Я О Сєріков - Система забезпечення необхідних надійності та ресурсу залізобетонних виробів конструкцій і споруд - страница 1

Страницы:
1 

При строительстве и реконструкции жилых районов, населенных пунктов необходимо соблюдение принципа зонирования территории, выделения селитебной, промышленной, транспортной зон и мест от­дыха населения. Между этими территориями должны находиться са-нитарно-защитные зоны, определенные инженерным расчетом или нормативными документами.

Однако в настоящее время отсутствует общепринятая методика расчета экономической эффективности внедрения шумозащитных ме­роприятий. Это объясняется недостаточным количеством целенаправ­ленных исследовательских работ, отсутствием обобщений по имею­щемуся опыту практических разработок, их внедрению и эксплуата­ции, слабой творческой связью между экономистами, гигиенистами, конструкторами и проектировщиками.

Таким образом, для определения целесообразности предлагаемых методов и средств по шумозащите необходимо разработать универ­сальную методику оценки их экономической эффективности.

1.Самойлюк Е. П., Сафонов В.В. Борьба с шумом и вибрацией в промышленности. - К., 1990. - 167 с.

2.ГОСТ 12.1.003 -83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. - М.: Изд-во стандартов, 1983. - 78 с.

3.ДСН 3.36.037 - 99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфра­звуку. - К., 1999. - 30 с.

4.Справочник по контролю промышленных шумов: Пер. с англ. / Под ред. В.В.Клюева. - М., 1979. - 156 с.

5.Самойлюк Е. П., Денисенко В. И., Пилипенко А. П. Борьба с шумом в населен­ных местах. - К., 1981. - 178 с.

Получено 31.08.2005

 

УДК 620.179 : 331.45 Я.О.СЄРІКОВ, канд. техн. наук

Харківська національна академія міського господарства

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ НАДІЙНОСТІ ТА РЕСУРСУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ, КОНСТРУКЦІЙ І СПОРУД

Описано вирішення задачі забезпечення необхідного рівня надійності та ресурсу залізобетонних виробів, конструкцій і споруд на етапі виготовлення та експлуатації. Наводиться класифікація факторів, що впливають на ці характеристики, розроблена система забезпечення потрібних надійності та ресурсу досліджуваних об'єктів на базі експериментально-статистичного моделювання та ультразвукового неруйнівного методу контролю з використанням комп'ютерних технологій.

Умови формування ринкової економіки в Україні на даному етапі викликають необхідність розробки удосконалених підходів до вирі­шення задач промисловості у глобальному масштабі держави, у томучислі й у галузі будівельного виробництва, зокрема в її напрямку по виготовленню й експлуатації бетонних і залізобетонних виробів, конс­трукцій та споруд. Ця задача є комплексною і повинна містити в собі не тільки питання по забезпеченню необхідних відпускних (гарантова­них) фізико-механічних характеристик бетону, але й охоплювати на­прям забезпечення необхідних надійності та ресурсу залізобетонних виробів, тобто прогнозування змін, наприклад, міцності бетону, ступе­ня його стійкості до впливу кліматичних факторів, динамічних та ста­тичних навантажень на протязі експлуатації. Причому, цю задачу не­обхідно вирішувати в комплексі з забезпеченням ефективності викори­стання енергетичних та матеріальних ресурсів технологічного процесу виготовлення будівельних об'єктів.

Вирішення поставлених задач безпосередньо впливає не тільки на економіку країни, але і дозволяє підвищити рівень безпеки життєдія­льності населення, запобігти реалізації аварій, катастроф та нещасних випадків в системах „людина - виробниче середовище" та „людина -житлове середовище".

Однією з умов вирішення перерахованих задач є створення опе­ративних методів визначення ефективних технологічних режимів, на­приклад у випадку застосування нових вихідних матеріалів у виробни­цтві бетонних та залізобетонних виробів, конструкцій і споруд та по­дальший розвиток методів оцінки фізико-механічних характеристик бетону в об'єктах, що знаходяться в експлуатації.

На рівень надійності та ресурс залізобетонних конструкційних елементів впливає комплекс факторів, які спостерігаються як у процесі їх виробництва, так і при експлуатації. Весь комплекс факторів логічно розділити на дві групи: які можуть бути регульовані (активні) та які не піддаються регулюванню (пасивні). У свою чергу вони поділяються на такі, що впливають на вказані характеристики бетону у виробах на етапах виготовлення та експлуатації. Наприклад, до групи пасивних факторів, що впливають на етапі виготовлення (в процесі формування міцності бетону у виробах) відносяться характеристики компонентів бетонної суміші. До другої - технологічні режими. Слід вказати, що вплив цих виділених груп факторів на фізико-механічні властивості бетону у виробах є взаємозалежним [1]. При цьому важливим момен­том є те, що наявність другої групи (активних) факторів дозволяє ке­рувати процесом формування міцності бетону у виробі. До основних факторів, що впливають на етапі експлуатації об'єктів, відносяться: якість виготовлення, дія кліматичних змін, динамічних та статичних навантажень, а також час експлуатації. Ці фактори фактично являють­ся пасивними, тому що їхній вплив на міцність бетону у виробах є од­нозначним і полягає у зниженні її величини, формуванні зон з підви­щеною концентрацією макро- та мікротріщин і т. п.


Описаний підхід дає змогу зробити висновок, що структуру сис­теми забезпечення необхідних надійності та ресурсу залізобетонних виробів, конструкцій і споруд на етапі їхнього виготовлення й у проце­сі експлуатації необхідно формувати з наступних двох підсистем: "фа­ктори процесу виготовлення - ресурс бетону у виробі"; "фактори етапу експлуатації - ресурс бетону у виробі" (рис. 1).

Виходячи з цього, слідує, що ступінь визначеності та врахування, наприклад через математичні моделі, засновані на базі статичних ме­тодів, впливу кожного з факторів, що входять у виділені масиви, на міцність бетону, дасть змогу забезпечувати необхідні надійність та ресурс бетонних і залізобетонних виробів, конструкцій і споруд.

На першому рівні це може бути виконане забезпеченням необхід­них структурних, фізико-механічних характеристик, гарантованої міц­ності бетону у виробах, конструкціях і спорудах на етапі виготовлення шляхом встановлення оптимальних значень режимів технологічного процесу та їх регулювання, визначення їхніх допустимих відхилень.

На другому рівні така система повинна забезпечувати неруйнів-ний оперативний контроль міцності бетону, своєчасне виявлення де­фектів його структури які з'являються в процесі експлуатації. При цьому методологічне та приладове забезпечення повинне забезпечува­ти і дослідження якості бетону, виявлення структурних дефектів і на етапі реконструкції чи відновлення.

Таким чином, успішне рішення задачі ведення технології для за­безпечення необхідних надійності і ресурсу бетонних і залізобетонних виробів полягає в оперативному визначенні та своєчасному введенніефективних режимів технологічного процесу. Такі режими повинні забезпечувати використання компонентів бетонної суміші з максима­льною ефективністю при мінімальному рівні енергетичних витрат, з урахуванням необхідного терміну експлуатації виготовлюваних об' єктів.

При постановці задачі слід пам' ятати особливість виробництва бетонних і залізобетонних виробів, яка полягає у значній кількості технологічних факторів, що впливають на міцність бетону у виробах та його структурні характеристики [1]. Тому процес визначення варіа­нту оптимальних технологічних режимів зв'язаний з перебором вели­кого числа рішень. При встановленні необхідних режимів технологіч­ного процесу з використанням стандартних методик ця особливість призводить до появи часової затримки, яка викликається необхідністю введення коректив при відхиленні значення якого-небудь режиму (ре­жимів) від заданого рівня. У зв'язку з цим, уведенню режимів, що за­безпечують необхідний ресурс бетонних і залізобетонних виробів, конструкцій і споруд, повинне передувати дослідження технологічного процесу для виявлення і конкретизації основних його закономірностей. Результатом таких досліджень є формалізація виявлених взаємозв'яз­ків, яка дозволяє організувати оперативне керування процесом. Дослі­дження такого типу можуть бути проведені на основі експерименталь­но-статистичного моделювання [2-4]. Як приклад такої формалізації впливу технологічних факторів на надійність (Рв) та ресурс (Rb) гото­вого виробу при базовій технології виготовлення виробів збірного за­лізобетону можна навести узагальнену комплексну модель у наступ­ному вигляді:

