Н О Держак, О О Дробіленко - Соціальна відповідальність як один з напрямків розвитку корпоративної культури - страница 1

Страницы:
1 

УДК 005.73

Держак Н. О., Дробіленко О. О.

м. Луганськ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН З НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

У статті проаналізовано суть та напрями впровадження соціально-відповідального бізнесу як одного із чинників удосконалення корпоративної культури, напрями та фактори розвитку даного виду діяльності у вітчизняних умовах, проведено аналіз переваг та недоліків від соціально-відповідальної поведінки компаній.

Ключові слова: корпоративна культура, соціально-корпоративна відповідальність, підприємство.

Постановка проблеми. Однією з форм прояву корпоративної культури на рівні суб'єкта господарювання є його корпоративна соціальна відповідальність перед суспільством. Питання соціальної відповідальності бізнесу перебувають у центрі уваги фахівців уже кілька десятиліть. Достатньо уваги приділено причинам і передумовам соціально-відповідальної поведінки підприємців, а також наслідкам впливу подібної поведінки на результати підприємницької діяльності. На наш погляд, соціальна відповідальність є важливим елементом організаційної культури підприємства.

Саме орієнтація на концепцію соціально-відповідального бізнесу, в рамках якого відбувається процес створення цінностей для самого підприємства, споживачів, держави, бізнес-партнерів і суспільства в цілому, є одним із джерел забезпечення стійкості підприємства та підвищення рівня його корпоративної культури.

В умовах глобалізації сучасного ринку все більша кількість великих підприємств розвинених країн приділяє увагу питанням соціально-орієнтованого бізнесу. Однак українські підприємства поки що не мають чіткого розуміння важливості впровадження такої діяльності та недостатньо поінформовані про переваги, які можна отримати від її використання. Діяльність більшості з них націлена на максимізацію прибутку в короткостроковому періоді. Відсутність чітких цілей на довгостроковий період підриває ринкову конкурентоспроможність суб'єкта господарювання в майбутньому, хоча, безумовно, існує зацікавленість у збільшенні доходу в довгостроковому періоді та забезпеченні стійкості підприємства. Отже, актуальність доведення перспективності впровадження принципів соціальної відповідальності бізнесу вітчизняними підприємствами безсумнівна.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджень, присвячених цій важливій тематиці, в Україні небагато. Існують публікації за окремими напрямами. Найбільший вклад у дослідження даної проблематики зробили такі вчені як: В. Воробей, В.М. Меліховський, А.В. Решетніков, Д. Лажняк, Д.С. Львів, З. Хілтон, Д. Гібоні, Х. Боуен, Д. Грейсон, Дж. Ленсен , Л. Престон, С. Сімпсон та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.

Аналіз літератури показує, що досить велика увага приділялася загальнотеоретичним питанням, таким як підходи і моделі, а також опис загальних вигод  від  дотримання  принципів  корпоративної  соціальної відповідальності.

Недостатньо дослідженим в українському науковому середовищі все ж таки залишається питання впливу корпоративної соціальної відповідальності на організаційну культуру підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті -теоретичне обґрунтування доцільності впровадження принципів соціально-відповідального бізнесу вітчизняними суб'єктами господарювання як одного із напрямів поліпшення корпоративної культури вітчизняних суб'єктів господарювання.

Відповідно до поставленої мети було визначено такі основні завдання:

-  визначити сутність соціально - відповідального бізнесу;

-  сформулювати причини зростання значення соціальної відповідальності в бізнесі на сучасному етапі та обмежувальні фактори розвитку в Україні;

-  обґрунтувати значення соціально-відповідальної поведінки для суб'єктів господарювання як чинника поліпшення корпоративної культури.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поняття «соціальна корпоративна відповідальність» в нашій країні та за кордоном трактується по-різному. У розумінні іноземних фахівців соціально відповідальна компанія дотримується норм громадянського суспільства, піклується про матеріальне благополуччя своїх співробітників, ефективно розпоряджається ресурсами, стимулює та підтримує інновації. Але навіть найрозвиненіші в цьому напрямі українські підприємці сприймають свою роль більш вузько: це сплата податків, виконання встановлених законами зобов'язань перед державою та доброчинність.

Всесвітня бізнесова рада із сталого розвитку визначає соціальну корпоративну відповідальність як "зобов'язання бізнесу сприяти сталому економічному розвиткові, працюючи з найманими працівниками їхніми родинами, місцевою громадою та суспільством загалом з метою покращення якості життя" [2]. Але, на нашу думку, визначення соціальної відповідальності бізнесу в Україні має бути таким: морально-етична відповідальність бізнесових структур за рівень надання послуг, рівень якості виробленої продукції, а також створення гармонійних відносин між працівниками, партнерами, споживачами та суспільством загалом у вирішенні соціальних проблем. Створення гармонійних відносин між працівниками, партнерами, споживачами можливо через постійне ведення діалогу.

