альтруїстичний у німецькій мові - Сполучуваність і парадигматичні зв'язки прикметників зі значеннями егоїстичний - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 811. 112. 2' 367.623'37

Ж.Б. Черська,

аспірант

(Чернівецький національний університет)

СПОЛУЧУВАНІСТЬ І ПАРАДИГМАТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМИ "ЕГОЇСТИЧНИЙ" - "АЛЬТРУЇСТИЧНИЙ" У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

У статті досліджено парадигматичні зв'язки між прикметниками зі значенням "егоїстичний" -"альтруїстичний"у німецькій мові на основі сполучуваності з підкласами іменників. Матеріалом дослідження стали сучасні публіцистичні тексти. У роботі проведено кореляційний аналіз.

Проблема значення слова неодноразово ставала об'єктом лінгвістичних досліджень. Як відомо, семантика слова "визначається усією сукупністю його парадигматичних і синтагматичних зв'язків" [1: 43]. Тому дослідження парадигматичних відношень у лексиці на основі синтагматичних зв'язків набуває актуальності в сучасній лінгвістиці. Кількісне вивчення парадигматичних зв'язків на основі синтагматичних характеристик дозволяє об'єктивно дослідити семантичні особливості лексики. Про ефективність застосування статистичних процедур, зокрема кореляційного аналізу, свідчать дослідження В.В. Левицького [2], В.В. Архелюк, Т.В. Венкель, Л.В. Цвяк та ін. Проте науковці залишили невивченими лексико-семантичну групу прикметників зі значеннями "егоїстичний - альтруїстичний " у німецькій мові.

Звідси випливає мета статті - дослідити парадигматичні зв'язки прикметників зі значеннями " егоїстичний" -" альтруїстичний", виділених у процесі інвентаризації [3], на основі їхньої сполучуваності з підкласами іменників. До уваги булио взято найновіші лексикографічні джерела [4: 497], тому до складу підгрупи зі значенням "альтруїстичний" включено прикметник hochherzig. Матеріалом дослідження стала вибірка з німецькомовних газет "Welt" 1995-2005 рр., "Zeit" 1998-2005рр., "Rheinischer Merkur" 2003-2004 рр., "Berliner Morgenpost" 2002-2005 рр. та Internet-видання "Rhein Zeitung online" 1996-2005 рр. У межах вибірки обсягом 15 млн. слововживань виявлено 1501 прикметник (1013 прикладів у підгрупі зі значенням " егоїстичний" та 488 - у підгрупі зі значенням " альтруїстичний") в атрибутивній, предикативній та постпозиції. Ці прикметники сполучаються у текстах із такими підкласами іменників.

I    підклас: люди (нейтральні назви Mensch, Leute), власні назви (Heinz, Elisabeth) члени сім'ї (Bnder), професії (Schneider), рід занять та соціальний статус (Kaiser).

II підклас: дії (Handlung), учинки (Tat), поведінка (Verhalten), наслідки (Folge).

III  підклас: мета (Ziel, Zweck), намір (Absicht), прагнення (Bestreben), засоби і способи досягнення мети
(Mittel), причини (Gnnde).

IV  підклас: почуття (Liebe), відчуття (Empfindung), емоційні стани (Zorn), думки (Gedanken),
переконання (Gesinnung), інтереси (Interessen).

V підклас: характер (Charakter), риси характеру (Bescheidenheit).

VI  підклас: держава (Frankreich), суспільні інституції (Rechtssysteme), дії та вплив суспільства (Politik).

VII підклас: абстракції, інші поняття (Zeit, Teile).

Для визначення парадигматичних зв' язків між прикметниками було проведено кореляційний аналіз за формулою

r = 1     Ц       (1),

 

де r - коефіцієнт кореляції, d - різниця рангів, n - число пар, що корелюються [ 2: 27]. Процедура проведення такого аналізу включає декілька етапів. Один із перших кроків - визначення рангів на основі частоти сполучуваності прикметників (див. табл. 1, табл. 2).

Таблиця 1

 

Частота сполучуваності прикметників зі значенням "егоїстичний" із підкласами іменників у

публіцистичних текстах

 

Прикметники

I

підкл.

II підкл.

III підкл.

IV підкл.

V підкл.

VI підкл.

VII підкл.

£

egoistisch

143

44

120

61

8

10

38

424

selbstsьchtig

41

7

8

11

3

1

5

76

eigennьtzig

12

23

58

27

0

4

2

126

ісі^ьсі^

1

0

0

0

1

0

1

3

berechnend

113

18

9

2

11

2

10

165

eigensьchьtig

14

6

15

9

1

4

3

52

egozentrisch

90

18

14

12

8

2

4

148

selbstisch

2

0

0

0

1

0

1

4ichbezogen

7

0

1

2

1

0

4

15

 

Всього

423

116

225

124

34

23

68

1013

Ранги встановлено за зменшенням числових значень. У випадках, коли частоти мали однакові показники, ми вибирали середній ранг, наступна частота отримала в такому разі наступний за порядком ранг (див. табл. 3, табл. 4).


