться до того, що фінансові ресурси це активи, з цим важко погодитися, оскільки фінансові ресурси виступають джерелом створення активів.

Найбільш вдале визначення фінансових ресурсів дає, на наш погляд, Л. Д. Буряк, який під ними розуміє частину коштів суб' єктів господарювання, яка перебуває у їхньому розпоря­дженні і спрямовується на виробничий, соціальний розвиток, ма­теріальне заохочення [23, с. 25].

Розбіжність позицій науковців щодо визначення фінансових ресурсів можна згрупувати за формами їх виявлення (табл. 1).

У переважній більшості визначень фінансові ресурси ототож­нюються з грошовими коштами та представлені у формі грошо­вих фондів (резервів). Ми не можемо погодитися з таким тракту­ваннями фінансових ресурсів і підтримуємо думку інших вчених, зокрема Г. Г. Нама, який зазначає, що до фінансових ресурсів на­лежать усі грошові фонди й та частина коштів, яка використову­ється в не фондовій формі [13, с. 9]. Адже фінансові ресурси біль­шості підприємств (за нових умов господарювання) представлені у не фондовій формі, а грошові кошти у фондовій формі відпові­дно до нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств не завжди мають чітко визна­чене цільове призначення (відсутній фонд оплати праці, аморти­заційний фонд та т.п.). Ми також погоджуємося із думкою В.М. Опаріна, що не виправданим є і представлення фінансових ресур­сів у вигляді доходів, відрахувань, надходжень і нагромаджень. Так як «...усі зазначенні поняття між собою тісно пов' язані, але зовсім не тотожні (інакше не зрозуміло, навіщо взагалі виділяти різні поняття, якщо вони означають одне і те саме)» [8, с. 145].

Таблиця 1

ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗА ФОРМАМИ ВИЯВЛЕННЯ

Прізвище та ініціали автора

Джерело

Визначення

Зятковський І. В.

[6]

грошове вираження новоство-реної вартості

Буряк Л.Д.

[23]

частина грошових коштів

Стецюк П. А.

[21]

найбільш ліквідні активи

Бурковський В. В., Турило А.М., Терещен­ко О. А., Темченко А. Г., Коробов М. Я., Бланк І.О.

[7; 10; 16;18]

грошові фонди цільового при­значення

Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович (мл.)

[19]

фонди

Нам Г. Г., Лайко П. А.

[13;12]

грошові фонди і кошти у не фондовій формі

Сенчагов В. К.

[17]

сукупність грошових нагрома­джень, амортизаційних відра­хувань та інших грошових за­собів

Василик О. Д., Павлюк К. В., Кірейцев Г. Г., Гриньова В. М.

[14; 15; 16]

грошові нагромадження і до­ходи, що зосереджені у відпо­відних фондах

Розглянувши різні погляди на суть фінансових ресурсів, ми можемо дати уточнене визначення фінансових ресурсів — це ча­стина коштів, що були сформовані під час створення суб' єкта гос­подарювання, надходять на підприємство за результатами опера­ційно, інвестиційної та фінансової діяльності для реалізації по­ставлених завдань та виконання зобов' язань.

Узагальнюючи вищезазначене, можна виділити основні ознаки, які притаманні фінансовим ресурсам, відповідно до яких: формування та використання фінансових ресурсів здійс­нюється відповідно до правового та нормативного забезпечення; фінансові ресурси можуть належати суб' єктам господарювання різних організаційно-правових форм бізнесу, або бути зосере­джені у суб' єктів фінансового ринку (комерційних банків, інве­стиційних фондів, компаній); основними напрямами викорис­тання фінансових ресурсів є відтворення підприємств, соціальне забезпечення працівників, інші потреби суб' єктів господарю­вання.

В сучасних умовах господарювання будь-яке підприємство стикається із проблемою обмеженості фінансових ресурсів та виживання у конкурентному середовищі, однак, особливо склад­но залучити достатні обсяги фінансових ресурсів для здійснення підприємницької діяльності у сільському господарстві. Фінансу­вання повинно, у першу чергу, забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції відпо­відно до укладених угод, з урахуванням місткості внутрішнього ринку та експортного потенціалу держави.

Література

1. Минасов М. Обеспечение устойчивого воспроизводства в АПК // АПК: экономика, управление. — 2002. — № 10. — С. 16—20.

2. Гриньова В.М., Коюда В.О. Тлумачний словник економічних тер­мінів: Навчальний посібник. — Харків: Гриф. 2001. — 184 с.

3. Кашенко О.Л. Системне уявлення фінансів. — Суми: Вид. «Дов­кілля», 2001. — 98 с.

4. Ареф'єва О.В. Фінансовий менеджмент: Навч.-методич. посібник.

— К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. — 94 с.

5. Терещенко О.О. Фінансування підприємств в Україні: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка України. — 2002. — №1.

— С. 10—16.

6. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Кондор, 2003. —364 с.

7. Турило А.М., Терещенко О.А., Темченко А.Г. Фінанси підпри­ємств: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів. — К.: Фінансова аген­ція, 1998. — 125 с.

8. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук. ред. В. Федосова.

— К.: КНЕУ, 2002. — 387 с.

9. Фінанси підприємств: Навч. посібник / За ред. В.В. Буряковсько-

го. — Д.: Пороги, 1998. — С. 22.

10. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підпри­ємств. — К.: Знання, КОО 2000. — 378 с.

11. Гуйда Т.В. Формирование и использование финансовых ресурсов.

М., 1986.

12. Лайко П.А. Фінанси підприємств: підручник для студентів вузів / П. А. Лайко, М.В. Мних. - К.: Знання України, 2004. — 428 с.

13. Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. — 5-те вид., переробл. та допов. — К.: КНЕУ, 2004. — 546 с.

14. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2000. — 416 с.

15. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: НЮС, 1997. — С. 24.

16. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / за ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. — К.: ЦУЛ, 2002. — 268 с.

17. Сенчагов В.К. Финансовые ресурсы народного хозяйства. — М.: Финансы и статистика, 1982. — С. 49.

18. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. К.: Эльга, Ни­ка-Центр, 2004. — 720 с.

19. Ван Хорн, Джеймс, К., Вахович, мл., Джон, М. Основы финансо­вого менеджмента: 11-е изд.: Пер. с англ. М. : Издательский дом «Вильямс», 2001. — 992 с.

20. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. М.: Аудин, ЮНИТИ, 1996. — 663 с.

21. Стецюк П.А. Формування фінансових ресурсів сільськогоспо­дарських підприємств // Економіка АПК. — 2005. — № 11. — С. 111—116.

22. Ґудзь О.Є. Забезпечення сільськогосподарських підприємств фі­нансовими ресурсами в період змін та стабілізації // Економіка АПК. — 2007. — № 3. — С. 46—53.

23. Буряк Л.Д. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України.

— 2000. — № 9. — С. 23—27.

Стаття надійшла до редакції 18.04.2011 р.

Страницы:
1 


Похожие статьи

В В Чепка - Фінансові ресурси підприємств