Л Є Шульженко - Стратегічний альянс визначення та ознаки - страница 1

Страницы:
1 

УДК 334.012.82+339.922

Шульженко Л. Є. м. Луганськ

 

СТРАТЕГІЧНИЙ АЛЬЯНС: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЗНАКИ

Наведено результати аналізу визначень поняття "стратегічний альянс", які показали загальний, розпливчатий характер досліджуваного визначення, що не дає змоги відрізнити стратегічні альянси від інших форм співпраці підприємств. Подано узагальнені найпоширеніші ознаки стратегічного альянсу. З їхнім використанням надано визначення поняття "стратегічний альянс"

Ключові слова: стратегічний альянс, визначення, поняття, ознака.

 

Постановка проблеми. Концепція стратегічного партнерства відкриває нові можливості у пошуку раціональної поведінки економічних мікросистем. За умов сучасних ринків, що швидко змінюються, підприємства не наважуються вести бізнес поодинці, але й одночасно не погоджуються на поглинання або злиття, тобто хочуть зберегти господарську самостійність. Виходом з такої ситуації є партнерство, яке слід розуміти як спосіб ведення господарської діяльності кількох підприємств, за якого партнерів протягом певного часу поєднує деяка спільність інтересів (наприклад, у вирішенні якогось завдання, досягненні спільної мети тощо), кожен з партнерів зберігає самостійність і у будь-якій момент часу може припинити участь у партнерстві.

Світовий досвід свідчить про переваги партнерства підприємств в умовах турбулентних змін зовнішнього середовища; з іншого боку - довготривала та стратегічно важлива співпраця підприємств та організацій з різним бізнес-профілем певною мірою сприяє зменшенню турбулентності зовнішнього середовища.

Формування партнерських відносин підприємств, спрямованих на реалізацію, як правило, стратегічних цілей, сьогодні відбувається у значному масштабі з високою швидкістю. Форми таких відносин є різноманітними. Однією з таких форм є стратегічний альянс (союз) - особливий вид співпраці двох або більш підприємств із загальними діловими цілями або формування їхньої коаліції.

Стратегічні альянси підприємств (strategic alliance) у світовій економіці поширені, а в Україні є відносно новим явищем, що ще потребує свого дослідження. Проте дослідження цього феномена сучасної економіки потребує чіткого визначення поняття "стратегічний альянс", що дозволить чітко окреслити проблемне поле дослідження та посилить адресність прикладних розробок щодо цієї форми партнерства. При вивченні стратегічних альянсів дуже велике значення має чітка позиція стосовно самої проблеми, того, як розуміється це поняття.

Розгляд цього питання - визначення сутності стратегічного альянсу - і є метою статті.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на значну кількість наукових публікацій, присвячених проблематиці формування стратегічних альянсів та їхньої результативності, популярність створення стратегічних альянсів у бізнесі, немає єдності у визначенні цього поняття. Єдине, що є очевидним, так це мотив учасників стратегічного альянсу - підвищити привабливість підприємства для споживачів та інвесторів.

Сьогодні в економічній літературі феномен стратегічних альянсів розглядається   дуже   жваво,   незважаючи,   що   наприкінці   минулого століттярозпочався процес зменшення кількості стратегічних альянсів (або тих квазіоб'єднань підприємств, які за тих чи інших причин відносили до стратегічних альянсів) - компанії найрозвиненіших країн почали увагу приділяти не зростанню, а консолідації та реструктуризації: у 2000 р. був 3391 альянс, в 2004 р. - 810, а в 2007 р. - 1759 [14].

Спробували пояснити сутність стратегічного альянсу багато авторів: Е. Ійєр у теорії альянсів [15], О. Вільямсон [10], П. Баклі і М. Кассон (засновники моделі інтерналізації) [13], Р. Холл [12] у концепції стратегічної взаємодії; Ж. Тіроль, П. Мілгром, Дж. Роберте у теорії організації промисловості [8], Е. Кємбелл і Л. Саммерс у теорії стратегічного управління [4]. Але саме тому, що сутність міжфірмових відносин, які формуються у вигляді стратегічного альянсу, пояснювалася з позицій різних наукових концепцій, не вдалося сформулювати сутність поняття "стратегічний альянс", що деякою мірою спільно з окремими спробами пояснити цей феномен - результат партнерства - спричинило появу численних тлумачень цього поняття.

