Л Ф Омельченко - Семантика і внутрішній синтаксис англійських композитів - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 8Г373.611

Л.Ф. Омельченко,

доктор філологічних наук, професор (Київський міжнародний університет);

Л.Ф. Соловйова, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

СЕМАНТИКА І "ВНУТРІШНІЙ" СИНТАКСИС АНГЛІЙСЬКИХ КОМПОЗИТІВ

Стаття присвячена процесу утворення складних слів сучасної англійської мови шляхом своєрідної семантичної конденсації гібридних дієслівно-іменних та атрибутивно-іменних конструкцій. Словосполучення втрачає свої синтаксичні якості, згортаючись у складну лексему. Виходячи з цього, утворення складних слів розглядається на фоні загальної тенденції до "конденсації", до економії синтагматичних засобів.

Питання функціонування мовних засобів набувають великої актуальності в області тексту й композитної семантики [1; 2].

Займаючи особливе місце в системі лексики, словотворення виступає як сфера складної взаємодії всіх одиниць словникового складу - морфеми, слова і словосполучення. Теза про те, що словотворення займає проміжне положення між граматичним устроєм мови та його словниковим складом, цитується часто декларативно, і при цьому сутнісні, глибинні зв'язки між граматикою й словотворенням залишаються поза увагою. До цих пір занадто багато уваги приділялося лексичному аспекту словотворення, в той час як вивчення граматичних властивостей словотворення мало випадковий, безсистемний характер.

Досліджуючи систему композитології в багатоярусній структурній організації мови, сучасна лінгвістика приділяє увагу складним взаємовідносинам, які існують між функціонуванням композитів та їх структурою й семантикою.

Актуальність теми підтверджується загальним спрямуванням сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення системної організації мови й зумовлена потребою визначення структурних і семантичних особливостей композитів. Ця стаття присвячена аналізу структурних і семантичних особливостей "дієслівно-іменних" і "атрибутивно-іменних" композитів і виявленню їх синтаксичних корелятів.

У процесі утворення складних слів сучасної англійської мови активно беруть участь форми дієслівних словоскладань, у яких головне слово виражене дієприкметником. Ці гібридні дієслівно-іменні утворення представляють собою своєрідні конденсати розгорнутих синтагм, а попередні синтаксичні зв'язки слів, які стали компонентами композита, зберігаються в ньому у знятому вигляді, що є передумовою творення складних лексичних одиниць певної композитної семантики. А.Т. Кукушкіна [3: 230-237] вказує, що порівняльний аналіз складних слів й еквівалентних їм словосполучень дає можливість не тільки підтвердити структурну стислість і більшу інформативність складних слів у порівнянні з синтаксичними словосполученнями, отриманими в результаті розгорнутих номіналізацій відповідних складних слів, але й точно локалізувати, а також кількісно визначити ті засоби, що підлягають нейтралізації або редукції в сфері "внутрішнього" синтаксису з'єднань. Створення архітектоніки самого складного слова є безперечним кроком у сторону спрощення структури синтагми при збереженні в ній смислової ємкості [4; 5; 6; 3; 7; 8]. Інакше кажучи, складне слово - найкоротший засіб (тобто, спосіб, який має найменшу кількість структурно-граматичних "зобов'язань") досягнення стислості в процесі передачі великого понятійного змісту шляхом синтаксичного згорнення, що ґрунтується на понятті функціональної синонімії.

Складне слово в порівнянні зі словосполученням становить максимальну ступінь синтаксичного згортання й має найбільш простий " внутрішній" синтаксис, оскільки в ньому нейтралізовані ті протиставлені в інших групах морфолого-синтаксичні категорії, які для всіх груп є складовими. Розшифровка синтаксичних моделей і переведення синтаксичних з'єднань у складне слово - це своєрідна трансформація на морфолого-синтаксичному рівні. П.А. Соболєва використовує апарат трансформаційних полів (Т-полів) для формалізованого розмежування слів, які мають більше ніж одну кореневу й афіксальну морфеми, на три категорії: а) чисті складання; б) складно-похідні слова (суфіксально-складні); в) похідні від складних слів [9: 83].

