Н В Самойлова - Рівень здоров'я студентів під впливом тренінгу з формування культури здоров'я - страница 1

Страницы:
1 

УДК 613.4 - 057.87

 

РІВЕНЬ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ПІД ВПЛИВОМ ТРЕНІНГУ З ФОРМУВАННЯ

КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я

 

Самойлова Н. В. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Харків, Україна

 

У статті представлено результати впровадження в навчально-виховний процес Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна психолого-педагогічного тренінгу з формування культури здоров'я студентів І курсу. Розглянуто значення формування культури здоров'я молоді на першому курсі засобами тренінгу. Наведено дані показників стану фізичного здоров'я студентів за методом В.А.Шаповалової до та після проведених занять.

Ключові слова: здоров'я студентів, культура здоров'я, тренінг, формуючий експеримент. В  статье  представлены результаты внедрения в учебно-воспитательный процесс Харьковского национального   университета   имени   В. Н. Каразина   психолого-педагогического   тренинга по формированию культуры здоровья студентов І курса. Рассмотрено значение формирования культури здоровья молодежи на первом курсе с помощью тренинга. Приведены данные показателей состояния физического здоровья студентов по методу В. А. Шаповаловой до и после проведенных занятий. Ключевые слова: здоровье студентов, культура здоровья, тренинг, формирующий эксперимент. The results of improving the psycolodycal and pedagogical training lessons for forming health culture of first-year to educational process of Karazin Kharkiv National University are present in the article. The data of students' physical health level before and after training lesson are present. Key words: forming experiment, health culture, students' health, training lessons.

 

ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ ТА ЙОГО ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ

Проблема здоров'я студентів досі є однією з актуальніших у сфері педагогіки, психології та валеології. Науковці знаходяться в пошуках причин катастрофічного зниження показників здоров'я молоді та ефективних засобів його формування й корекції [1; 2; 3]. На сьогодні відомо, що одним з методів формування здоров'я студентів є розвиток навичок ЗСЖ та формування культури здоров'я.

 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, А ТАКОЖ ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ

ПРОБЛЕМ

Брехман 1.1. ще в 1987 році вказував на важливість навчання людей здоровому способу життя на всіх вікових етапах їхнього життя. І вважав головним «... знайти такі методи, такі слова, які б западали глибоко у свідомість, були б яскраво переконливими для людини. Цілком закономірно, що в цій справі велике значення має психологія» [4].

Вивчення літератури показало, що навчання та виховання молоді ефективніше здійснювати через ігрові та тренінгові методи. Гра як особливий вид діяльності і культурний феномен виконує цілий ряд функцій: комунікативну, релаксаційну, соціалізуючу, педагогічну, компенсаторну та ін. Інтерес до гри як особливого виду діяльності абсолютно виправданий, тому що вона забезпечує високу ефективність у будь-якій діяльності й разом з тим сприяє гармонічному розвитку особистості. Завдяки ігровим та тренінговим методам стає можливим розвиток та формування особистісних якостей людини, підвищення її моральної та душевної стійкості, зняття суб' єктивного або соціально-психологічного напруження, гра навчає орієнтуватися й переборювати труднощі, призначені їй у світі дійсності [5]. Сьогодні гру визначають як особливий метод терапії, засіб попередження конфліктів, стресового напруження, тощо [5]. Гра виконує багато функцій, однією з яких є культурна, яка сприяє розвитку культури особистості [5].

Огляд літератури останніх років свідчить про те, що в основу розроблення програм направлених на збереження здоров' я молоді слід обов' язково вносити елементи, пов' язані з формуванням культури здоров' я, валеологічного світогляду, а також розвитком вмінь долати складні життєві ситуації, справлятися зі стресовими ситуаціями, раціонально організовуватисвою діяльність [6]. Багато в чому можуть допомогти ігрові та тренінгові форми навчання. Адже суть тренінгу не тільки отримати відповідні знання, а й відпрацювати їх, довести до рівня автоматичних дій, певної звички, неусвідомленого механізму.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою роботи стало створення навчального курсу тренінгової форми для студентів І курсу, направленого на формування культури здоров' я. Робоча гіпотеза моделі тренінгу припускає, що його результатом будуть сформовані культура здоров' я, культура мислення, валеологічний світогляд, що у свою чергу, позитивно позначаться на стані їхнього здоров'я і сприятимуть позитивній адаптації до навчання у ВНЗ .

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Запропонована модель формування культури здоров' я студентів І курсів містить у собі три розділи, кожен з яких вибудуваний за власним принципом, відповідно до теоретичних положень і психолого-педагогічних умов. Перший розділ містить заняття щодо формування культури здоров'я, валеологічного світогляду та мислення студентів, другий - методи співволодіння зі стресовими ситуаціями, спричиненими освітнім процесом та життям; третій методи та засоби раціональної організації життєдіяльності.

Для експериментальної апробації запропонованої психолого-педагогічної моделі нами було проведено дослідження у 2 етапи. На першому етапі було здійснено вивчення стану здоров' я студентів та розроблено програму тренінгу з формування культури здоров' я студентів. На другому етапі проведено тренінг протягом першого семестру навчання серед студентів першого курсу, а також дослідження рівня їх здоров' я, адаптаційних можливостей та психологічних особливостей емоційної та особистісної сфер студентів як в експериментальній, так і в контрольній групах студентів до початку впровадження тренінгу (перший етап формуючого експерименту) та після наприкінці семестру (другий етап). Учасники експериментальної групи, на відміну від учасників контрольної, брали участь в реалізації програми тренінгу.

Сформовані експериментальна та контрольна групи охоплювали студентів механіко-математичного, філософського та хімічного факультетів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Загалом експериментальну групу складало 73 особи та контрольну 30 студентів. Середній вік студентів експериментальної групи складає 17,26±0,09952 років, контрольної 17,0±0 років.

У даній роботі нами представлено результати дослідження стану фізичного здоров'я студентів за методом індексної системи оцінювання, запропонованої В. А. Шаповаловою до та після проведення тренінгу.

У результаті опрацювання, отриманих в дослідженні даних, в експериментальній (ЕГ) та контрольній (КГ) групах на першому етапі експерименту були отримані такі результати. На початковому етапі дослідження спостерігається значний відсоток студентів з середнім та вище середнього рівнями як в ЕГ, так і в КГ. Це є свідченням того, що за рівнем здоров'я не існує суттєвих відмінностей між ЕГ та КГ (мал.1).

У результаті проведеного експерименту було виявлено, що в ЕГ показники стану здоров'я незначно знизились (p(c2)=0,52, D=-0,06, p(D)=0,51), також як і в КГ отримані дані свідчать про їх зниження (p(c2)=0,66, D=-0,05, p(D)=0,74). Так, в ЕГ лише на 1,2 % збільшилась частка студентів з високим рівнем, на 11,8% з середнім рівнем, на 1,2% з низьким та 11,4% з вище середнім.

У КГ при повторному обстеженні наприкінці семестру збільшилась кількість студентів з рівнем нижче середнього на 10,1% та на 2,4% з високим рівнем та зменшилась з середнім та вище середнього рівнями відповідно на 4,2% та 8,4% (див. рис.1), що свідчить про значніше погіршення показників, ніж у ЕГ.

При порівнянні показників стану фізичного здоров'я в ЕГ, розрахованих окремо для студентів жіночої та чоловічої статі, було виявлено, що на початковому етапі експерименту вперших вони нижчі, ніж у других (рис.2). Серед студентів КГ також є певні відмінності. Так, у жінок показники стану здоров'я виявилися нижчими за чоловіків (рис.3).

Щодо результатів впливу занять на показники стану здоров'я в ЕГ, то серед студентів жіночої статі було виявлено незначне зниження показників стану здоров'я, де зменшився відсоток студентів з вище середнім та нижче середнього рівнями та збільшився з середнім. У студентів чоловічої статі, навпаки, показники стану здоров'я виявили позитивну динаміку в бік їх підвищення, де виявлено збільшення на 11,1% кількості студентів з високим рівнем, на 5,6% з нижче середнього рівнем та зменшення з вище середнього рівнем на 16,7%.

