С П Яланська - Система психолого-дидактосервіс як умова зростання рівня розвитку творчості майбутніх учителів біології - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 159.9

 

Яланська С. П.

 

СИСТЕМА «ПСИХОЛОГО-ДИДАКТОСЕРВІС» ЯК УМОВА ЗРОСТАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

 

Система «Психолого-дидактосервіс» сприяє зростанню рівня розвитку творчості майбутніх учителів біології, забезпечує формування, засвоєння, розвиток біологічних понять шляхом організації навчального процесу, підбору необхідних методів, прийомів, організаційних форм навчання у сучасному вищому навчальному закладі.

Ключові слова: система «Психолого-дидактосервіс» розвиток творчості, майбутні вчителі біології.

Система «Психолог-дидактосервис» способствует росту уровня развития творчества будущих учителей биологии, обеспечивает формирование, усвоение, развитие биологических понятий, путем организации учебного процесса, подбора необходимых методов, приемов, организационных форм учебы, в современном высшем учебном заведении.

Ключевые слова: система «Психолог-дидактосервис» развитие творчества, будущие учителя биологии.

 

У сучасних вищих педагогічних закладах предмети біологічного циклу розглядають насамперед як світоглядні дисципліни, що повинні забезпечити розвиток творчості, формування природничонаукової картини світу у студентів.

У процесі теоретичного дослідження нами виявлено, що в працях науковців розкрито питання розвитку творчості майбутніх учителів (В.В. Давидов, І.Я. Лернер, А.Н. Лук, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, В.Ф. Моргун, Я.А. Пономарьов, М.М. Поташник, А.А. Реан, В.В. Рибалка, С.О. Сисоєва, Л.І. Шрагіна); проблема творчих здібностей (В.І. Андреєв, І.Я. Лернер, А.Н. Лук, В.О. Моляко, Я.А. Пономарьов); питання формування єдиної природничонаукової картини світу (С.У. Гончаренко, І.Д. Звєрєв, Л.Я. Зоріна, В.Р. Ільченко, Г.С. Калінова, Б.Д. Комісаров, С.Д. Максименко, А.М. М'ягкова, Л.В. Тарасов, А.Г. Хрипкова); проблеми гуманізації викладання біологічних дисциплін (Н.М. Верзілін, Л.А. Липова, В.М. Пакулова); основи оптимізації педагогічного процесу та активізації навчання (Ш.А. Амонашвілі, Ю.К. Бабанський, Г.Г. Ващенко,

A. А. Горбатков, М.А. Данилов, О.К. Дусавицький, В.М. Загвязинський, І.А. Зязюн, В.Д. Іванов, П.Ф. Каптерев,

B. І. Лозова, С.Д. Максименко, Н.Є. Мойсеюк, В.Ф. Моргун, Н.Д. Нікандров, А.С. Нісімчук, В.А. Оніщук, Л.С. Славіна, А.І. Сологуб, О.М. Степанов, В.О. Сухомлинський, Н.М. Тарасевич, К.Д. Ушинський, М.М. Фіцула, О.Т. Шпак, Г.І. Щукіна, Н.Є. Щуркова); проблеми розвитку творчості та формування мислительних операцій (Б.Г. Ананьєв, В.П. Заіченко, В.А. Межерилов, В.Г. Однолько, А.В. Петровський, Б.В. Петухов, О.В. Степоносова, Е.Ю. Сушкова, В.Л. Райков, О.К. Тихомиров, Ю.Л. Трофімов, К.Г. Юнг); значення інтуїції, уяви та фантазії для творчого розвитку (А. Бергсон, Е. Боно, О.В. Губенко, К. Ізард, Н.О. Лосський, Є.І. Рогов); роль мотивації та інтересу в підвищенні рівня пізнавальної творчої активності особистості (В. А. Іванніков, А.К. Маркова, В.Ф. Моргун, М.Д. Ярмаченко) [1;2;4;5;6].