Термін діалог від грец. 8idXoyo<; - розмова, бесіда [1]. У філософії -особливий простір співіснування різних, але рівноправних учасників. У комунікативній етиці - форма людських відносин, які виникають у процесі спілкування, побудованого на етичній аргументації, моральних принципах і цінностях погодження інтересів. Таким чином, соціальна відповідальність є складовою загальної культури підприємств та організацій, яка проявляється через комунікації.

Більшість вчених єдині у тому, що діяльність соціально-відповідальних компаній повинна бути зосереджена за такими напрямами:

-     формування доброзичливих взаємин з місцевими співтовариствами і сприяння їх розвитку, підтримка будь-яких ініціатив в цьому напрямку;

 

-        надання місцевій молоді і власному трудовому колективу широких можливостей для навчання і підвищення кваліфікації відповідно до вимог світового ринку і національної економіки;

-        добросовісна сплата податків, виконання вимог міжнародного, державного, регіонального законодавств;

-     добровільна екологічна діяльність: підтримка і заохочення зусиль, пов'язаних з охороною довкілля;

- охорона здоров'я і безпека праці;

- виробництво якісної продукції;

- реалізація корпоративних програм з охорони та зміцнення здоров'я співробітників;

- реалізація корпоративних програм морального стимулювання персоналу;

- реалізація благодійних та спонсорських проектів;

- участь у формуванні позитивної суспільної думки про бізнес [3]. У більшості з цих напрямків видно прояв комунікаційного процесу.

В цілому, під соціальною відповідальністю розуміють добровільне зобов'язання бізнес-організацій проводити таку політику, приймати такі рішення, розвивати такі напрямки діяльності, які є бажаними з точки зору цілей та цінностей суспільства.

Основними передумовами розвитку соціальної відповідальності є такі: глобалізація і пов'язане з нею загострення конкуренції; зростаючі розміри і вплив компаній; боротьба компаній за персонал; зростання цивільного активізму; зростаюча роль нематеріальних активів (наприклад, репутації, іміджу, брендів).

Разом з тим існують і обмежувальні фактори розвитку соціальної відповідальності (зокрема в Україні):

-  відсутність незалежної громадської експертизи соціальних і культурних проектів та програм;

-  існуючі законодавчі обмеження розмірів і способів можливої допомоги нужденним;

-  велика кількість прохань при обмеженості ресурсів для благодійності;

-  відсутність системи соціально-відповідального бізнесу;

-  відсутність системи інформування суспільства про соціальні і благодійні проекти, про інвесторів соціальних програм та системи оцінки суспільством результатів соціальних програм бізнесу;

-    небажання деяких керівників бізнесу слідувати принципам соціальної відповідальності і брати участь у формуванні позитивного іміджу бізнесу.

Незважаючи на численні перешкоди, основні принципи соціальновідповідального бізнесу таки впроваджуються. Одним з представників соціальновідповідального бізнесу в Україні є Індустріальний Союз Донбасу, що орієнтує діяльність у даному напрямку на громадські заходи культурного та виховного змісту, масову модернізацію активів (зокрема з метою зменшення обсягів викидів).

Відповідно, розширюючи сферу застосування соціальної відповідальності, компанії перетворюють корпоративну соціальну відповідальність на корпоративну соціальну вигоду. Можна визначити сім кроків для такого перетворення:

1)  визначення факторів, що можуть призвести до змін: як поєднання підвищеного тиску з боку груп впливу та зміни у зовнішньому середовищі можуть вплинути на компанію/бізнес;

2)  наповнення змістом: як провести оцінку впливу вищезгаданих факторів на стратегії ведення бізнесу та покращити ці стратегії;

3) визначення умов доцільності: як вибудувати умови доцільності для покращених стратегій, зважаючи на організаційну структуру, мету ведення бізнесу та інші організаційні питання;зобов'язання до дії: визначити, як покращені стратегії співвідносяться із структурою управління, стилем лідерства та цінностями організації;

4) інтеграція та пошук ресурсів: як інтегрувати різні аспекти соціальної відповідальності та операційні вимоги із попередніх кроків, визначити необхідні ресурси;

5) залученнягруп впливу: яким чином залучити групи впливу до визначення та впровадження покращених стратегій ведення справ;

6)    вимірювання та звітування: як оцінювати та звітувати про питання, визначені у попередніх етапах/кроках, як вимірювати прогрес, досягнутий у процесі впровадження визначених стратегій.

Прикладом здійснення масштабних заходів щодо закріплення позиції на ринку як соціально відповідального суб'єкта господарювання є нафтова компанія Shell, діяльність якої у даному напрямку полягає не тільки у розробці та впровадженні проектів зі зменшення обсягів шкідливих викидів, але й у реалізації проектів щодо поліпшення життя мешканців слаборозвинених країн (зокрема розвиток інфраструктури регіону, освітні програми і т. д. ) [4].

