Автор неизвестен - Соціальний склад та чисельність студентів-гуманітаріїв наддніпрянської україни - страница 2

Страницы:
1  2 

Таким чином, кількість студентів історико-філологічного факультету у порівнянні з іншими була меншою, і протягом останніх десятиліть XIX ст. продовжувала зменшуватись. Це було пов'язано з низькою престижністю вчительської праці, яка вимагала великих зусиль, але не оцінувалась адекватно. Юридична практика приносила набагато більші прибутки, тому була престижнішою.

Статус студентів визначався статутами тих навчальних закладів, де вони навчалися. Детальніше він був регламентований Правилами для студентів і сторонніх слухачів імператорських університетів, затверджених міністром просвіти 16 травня 1885 р. За цими Правилами студенти підпадали під суворий нагляд  університетського  керівництва,  прискіпливо  регламентувалась їхповедінка. Поза університетом студенти підлягали нагляду поліції. Заборонялись будь-які дії, які носили б характер корпоративності. Не допускалося подання адрес і прохань за підписом кількох осіб, надсилання депутацій, обнародування будь-яких оголошень від імені студентів тощо [13,

с.13].

Отже, погіршення соціального та матеріально-правового становища студентів-гуманітаріїв у досліджуваний період було однією з причин активізації студентських рухів, еволюції їх настроїв від суто академічного характеру до політичного. Поряд з цим були й інші, більш глобальні причини, що обумовлювали соціально-політичну палітру студентського життя.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1.  Записки Императорского Харьковского университета. - 1898. - Кн.І. - С.5,

10-12.

2.    Зінченко А. Визволитися вірою: Життя і діяння митрополита Василя
Липківського.
/ А. Зінченко. - К.: Вид-во. "Дніпро", 1997. - 423 с.

3.    Кауфман А.А. Русская курсистка в цифрах // Русская мысль. - 1912. - № 6. -

С.66.

4.    Левицька Н.М. Студенство України в кінці ХІХ на початку ХХ ст.: Дис. на здоб. наук. ст. канд. іст. наук. 07.00.01./ Н.М.Левицька. - К.,1998. - 211с.

619. с.64.

5.    Мижуев П. Праздник русских женщин // Русская школа. - 1904. - № 5.

6.    Надтока Г. М. Православна церква в Україні 1900-1917 років: соціально-релігійний аспект / Геннадій Михайлович Надтока. - К.: Знання, 1998. - 271 с.

7.    Нечуй-Левицький І. Хмари. - К.: Веселка,1993.

8.    Осокин Н. Высшие женские курсы в Казани // Женское образование (далі ЖО). - 1878. - № 6-7. - С. 437; Высшие женские курсы в Киеве // ЖО. - 1878. -

№ 9. - С.598.

9.    Отчет о состоянии Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине за 1913-1914 академический год // Известия Ист.-филол. ин-та князя Безбородко в Нежине. - 1915. - Т. ХХХ. - С. 6.

10.    Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1894/95 учебный год // Труды КДА. - 1895. - № 11. - С. 332-333.

11.    Отчет о состоянии Киевской Духовной Академии за 1895-1896 уч. гг. -К.,1896. - С.10, 96.

12.    Отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1895/96 учебный год // Труды КДА. - 1896. - № 12. - С. 396-397.

13.    Правила для студентов и сторонних слушателей Императорских Российских университетов. - СПб: Тип Ф. Елеонского,1885. - 30 с.

14.    Струкова Г.О. Склад студентства Харківського університету напр. ХІХ - на поч. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.

Каразіна. - №556., 2002.

15.    Труды Киевской духовной академии. - 1895. - № 11. - С. 340-342.

16.    ЦДІАК. - Ф. 711. - Оп. 3. - Спр. 2066. Про збільшення числа абітурієнтів із російських губерній за статутом академій 1884 р. - Арк. 5-6.

17.    ЦДІАК. - Ф. 711. - Оп.1. - Спр. 6897. Про національний склад студентів Академії у 1894/95 навчальному році. - Арк. 2.

18.    Щетинина Г.И. Университеты в России и Устав 1884 года. - М.: Наука, 1976. - 231 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа