Л М Чернелевський, М В Перетятько, Л М Соломчук - Статистика у галузях харчової промисловості теорія і практика - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

Чернелевський Л.М. Перетятько М.В. Соломчук Л.М.

 

 

 

 

 

Статистика у галузях харчової промисловості

 

теорія і практика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти

і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ НУХТ 2012

УДК 311


Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1/11-452 від 20.01.11

 

 

Рецензенти: В.О. Шевчук д-р екон. наук, професор Національної академії статистики обліку та аудиту; І.О. Сингаївський д-р екон. наук, професор, президент товариства з додатковою відповідальністю «Євроконсалтинг»

 

 

Чернелевський Л.М., Перетятько М.В., Соломчук Л.М. Статистика у галузях харчової промисловості: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: НУХТ, 2012.— 331 с.

 

IBSN 978-966-612-117-5

 

Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни і адаптований для умов кредитно-модульної системи навчального процесу. У модулях виділено теми, в яких подано теоретичний та практичний матеріал на прикладі галузей харчової промисловості, розв'язування задач, контрольні запитання. Наведено тестову програму та порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і фахівців відповідного напрямку.

 

IBSN 978-966-612-117-5

 

 

УДК 311

 

 

 

 

 

 

 

 

© Л.М. Чернелевський, М.В. Перетятько, Л.М. Соломчук, 2012

© НУХТ, 2011

З М І С Т

Вступ................................................................................................................................................. 3

Модуль 1. Методичні засади статистики....................................................................................... 5

Тема 1.1. Статистичне спостереження........................................................................................... 5

1.1.1.     Програма статистичного спостереження........................................................................... 5

1.1.2.     Організація статистичного дослідження............................................................................ 7

Тема 1.2. Зведення та групування статистичних даних........................................................... 10

1.2.1.     Побудова рядів розподілу за кількістю та атрибутною ознакою................................... 10

1.2.2.     Побудова групування........................................................................................................ 16

1.2.3.     Прийоми вторинного групування.................................................................................... 22

Тема 1.3. Подання статистичних даних: таблиці, карти........................................................... 25

1.3.1.     Складання макетів таблиць: простих, групованих та комбінованих............................ 25

1.3.2.     Викладення статистичного матеріалу у вигляді таблиць.............................................. 28

Тема 4. Статистичні показники. Абсолютні та відносні величини........................................ 29

1.4.1.     Перерахунок абсолютних величин в умовні одиниці виміру....................................... 29

1.4.2.     Визначення відносних величин виконання плану......................................................... 30

1.4.3.     Визначення відносних величин структури..................................................................... 32

1.4.4.     Визначення відносних величин координації та порівняння........................................ 35

1.4.5.     Визначення відносних величин динаміки....................................................................... 36

1.4.6.     Визначення відносних величин інтенсивності............................................................... 37

Тема 5. Узагальнюючі статистичні показники. Середні величини........................................ 38

1.5.1.     Розрахунок середньої арифметичної простої по індивідуальним даним...38

1.5.2.     Обчислення середньої арифметичної зваженої у дискретному

ряді розподілу................................................................................................................................. 40

1.5.3.     Розрахунок середньої арифметичної зваженої

в інтервальному ряді розподілу із закритими та відкритими інтервалами............................. 42

1.5.4.     Розрахунок середньої арифметичної зваженої способом моментів.............................. 44

1.5.5.     Розрахунок середньої арифметичної із групових середніх............................................ 47

1.5.6.     Розрахунок середньої гармонічної.................................................................................... 48

1.5.7.     Порядкові середні. Мода.................................................................................................... 50

1.5.8.     Медіана................................................................................................................................ 51

Задачі для практичних занять та самостійної роботи до модуля 1............................................ 54

Модуль 2. Статистичні методи дослідження рядів динаміки, змін значень

ознаки, вимір безпосередніх неспіврозмірних явищ............................................................ 98

Тема 2.1. Аналіз тенденції розвитку та коливання.................................................................. 98

2.1.1.      Встановлення виду ряді динаміки................................................................................. 98

2.1.2.      Приведення рядів динаміки до зіставного вигляду...................................................... 100

2.1.3.      Визначення середнього рівня ряді динаміки................................................................ 101

2.1.4.      Визначення показників зміни рівнів ряді динаміки, визначення
середнього абсолютного приросту
............................................................................................ 104

2.1.5.      Визначення в рядах динаміки середнього темпу зростання і приросту...111

2.1.6.      Приведення рядів динаміки до спільної основи........................................................... 115

2.1.7.      Визначення в рядах динаміки загальної тенденції розвитку...................................... 116

2.1.8.      Визначення в рядах середньорічної динаміки індексів сезонності............................ 124

Тема 2.2. Аналіз коливань досліджуваних явищ (дисперсійний аналіз).............................. 133

2.2.1.      Визначення розмаху варіації........................................................................................... 133

Визначення середнього лінійного відхилення за індивідуальнимиданими в рядах розподілу           134

2.2.3.   Розрахунок дисперсії та середнього квадратичного відхилення

за індивідуальними даними і в рядах розподілу....................................................................... 137

2.2.4.       Розрахунок дисперсії за індивідуальними даними і в рядах
розподілу
....................................................................................................................................... 141

2.2.5.      Розрахунок дисперсії способом моментів..................................................................... 144

2.2.6.      Визначення коефіцієнта варіації..................................................................................... 147

2.2.7.      Розрахунок групової, міжгрупової та загальної дисперсії

(за правилом додавання дисперсії)............................................................................................ 147

2.2.8.      Розрахунок емпіричного кореляційного відношення.................................................. 151

2.2.9.      Розрахунок коефіцієнта асиметрії................................................................................... 153

Тема 2.3. Індексний метод аналізу досліджуваних явищ....................................................... 156

