Т Коваленко - Роль та місце інформаційно комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів - страница 1

Страницы:
1  2  3 

УДК: 378.4:37.041:331.54643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕТЯНА КОВАЛЕНКО

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ

 

Розглянуто місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі організації самостій­ної роботи студентів технічних навчальних закладів в умовах кредитно-модульного навчання. Проаналізо­вано основні дослідження щодо організації самостійної роботи студентів та використання інформацій­но-комунікаційних технологій в освіті. Запропоновано структуру електронного посібника та описано ос­новні методи його використання під час організації самостійної роботи студентів.

Ключові слова: самостійна робота, індивідуальні завдання, електронний посібник.

 

ТАТЬЯНА КОВАЛЕНКО

РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

 

Рассмотрены место и роль информационно-коммуникационных технологий в процессе организации самостоятельной работы студентов технических учебных заведений в условиях кредитно-модульного обучения. Проанализированы основные исследования по организации самостоятельной работы студентов и использования информационно-коммуникационных технологий в образовании. Предложена структура электронного пособия и описаны основные методы его использования при организации самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: самостоятельная работа, индивидуальные задания, электронное пособие.

 

THE ROLE AND PLACE OF ICT IN THE SELF INSTRUCTION OF STUDENTS

 

The place and role of ICT in the organization of independent work of students of technical schools in the credit-module process of learning are discussed. The basic researches on the students individual work and the use of ICT in education are analyzed. The article proposes the structure of electronic manual and describes the basic methods of using it in the student's individual work.

Key words: self instruction, individual tasks, electronic manual.

 

Сьогодні якість освіти це не лише характеристика суми знань, засвоєних людиною. У сучасному світі, де знання і технології оновлюються швидше, ніж життя одного покоління лю­дей, слід спрямувати навчальний процес не тільки на засвоєння базових знань, а й на набуття потреби, умінь і навичок самостійно засвоювати нові знання та інформацію протягом усього життя й ефективно використовувати їх на практиці, вміння сприймати зміни, які стають не­від'ємною рисою буття людини, готовності вчасно відмовитися від старого досвіду й норм по­ведінки [3].

Одним з чинників формування фахової компетентності є правильна організація самостій­ної роботи студентів.

Практика свідчить, що підвищення якості технічної освіти визначається використанням нових методів та засобів навчання. Активне навчання потребує залучення студентів до навча­льного процесу. Широке застосування технічних засобів навчання (ТЗН) здатне значно підви­щити ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчального процесу.

Питання використання ІКТ в навчальному процесі є предметом досліджень багатьох віт­чизняних та зарубіжних учених: Н. В. Морзе, О. Г. Колгатіна, В. Ю. Бикова, Е. С. Полата, М. Ю. Бухаркина, А. Е. Петрова, Ю. М. Богачкова, Ю. О. Жук, С. А. Ракова та інших.

Проблемою організації самостійної роботи студентів займалося багато дослідників: В. М. Король, Н. Г. Калашник, С. С. Стешенко, П. І. Підкасистий, М. Г. Гордієнко, О. М. Коро-люк та ін. Вони розкривають сутність самостійної роботи, її види, форми, дидактичні принци­пи, визначають роль, функції в загальній системі підготовки спеціалістів. Наприклад, Н. І. Бойко [2] розглядає організацію самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

Мета статті на основі аналізу результатів дослідження проблеми організації само­стійної роботи студентів та інформаційно-комунікаційних технологій у технічних навчальних закладах визначити структуру електронного посібника та описати основні методи його викори­стання під час організації самостійної роботи студентів.

До засобів навчання нового покоління належать електронні засоби навчального призна­чення. Вони поділяються на:

       електронні засоби загальнодидактичної спрямованості: педагогічне програмне забез­печення, бібліотека електронних наочностей, електронні задачники, мультимедійні курси, програмно-методичні комплекси, навчальне програмне забезпечення для ви­кладання та вивчення предметів, дистанційні курси, інтегровані електронні комплекси, електронні атласи, електронні навчальні посібники;

       практичної спрямованості: віртуальні лабораторії, інструментальні програмні засоби, прикладні програмні засоби [1, c. 143-144].

