Синюк Ю В - Фракционный состав белков daphnia magna straus как биомаркер интоксикации тяжелыми металлами - страница 1

Страницы:
1  2 

7.         Синюк Ю.В. Фракционный состав белков Daphnia Magna под влиянием органических токсикантов / Ю.В. Синюк // Сов рем. пробл. физиол. и биохим. водных организмов : Мат. 2-й научн. междунар. конф., 11-14 сентября 2007. - Петрозаводск, 2007. - С. 141-142.

8.         Фракційний склад білків Daphnia magna Straus за дії іонів важких металів / Ю.В. Синюк, О.В. Синюк, І.М. Коновець, В.В. Грубінко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Спец. випуск „Гідроекологія". - 2005. - № 3(26). - С. 395-397.

9.         Чёгёр С.И. Транспортная функция сывороточного альбумина / С.И. Мегер. - Бухарест.: Узд-во Академии Соц. респ. Румынии, 1975. - 183 с.

10.      Шевченко О.П. Характеристика и клиническое значение белков острой фазы воспаления // Лаборант. диагностика / О.П. Шевченко. - М. : Реафарм, 2005. - 137-143.

11.      Baumann H. The acute phase response / H. Baumann, J. Gauldie // Immunologie Today. - 1994. - N 2. - Р.74-80.

12.      Koj A. Metabolic studies of acute-phase proteins / A. Koj / Pathophysiology of plasma protein metabolism. -1984. -

Р. 221-248. Ю.В. Синюк, ФА. Прибич

Тернопольский национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка, Украина

ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ БЕЛКОВ DAPHNIA MAGNA STRAUS КАК БИОМАРКЕР ИНТОКСИКАЦИИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Электрофоретически исследовали распределения белков у Daphnia magna как метода биоиндикации. Изменения содержания ^-глобулинов и преальбумина могут быть использованы для экспресс-оценки загрязнения водной среды ионами тяжелых металлов.

Ключевые слова: Daphnia magna, биоиндикация, тяжелые металлы, белки, альбумины, глобулины Y. V. Synyuk, F.A. Pribich

Ternopil National Volodymir Hnatiuk Pedagogical University, Ukraine

COMPOSITION OF DAPHNIA MAGNA STRAUS PROTEIN FRACTIONS AS BIOMARKER OF HEAVY METALS INTOXICATION

Daphnia magna proteins electroforetic distributing bioindication method efficiency is analized and recommended for application to estimating toxicity of heavy metals ions in water. The high level changes of P-globulins and prealbumin can be used for diagnostic purposes in express-estimating of water quality.

Key words: Daphnia magna, bioindication, heavy metals, proteins, albumin, globulins

 

 

УДК [ 574. 64: 597] (282. 247. 324) Ю.М. СИТНИК

Інститут гідробіології НАН України пр-т Героїв Сталинграда, 12, Київ 04210

 

ВАЖКІ МЕТАЛИ В ОРГАНІЗМІ ДЕЯКИХ ВИДІВ РИБ
ГИРЛОВОЇ ДІЛЯНКИ РІЧКИ ДЕСНИ
______________________________

Представлено результати досліджень вмісту важких металів в органах і тканинах риби гирлової ділянки річки Десна.

Ключові слова: важкі метали, риба, органи та тканини, гирлова ділянка, р. Десна

Одним з актуальних звдань сучасної екологічної токсикології є вивчення особливостей екології риби та закономірностей формування її екологічної стійкості при дії токсичних речовин різної хімічної природи. Для вирішення цих завдань потрібно виявити динаміку еколого-токсикологічних та біохімічних параметрів досліджуваних популяцій риб [1-3]. Риби є важливою ланкою в неперервному кругообігу мікро- та макроелементів - металів водойми, що належать до групи незамінних для нормальної життєдіяльності організмів. Ці елементи (мідь, цинк, залізо, магній, марганець, кобальт, хром та ін.) відіграють важливу роль у протіканні низки фізіологічних та біохімічних процесів [1-9]. Важкі метали - хімічні елементи з властивостями металів, що мають атомні номери з 22 до 92 в Періодичній таблиці хімічних елементів [5].