Соціальна відповідальність в бізнесі надає низку переваг. Для підприємств: поліпшення іміджу серед існуючих та потенційних споживачів, партнерів по бізнесу, посилення позицій у міжнародному співтоваристві (адже, наприклад, у Європі дані питання відіграють дуже важливу роль); зростання довіри до виробника та його продукції, як результат - збільшення обсягів продажів, посилення конкурентних позицій; можливість формування безпечного середовища діяльності та розвитку компанії завдяки власній корпоративній політиці, знову ж таки, призводить до зростання переваг у конкурентній боротьбі, оскільки зусилля та кошти, що раніше спрямовувалися на зниження рівня ризику, можна спрямувати на розробку стратегічних планів, різного роду заходів комунікаційної політики тощо; відповідно зростання професіоналізму персоналу та утримання кадрового персоналу (разом з тим - зростання корпоративної культури, почуття належності працівників до компанії та відданості їй) призводить до посилення вищенаведених факторів.

Серед переваг впровадження програм соціальної корпоративної відповідальності для організаційної культури підприємства можна визначити:

1)  поліпшення ефективності процесів виробництва, зумовлене необхідністю знаходити, наприклад, приховані важелі винайдення способів зменшення викидів в атмосферу або пристосування виробництва до технологічних, санітарних, екологічних стандартів;

2)    підвищення мотивації та продуктивності працівників, оскільки всі працівники компанії водночас є громадянами, споживачами, батьками та мешканцями певного міста, турбота про громаду, про суспільство транслюватиметься в турботу про працівників;

3)    психологічні фактори мотивації, турбота про працівників обертаються формуванням стабільного соціально-психологічного клімату в організації, що сприяє ефективності праці;

4)    підвищення ділової та загальносуспільної репутації компанії зменшує ризики від можливої втрати ринків, покращує доступ до нових ринків завдяки кращій репутації компаній.

Висновки з даного дослідження. Соціальна відповідальність підприємств є важливою складовою їх корпоративної культури, що проявляється через комунікаційні процеси. Соціальну корпоративну відповідальність можна визначити як морально-етичну відповідальність бізнесових структур за рівень надання послуг, рівень якостівиробленої продукції, а також створення гармонійного середовища стосунків між працівниками, партнерами, споживачами та суспільством загалом у вирішенні соціальних проблем.

Серед переваг впровадження програм соціальної корпоративної відповідальності для організаційної культури підприємства можна визначити: поліпшення ефективності процесів виробництва; підвищення мотивації та продуктивності працівників; формування стабільного соціально-психологічного клімату в організації; підвищення ділової та загальносуспільної репутації компанії завдяки оптимізації комунікацій.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Перспективи майбутніх досліджень, з нашого погляду, перш за все стосуються огляду національних особливостей соціалізації бізнесу в Україні як складової корпоративної культури та комунікаційного процесу взаємодії з усіма учасниками бізнес-оточення.

 

Література

1.Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. І голов. Ред.. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - 1728 с.

2.Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства/ Пер. з англ. С. Яринич. - К.: Стандарт, 2005. -302 с

 

3.    Социальная ответственность как инструмент взаимодействия бизнеса и общества[Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті :http ://www. socreklama.ru/sr_article.php?arti_id=165.

4.    Социальная ответственность компании: практическая польза для бизнеса [Електронний ресурс] / Т. П. Зантарая. - Режим доступу до статті : http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00.

Держак Н.А., Дробиленко О.А. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье проанализированы сущность и направления внедрения социально ответственного бизнеса как одного из факторов усовершенствования корпоративной культуры, направления и факторы развития данного вида деятельности в отечественных условиях, проведен анализ преимуществ и недостатков от социально ответственного поведения компаний.

Ключевые слова: корпоративная культура, социально-корпоративна ответственность, предприятие.

Derzhak N.O., Drobilenko О.О. SOCIAL RESPONSIBILITY AS ONE OF CORPORATIVE CULTURE DEVELOPMENT DIRECTIONS

The essence and the directions of socially responsible business introduction as one of the improvement factors of corporative culture; directions and factors of this type of activity in domestic conditions are analysed in the article. The analysis of advantages and disadvantages was realized from socially responsible company action.

Кєу words :corporate culture, social-corporative responsibility ,enterprise.

Держак Н.О. - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, доц., к.е.н. кафедри «Адміністрування».

Дробіленко О.О. - Луганський державний інститут культури і мистецтв, викладач кафедри «Менеджмент».

 

Стаття подана 17.01.12

Страницы:
1 


Похожие статьи

Н О Держак, О О Дробіленко - Соціальна відповідальність як один з напрямків розвитку корпоративної культури

Н О Держак, О О Дробіленко - Соціальна відповідальність як один з напрямків розвитку корпоративної культури