В основі процедур стандартних трансформацій і номіналізацій багатьох типів могло лежати або уявлення про те, що перифраза, яка приписується похідному слову, є одночасно й реальним джерелом його творення, або уявлення про те, що такий опис, не будучи відображенням шляху синхронного формування похідного, допомагає, тим не менш, прояснити особливості його семантики. Приблизно в той же час, коли з'явилась монографія Р. Ліза [10], що поклала початок послідовним зіставленням складних і похідних слів із синтаксичними конструкціями, один із самих видатних спеціалістів у галузі англійського словотворення й теорії синхронного словотворення Г. Марчанд висунув тезу про те, що "морфологічно складові одиниці (складні слова, похідні суфіксального і префіксального типів) - це редуковані речення в субстантивній, ад'єктивній або дієслівній формі і як такі вони пояснюються на базі повних речень" [11: 117].

У своєму дослідженні, яке присвячене аналізу композитів із дієприкметником II в якості другого компонента, А.К. Гільдіна виділяє наступні мікрополя: агентивності, інструментальності, темпоральності, компаративності, локативності, оціночності, кольоронайменувань [12]. Застосовуючи ТА (трансформаційний аналіз) для виявлення відмінності "дериваційної історії" зовнішньо однотипних структур можна виділити наступні структурно-семантичні типи композитних одиниць згідно лексико-десигнативному (категоріальному) значенню першого компонента цих одиниць, утворених шляхом "морфологізації" дієслівних синтагм:

1. Агентивний суб' єктно-спрямований структурно-семантичний тип, де в ролі агента дії виступає іменник (company-supplied, monopoly-run, man-made, computer-controlled, government-dominated, government-employed; Nixon-haunted, Syrian-controlled); Canada's Justice Department obediently followed company directives to lay charges against railway workers named in company-supplied lists [13].

2. Локативний структурно-семантичний тип, де перший компонент представлений іменником із категоріальним значенням місця (moon-landing, тШ-worker, null-working, space-walker, London-bound, ice-skating, hedge-hopping, water-skiing, home-made, moon-landing, house-trained); Another three astronauts were named late on Thursday for a moon-landing trip [14].

3. Темпоральний структурно-семантичний тип, представлений дуже рідкими прикладами, де перший компонент - іменник із категоріальним значенням часу (day-dreaming, winter-feeding, spring-cleaning); There was a great spring-cleaning at Hornsney College of Art yesterday when the students washed the walls and windows, cleaned

the floors [15].

4. Інструментальний тип, що включає слова з першим компонентом, який виражає засіб або спосіб виконання дії (bottle-fed, breast-fed, breast-feeding, hand-feeding, vacuum-cleaning, vacuum-dried, pistol-whipping); The food was vacuum-dried [16].

5. Об'єктний структурно-семантичний тип, що включає слова з першим компонентом, який виражає об'єкт дії (pain-killing, eye-opening, peace-loving, decision-making, fox-hunting, profit-taking, book-burning, trouble-making, policy-making, money-making, bomb-carrying, dish-washing); MP attacks nuclear "money-making" shelter

[17].

Як відомо, стимулом для утворення слова може бути одночасна потреба і в новому значенні, й у новій синтаксичній функції для номінації, що вибирається. Це означає, що утворення нового слова не обмежується тільки потребами в позначенні нових явищ, або явищ не нових, але тих, що отримують через різні мотиви інше значення (наприклад, позначення в сленгу предметів, які вже мають свою назву в загальновживаному словнику і т.ін.); у багатьох випадках слово утворюється для більш точного вираження думки, більш раціональної організації висловленого смислу, як результат синтаксичних потреб у подібній організації. Дослідники вже давно звертали увагу на утворення одних слів від інших із метою реалізації синтаксичних функцій, відмінних від синтаксичних функцій похідних слів. Подібний вид словотворення можна назвати синтаксичним [18; 19; 20]. З метою функціональної економії той, хто говорить може змінювати традиційну модель, нехтуючи деякими елементами, надмірними, з його точки зору, в мовленні. Словосполучення втрачає свої синтаксичні якості, згортаючись у складну лексему. Виходячи з цього, утворення складних слів розглядається нами на фоні загальної тенденції до "згортання", до економії синтагматичних засобів [21; 22: 534]. Наприклад:

.. .the day before Afghan authorities discovered and detonated a bomb known as a Vbied, vehicle-borne improvised explosive device, in a car out front. But he made light of the danger, saying authorities should also be concerned about Dbieds, or donkey-borne explosives [23: 16].

