Ю В Пархоменко - Управління активами і пасивами банку - страница 1

Страницы:
1 

харківський національний економічний університет

 

центр заочної та дистанційної освіти

 

кафедра банківської справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до дипломної роботи
________ МАГІСТР

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему: «Управління активами і пасивами банку»

 

 

 

 

 

 

Виконала: студентка групи 8.07.25.11.01, спеціальності 8.03050802 «Банківська справа» Пархоменко Ю. В.

Керівник: к.е.н., ст. викладач Тисячна Ю. С. Рецензент: Єфімов Д. О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2013 рік

Реферат

На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах трансформації національної економіки, серед проблем, що актуалізуються науковцями, суттєву частку займають питання, пов'язані з виходом України з кризового стану. Сьогодні основним макроекономічним завданням є забезпечення стабільності національної банківської системи, як найважливішого елемента відтворювальної структури економіки, яка організує рух і перерозподіл ресурсів суспільства, забезпечує проходження грошових розрахунків і платежів господарюючих суб'єктів.

Управління активами та пасивами за своєю значимістю і актуальністю є одним з головних питань банківського менеджменту. Проте, як свідчить практика сучасних фінансових відносин в Україні, для здійснення ефективної діяльності банкам необхідно вирішувати дилему ліквідності та прибутковості. За умов високої ризиковості ринкового середовища фінансова стійкість банку залежить від забезпечення прибуткової діяльності, вибору раціонального варіанта розміщення ресурсів, можливості оцінювати та контролювати ризики. Зазначені процеси вимагають розроблення адекватних методів аналізу та управління банківським портфелем активів в безперервному зв'язку із ресурсною базою з урахуванням не лише їхньої прибутковості, а й відповідного рівня ризиковості. У зв'язку з цим виникає необхідність у створенні теоретико-методичного забезпечення та розробленні комплексного підходу до управління формування та управління активами та пасивами, орієнтованого на досягнення оптимуму між прибутковістю, ліквідністю та ризиковістю.

За сучасних умов розвитку банківської діяльності головне завдання полягає в пошуку реальних шляхів мінімізації ризиків та отриманні достатніх прибутків для збереження коштів вкладників і підтримання життєдіяльності банку. Успішне вирішення цієї складної проблеми потребує використаннябагатьох методів, прийомів, засобів, систем та розробки нових підходів до управління активами і пасивами банку.

Мета дослідження - розгляд теоретичних основ та практичних аспектів управління активами та пасивами банків України, зокрема ПАТ "Укрсоцбанк", а також розробка і наукове обґрунтування методичних основ відносно підходів до управління активами та пасивами банку.

Об'єктом даного дослідження є діяльність банків України та діяльність ПАТ «Уксоцбанк» зокрема. Предметом даного дослідження є управління активами та пасивами ПАТ «Уксоцбанк» та вітчизняних банків в цілому.

У розділі 1 даної роботи досліджено методичні підходи до управління активами і пасивами банку.

Визначено сутність та види ризиків, які супроводжують активні і пасивні операції банків. Так, до них належать кредитний, інвестиційний, процентний, валютний ризики та ризик ліквідності.

Розглянуто ліквідність як якісну характеристику управління активами і пасивами банку та визначено фактории, які її обумовлюють.

У розділі 2 дипломної роботи проведено аналіз динаміки та структури активів і пасивів банків України, за результатами якого зроблено такі висновки.

Проаналізувавши активи ПАТ «Укрсоцбанк» за рівнем ліквідності можна зробити наступні висновки. Банку необхідно збільшити питому вагу високоліквідних активів для уникнення проблем з розрахунками в майбутньому, тому що вага високоліквідних активі в загальних активах банку є нижчою від оптимального значення. Вага високоліквідних активів в робочих активах щорічно зростає, її значення відповідає рекомендованому значенню. Доля ліквідних активів в загальних має тенденцію до зменшення і є не оптимальною. Динаміка робочих активів вказує на те, що зниження ваги ліквідних    активів    не    компенсується    зростанням    питомої вагивисоколіквідних активів. Таким чином, банк приділяє більше уваги росту прибутковості, ніж ліквідності.

За результатами аналізу агрегованого балансу ПАТ «Укрсоцбанк» можна зробити висновок, що для банку характерною є низька питома вага первинних та вторинних ліквідних ресурсів, а також строкових зобов'язань, що спричиняє ризик ліквідності, тобто ризик того, що банк не зможе розрахуватися в строк за власними зобов'язаннями. Необхідним є збільшення касових активів, а також проведення активної політики банку щодо проблемних позик.

За результатами проведеного аналізу формування та використання депозитної бази ПАТ «Укрсоцбанк» можна зробити такі висновки.

Так, незважаючи на поступове скорочення обсягів зобов'язань спостерігається поступове нарощення коштів клієнтів, які за досліджуваний період зросли.

Результати аналізу динаміки коштів юридичних та фізичних осіб ПАТ «Укрсоцбанк» свідчать про суттєве переважання коштів фізичних осіб, які зростають випереджаючими темпами порівняно з коштами юридичних осіб.

Серед коштів юридичних осіб ПАТ «Укрсоцбанк» переважають кошти на вимогу, що свідчить про нестабільний характер означеної категорії клієнтів

банку з позиції забезпечення ресурсного потенціалу.

Серед коштів фізичних осіб ПАТ «Укрсоцбанк»переважають строкові кошти, що свідчить про стабільний характер означеної категорії клієнтів банку з позиції забезпечення ресурсного потенціалу.

Для більш глибокого дослідження депозитної бази ПАТ «Укрсоцбанк» з позиції забезпечення його активної діяльності в роботі було проведено коефіцієнтний аналіз на основі системи показників, результати якого свідчать про наявність певних недоліків в управлінні залученням тавикористанням депозитних ресурсів банку, що підтверджує актуальність та важливість обраного напрямку дослідження.

Так, останнім часом наростив обсяги строкових коштів клієнтів, проте скорочення кредитного портфеля та зобов'язань банку обумовили незадовільні результати за деякими фінансовими коефіцієнтами. В цілому, банк зацікавлений у розширенні обсягів залучених депозитних коштів, що перебувають тимчасово у його розпорядженні, і для забезпечення його ефективної діяльності необхідно вдосконалити існуючі методи та інструменти управління, які б були адекватні сучасним умовам функціонування банку в жорстких умовах конкуренції.

У 3 розділі побудована прогнозна модель, що основана на використанні динамічних рядів відповідає критеріям якості та адекватності завдяки врахуванню трендових, сезонних, циклічних та випадкових компонентів. На її основі можна зробити прогноз про зростання депозитів фізичних осіб на наступні 4 періоди (4 квартали 2013 року). Спираючись на розраховані дані банку необхідно розробити відповідну активну політику, тобто політику по розміщенню своїх коштів для отримання прибутку та дотримання оптимального рівня ліквідності.

Розроблено засади комплексного управління активами і пасивами банку, зокрема сформована система управління АіП у цілому за певними напрямками.

Наведено рекомендації, що сприяютимуть підвищенню стабільності та покращенню структури ресурсів банків. Так, запропоновані рекомендації стосуються акцентування уваги на населення, тобто фізичних осіб та застосування нових видів вкладів та вдосконалення ціноутворення на депозитні послуги.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Ю В Пархоменко - Управління активами і пасивами банку