Рв, Re = f(RM, Тд , Гк, Ру, РТ, S), (1)

де Км - фізико-хімічні і фізико-механічні характеристики компонен­тів бетонної суміші; Тд - точність дозування компонентів бетонної суміші; Гк - ступінь гомогенізації компонентів бетонної суміші; Ру - режими ущільнення бетонної суміші; Рт - режими твердіння

бетону; S - структурні характеристики бетону, що формуються на ета­пі виготовлення об'єкта.

Таке представлення у формалізованому вигляді взаємозв'язків технологічних режимів та фізико-механічних характеристик бетону для вирішення задачі оперативного регулювання модельованого про­цесу створює передумови для розробки системи автоматизованого ке­рування процесом з залученням ЕОМ. Забезпечення необхідних надій­ності та ресурсу розглянутих об'єктів на другому етапі - етапі експлуа­тації можливо виконати застосуванням періодичного контролю фізико-механічних і структурних характеристик бетону. Як метод, що володіє достатніми потенційними можливостями, забезпечує необхідні надій­ність та точність виміру може бути використаний ультразвуковий ім­пульсний метод [5, 6]. Це твердження відноситься до того випадку, коли кореляційна залежність "параметри ультразвукового сигналу -характеристики бетону" створена для конкретних технологічних ре­жимів та вихідних компонентів бетонної суміші. Так як вплив окре­мих характеристик компонентів бетонної суміші, відхилень установ­лених технологічних режимів від оптимальних значень на структурні характеристики і параметри міцності бетону є неоднозначним, то для забезпечення необхідних надійності та точності виміру необхідно та­кож включати моделювання взаємозв'язків, наприклад, вигляду «шви­дкість поширення ультразвукових коливань - ресурс бетону» [4, 5].

Комплексну узагальнену модель впливу факторів етапу виготов­лення та експлуатації на надійність та ресурс виробу в процесі експлу­атації можна представити у вигляді:

V = f (Рв, Rb ) = f (Км , Тд , Гк, Ру, РТ , S, Рд, Рс, At, j), (2)

де V- швидкість поширення ультразвукових коливань; Рд,Рс - ди­намічні і статичні навантаження, що впливають на об'єкт у процесі експлуатації; Dt,j - діапазон температур і вологості, що впливають на об'єкт при кліматичних змінах.

Використання такого підходу до систематизації факторів, що впливають на вказані характеристики об' єкту, дає змогу сформувати перелік необхідних контрольованих характеристик, які необхідні для організації ефективного контролю поточного стану бетону, а також виявити вимоги до функцій та параметрів контрольно-вимірювальних пристроїв і до системи забезпечення необхідних надійності та ресурсу залізобетонних виробів, конструкцій і споруд. Використання комп' ютерних технологій дозволить забезпечити необхідну оператив­ність та роботу системи забезпечення ефективних технологічних ре­жимів у реальному масштабі часу [7, 8]. Функціональна схема системи забезпечення необхідних надійності та ресурсу залізобетонних виро­бів, конструкцій і споруд наведена на рис.2.

Реалізація пропонованого підходу до вирішення поставленої за­дачі дає змогу забезпечити необхідні надійність та ресурс залізобетон­них виробів, конструкцій і споруд з виконанням умови ефективного використання вихідних матеріалів та енергетичних ресурсів.


Такий підхід може бути поширений на інші будівельні конструк­ційні елементи, включаючи шарові (слоїсті) матеріали, а також на конструкції з матеріалів, що використовуються в інших галузях про­мисловості.