Margaret Fu said the case represented the first jail sentence imposed on anyone who had made movies available to others using BitTorrent, a popular Internet file-sharing system [23: 13].

Singh is the highest-ranking casualty of the UN inquiry into abuse of the humanitarian program [23: 7].

Some are heading to fast-growing cities like Las Vegas, as they have been for decades [23: 6].

Jail ordered for file-sharer [23: 13].

Sierra Leone is a stunningly beautiful place. But is also a heartbreaking one. In Freetown, the capital, the signs of the 11-year civil war that ravaged this nation are everywhere [23: 22].

Marlowe's Koran-burning hero is censored to avoid Muslim anger [24: 3].

In public both breast-feeding and bottle-feeding mothers struggle to find places where they feel comfortable to feed their infants [24: 18].

... if the company becomes more streamlined or profit-oriented [25: 8].

France is no longer allowed to subsidize a money-losing transport business [25: 8].

Putin crackdown will mean the end for foreign-funded NGOs (non-governmental organizations). [24:40].

The amendment's supporters say that it will protect Russia from a revolution such as those in Georgia and Ukraine, where Western-funded, pro-democracy NGOs helped to mobilize support for the West-leaning politicians who took power [24: 40].

The French government met in emergency session Sunday evening to confront youth rioting that worsened on its 10th night, sweeping close to the heart of Paris from Arab- and African-populated suburbs [26: 1]. .. .to clean up the bad debt on the books of China's major state-owned banks [26: 14].

Two hospitals in Evansville and one in Henderson reported treating about 150 people for tornado-related injuries [26: 7].

That may be one of the reasons why Zhu Rongji, then prime minister, and known as a tough-minded reformer, took China into the WTO [26: 14].

Qualcomm has denied any wrongdoing [26: 11].

Слід відзначити, що регулярна взаємодія структурно-складних утворень зі словосполученнями зумовлює ступінь продуктивності тої чи іншої моделі. Так, дієслівно-іменне словосполучення регулярно взаємодіє з іменниками, що позначають діяча, і дієсловами-назвами процесу дії, наприклад: hire a car (car-hirer, car-hiring), hate the enemy, women, God (enemy-hater, women-hater, God-hater, enemy-hating, women-hating, God-hating, etc.). Згідно з справедливим ствердженням С.С. Хідекель, сила і регулярність таких зв'язків проявляється в тому, що існування хоча б одного члену такої мікрогрупи веде до появи компонентів, яких бракує, або до їх потенційної можливості, до своєрідного заповнення пустих кліток в чітко осмислюваній і мотивованій системі відносин [27:

111-112]. Так, наприклад, наявність іменників fact-finder, baby-sitter, stage-manager обумовило появу імен fact-finding, baby-sitting, stage-managing. В силу цієї закономірності імена goose-flesh, streamline, sleep-inner і под. як би " припускають" відповідні дієслова to gooseflesh, to streamline, to sleep-in, etc.

У якості твірної бази виступають словосполучення різного ступеня стійкості, які також піддаються у складі твірного морфологічній ізоляції. Пор., наприклад, common-marketer, free-lifer, two-edged < common market, free-life, two edges. У сфері соціально-орієнтованого спілкування постійно з' являються структурно-складні одиниці типу peace-lover, peace-loving, policy-maker, policy-making, job-making, profit-seeker, profit-seeking, money-getter, money-getting, Union-buster, atom-buster, gas-producer. Багато зі вказаних складних утворень категорій номіна акционіс (або номіна агентіс) є лексемами з твірною основою, що виникає у сфері дієслівних (об'єктних) синтагм (block-making — to make blocks; money-getter, money-getting — to get money; profit-seeking — to seek profit; peace-seeker, peace-seeking — to seek peace; peace-breaker, peace-breaking — to break peace; peace-lover — to love peace; sensation-seeking — to seek sensation; icebreaker — to break ice). Однак, лише незначна частина вказаних номінативів має складні дієслівні кореляти. Так, наприклад, складні лексеми з другою полівалентною дієслівною морфемою (-maker, -making) ґрунтуються на похідній основі синтаксичних конструкцій, в той час як структурно-синонімічні їм утворення походять від складних дієслів.

