І В Саух - Категорії системи оплати праці в бухгалтерському обліку - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3(21)

УДК 657 Саух І.В.

КАТЕГОРІЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Розглянуто трактування термінів "трудові ресурси", "персонал" та "кадри". Встановлено відмінні та спільні ознаки між даними поняттями

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання важливим завданням на шляху розвитку держави та сталого економічного зростання є забезпечення ефективності формування та використання трудового потенціалу, що визначає рівень продуктивності праці, а у подальшому - загальний розвиток суспільного виробництва. Визначальними елементами трудового потенціалу населення є трудові ресурси, персонал та кадри. Домінантною тенденцією розвитку трудового потенціалу країни є забезпечення кількісного збільшення та якісного удосконалення його структурних елементів.

Процес використання трудових ресурсів нерозривно пов'язаний зі зміною показника продуктивності праці, на збільшення чи зменшення якого, безпосередньо, впливає система оплати праці, що є стимулюючим фактором зростання кваліфікації праці, підвищення технічного рівня виконання завдань і ефективності виробництва.

Важливим моментом при цьому є той факт, що загальновживаність та ототожнення понять "трудові ресурси", "персонал" та "кадри" призвів до того, що бухгалтерський облік і контроль розрахунків з оплати праці бухгалтер може вести за однією з будь-яких категорій не розуміючи їх сутності та застосування у певній сфері здійснення трудових відносин.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань щодо визначення сутності понять "трудові ресурси", "персонал" та "кадри" присвячено праці таких вітчизняних вчених, як Л.В. Балабанова, Н.М. Бондар, С.Ю. Вігуржинська, О.В. Крушельницька, Т.П. Макаровська, Д.П. Мельничук, Ю.В. Пономарьова, О.В. Сардак, В.А. Сідун, Л.І. Федулова та ін. Виокремленню і обґрунтуванню вищенаведених понять сприяли дослідження зарубіжних вчених, зокрема: Н.П. Ніколенко, Т.В. Яркіної, Т.І. Заславської, А.Г. Новіцького, Т.В. Никонової, Ю.Г. Одегова та ін.

Однак проблеми щодо обґрунтування сутності понять "трудові ресурси", "персонал" та "кадри" залишаються невирішеними, оскільки серед науковців відсутній єдиний підхід до трактування цих категорій. Окремі науковці зазначені поняття ототожнюють, інші - наводять суттєві відмінні ознаки, що є причиною виникнення ряду дискусійних питань.

Метою даного дослідження є огляд наукових підходів вітчизняних та зарубіжних авторів до трактування сутності основних категорій системи оплати праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін "трудові ресурси" виник у перші роки радянської влади і використовувався для потреб централізованого планування адміністративно-командної економіки. Зазначимо, що цей термін ідеально підходив радянській системі "поголовної" примусової зайнятості, коли Конституція СРСР закріплювала не лише право на працю, але й обов'язок кожного здатного до праці громадянина СРСР працювати. Працездатні громадяни, які не працювали більше 3 місяців, вважалися такими, що ведуть "паразитичний спосіб життя", і переслідувалися не лише в адміністративному, але й в кримінальному порядку [32, c. 419]. Отже, за часів радянської влади під трудовими ресурсами розуміли працездатне населення, під категорію якого потрапляли всі без обмежень особи, які були здатні до праці.

В умовах ринкової економіки також використовується поняття "трудові ресурси", під яким розуміється частина населення країни, що володіє сукупністю фізичних і духовних здібностей і може брати участь у трудовому процесі. У свою чергу, вони характеризують кількість працездатного населення і є важливим елементом економічного потенціалу країни [22].

Вважаємо за доцільне розглянути сутність поняття "трудові ресурси", що по-різному трактується як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками. Розглянемо запропоновані авторами підходи до визначення сутності поняття "трудові ресурси" (табл. 1).

Таблиця 1. Узагальнення поглядів авторів на сутність дефініції "трудові ресурси"

І _ Визначення трудових ресурсів

№ з/п

Джерело

Частина населення

Населення, що має здатність до суспільно-корисної праці в народному господарстві

Населення, що володіє розумовими здібностями

Населення, що володіє знаннями та практичним досвідом

Сукупність членів суспільства

Населення, здатне брати участь у суспільному виробництві

Частина працездатного населення

Сукупність працездатного населення працездатного віку

Населення, що має певні психофізіологічні, фізичні та інтелектуальні якості

Населення, що здатне виробляти матеріальні та духовні блага й послуги

Економічно активне, працездатне населення

Населення, здатне до трудової діяльності

Населення, що володіє фізичним розвитком

8

Акіліна О.В., Ільїч Л.М. [1]

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

 

4

Богиня Д.П., Грішнова О.А. [3]

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., Керб Л.П. [38]

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

10

Єсінова Н.І. [11]

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

+

6

Завіновська Г.Т. [12]

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

2

Заславська Т.І. [13]

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

11

Іванілов О.С. [14]

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

 

5

Іляш О.І.,

Гринкевич С.С. [15]

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

1

Калина А.В. [16]

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Карпіщенко О.І. [17]

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

7

Макаровська Т.П., Бондар Н.М. [23]

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

13

Новіцький А.Г. [25]

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

15

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. [33]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

12

Словник за ред. А.М. Прохорова [36]

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

14

Словник за ред. О.І. Ожерельєва

[31]