%


50

Рис.1. Показники фізичного стану здоров'я студентів до та після формуючого експерименту

у ЕГ та КГ, %

 

У студентів жіночої статі КГ, у порівняні з юнаками, наприкінці семестру зменшилась на 3,6% кількість осіб з вище середнього рівнем, на 22,7% з середнім та збільшилась на 26,4% з нижче, коли інші рівні осталися незмінними (див. рис.3). У студентів чоловічої статі збільшився відсоток осіб з високим та середнім рівнями і зменшився з вище середнім.

Аналізуючи функціональні можливості організму за окремими індексами, які входять до інтегральної оцінки стану здоров' я в ЕГ та КГ, на першому етапі експерименту було набуто таких результатів.

Значення індексу Кетлє, що характеризує стан м'язової системи організму, на початку семестру можна відмітити, як достатньо високо розвинутий як в КГ, так і в ЕГ. Так, 69,9% студентів ЕГ та 82,1% студентів КГ мають високий рівень індексу Кетлє (табл.1).

Після проведення експерименту в ЕГ показники практично не змінилися, трохи зменшилась кількість осіб з низьким рівнем та збільшилась з середнім та вище середнього рівнями. У КГ навпаки виявлено зсув показників у бік зниження, але незначний.

%


60 50 40


Рис.3. Показники фізичного стану здоров'я студентів жіночої та чоловічої статі на початку та

наприкінці експерименту у КГ, %

Щодо показників індексу Кетлє студентів жіночої статі, то переважна кількість студенток має високий рівень його розвитку (табл.2). Після проведення експерименту в обох групах відзначено зниження показників індексу Кетлє, але в ЕГ зменшилась кількість студентів з високим рівнем на 8,4%, а в КГ на 25,5%.

У студентів чоловічої статі показники індексу Кетлє на початку експерименту виявилися, як і у студенток достатньо високими в обох групах (табл. 2). Після експерименту в ЕГ показники індексу Кетлє незначно збільшилися, а в КГ залишилися без змін.


У КГ були отримані більш кращі показники, так, 63% студентів мають високий рівень розвитку індексу Робінсону, чверть студентів обох груп мають середній рівень, що свідчить про задовільний стан серцево-судинної системи. Після експерименту в ЕГ збільшується частка студентів з середнім рівнем до 52,7% та зменшується з високим. У студентів КГ незначно збільшується відсоток осіб з високим рівнем та з низьким рівнем.


Таблиця 3. Показники індексу Робінсону до та після формуючого експерименту в ЕГ та

Аналіз даних, розрахованих окремо для студентів жіночої та чоловічої статі, свідчить, що в ЕГ майже половина (41,8%) студенток мають високий рівень розвитку індексу, 32,7% середній рівень та низький 25,5% (табл. 4). У КГ показники трохи вищі, так середній рівень мають 41,7% студенток, а низький 16,7%.


Таблиця 4. Показники індексу Робінсона студентів жіночої та чоловічої статі до та після

Після проведеного експерименту можна констатувати наступне, що у КГ збільшилась частка студенток з високим рівнем на 8,3% та зменшилась на 8,3% кількість осіб з низьким рівнем (табл. 4). У ЕГ показники трохи знизилися з високого до середнього рівня на 18,6%, але й зменшилась кількість осіб з низькими показниками.

У студентів чоловічої статі показники індексу Робінсона, отримані на початку експерименту як в ЕГ, так і в КГ свідчать про достатньо високій рівень розвитку. Більший відсоток студентів припадає на високий рівень розвитку, що свідчить про кращі показники індексу у юнаків, ніж у дівчат (табл. 4). Результати експерименту також свідчать про зменшення кількості студентів чоловічої статі з високим рівнем індексу Робінсона в ЕГ та збільшення у КГ. Проте в КГ у 11,1% студентів зафіксовано низький рівень індексу Робінсона, коли в ЕГ за цим рівнем змін не виявлено.

За індексом Скібінського, характеризують функціональні можливості органів дихання та кровообігу. У результаті опрацювання отриманих даних можна констатувати, що рівень розвитку серцево-судинної та дихальної систем у студентів достатньо розвинений, особливо у студентів ЕГ, де більше половини студентів мають високий рівень (табл. 5).