З матеріалів попередніх досліджень відомо [10], що до складу рибного населення нижньої течії Десни та її заплавних водойм входять до 27 видів. У 1936 р. на гирловій ділянці Десни відмічено 22 види риби. Серед них - щука, плітка, головень, в'язь, ялець, білизна (жерех), лящ, вівсянка, гольян, пічкур, лин, судак, окунь, йорж. Найчисельнішим з них був підуст, на якого припадало близько 50% всіх виловів [10].

На початку ХХІ ст. у річці Десна та її притоках і заплавних водоймах траплялися риби таких видів: стерлядь, тюлька, щука, плітка, ялець, головень, в'язь, гольян, краснопірка, білизна, вівсянка, лин, підуст, верховодка, плоскирка, лящ, окунь, клепець, синець, чехоня, гірчак, карась золотий, карась сріблястий, сазан, голець, в'юн, сом, вугор, минь, судак, окунь, йорж, носар, бичок-пісочник, бичок-цуцик, колючка триголкова [11].

Результати наших досліджень сучасного складу іхтіофауни нижньої Десни як частини комплексного гідроекологічного обстеження цієї ділянки річки викладені в роботах [13-15]. Було виявлено 39 видів риб, а саме: азово-чорноморська тюлька, щука, плітка, ялець, головень, в'язь, гольян, краснопірка, білизна, вівсянка, лин, пічкур, верховодка, плоскирка або густера, лящ, клепець, синець, чехоня, гірчак, карась сріблястий, сазан, щипавка, в'юн, минь, колючка звичайна трьохголкова, мала південна колючка дев'ятиголкова, чорноморська пухло щока іглиця, судак, окунь, йорж, носар, бичок-пісочник, бичок-цуцик, бичок-кругляк, бичок-головач, бичок-гонець, чебачок амурський та ротан-головешка.

Короткі відомості щодо вмісту важких металів в рибі деяких ділянок р.Десни в межах України за результатами дослідження транскордонного переносу токсичних речовин приведені в колективній монографії [12].

Результатів дослідження вмісту важких металів в рибах нижньої Десни до осені 2000 р. в доступній нам науковій літературі виявити не вдалося [12].

Матеріал і методи досліджень

Іхтіологічні дослідження здійснювали влітку 2005 р. в пригирловій ділянці р.Десни (4 станції -с.Пухівка (руслова частина та 3 затоки на лівому березі річки), до Деснянського водозабору, Деснянського водозабору, гирлова ділянка при впаданні в Канівське водосховище).

Рибу для дослідження відбирали з науково-дослідних виловів - лящ (Abramis brama L.), краснопірка (Scardinius erithrophthalmus L.), плітка (Rutilus rutilus L.), карась сріблястий (Carassius auratus gibelio Bloch) та окунь (Perca fluviatilis L.). Рибу розділяли на органи та тканини (луска, шкіра, м' язи, печінка, кишковик, зябра, зяброві покришки, плавці, нирки) і спалювали за відповідними методиками [7, 8]. Визначення вмісту металів (Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn, Ni) здійснювали на приладах AAS - 3 та AAS - 3N в Інституті гідробіології НАН України (м. Київ).

Результати досліджень та їх обговорення

Частина отриманих результатів викладена в табл.

Таблиця


Вміст важких металів в органах та тканинах риби гирлової ділянки Десни, липень 2005 р.,

Продовження таблиці

Нирки

0,33 ± 0,05

0,50 ± 0,08

1,95 ± 0,22

79,11 ± 3,71

0,15 ± 0,03

54,17 ± 0,95

0,30 ± 0,08

0,70 ± 0,09

Scardinius erithrophthalmus L.