2.3.1.   Розрахунки індивідуальних індексів обсягу виробництва,

товарообігу, цін і собівартості..................................................................................................... 156

2.3.2.     Розрахунок індексів змінного та постійного складу та структурних
зрушень
......................................................................................................................................... 158

2.3.3.   Розрахунок агрегатних загальних і групових індексів обсягу
виробництва, ціни, собівартості та продуктивності праці
..................................................... 161

2.3.4.     Розрахунки агрегатних індексів з постійними і змінними вагами,
ланцюгових і базових агрегатних індексів
................................................................................ 164

2.3.5.      Розрахунки за допомогою індексних систем відсутніх індексів................................ 166

2.3.6.      Розрахунки середніх арифметичних індексів обсягу виробництва

і продуктивності праці............................................................................................................... 169

2.3.7.      Розрахунки середніх гармонійних індексів цін і собівартості.................................... 172

Задачі для практичних занять та самостійної роботи до модуля 2......................................... 175

Модуль   3.   Математична  теорія   закону   великих  чисел   і дослідження

об'єктивних зв'язків між явищами............................................................................................. 226

Тема 3.1. Вибірковий метод аналізу........................................................................................ 226

3.1.1.      Визначення помилки вибіркової середньої при випадковому

й механічному відборах.............................................................................................................. 226

3.1.2.      Визначення помилки вибіркової частки при випадковому

й механічному відборах.............................................................................................................. 229

3.1.3.      Визначення потрібної кількості вибірки при вивченні

середньої для випадкового й механічного відбору.................................................................. 230

3.1.4.      Визначення потрібної кількості вибірки при вивченні вибіркової частки
для випадкового та механічного відборів
................................................................................. 231

3.1.5.      Визначення помилки вибіркової середньої при типовій вибірці.............................. 232

3.1.6.      Визначення помилки вибіркової частки в типовій вибірці....................................... 235

3.1.7.      Визначення потрібної кількості вибірки для розрахунку

вибіркової середньої при типовій вибірці................................................................................. 236

3.1.8.      Визначення потрібної кількості вибірки частки при типовій вибірці ....237

3.1.9.      Визначення помилки вибіркової середньої при серійній вибірці............................... 237

 

3.1.10.      Визначення помилки вибіркової частки в серійній вибірці.................................... 239

Визначення потрібної кількості вибірки для розрахунку            240вибіркової середньої в серійній вибірці

3.1.12. Визначення потрібної кількості вибірки для розрахунку

вибіркової частки в серійній вибірці.......... 240

Тема 3.2. Використання теорії кореляції для аналізу зв'язків між явищами...241

3.2.1.     Розрахунок параметрів рівняння прямої за індивідуальними даними____________ 241

3.2.2.     Розрахунок параметрів рівняння параболи другого порядку...................................... 246

3.2.3.     Розрахунок параметрів рівняння гіперболи.................................................................. 248

3.2.4.     Розрахунок параметрів степеневої функції.................................................................... 250

3.2.5.     Розрахунок параметрів рівняння множинної регресії.................................................. 252

3.2.6.     Розрахунок теоретичного кореляційного відношення та індексу кореляції. ..254

3.2.7.     Розрахунок коефіцієнта кореляції за незгрупованими даними................................... 258

3.2.8.     Розрахунок множинного коефіцієнта кореляції........................................................... 259

3.2.9.     Розрахунок коефіцієнта асоціації.................................................................................... 261

3.2.10.   Розрахунок коефіцієнта кореляції рангів.................................................................... 262

Задачі для практичних занять і самостійної роботи до модуля 3.................. 264

 

Додатки .. 288

Додаток 1. Контрольна модульна тестова програма................................................................ 288

Додаток 2. Порядок і критерії оцінювання знань.................................................................... 301

Додаток 3.Словник статистичних термінів............................................................................. 303

Додаток 4. Таблиця розрахунку середніх темпів рядів динаміки........................................... 319

 

Література.... 325

ВСТУП

 

 

Україна, як одна з європейських країн, стала на шлях об'єднання в Загальноєвропейський освітній простір і створення зони Європейської вищої освіти. Приєднання України до Болонського процесу, надало можливість для впровадження у вищих навчальних закладах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є варіантом ECTS.

Освітянська діяльність кожного вищого навчального закладу економічного профілю має бути спрямована на підготовку таких фахівців, які змогли б швидко адаптуватись у реальних умовах діяльності та застосувати на практиці теоретичні знання, отримані під час навчання у вузі.

Вивчення дисципліни «Статистика дає змогу студентам економічних спеціальностей ознайомитися з основними прийомами та методами оцінювання масових соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві взагалі та в Україні зокрема, вивчити вітчизняний та світовий досвід у здійсненні статистичних досліджень.

Основною метою вивчення курсу «Статистика є формування системи знань про сутність і зміст статистики як науки, тобто надання знань про методи збирання інформації стосовно соціально-економічних явищ і процесів.

Для досягнення основної мети потрібно вміти вирішувати такі завдання:

       вивчення основних категорій, понять, систем, інструментарію та алгоритмів статистики;

       набуття практичних навичок розв'язання конкретних статистичних задач;

       ознайомлення з науковими засадами основних статистичних законів методик і методологій;

       формування вмінь творчого пошуку шляхів покращення виробничо-господарської діяльності підприємств, соціально-економічного розвитку суспільства з використанням основних показників, прийомів та методів статистики.

При    викладанні    навчальної    дисципліни    «Статистика» потрібновикористовувати інформаційні та проблемні методи навчання, а саме:

    розв'язування задач і кейсів;

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Л М Чернелевський, М В Перетятько, Л М Соломчук - Статистика у галузях харчової промисловості теорія і практика