Наприкінці семестру в ЕГ показники індексу Скібінського практично не змінилися, у КГ ми спостерігаємо таку ж саму тенденцію, де незначно змінилися в бік підвищення високий та низький рівні (табл. 5).


Таблиця 5. Показники індексу Скібінського до та після формуючого експерименту в ЕГ

Аналіз отриманих даних для студентів різної статі свідчить, що більша половина студенток ЕГ (56,4%) на початку експерименту мають високий рівень розвитку зазначеного індексу (табл. 6). Студентки КГ також мають середній та високий рівні розвитку індексу Скібінського.

Після експерименту в ЕГ відсоток студентів з високим рівнем зменшився та побільшав відсоток осіб з середнім рівнем, але незначно. У КГ навпаки показники покращились, значно збільшилась кількість студентів з високим рівнем та зменшилась з нижче середнього рівнем.


Таблиця 6. Показники індексу Скібінського студентів жіночої та чоловічої статі до та

Серед студентів чоловічої статі ЕГ після експерименту було виявлено незначне збільшення кількості осіб (на 5,6%) з високим рівнем індексу Скібінського, але така сама кількість студентів отримала низький рівень, який до експерименту був відсутній (табл. 6). У студентів КГ наприкінці семестру спостерігається незначне зниження показників індексу Скібінського. На 5,6% знизилася кількість студентів з високими показниками, на 5,6% збільшилася з вище середнього та низьким рівнями.

Аналіз отриманих даних, за індексом потужності В.А. Шаповалової, що визначає функціональні можливості кардіореспіраторної системи, показав, що в ЕГ на початку семестру більшість студентів, що складають третю частину від загальної кількості досліджених, мають низький рівень індексу В. А. Шаповалової, 16,3% осіб мають рівень нижче середнього та 26% середній (табл. 7).


Таблиця 7. Показники індексу потужності Шаповалової до та після формуючого

У КГ більшість досліджених, що складають 40% студентів, мають високий рівень індексу. Зазначене свідчить, що студенти ЕГ групи мають незадовільний рівень розвитку індексу Шаповалової, коли студенти КГ мають більш високий та середній рівні. Наприкінці семестру в ЕГ було виявлено тенденцію у бік покращення показників індексу Шаповалової, збільшилась кількість студентів з високим рівнем на 8% та зменшилась на 18,1% кількість осіб з низьким рівнем. У КГ показники індексу Шаповалової практично не змінилися.

Аналізуючи отримані дані, у студентів різної статі було виявлено такі результати. В ЕГ групі переважна кількість студенток мають низький рівень (40%) розвитку індексу та близько чверті мають нижче середнього та середній рівень, відповідно 21,8% та 27,3% (табл. 8). У КГ третина студенток мають низький рівень індексу Шаповалової та чверть середній рівень, за іншими рівнями розподіл майже однаковий, що свідчить про незадовільний стан розвитку зазначеного індексу в обох групах.


Таблиця 8. Показники індексу Шаповалової студентів жіночої та чоловічої статі до та

Після проведеного тренінгу в ЕГ на 22,1% зменшилась кількість студенток з низьким рівнем та збільшилась з нижче середнім рівнем та вище середнім рівнями (табл. 8). У КГ навпаки показники наприкінці семестру знизилися. Так, було виявлено збільшення відсотку студенток з низьким рівнем індексу, інші рівні протягом семестру не змінилися. Результати вивчення показників індексу потужності Шаповалової студентів чоловічої статі показали достатньо високий рівень його розвитку як у КГ, так в ЕГ на початку експерименту. Після проведення тренінгу в ЕГ зменшився відсоток студентів з низьким рівнем та значно підвищився відсоток студентів з високим рівнем з 44,4% до 77,8% (на 33,4%). У КГ було також виявлено незначне покращення показників, збільшилась кількість студентів з високим рівнем лише на 5,6% (див. табл. 8).