Огляд різноманітних спроб надати визначення поняттю "стратегічний альянс" показав, що характерними є такі визначення:

стратегічний альянс - кооперативна угода між компаніями, що виходить за межі їх звичайних взаємовідносин, але не припускає злиття або повного партнерства [9, с. 188];

стратегічний альянс - довгострокова угода між двома або кількома самостійними підприємствами щодо співпраці в галузі збуту продукції, наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок, виробництва продукції, технологічного розвитку [5, 66-67];

стратегічний альянс - співпраця двох або більше за компанії для досягнення деякої специфічної мети" [1, с. 39]; конкурентна співпраця [7, с. 18];

стратегічний альянс - угода, що постійно змінюється, реальні умови якої виходять за межі юридичних угод і намірів вищого керівництва [7, с. 12];

стратегічний альянс - угода про відносно тривалу кооперацію двох та більше партнерів для досягнення комерційних цілей, що йдуть далі звичайних торгових операцій, але не ведуть до злиття [3];

стратегічний альянс - об'єднання кількох незалежних підприємств, які мають намір зайнятися специфічним видом виробництва або хочуть завершити проект, використовуючи при цьому знання, матеріали, ресурси один одного, не розділяючи ні з ким ризиків і намагаючись перемогти конкурентів або створити умови для злиття або приєднання компанії [2];

стратегічний альянс - стосунки партнерства між фірмами, які прагнуть досягнення спільних загальних цілей [11];

стратегічний альянс - угода про тривалу кооперацію двох або більше юридично незалежних компаній, які спільно беруть участь у розвитку партнерської діяльності, розділяють контроль, прибутки і збитки [6].

У більшості розглянутих наукових публікацій знаходимо подібні визначення поняття "стратегічний альянс". їхній аналіз дозволяє стверджувати про загальний, розпливчатий характер досліджуваного визначення, що не дає змоги окреслити проблемне поле досліджуваного явища - стратегічних альянсів. Подані визначення не дають змоги відрізнити стратегічні альянси від інших форм співпраці підприємств - укладання угоди з визначеного приводу, кооперації діяльності.

У більшості визначень поняття "стратегічний альянс" пояснюється через такі відомі поняття, як "угода", "об'єднання", "співпраця" і навіть "кооперація", щоу сучасній науковій літературі сприймаються одностайно. Здавалося б, що у визначенні поняття "стратегічний альянс" немає нічого складного, а розмаїття визначень пояснюється розмаїттям видів стратегічних альянсів, цілями їхнього створення та складом учасників. Але якщо уважніше придивитись до понять, за допомогою яких намагаються пояснити поняття "стратегічний альянс", то з'ясовується, що ці поняття нічого не пояснюють у сутності стратегічного альянсу, оскільки не мають принципово важливих для розуміння суті стратегічного альянсу ознак. Наприклад, чи можна вважати суттєвою ознакою стратегічного альянсу об'єднання підприємств? Адже об'єднання підприємств є наслідком інтеграційних процесів. Тоді виникає необхідність ототожнення понять "інтеграція" і "партнерство", адже саме партнерство ми вважаємо основою стратегічних альянсів. Так само є заперечення і щодо визнання ознакою стратегічного альянсу угоду між підприємствами? У такому випадку можна дійти до абсурдного висновку, що будь-яку угоду між підприємствами (наприклад, угоду продажу) є підстави вважати стратегічним альянсом, адже в такій угоді є елемент партнерства, спільної діяльності і взаємозалежності.

Можна припустити, що численність та розпливчастість розглянутих та їм подібних визначень поняття "стратегічний альянс" зумовлено тим, що, за словами А.О. Знаменського, діяльність альянсу визначається не специфічним юридичним статусом, а міцними партнерськими стосунками між компаніями, що утворили альянс. Тому для надання "узаконеного" визначення юридичного статусу або організаційно-правової форми альянсу і удаються до вже існуючих класичних форм, сформульованих в договірному праві і законах про діяльність компанії [2].

Для визначення поняття "стратегічний альянс" узагальнено за результатами аналізу його найпоширеніші ознаки:

самостійність, незалежність та автономність діяльності учасників альянсу;

розподіл ризиків, контролю та результатів спільної діяльності між учасниками альянсу;

відсутність жорстких зв'язків між учасниками альянсу;

різні види економічної діяльності, розмір, форма власності та організаційно-правові форми діяльності учасників альянсу;

свобода виходу зі стратегічного альянсу за ініціативи учасника; наявність спільних цілей в учасників альянсу; наявність центру координації спільної діяльності; наявність в учасників альянсу своїх інтересів.

З використанням поданих ознак стратегічного альянсу пропонується таке його визначення: стратегічний альянс - це система партнерських гетерархічних відносин різноманітного організаційно-правового оформлення між суб'єктами господарювання, котрі зберігають певну самостійність та автономність діяльності, яку побудовано на невизначено тривалий термін на майнових та немайнових підставах з метою ефективного використання матеріальних та нематеріальних ресурсів для досягнення протягом певного проміжку часу єдиних цілей, дотримання спільних інтересів стратегічного та поточного характеру, розподілу ризиків, контролю та результатів спільної діяльності між учасниками альянсу.