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

РАЗОМ

8

4 3

1

1

1 4

2      2 2

1

4

3

Питома вага, %

22,2

11,1 8,4

2,8

2,8

2,8 11,1

5,5    5,5 5,5

2,8

11,1

8,4

Інформація відображена в табл. 1 свідчить, що серед проаналізованих понять велика кількість авторів (22,2 %) вказує на те, що поняття "трудові ресурси" включає частину населення. Ряд дослідників (11,1 %) стверджують, що дане поняття слід трактувати також як частину населення, але з ознакою працездатного. Деякі автори вважають (11,1 %), що трудові ресурси - це населення, що має здатність до суспільно-корисної праці в народному господарстві. У свою чергу, С.С. Гринкевич, О.С. Іванілов, О.І. Іляш, Л.Ш. Лозовський, О.І. Ожерельєв, Б.А. Райзберг під даним поняттям розуміють населення, що здатне до трудової діяльності (11,1%). Зокрема, деякі автори (Д.П. Богиня, О.А Грішнова, Н.І. Єсінова, Г.Т. Завіновська, О.І. Карпіщенко, А.М. Прохоров) визначають трудові ресурси як населення, що володіє розумовими здібностями (8,4 %) та фізичним розвитком (8,4 %). Слід зауважити, що однакову кількість уваги дослідники приділяють наступним визначенням поняття "трудові ресурси": сукупність працездатного населення працездатного віку (5,5 %), населення, що має певні психофізіологічні, фізичні та інтелектуальні якості (5,5 %), населення, що здатне виробляти матеріальні та духовні блага й послуги (5,5 %). У свою чергу, найменше уваги авторами було приділено таким визначенням, як населення, що володіє знаннями та практичним досвідом (2,8 %), сукупність членів суспільства (2,8 %), населення, здатне брати участь у суспільному виробництві (2,8 %), економічно активне, працездатне населення (2,8 %).

Узагальнення підходів авторів в частині визначення змісту категорії "трудові ресурси", представлено на рис. 1.

25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%

□ Частина населення

Н Населення, що має здатність до суспільно-корисної праці в народному господарстві

□ Населення, що володіє розумовими здібностями

ES Населення, що володіє знаннями та практичним досвідом

□ Сукупність членів суспільства

□ Населення, здатне брати участь у суспільному виробництві

□ Частина працездатного населення

□ Сукупність працездатного населення працездатного віку

□ Населення, що має певні психофізіологічні, фізичні та інтелектуальні якості

□ Населення, що здатне виробляти матеріальні та духовні блага й послуги

□ Економічно активне, працездатне населення

□ Населення, здатне до трудової діяльності

□ Населення, що володіє фізичним розвитком

Рис. 1. Підходи авторів до визначення сутності поняття "трудові ресурси"

Таким чином, різні автори виділяють досить велику кількість ознак, що характеризують трудові ресурси як економічну категорію на макроекономічному рівні.

На думку Т.В. Давидюк, трудові ресурси, будучи формою вираження переважної частини людських ресурсів, є частиною населення країни, яка, маючи відповідні психофізіологічні, фізичні та інтелектуальні здібності, здатна до трудової діяльності. Для того, щоб працювати людині потрібен певний фізичний і розумовий розвиток, який залежить від віку людини. Тому критеріями, за якими визначаються трудові ресурси, є, в першу чергу, вік і працездатність людини [8, c. 89].

Цікавою є позиція А.С. Криклія [19, c. 13], яка полягає в тому, що на зміну категорії "трудові ресурси" в умовах ринкової трансформації економіки прийшло поняття "економічно активне населення", яке пропонує на ринку праці свою робочу силу та може застосовуватися при розгляді питань на макро- і мезорівнях. Водночас, воно не придатне для характеристики людських ресурсів конкретного виду економічної діяльності, для яких доцільно використовувати поняття "зайняті економічною діяльністю". Звідси, можна зауважити, що трудові ресурси включають економічно активне населення та зайнятих економічною діяльністю, складовими яких є персонал та кадри.

Розглянемо підходи авторів до трактування сутності поняття "персонал" (табл. 2).

За результатами дослідження можна стверджувати, що серед авторів немає єдиної точки зору щодо визначення сутності поняття "персонал". Встановлено, що найбільша кількість авторів (23,1 %) схиляються до визначення поняття "персонал" сукупності постійних працівників підприємства. Ряд авторів (15,3 %) стверджують, що персонал - це працівники, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності. Значна увага приділена дослідниками також трактуванню поняття "персонал" як основний штатний склад кваліфікованих працівників (7,7 %); сукупність тимчасових працівників (7,7 %); працівники, що працюють за наймом (7,7 %); працівники, що мають трудові відносини з роботодавцем (7,7 %); особовий склад підприємства. Деякі автори під поняттям "персонал" розуміють працівників, які виконують виробничо-господарські та управлінські функції, обліковий склад працівників та сукупність кадрів однієї професійної категорії (відповідно 5,1 %, 5,1 %, 5,1 %). Найменша частка дослідників визначає сутність вищенаведеного поняття як сукупність людських ресурсів організації, працівники, що забезпечують господарську діяльність суб'єкта господарювання, частина економічного та інноваційного простору підприємства (відповідно 2,6 %, 2,6 %, 2,6 %).

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

І В Саух - Витрати на оплату праці економічна сутність

І В Саух - Внутрішній контроль затрат на оплату праці організаційний підхід

І В Саух - Документальне забезпечення розрахунків з оплати праці

І В Саух - Категорії системи оплати праці в бухгалтерському обліку

І В Саух - Методика перевірки операцій з оплати праці та пов'язаних з нею розрахунків