1.Ахвердов И.Н. Основи фізики бетону. - М.: Стройиздат, 1981.

2.ЕОМ і оптимізація композиційних матеріалів / В.А.Вознесенський, Т.В.Ляшен-ко, Я.П.Іванов, І.І.Ніколов. - К.: Будівельник, 1989.

3.Сучасні методи оптимізації композиційних матеріалів / За ред. В.А.Вознесен-ського. - К.: Будівельник, 1983.

4.Сєріков Я.О., Сєріков С.Я. Удосконалювання технологічних режимів прискоре­ного тверднення бетону з використанням ультразвукового методу контролю // Збірник наук. праць Всеукраїнської наук.-техн. конф. "Наук.-техн. проблеми сучасного залізобе­тону", Міжвідомчий наук.-техн. зб. "Будівельні конструкції". Вип.59. - К., 2003. - С.356-

362.

5.Сєріков Я.О. , Шутенко Л.М., Сєріков С.Я. Систематизація задач дослідження якості бетону конструкційних елементів експлуатованих будинків і споруд ультразву­ковим імпульсним методом та оперативне визначення його потенційних можливостей при натурних обстеженнях // IV Міжнародна наук.-техн. конф. "Ресурсоекономні мате­ріали, конструкції та споруди". - Рівне, травень 2003, вип. 9. - С. 456-462.

6.Шутенко Л.М., Сєріков Я.О., Золотов М.С. Застосування ультразвукових методів контролю у виробництві будівельних матеріалів і виробів. - Харків, 1991. - 48 с.

7.Сєріков Я.О. Інформаційна система для неруйнівного контролю і технічної діаг­ностики експлуатованих будівельних конструкцій // ІІІ Міжнародна наук.-техн. конф. «Інформаційні системи». - Луганськ, 2005.

8.Сєріков Я.О. Обстеження конструкційних елементів експлуатованих будівель­них об' єктів на основі удосконалених методів та приладів ультразвукового контролю // «Моделирование и оптимизация в материаловедении». Материалы к 42-му Междуна­родному семинару по моделированию и оптимизации -  МОК'42. - Одесса, 2003. -

С.456-462.

Отрітано 31.08.2005

 

УДК 331.45 : 519.24 И.А.МИКУЛИНА, магистр

Харьковская национальная академия городского хозяйства

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Рассматриваются вопросы функционирования системы управления охраной труда на предприятии в существующих экономических условиях, повышения её эффективно­сти с применением современных методов менеджмента и разработки её функциональной модели.

В современных условиях рыночных отношений в Украине созда­ется, реконструируется и функционирует большое количество пред­приятий производственного, строительного, сельскохозяйственного, транспортного назначения, предприятий общественного питания, сфер услуг и т. д. Работодатели таких предприятий несут полную ответст­венность за создание безопасных и здоровых условий труда для работ­ников, предупреждение случаев травматизма, профессиональной забо­леваемости, аварий и пожаров [1].

Опыт современных предприятий показывает, что повышение эф­фективности охраны труда достигается путем обеспечения функцио­нирования системы управления охраной труда (СУОТ) [2].

Целью настоящей работы является повышение эффективности управления охраной труда на предприятии путем совершенствования оценки состояния системы управления охраной труда с применением методологии структурного моделирования.

Одним из путей достижения поставленной цели является разра­ботка функциональной модели СУОТ с использованием современных методов менеджмента и программно-технического обеспечения.

В современных условиях менеджмент является ключевым поня­тием бизнесдеятельности и рассматривается как основной фактор ус­пешного управления. Это относится как к деятельности предприятия в целом, так и по отношению к отдельным его составляющим.

Менеджмент - это современная методология управления опреде-

Страницы:
1 


Похожие статьи

Я О Сєріков - Практичні аспекти вирішення задачі контролю якості пластмас та неметалевих матеріалів

Я О Сєріков - Система забезпечення необхідних надійності та ресурсу залізобетонних виробів конструкцій і споруд