Пор.: a) arrow-maker, arrow-making — to make arrows; basket-maker, basket-making — to make baskets; bread-maker, bread-making — to make bread; decision-maker, decision-making — to make decisions; policy-maker, policy-making — to make policy; mischief-maker, mischief-making — to make mischiefs; peace-maker, peace-making — to make peace; b) bed-making — to bed-make; hay-making, hay-maker — to hay-make; love-making — to love-make; merry-making — to merry-make; tailor-maker — to tailor-make.

Застосовуючи ТА і метод БС (безпосередньо-складових) для виявлення відмінностей " дериваційної історії" зовнішньо однотипних структур, можна виділити структурно-семантичні типи складних девербативів, що ґрунтуються на дієсловах-композитах, побудованих за моделями n+v, форм дієприслівника, категорій номіна агентіс і номіна акционіс, утворених шляхом " морфологізації" дієслівних синтагм. У сучасній англійській мові функціонують два джерела виникнення лексичних новоутворень категорій номіна агентіс і номіна акціоніс: 1) складні дієслова, побудовані за моделями дієслівного складання n+v, adv+v (to price-fix price-fixing, price-fixer; to baby-sit baby-sitting, baby-sitter; to ghost-write ghost-writer; to best-sell best-seller; to quick-freeze quick-freezing) та за транспонованими моделями n+n (to moonshine moonshiner, moonshining; to jitterbugjitterbugger, jitterbugging; to fox-trot fox-trotter, fox-trotting; to bootleg bootlegger, bootlegging; to blacklistblacklister, blacklisting; to blue-pencil blue-penciling; to black-mail black-mailing; to blue-print blue-printer; to free-wheel to free-wheeler); 2) дієслівні або іменникові синтагми (to love-peace peace-lover; to walk in the space space-walker; to land on the moon moon-landing; to make films film-maker, film-making; to make the law . law-making; to seek sensation sensation-seeking; ale-monger ale-mongering; apple-monger apple-mongering; fish-monger fish-mongering).

Лексичні новоутворення, що містять у своєму складі дієприкметник (1, 2а) і "квазі-дієприкметник" (2б), ґрунтуються на: 1) складних дієсловах, утворених за моделлю n+v, adv+v, n+n, adj+n (tailor-made, bottle-fed, jet-propelled, tape-recorded, custom-made, mass-produced, double-crossed, quick-frozen, panhandled, pin-pointed, pipe-drained, cat-footed, headlined, herring-boned, lime-lighted, red-crossed, sex-appealed, blacklisted, front-paged, short­listed, free-wheeled, whitecapped); 2a) дієслівних синтагмах: computer-controlled, vacuum-dried, man-made, government-employed, ill-founded, often-criticised, well-costed; 2б) іменних синтагмах: top-hatted, frock-coated, high-priced, stripe-trousered, blue-eyed. Застосування методу аналізу за БС із опорою на мотивованість компонентів дозволяє встановити, що прикметники, які містять дієприкметник II і "квазі-дієприкметник", розпадаються на два розряди лексем: 1) складні лексеми, побудовані за дистрибутивною моделлю: субстантивний (або адвербіальний) компонент + дієприкметник II (tailor-made, man-made, vacuum-dried, quick-frozen, often-criticised); 2) складно-суфіксальні (парасинтетичні) одиниці, утворені за словотвірною формулою: композитна основа + граматичний показник дієприкметника II (free-wheeled, top-hatted, frock-coated, blue-eyed, high-priced, able-bodied).

Відносини між компонентами лексем типу man-made, government-dominated, як показує їх ідентифікація за допомогою трансформацій, має суб' єктно- (атрибутивно)-кваліфікативний характер, і атрибуція направлена на формальний предикат композита. Іншими словами, відносини між НС складних прикметників такого типу характеризуються "суб'єктною" направленістю, тобто перший компонент умовно виступає в функції суб'єкта (агента) дії. Дієслівна розгорнута номіналізація перетворюється в ад'єктивну складну одиницю (тобто згорнуту номіналізацію). Розрізняють два розчеплення цієї трансформації:

government-directed

 

government directs            directed by government

Відносини між БС складних лексем типу home-produced, home-producer (home-producing) носять об'єктно-(атрибутивно)-кваліфікативний характер, з атрибуцією, направленою на семантичне ядро складного утворення, перший компонент якого умовно виступає в функції об'єктно-обставинного модифікатора дії:

home-produced

to produce at home            to be produced at home

home-producer

(home-producing)

to produce at home            producer at home

(producing at home)