Луска

0,07 ± 0,03

0,74 ±0,12

0,05 ± 0,02

19,34 ± 3,75

0,52 ± 0,10

7,29 ± 0,69

0,34 ± 0,13

0,77 ± 0,25

Шкіра

0,05 ± 0,02

0,24 ± 0,06

0,22 ± 0,04

3,97 ± 0,51

0,94 ± 0,24

5,61 ± 0,56

0,74 ± 0,17

0,65 ± 0,15

М'язи

0,05 ± 0,02

0,37 ± 0,09

0,29 ± 0,07

41,17 ± 0,17

0,12 ± 0,04

19,40 ± 2,55

0,29 ± 0,11

0,15 ± 0,05

Печінка

0,10 ± 0,03

0,32 ± 0,06

5,49 ± 0,28

20,11 ± 1,62

0,20 ± 0,04

35,90 ± 0,95

0,60 ± 0,17

0,71 ± 0,21

Кишковик

0,17 ± 0,04

0,65 ± 0,11

0,74 ± 0,23

27,92 ± 0,95

2,19 ± 0,16

5,00 ± 0,73

0,47 ± 0,18

1,35 ± 0,61

Зябра

0,16 ± 0,05

1,11 ± 0,22

1,07 ± 0,11

53,12 ± 5,60

0,60 ± 0,07

63,11 ± 0,98

3,17 ± 0,26

0,62 ± 0,12

Зяброві покришки

0,28 ± 0,11

0,78 ± 0,15

0,19 ± 0,07

16,74 ± 1,95

1,14 ± 0,07

12,85 ± 0,62

0,87 ± 0,25

1,79 ± 1,18

Плавці

0,32 ± 0,07

0,98 ± 0,15

0,27 ±0,08

14,25 ± 2,29

1,88 ± 0,60

17,81 ± 1,15

0,87 ± 0,25

2,69 ± 0,39

Нирки

0,29 ± 0,06

0,61 ± 0,12

1,30 ± 0,25

62,11 ± 4,82

0,20 ± 0,05

61,17 ± 0,94

0,46 ± 0,11

0,59 ± 0,17

Rutilus rutilus L.