Результати вивчення адаптаційних резервів серцево-судинної та дихальної систем, від розвитку яких залежить можливість організму виконувати фізичні навантаження, за допомогою індексу Руф' є, представлені у таблиці 9. На початку експерименту в обох групахспостерігається практично рівномірній відсотковий розподіл кількості студентів за кожним рівнем, відмінність полягає лише в меншій кількості осіб з низьким рівнем в ЕГ порівняно з

КГ.

Після експерименту в ЕГ показники практично не змінилися, трохи збільшився відсоток студентів з високим рівнем та з низьким. У КГ групі показники середнього рівня залишилися без змін, збільшився відсоток студентів з високим (на 3,4%) та нижче середнього (на 10%) рівнями, зменшився з низьким (на 10%) та вище середнього (на 3,4%).


Таблиця 9. Показники індексу Руф'є до та після формуючого експерименту в ЕГ та


Результати проведеного дослідження також свідчать, що на початку експерименту переважна кількість студенток як ЕГ, так і КГ, мають рівень індексу Руф' є нижче середнього. Після проведення експерименту показники індексу Руф' є в ЕГ практично не змінюються, трохи збільшується відсоток студенток з низьким рівнем. У КГ спостерігається незначне збільшення кількості студенток з середнім рівнем та зменшення з низьким та нижче середнього рівнів.

У студентів чоловічої статі на початку експерименту як в КГ, так і в ЕГ, спостерігається переважно високий рівень розвитку індексу Руф'є (табл. 10). Після експерименту в обох групах було виявлено незначне покращення показників індексу Руф' є.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Підсумовуючи, слід зазначити, що в результаті проведеного дослідження нами було виконано наступні завдання:

1)   розроблено валеологічно обґрунтовану психолого-педагогічну модель формування культури здоров'я студентської молоді за допомогою тренінгу та здійснено її апробацію;

2)   здійснено вивчення стану здоров'я студентів І курсу на початку та наприкінці семестру до та після проведення тренінгу;

3)   у результаті дослідження було виявлено незначну тенденцію до покращення показників фізичного здоров'я в експериментальній групі, у порівнянні з контрольною групою, але при цьому не було виявлено достовірних статистично значущих відмінностей;

отримані результати дозволяють зробити висновок, що проведене дослідження стану фізичного здоров'я під впливом тренінгу не виявило значущих змін, що пояснюється тим, що дія психолого-педагогічного тренінгу реалізується на особистісно-емоційній сфері, як буловиявлено у попередніх дослідженнях, а не на фізичному стані здоров'я, тому для підтримки фізичного здоров'я необхідні спеціальні додаткові коректори.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.            Бахтин Ю.К., Соломин В.П., Макарова Л.П. Формирование культуры здоровья - важная задача университетского педагогического образования / Здоровье человека - 4: материалы 4 международного конгресса валеологов / Под редакцией В.В. Колбанова. — СПб.: СПбАППО, 2005.- С. 18-19.

2.            Брехман И.И. Введение в валеологию - науку о здоровье. / И.И.Брехман. - Л.: Наука, 1987. - 125 с.

3.            Гончаренко М.С., Михайличенко Н.В., Гончаренко В.Г., Карпенко И.В. Педагогические технологии духовного оздоровления современного поколения //Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції/ Редкол. Гончаренко М.С. (відп. ред.) та ін. - Х., 2004. - т.1. - С.8-16.

4.            Двигательная активность и здоровье / Н.А. Агаджанян, В.Г. Двоеносов, Н.В.Ермакова, Г.В.Морозова, Р.А. Юсупов. - Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2005. -216 с.

5.            Леванова Е.А. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия. / Е.А.Леванова, А.Г.Волошина, В.А.Плешакова, А.Н.Соболева, И.О.Телегина. - СПб: Питер, 2008. - 208 с.

6.            Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. - СПб.: Питер, 2006. - 607 с.

 

©Самойлова Н.В., 2009

 

Страницы:
1 


Похожие статьи

Н В Самойлова - Компетентнісний підхід до формування фізичного здоров'я студентів

Н В Самойлова - Рівень здоров'я студентів під впливом тренінгу з формування культури здоров'я