Використання методу ТА допомагає виявити структурно-семантичні відмінності між зовнішньо однотипними утвореннями (пор. man-made - man makes; home-produced - to produce at home) і підтверджує думку про те, що форма не може бути емансипована від необхідності мати зміст, а носій ознаки - від пут формальних ознак. Ці слова, що з' являються спонтанно в мові й проникають у різні сфери її живої лексичної тканини, далеко не завжди реєструються в словниках через повторюваність, стандартність і прозорість моделі. Подібні конструкції є яскравою ілюстрацією протікаючого в живій мові активного процесу семантичної конденсації, суть якого відображена в діалектичній суперечності між двучленністю найменування і єдністю його значення. З цього приводу Е. Сепір говорить: "Коль скоро два или более понятия в непосредственной последовательности одно за другим предлагаются человеческому уму, этот последний силится как-то взаимно увязать сопряжённые с ними значимости" [28: 49].

Для вивчення дериваційної історії словоскладання суттєву роль грає майже не досліджуване явище композитної омонімії, яка виявляється шляхом репрезентації смислової структури композита на трансформаційному рівні. О.Д. Мєшков [29; 30] робить змогу привернути увагу до самого факту композитної омонімії, складності й різнорідності цього явища, труднощів його аналізу, які можуть бути нагороджені цікавими результатами.

У процесі аналізу композитної омонімії можуть бути, за думкою О.Д. Мєшкова, вирішені наступні проблеми: 1) у яких мовах поширена композитна омонімія і які фактори стимулюють (або гальмують) це явище; 2) які моделі словоскладання допускають композитну омонімію англійській мові, наприклад, крім моделі n+n, модель n+pII дає деяке число композитних омонімів: water-protected1 - protected against water, e.g. water-protected watch; water-protected2 - protected by water, e.g. water protected Great Britain); 3) які види омонімії (лексична, структурна, дериваційна) поширені в тій чи іншій мові й у тих чи інших моделях словоскладання; 4) які критерії та прийоми розмежування багатозначних складних слів і композитних омонімів. Корпус наведених нижче прикладів композит із суфіксом -ed свідчить, за думкою У.І. Мейс, про відсутність явища омонімії словотвірного форманта -ed1, -ed2 для носіїв англійської мови, які не займаються спеціальними лінгвістичними дослідженнями і сприймаються як дієприкметники від корелятивних дієслів-композит: "The site ear-marked for the new hotel. A more direct route is to be sign-posted for use at night. France found herself in utter isolation, cold-shouldered by all her market partners. They can be dry-cleaned and pressed. Hot drinks and tea rope-hauled to us gave us the necessary strength" [31: 95-96]. Прикладом структурно-лексичної омонімії в англійській мові є пара space-saver1 і space-saver2. У першому члені пари компонент space- виступає в значенні "місце, простір", а слово в цілому означає любий портативний предмет, який дозволяє економити місце (saver of space), пор. у цьому зв'язку labour-saver, time-saver, money-saver. У другому члені пари компонент виступає в значенні "космос", а слово в цілому означає космічний літальний апарат, призначений для спасіння екіпажу космічного корабля, що терпить аварію (saver in space). Услід за О.Д. Мєшковим [30: 23-24] можна стверджувати, що композитна омонімія особливо широко поширена в англійській мові, що пояснюється принаймні трьома причинами: 1) схильність мови до словоскладання в загалі; 2) великою кількістю омонімічних кореневих (непродуктивних) слів; 3) великим ступенем свободи відносин між компонентами складних слів у цій мові. Ця обставина робить дуже цікавим і плідним вивчення проблеми композитної омонімії в англійській мові.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Л Ф Омельченко - Структурно-складні ад'єктивні одиниці з суфіксом -ing у газетно-публіцистичному дискурсі

Л Ф Омельченко - Англомовні військові композити

Л Ф Омельченко - Прагматичні характеристики англійських телескопізмів

Л Ф Омельченко - Семантика і внутрішній синтаксис англійських композитів