Незважаючи на значну кількість досліджень, проблема розвитку творчості студентів-біологів залишається неповністю розкритою. Ми переконані, що доцільно використовувати в навчальному процесі розроблену нами авторську методику «Психолого-дидактосервіс розвитку творчості майбутнього вчителя біології», що включає дві складові: психологічну (комплекс тренінгових занять) та дидактичну (система творчих завдань із біологічних дисциплін).

Метою даної методики є визначення та формування психологічної готовності студентів-біологів до неординарного розв'язання проблемних ситуацій, творчого підходу в процесі викладання біології і також забезпечення психолого-педагогічних умов для формування різнобічно розвиненої особистості, яка здатна діяти в нестандартних ситуаціях, творчо мислити та висловлювати оригінальні ідеї.

Вважаємо, що важливим засобом психолого-педагогічного впливу на мотиваційно-емоційну та пізнавальну сферу особистості, що спрямований на розвиток творчості майбутнього вчителя біології, є тренінг-сервіс - складова авторської методики «Психолого-дидактосервіс розвитку творчості майбутнього вчителя біології».

Назва «Тренінг-сервіс» поєднує два поняття: «тренінг» (від англ. training - спеціальний тренувальний режим) та «сервіс» (від англ. service - служба - обслуговування) - передбачає забезпечення умов, що активізують творчу, пізнавальну діяльність студентів. Тренінг-сервіс складається із сукупності тренінгових занять, у яких пропонується ряд запитань творчого характеру, що спрямовані на розвиток здібності адекватного і повного пізнання власних творчих можливостей та психологічної готовності до педагогічної творчості майбутніх учителів біології. Отримані відомості спонукають студента-біолога до осмислення уявлень, що склалися про себе та інших, у кінцевому підсумку спонукають до самовдосконалення та саморозвитку.

Учасники тренінг-сервісу отримують інформацію про те, як вони виглядають в очах інших людей; як їх дії та вчинки сприймаються іншими.

Мета тренінг-сервісу конкретизується в таких завданнях:

1) забезпечення психолого-педагогічних умов для формування різнобічно розвиненої особистості, яка здатна діяти в нестандартних ситуаціях, творчо мислити та висловлювати оригінальні ідеї;

2) оволодіння психологічними знаннями;

3) формування вмінь і навичок у сфері спілкування;

4) корекція, формування і розвиток установок, необхідних для успішного розвитку творчості;

5) розвиток здібності адекватного і повного пізнання себе та інших людей;

6) корекція та розвиток системи відносин особистості.

Тренінг-сервіс є засобом психолого-педагогічного впливу на мотиваційно-емоційну та пізнавальну сферу особистості майбутнього вчителя біології та спрямований на розвиток його творчості. Принципи успішної організації тренінг-сервісу:

1) активності учасників тренінгу;

2) мотивації до творчої діяльності;

3) креативності;

4) постійного зворотного зв' язку;

5) активізації дослідницької позиції учасників;

6) оптимізації пізнавальних процесів;

7) партнерського спілкування.

Вимоги до діяльності учасників тренінг-сервісу:

1) давати можливість повністю висловлюватися іншим;

2) уважно слухати учасників тренінгу;

3) уникати бурхливих реакцій;

4) бути спокійними і впевненими в собі;

5) зберігати відкритість для будь-якої інформації;

6) творчо осмислювати відповіді учасників тренінгу;

7) давати можливість захищати особисту думку інших.

Алгоритм упровадження методики на визначення психологічної готовності майбутнього вчителя біології до творчої педагогічної діяльності, основою якої є тренінг-сервіс: 1) базовими методами тренінг-сервісу є групова дискусія та рольова гра в різних модифікаціях та сполученнях; 2) чисельність групи - від 7 до 15 осіб; тривалість циклу занять - декілька днів із повтором через півроку, рік чи декілька років; 3) зустрічі учасників можуть бути щоденними або раз на тиждень; тривалість однієї зустрічі - півтори і більше годин [3].

