О Афонін, О Кібальний, С Богза - Синтез та реакції перхлорату - страница 1

Страницы:
1 

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ                                                                                    VISNYK LVIV UNIV.

Серія хім. 2008. Bun. 49. Ч. 2. С. 76-80____________ Ser. Khim. 2008. No 49. Part 2. P. 76-80

 

УДК 547.567

 

СИНТЕЗ ТА РЕАКЦІЇ ПЕРХЛОРАТУ 1-(у&МЕТОКСИКАРБОНШЕТИЛ)-6,7-ДИМЕТОКСИБЕНЗО[С]ПІРИЛІЮ

О. Афонін, О. Кібальний, С. Богза, В. Дуленко

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литеиненка НАН України, вул. Р. Люксембург, 70, 83114, Донецьк, Україна

Ацилюванням 3,4-диметоксифенілацетону 3-метоксикарбонілпропіоніл-хлоридом отримано
перхлорат 1-(/-метоксикарбонілетил)-3-метил-6,7-диметоксибензо[с]пірилію. Вивчено його реакції з
аміаком, первинними амінами та ацетатом гідразину. Отримано нові похідні ізохіноліну. Рециклізація
перхлоратів 1-(/-метоксикарбонілетил)-3-метил-6,7-диметоксибензо[с]пірилію та перхлоратів
метоксикарбонілетил)-2-(аміно-,             метил-, п-толіл-)-3-метил-6,7-диметоксиізохінолінію

гідразингідратом, як і внутрішньомолекулярна циклізація перхлорату 1-(/-метоксикарбонілетил)-2-аміно-3-метил-6,7-диметокси-ізохінолінію, приводить до перхлорату 3-оксо-6-метил-9,10-диметокси-1,2,3,4-тетрагідро4Н-піридазино[3,2-а]ізохінолінію.

Ключові слова: перхлорат 1-(в-метоксикарбонілетил)-3-метил-6,7-диметокси-бензо[с]пірилію, рециклізація, ізохінолін, піридазино[3,2-а]-ізохінолін.

Одним із напрямів розвитку хімії катіону пірилію, на наш погляд, є введення в його молекулу функціонального замісника. Особливо привабливими є реакції ре-циклізації, оскільки простежуються нові для солей пірилію перетворення. Зокрема, ранішев нашій лабораторі було проведено тандемні перетворенняперхлорату 1-ме-тил-3-феніл-4-ціанобензо]пірилію у 1-феніл-5-метилпіразоло[5,4]ізохінолін [1] та перхлорату 1-(у-хлорпропіл)-3-метилбензо]пірилію у похідні нафто [1,2]фурану, бензо[/]індолізинію, піридазино[3,2-а]ізохінолінію [2, 3] - приклади рециклізації піранового ядра з одночасним анелюванням нового гетероциклу. Представники двох останніх гетероциклічних систем є аналогами природних алкалоїдів - криспіну А та криспіну Б [4]. Розвиваючи цей напрям, що ґрунтується на участі віддаленої функціонально групи в рециклізаці пірилієвого циклу, ми дослідили перетворення перхлорату 1-(вметоксикарбонілетил)-3-метил-6,7-диметокси-бензо]пірилію 3 в реакціях з різними азотовмісними нуклеофілами - аміаком, первинними амінами, гідразингідратом та ацетатом гідразину.

Перхлорат 3 отримано ацилюванням 3,4-диметоксифенілацетону 1 3-метоксикарбонілпропіонілхлоридом [5] у присутності тетрахлориду олова в хлористому метилені з подальшим обміном хлорстанат-аніону солі 2 хлорною кислотою у 2-пропанолі.

 

 

 

 

 

 

© Афонін О., Кібальний О., Богза С. та ін., 2008

СИНТЕЗ ТА РЕАКЦІЇ ПЕРХЛОРАТУ ...


77

 

 

 

O


 

O


OMe

 


 

HClO4

 


Рециклізація перхлорату 3 аміаком у спирті приводить до 1-(Дметокси-карбонілетил)-ізохіноліну 4. Гідролізом ізохіноліну 4 отримано 1-(в-карбоксиетил)-3-метил-6,7-диметоксиізохінолін 5, що охарактеризований у вигляді гідрохлориду.

Ми з'ясували, що взаємодія перхлорату бензо]пірилію 3 з метиламіном та n-толуїдином в етанолі при кипінні, а також з ацетатом гідразину за кімнатної температури приводить до кватернізованих похідних ізохіноліну - перхлоратів 1-(в метоксикарбонілетил)-2,3-диметил-6,7-диметоксиізохінолінію 6a, 1 -(вметоксикарбо-нілетил)-2-п-толіл-3-метил-6,7-диметоксиізохінолінію та 1-(вметоксикарбоніл-етил)-2-аміно-3-метил-6,7-диметоксиізохінолінію 6в.

При взаємодії перхлорату 1-(вметоксикарбонілетил)-3-метил-6,7-диметокси-бензо]пірилію 3 з гідразингідратом в спирті при кипінні ми отримали продукт, спектральні й аналітичні характеристики якого відповідають структурі перхлорату 3-оксо-6-метил-9,10-диметокси-1,2,3,4-тетрагідро-4Н-піридазино[3,2]ізохінолінію 7. Визначено, що рециклізація солей ізохінолінію 6а-в гідразингідратом в етанолі при кипінні та нагрівання перхлорату 2-аміноізохінолінію у піридині також приводять до перхлорату 7 з високими виходами.

СИНТЕЗТА РЕАКЦІЇПЕРХЛОРАТУ ...


79

 

 

 

 

Страницы:
1 


Похожие статьи

О Афонін, О Кібальний, С Богза - Синтез та реакції перхлорату