Луска

0,08 ± 0,03

0,85 ± 0,25

0,08 ± 0,02

23,40 ± 2,10

0,82 ± 0,19

11,93 ± 2,15

0,64 ± 0,17

0,85 ± 0,19

Шкіра

0,07 ± 0,03

0,42 ± 0,20

0,29 ± 0,09

4,75 ± 0,70

1,14 ± 0,27

6,26 ± 1,97

0,79 ± 0,28

0,85 ± 0,19

М'язи

0,14 ± 0,05

0,19 ± 0,04

0,49 ± 0,10

29,12 ± 3,07

0,09 ± 0,02

24,21 ± 2,61

0,62 ± 0,16

0,20 ± 0,04

Печінка

0,06 ± 0,02

0,50 ± 0,16

13,20 ± 3,05

60,12 ± 2,59

0,11 ± 0,03

50,17 ± 1,90

0,50 ± 0,20

0,25 ± 0,14

Кишковик

0,15 ± 0,03

0,69 ± 0,11

1,49 ± 0,12

32,97 ± 0,77

1,99 ± 0,39

15,65 ± 3,18

0,77 ± 0,23

0,95 ± 0,15

Зябра

0,08 ± 0,03

1,70 ±0 ,72

0,73 ± 0,14

80,05 ± 4,19

0,53 ± 0,20

62,86 ± 0,98

2,17 ± 0,42

0,53 ± 0,15

Зяброві покришки

0,41 ± 0,10

0,75 ± 0,15

0,21 ± 0,05

19,87 ± 1,79

3,01 ± 0,60

11,57 ± 1,20

0,72 ± 0,11

0,95 ± 0,09

Плавці

0,40 ± 0,04

0,88 ± 0,09

0,21 ± 0,03

16,25 ± 0,95

2,98 ± 0,20

15,81 ± 2,63

0,67 ± 0,30

1,26 ± 0,18

Нирки

0,25 ± 0,05

0,70 ± 0,10

1,25 ± 0,09

83,13 ± 5,01

0,05 ± 0,02

80,32 ± 5,29

0,61 ± 0,17

0,77 ± 0,25

Carassius auratus gibelio Bloch

Луска

0,10 ± 0,03

0,98 ± 0,12

0,07 ± 0,03

25,49 ±3,19

0,72 ± 0,25

10,31 ± 1,90

0,54 ± 0,17

0,68 ± 0,15

Шкіра

0,07 ± 0,03

0,33 ± 0,10

0,32 ± 0,11

5,77 ± 0,82

1,37 ± 0,23

5,61 ± 0,75

0,72 ± 0,20

0,59 ± 0,18

М'язи

0,12 ± 0,04

0,28 ± 0,08

0,73 ± 0,19

63,11 ± 4,95

0,15 ± 0,03

10,17 ± 1,09

0,16 ± 0,04

0,12 ± 0,03

Печінка

0,24 ± 0,05

1,75 ± 0,35

23,12 ± 1,80

21,12 ± 3,77

0,12 ± 0,03

80,11 ± 5,30

0,92 ± 0,21

0,31 ± 0,07

Кишковик

0,19 ± 0,03

0,95 ± 0,11

1,91 ± 0,64

29,49 ± 2,52

2,29 ± 0,44

18,52 ± 0,93

0,87 ± 0,22

0,91 ± 0,17

Зябра

0,22 ± 0,05

1,65 ± 0,32

1,05 ± 0,20

93,05 ± 3,11

0,62 ± 0,12

89,13 ± 0,60

1,87 ± 0,29

0,70 ± 0,15

Зяброві покришки

0,45 ± 0,15

0,79 ± 0,14

0,25 ± 0,06

21,73 ± 1,88

4,17 ± 0,75

15,35 ± 1,90

0,79 ± 0,30

0,99 ± 0,19

Плавці

0,24 ± 0,07

0,97 ± 0,27

0,32 ± 0,10

29,54 ± 3,39

2,98 ± 0,61

19,17 ± 2,03

0,77 ± 0,16

1,43 ± 0,27

Нирки

0,15 ± 0,04

0,41 ± 0,06

2,11 ± 0,32

90,23 ± 3,08

0,25 ± 0,06

50,07 ± 1,04

0,20 ± 0,05

0,11 ± 0,03

Perca fluviatilis L.

Луска

0,09 ± 0,03

0,58 ± 0,17

0,09 ± 0,04

29,91 ± 1,80

0,92 ± 0,26

11,17 ± 2,05

0,49 ± 0,14

0,61 ± 0,17

 

Шкіра

0,06

0,39

0,38

4,97

1,77

5,68

0,87

0,65

 

± 0,03

± 0,12

± 0,11

± 0,99

± 0,51

± 0,69

± 0,20

± 0,11

М'язи

0,14

0,20

0,51

45,18

0,20

27,11

0,25

0,11

 

± 0,03

± 0,04

± 0,10

± 1,22

± 0,04

± 0,95

± 0,03

± 0,03

Печінка

0,21

2,12

25,11

90,17

0,18

75,11

1,77

0,23

 

± 0,03

± 0,60

± 1,11

± 1,90

± 0,03

± 4,49

± 0,30

± 0,05

Кишковик

0,29

1,49

1,69

25,90

2,94

19,27

0,77

0,84

 

± 0,06

± 0,20

± 0,37

± 0,42

± 0,21

± 3,20

± 0,18

± 0,15

Зябра

0,19

1,40

0,97

74,50

0,25

65,11

1,90

0,60

 

± 0,03

± 0,41

± 0,22

± 3,19

± 0,03

± 0,90

± 0,12

± 0,19

Зяброві

0,44

0,89

0,15

21,73

4,17

15,35

0,79

0,99

покришки

± 0,11

± 0,23

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Синюк Ю В - Фракционный состав белков daphnia magna straus как биомаркер интоксикации тяжелыми металлами