Психологічний сервіс включає комплекс тренінгових занять (ТЗ) на теми: «Творча педагогічна діяльність майбутнього вчителя біології»; «Мотиви творчості майбутнього вчителя біологічних дисциплін»; «Уява, фантазія, інтуїція в творчій діяльності студента-біолога»; «Вольові зусилля та розвиток творчості майбутнього вчителя біології»; «Спілкування та розвиток творчості майбутнього вчителя біології». Розглянемо зміст даного психологічного комплексу.

Дидактична складова авторської методики - система «Дидактосервіс». Назва системи «Дидактосервіс» поєднує два поняття: «дидактика» (від грец. didaktikoc; - повчальний) та «сервіс» (від англ. service - служба -обслуговування) - передбачає забезпечення дидактичних умов, що активізують творчу, пізнавальну діяльність студентів. Пропонується ряд завдань творчого характеру, які, в залежності від педагогічної ситуації, обираються викладачем чи самими студентами.

Дидактосервіс представлений добіркою дидактичних пакетів. Дидактичний пакет - це методичний матеріал, що являє собою сукупність творчих завдань різного рівня для формування природничонаукової мислительної діяльності студентів, глибокого розуміння і засвоєння ними основ курсу біологічної дисципліни. Це комплекс варіативних завдань: креативний репортер; рубрика «Наодинці з живою природою» або «Для допитливих..»; творчі припущення; текст для творчого аналізу; творчий звіт.

Є можливість вибору студентами певних завдань (дидактичних одиниць). Ураховуються побажання різних груп студентів, здійснюється індивідуальний підхід. При системному та послідовному застосуванні дидактичних одиниць забезпечується відповідний рівень розвитку творчості майбутніх учителів біології.

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького нами здійснено апробацію системи «Психолого-дидактосервіс», де було задіяно 368 майбутніх учителів біологічних дисциплін.


Дослідження динаміки розвитку творчості майбутніх учителів біології здійснювалося за визначеними критеріями (див. табл. 1).

Проаналізувано рівні розвитку творчості у студентів експериментальної (203 особи) та контрольної (165 осіб) груп. Біологічнонаукові знання, оригінальність, самостійність, активність, результативність визначалися на основі аналізу тренінгових занять та виконання студентами дидактичних завдань. Оцінювання здійснювалося на основі методу незалежної експертизи. Результати констатувального експерименту наведено в табл. 2

Т аб ли ця 2

Рівні розвитку творчості студентів контрольної та експериментальної груп за результатами першого зрізу

констатувального дослідження у %

Рівні розвитку творчості

І несформований

Групи майбутніх учителів                              (низький)                          11 частково сформований                                    111 сформований
біології                                                                         (середній) (високий)

 

КГ                                                            17                                          69,3 13,7

ЕГ                                                            18                                          68,5 13,5

Отже, за даними табл. 2 відомо, що на етапі констатувального дослідження студенти контрольної та експериментальної груп не мали істотних відмінностей за рівнями розвитку творчості. У контрольній групі 13,7% студентів мали високий рівень розвитку творчості, 69,3% - середній, 17% - низький. У експериментальній групі 13,5% майбутніх учителів з високим рівнем розвитку творчості, 68,5% - з середнім, 18% - з низьким.

За результатами формувального експерименту отримано такі дані. Рівні біологічнонаукових знань майбутніх учителів біології контрольної та експериментальної груп наведено у таб. 3.

Т аб ли ця 3

Рівні біологічнонаукових знань майбутніх учителів біології контрольної та експериментальної груп в кінці

експерименту (у %)

Рівні біологічнонаукових знань

Групи студентів

високий                                            середній низький

КГ                                                       16                                                     70 14

ЕГ                                                       53                                                     47 -

 

Дані табл.. 3 свідчать, що система "Психолого-дидактосервіс" забезпечує формування біологічнонаукових знань, розуміння студентами єдиної природничонаукової картини світу, взаємозв' язку суспільства і природи, що показують результати формувального експерименту. Високий рівень біологічнонаукових знань майбутніх учителів біології у 53%.

Рівні самостійності студентів контрольної та експериментальної груп наведено у табл.. 4.

Т аб ли ця 4

Рівні самостійності майбутніх учителів біології контрольної та експериментальної груп в кінці експерименту (у %)

Рівні самостійності

Групи студентів

високий                                            середній низький

КГ                                                       17                                                     72 11

ЕГ                                                       61                                                     39 -

За даними табл.. 4 відомо, що майбутніх учителів біології із високим проявом самостійності в експериментальній групі на 44 % більше, ніж у контрольній. У контрольній групі в 11% студентів не сформовані вміння висловлювати велику кількість ідей при розв' язуванні завдань. В експериментальній групі такі учні взагалі відсутні.

Рівні сформованості активності у студентів експериментальної і контрольної груп наведено в табл.. 5.

Т аб ли ця 5

Рівні активності майбутніх учителів біології контрольної та експериментальної груп в кінці експерименту (у %)

Групи студентів                                                                                  Рівні активності

високий                                             середній                                    низький

КГ                                                        13                                                     75 12

ЕГ                                                        51                                                      49 -

Дані табл.. 5 свідчать про те, що в експериментальній групі студентів із високим рівнем показника на 38% більше, ніж у контрольній групі. Низький рівень показника в експериментальній групі відсутній, тоді як у контрольній групі 12% майбутні вчителі біології мають низький рівень.

Це свідчить про те, що студенти експериментальної групи при виконанні завдань, що потребують великої кількості ідей, здійснюють глибокий аналіз, швидко орієнтуються й висловлюють максимум варіантів розв' язання заданої проблеми. Серед студентів контрольної групи не всі справляються з такими завданнями, майже не висловлюють ідей щодо їх вирішення, поверхово аналізують матеріал, що пропонується.

Рівні сформованості оригінальності наведено в табл. 6.

Т аб ли ця 6

Рівні оригінальності майбутніх учителів біології контрольної та експериментальної груп в кінці експерименту (у %)

Рівні оригінальності

Групи студентів

високий                                           середній низький

КГ                                                        9                                                      65 26

ЕГ                                                      48                                                     51 1

 

Дані табл. 6 свідчать, що результативність застосування дидактичних пакетів для розвитку творчості студентів є досить високою. Серед майбутніх учителів експериментальної групи, що вміють нестандартно, інтуїтивно мислити, оригінально підходити до розв' язання певних проблем (мають високий рівень розвитку оригінальності) на 39% більше, ніж у контрольній групі. Студентів із середнім рівнем сформованості оригінальності в експериментальній групі - 51%, у контрольній - 65 %. 1 % учнів із низьким рівнем оригінальності в експериментальній групі та 26 % - у контрольній.

Рівні результативності діяльності студентів експериментальної і контрольної груп відповідно наведено в табл. 7.

Т аб ли ця 7

Рівні результативності майбутніх учителів біології контрольної та експериментальної груп в кінці експерименту (у

%)

Рівні результативності

Групи студентів

високий                                          середній низький

КГ                                                      15                                                   77 7

ЕГ                                                      57                                                   44 -

 

Дані табл.. 7 свідчать, що студентів, які здатні надавати завершеного вигляду своїм думкам, вміють робити змістовні висновки в експериментальній групі на 42 % більше, ніж у контрольній. Майбутніх учителів біології з низьким показником результативності в експериментальній групі немає, а в контрольній - 7 %.

На основі аналізу вищезгаданих виконаних завдань студентами визначено їх рівні розвитку в експериментальній та контрольній групах в кінці формувального експерименту (див. табл. 8).

Т аб ли ця 8

Рівні розвитку творчості майбутніх учителів біології контрольної та експериментальної груп після експерименту (у

%)

 

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С П Яланська - Система психолого-дидактосервіс як умова зростання рівня розвитку творчості майбутніх учителів біології

С П Яланська - Система психолого-дидактосервіс як умова зростання рівня розвитку творчості майбутніх учителів біології