Пропоноване визначення поняття "стратегічний альянс" є достатньо широким та розлогим, що надає підставу для визнання численності видів стратегічних альянсів, яка, власне, сьогодні і спостерігається у практиці їхнього створення.   А  ось розглянуті  визначення  поняття  "стратегічний  альянс" недозволяють припустити наявність численних видів стратегічних альянсів, які описано у сучасній науковій літературі.

Висновки. Дослідження феномена стратегічного альянсу потребує чіткого визначення поняття "стратегічний альянс", що дозволить окреслити проблемне поле дослідження та посилить адресність прикладних розробок щодо цієї форми партнерства. Незважаючи на значну кількість наукових публікацій, присвячених проблематиці формування стратегічних альянсів та їхньої результативності, популярність створення стратегічних альянсів у бізнесі, немає єдності у визначенні цього поняття. Аналіз наведених визначень поняття "стратегічний альянс" виявив їхній загальний, розпливчатий характер досліджуваного визначення, що не дає змоги відрізнити стратегічні альянси від інших форм співпраці підприємств. Для визначення поняття "стратегічний альянс" узагальнено за результатами аналізу його найпоширеніші ознаки. З їхнім використанням надано визначення поняття "стратегічний альянс", широта та розлогість якого дає підставу для визнання численності видів стратегічних альянсів, яка, власне, сьогодні і спостерігається у практиці їхнього створення.

 

Література

1. Бобина М. А. Международный бизнес: Стратегия Альянсов / М. А. Бобина.

 

М.: Дело, 2006. — 284 с.

2. Знаменский А. О. Стратегические альянсы как международные объединения корпораций / А.О. Знаменский // Российский внешнеэкономический вестник. — 2008.

№4. — С. 11 - 19.

3. Карпухина Е. А. Международные стратегические альянсы : [монография] / Елена Александровна Карпухина. — М.: ДиС, 2004. — 214 с.

4. Кембелл Э. Стратегический синергізм / Э. Кембелл, Л. Саммерс; пер. с англ. / 2-е изд. — СПб.: Питер, 2004. — 416 с.

 

5.         Михайлин А. Н. Краткий толковый словарь-справочник по внешнеэкономической деятельности : [уч. пособие] / Александр Николаевич Михайлин.

М.: А-Приор, 2006. —366 с.

6.      Общая характеристика стратегического альянса / ZAGO: бизнес-инструменты для роста и развития бизнеса // [Электронный ресурс]. — 2011.

 

7. Стратегические альянсы : пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. —

244 с.

8. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности / Ж. Тироль, П. Милгром Дж. Роберте; пер. с англ. / В 2-х томах. — СПб.: Экономическая

школа, 1999. — 408 с.

9.    Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : [учебник для вузов] / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд; пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. — М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. —

576 с.

10.Уильямсон О. И. Вертикальная интеграция производства: Соображения по поводу неудач рынка / О. И. Уильямсон; пер. с англ. под. ред. В. М. Гальперина. — СПб.: Экономическая школа, 1995. — 366 с.

11.Фей К. Международные совместные предприятия / К. Фей // Вопросы экономики. — 1994. — №8. — С. 134 - 144.

12.Холл Р. Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Р. Х. Холл; пер. с англ. — СПб.: Питер, 2001. — 218 с.

13.Buckly P. The Economic Theory of the multinational enterprise / P. Buckly, M. Casson. London: Macmillan, 1985. — 326 р.

14.          Griffiths. FocusswingstoJointVenturesaseconomicoutlookweakens
[Электронный ресурс] / S. Griffith // KPMG [Электронный ресурс]. — 2008. — Режим
доступа:

http://www.kpmg.com/Global/IssuesAndInsights/ArticlesAndPublications/Pages/JointVenture Focus.aspx, свободный.

15.       Iyer E. Theory of alliances: partnership and partner characteristics [Text] / E. Iyer
// Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing. — 2003. — Vol. 11, №1. — P. 41 - 54.

Шульженко Л.Е. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИЗНАКИ

Представлены результаты анализа определений понятия "стратегический альянс", которые показали их общий, расплывчатый характер исследуемого определения, что не позволяет отличить стратегические альянсы от других форм сотрудничества предприятий. Обобщены наиболее распространенные признаки стратегического альянса. С их использованием дано определение понятия "стратегический альянс" .

Ключевые слова: стратегический альянс, определения, понятия, признак.

Shylzenko L. STRATEGICALLIANCE: DEFINITIONANDSYMPTOMS

Provided an analysis of definitions of "strategic alliance", which showed their general, vague nature of the study definition does not allow distinguishing strategic alliances from other forms of cooperation between enterprises. Filed summarized the most common signs of a strategic alliance. With their use provided a definition of "strategic alliance".

Key words: strategic alliance, the definition, the concept of the sign.

Шульженко Л.Є. - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Стаття подана 17.01.12

Страницы:
1 


Похожие статьи

Л Є Шульженко - Стратегічний альянс визначення та ознаки

Л Є Шульженко - Стратегічний альянс визначення та ознаки