Таблиця 3

Наступний етап дослідження - безпосереднє проведення кореляційного аналізу (знаходження коефіцієнта кореляції r за допомогою формули 1). Спочатку було визначено число ступенів свободи df. Для кожної з пар прикметників існує 7 підкласів іменників, з якими вони сполучаються. Тому df = n-2, df = 7-2 = 5. Як свідчать статистичні таблиці [5: 172], при df = 5 і рівневі значущості Р = 0,05 коефіцієнт кореляції повинен дорівнювати 0,75, а при Р=0,01 r має становити 0,87. Відповідно до цього ми визначили сильні парадигматичні зв'язки з коефіцієнтом кореляції r>0,87, середні - при 0,87>r>0,75 і слабкі - при 0,75>r >0,550. Результати кореляційного аналізу подані у таблицях 5, 6.

 

Таблиця 4

Рангування частоти сполучуваності прикметників зі значенням "альтруїстичний" із підкласами

іменників у публіцистичних текстахselbstlos

altruistisch

edelmbtig

grossherzig

edel

aufopfernd

opferbereit

tu

м>

entsagungsvoll

hochherzig

I

1

1,5

1

1

1

2

1

1

2

1

ІІ

2

3,5

2,5

2

2

1

4,5

2,5

1

2

ІІІ

5

1,5

4

3

3

6,5

6

2,5

3

4,5

IV

3

3,5

4

4

4

3

3

4

5,5

3

V

4

5,5

4

7

5

4

4,5

2,5

5,5

6

VI

7

7

4

5

5

6,5

2

4

7

4,5

VH

6

5,5

2,5

6

5

5

4,5

4

4

4,5

Як показує таблиця 5, домінанта підгрупи egoistisch має сильні парадигматичні зв'язки із прикметниками selbstsъchtig (r=0,928) і eigensъchъtig (r=0,928). Середні зв'язки виявлено між egoistisch та egozentrisch (r=0,785), а також між egoistisch і прикметником eigennUzig (r=0,75). У слабких парадигматичних відношеннях перебуває пара egoistisch-selbstisch (r=0,580). Із рештою компонентів підгрупи домінанта має статистично незначущі парадигматичні зв'язки. Сильні зв'язки виявлено між прикметниками eigennUzig і eigens^hUig (r=0,892); selbstisch та ichbezogen (r=0,933). Середньою інтенсивністю характеризуються парадигматичні відношення selbstsъchtig-egozentrisch (r=0,821), selbstsъchtig-eigensъchtig (r=0,785), selbstsъchtig-ichbezogen (r=0,754), ichsъchtig-selbstisch (r=0,808). Слабкі парадигматичні зв'язки зафіксовано між такими прикметниками: selbstsъchtig-eigennъtzig (r=0,642), selbstsъchtig-selbstisch (r=0,633), ichsъchtig-ichbezogen (r=0,687), berechnend-egozentrisch (r=0,669), eigensъchtig-egozentrisch (r=0,678).

Звідси випливає, що домінанта egoistisch створює чисельну парадигму, яка характеризується переважно сильними та середніми зв'язками. Ця парадигма у такому порядку представлена прикметниками: egoistisch-selbstsъchtig-eigensъchtig-egozentrisch-eigennъtzig-selbstisch. Прикметник selbstsъchtig має в основному середні зв'язки з іншими компонентами підгрупи. Ієрархічно його парадигматичні зв'язки можна зобразити так: selbstsьchtig-egoistisch-egozentrisch-ichbezogen-eigennъtzig-selbstisch. Сильний зв'язок виявлено у парі eigennъtzig-eigensъchtig, середній - у eigennUzig-egoistisch, слабкий - у eigennUzig- selbsts^htig. Із усіма іншими прикметниками у підгрупі eigennUzig формує статистично незначущі зв'язки. Крім того, показники r для eigennъtzig-ichsъchtig (-0,174), eigennUzig-berechnend (-0,223) свідчать про відсутність парадигматичних відношень між цими прикметниками. Статистично значущий зв'язок середньої інтенсивності встановлено для пари ichsъchtig-selbstisch. Між ichs^htig i ichbezogen зафіксовано слабкі парадигматичні відношення, відсутній зв'язок між прикметниками ichsъchtig та eigens^htig (r=-0,066). Прикметник berechnend має лише 1 слабкий парадигматичний зв'язок з egozentrisch. Пари eigensъchtig-egoistisch, eigensъchtig-eigennъtzig відзначаються сильними зв'язками, середньою інтенсивністю характеризується парадигматичне відношення    eigensъchtig-selbstsъchtig. Слабкий зв'язок демонструютьприкметники eigensъchtig-egozentrisch. Прикметник egozentrisch формує середні зв'язки з selbstsъchtig і egoistisch, слабкі - з eigens^htig та berechnend. Для selbstisch зафіксовано найсильніший парадигматичний зв'язок із прикметником ichbezogen, середній - з ichs^htig, слабкі зв'язки - із прикметниками selbsts^htig та egoistisch. У парі ichbezogen-selbstisch існує статистично значущий сильний парадигматичний зв'язок, між ichbezogen та selbsts^htig виявлено середній, а пара ichbezogen-ichsъchtig характеризується слабкими парадигматичними відношеннями.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

альтруїстичний у німецькій мові - Сполучуваність і парадигматичні зв'язки прикметників зі значеннями егоїстичний

альтруїстичний у німецькій мові - Сполучуваність і парадигматичні зв'язки прикметників зі значеннями егоїстичний