На сучасному етапі чітко визначились три головні напрями використання комп' ютерів у навчальному процесі.

По-перше, це навчання технологій, що вимагають активного використання комп'ютера (гра­фічний і текстовий редактори, робота у комп' ютерних мережах); навчання спеціалізованих техно­логій (створення музики, комп'ютерне конструювання і анімація, макетування і верстка тощо).

По-друге, вивчення інформатики як науки, що розглядає інформаційно-логічні моделі.

По-третє, використання комп'ютера як технічного засобу у вивченні основ наук у школі та ПТНЗ, фундаментальних і технічних дисциплін у ВНЗ і ПТНЗ [5, с. 216].

Для ефективного використання в навчальному процесі сучасних ІКТ викладач повинен володіти наступними вміннями [7]:

       застосовувати ІКТ в підготовці, аналізі, коригуванні навчального процесу, управлінні навчальним процесом і навчально-пізнавальною діяльністю студентів;

       добирати найраціональніші методи і засоби навчання, враховувати індивідуальні осо­бливості студентів, їх нахили та здібності;

       ефективно поєднувати традиційні методичні системи навчання з новими інформацій­но-комунікаційними технологіями.

Ми пропонуємо всі ІКТ поділити на:

       навчальні відео- та аудіоуроки, мультимедійні курси, віртуальні лабораторії;

       діагностичні ІКТ, що дозволяють визначати теоретичну підготовку студентів;

       тренувальні ІКТ, що дозволяють сформувати уміння й навички у розв'язуванні ти­пових задач.

       інформаційні — використання інформації з різних джерел: Інтернет, електронні посіб­ники, збірники тощо.

Усі ці ІКТ включає в себе система автоматизації навчального процесу, що на даний мо­мент діє в Київському коледжі зв'язку. Вона складається з таких компонентів:

       ККЗ library електронна бібліотека, яка дозволяє отримати доступ не лише до елек­тронних книг, а й здійснити перегляд відео- та аудіоуроків. Особливістю цієї системи є те, що викладач може перевірити час та тривалість роботи кожного студента з конк­ретним джерелом, що є в бібліотеці;

       ККЗ Tests система створення та проведення тестів;

       ККЗ DLS система дистанційного навчання. Система функціонує за таким принци­пом: створення заняття, що проводитиметься у визначений час, під'єднання необхід­ної літератури до сторінки заняття, вхід студентів у зазначений час на сторінку уроку, проведення уроку. Після проведення заняття студент отримує електронні матеріали, на основі яких він може виконати домашнє завдання. Дану систему ми використовує­мо не лише для проведення лекційних занять, а й для проведення консультацій.

Така система є зручною для організації самостійної роботи студентів.

Під самостійною роботою ми будемо розуміти роботу студентів, яка планується та вико­нується за завданнями і за методичного керівництва викладача, але без його безпосередньої участі. Такий вид роботи необхідний не тільки для оволодіння певною дисципліною, але й для формування навичок самостійної роботи загалом, у навчальній, науковій, професійній діяльно­сті, умінні приймати на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні рішення, вихід із кризової ситуації тощо [1, с. 136].

Співвідношення часу, який відводиться на аудиторну і самостійну роботу, у світі стано­вить 1/3,5 [1, с. 137]. Вимоги до самостійної роботи в Україні регламентує «Положенням про організацію навчального процесу ВНЗ». Зокрема встановлено, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студентів, що передбачено для вивчення конкретної дисципліни [6, с. 802]. Таке співвідношення базується на великому дидактичному потенціалі цього виду на­вчальної діяльності студентів, адже знання, отримані студентами самостійно, завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть насправді міцні. Навчальний матеріал, що опрацьовується власно­руч, коли самостійно (індивідуально) виконується завдання від його постановки до аналізу отриманих результатів, засвоюється значно краще, ніж прослуханий під час лекції.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Т Коваленко - Система показників комплексної оцінки управління персоналом

Т Коваленко - Роль та місце інформаційно комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів

Т Коваленко - Роль та місце інформаційно комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів