П Чуча - Фреймові моделі формування значень у французьких неметафоричних композитах - страница 1

Страницы:
1  2 

Поліна ЧУЧА


©2009

 

ФРЕЙМОВІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ У ФРАНЦУЗЬКИХ НЕМЕТАФОРИЧНИХ КОМПОЗИТАХ

Протягом усієї історії розвитку словотвору композити французької мови були широко розглянуті, описані та класифіковані з позицій класичних теорій словоскладання, однак у цих дослідженнях не приділялось належної уваги тим когнітивним операціям, що супроводжують процес перетворення ментальних образів на лексичні одиниці. Втім, дослідження композитів у когнітивному аспекті проводились неодноразово, зокрема, на матеріалі англійської мови. [1], [2], [3], [4], [5]

На сучасному етапі розвитку науки вчених цікавлять не стільки результати, скільки динаміка словотвору, вивчення якої допомагає осмислити механізми виникнення нових слів та простежити поетапно перетворення від неясних образів-схем, що виникають у свідомості, до появи слів, які є своєрідним знаковим оформленням таких образів. Когнітивний аналіз складних слів дозволяє виявити основні етапи формування і закріплення у мові композита, сформованого на базі когнітивної моделі.

Когнітивне моделювання відображає процеси категоризації по-іншому, ніж класична теорія категоризації світу. Як відомо, процеси мислення здійснюються за допомогою образів, гештальтів, а отже концепти взаємопов'язані інакше, аніж прості структурні елементи [6, 340 ]. Розуміння тієї чи іншої ситуації зводиться до спроби відшукати в пам'яті знайому ситуацію, подібну до нової, але вже „відпрацьовану". Нові дані обробляються за допомогою вже існуючого досвіду, який організується й зберігається у вигляді стереотипних когнітивних моделей. Вважається, що ідеальним уявленням про позначуваний словом предмет є фреймова когнітивна структура - усі можливі і так чи інакше відображені у слововживанні знання про об'єкт номінації [7, 58 ].

На основі сучасних досліджень когнітивною лінгвістикою запропонована модель утворення похідної одиниці, яка відображає механізм перетворення концепту на похідне слово: від гештальтування, формування установки й мотивуючої бази до граматикалізації, семантизації та включення в мовлення [7, 82-108]. Під час утворення похідного слова ми користуємось вже існуючою лексичною одиницею, яка при поєднанні з новими концептами набуває нового значення. Під час формування у свідомості когнітивної структури, номінатор конкретизує її за допомогою інших знаків мови, виділяючи ознаки, функції об'єкта тощо. В процесі внутрішнього програмування мовці вибирають з когнітивної моделі знаки, що виступають мотиваторами майбутньої мовної одиниці. Таким чином на тлі довільності зв'язку нового знака та концепта виникає жорстка вмотивованість цього знака іншими знаками мови.

Згадані вище властивості фреймових структур дозволяють нам описати різноманітні номінативні процеси, наприклад, такі як розширення та звуження значення або метонімія. Більш складною на рівні когнітивного моделювання є метафора, описана у сучасних дослідженнях з фреймового моделювання значення ідіом (О.Н. Баранов, Д.О. Добровольський [8], [9]; Деменьтьева М.Ю. [10], Дж. Лакофф [11], В.І. Герасимов [12]; В.В. Красних [13]; ТІ. Кустова [14]; М.В. Нікітін [15] та ін.). У цих роботах з метою відтворення операцій когнітивного моделювання значення слів (у тому числі і складних) дослідниками передусім виділяються такі типові слоти фрейма: ім'я фрейма, час, етапи, місце, результати, зміст, суб'єкт, об'єкт та характеристика дії тощо. Під час подальшого аналізу операцій зі слотами вони будуть розглянуті нами більш конкретно залежно від засобів їх фактичного заповнення.

На думку вчених, процес формування значень композитів відтворюється через встановлення задіяних при цьому когнітивних операцій, а саме комбінацій фреймів або окремих термінальних вузлів різних ступенів складності із залученням фонових знань про дійсність та інференції (логічного виведення інформації за допомогою міркувань). Інтеграція трьох і більше фреймів можлива лише серед складних одиниць, а для композитів характерною часто виявляється саме модель інтеграції на ментальному рівні двох фреймів з введенням додаткових слотів. Когнітивна модель у вигляді сценарію також є характерною для композитів, коли ті чи інші типові ситуації   вербалізуються   у   багатокомпонентних   знаках.   Крім   того,   у  складних словахспостерігається загалом значно вищий ступінь включеності екстралінгвістичних знань у формування таких одиниць [10, 58-60].

Базуючись на наведених вище особливостях когнітивної структури, властивої складному слову, проаналізуємо два принципово різні з когнітивних позицій типи композитів французької мови з метафоричним перенесенням значення та без нього з метою встановити ментальні операції, що відбуваються у свідомості при організації і вербалізації складного досвіду. Відповідно різні шляхи формування значення на фреймовому рівні передбачатимуть для цих композитів різні когнітивні моделі.

Спираючись на проведений фреймовий аналіз французьких складних слів, розглянемо можливі способи побудування когнітивних моделей композитів з неметафоричним значенням у французькій мові. Аналіз мовного матеріалу з позицій когнітивного моделювання дозволяє зробити висновок, що складні слова французької мови вербалізують ситуації, коли дві або більше концептуальні сфери можуть взаємодіяти, інтегруючи кілька фреймів з частковою або повною перебудовою їх структури.

Трансформації слотів та нові розіграння сценаріїв можливі, оскільки кожен фрейм містить процедури, які будуть виконуватись за певних умов (наприклад, при додаванні або видаленні інформації зі слота). Так, активізуючи, скажімо, фрейм tourner під час його включення у мовлення та заповнюючи різною інформацією слоти "об'єкт", "суб'єкт впливу", "інструмент", "характеристика", "місце дії", "результат" та ін., ми можемо отримати базові сценарії із наступними значеннями:

                    Faconner au tour (обробляти на верстаті):

 

(1)Le colonel avait fait installer un tour sous les combles, et la, toute la journee, seul, її tournait des coquetiers de buis. [16; 103]

Конкретне заповнення наступних слотів має такий вигляд: "суб'єкт (le colonel)", "об'єкт (des coquetiers de buis)", "інструмент (un tour) ", "тривалість дії (toute la journee)" та ін.

                    Faire mouvoir autour d'un axe (обертати навколо) наприклад, tourner a la broche :

(2)Je vis et flairais le roti tournant a la broche. [17] зі значеннями слотів "суб'єкт дії (celui qui fait tourner la broche, le cuisinier)", "об'єкт дії (le roti)", "інструмент (la broche )", "місце дії (la cuisine)"

                    Etre en rotation (постійно обертатись):

(3)Les gamins qui tournaient autour du defile, comme des mouches. [18] Інформація розподілена у слотах таким чином: "суб'єкт дії (les gamins)", "місце (le defile)", "характеристика дії (tournaient comme des mouches)", "напрямок (autour) ".

                    Agiter, remuerpour melanger (перемішувати), наприклад:

(4)Elle tourne la salade. Значення слотів в даному випадку наступні: "інструмент (une cuillere)", "місце (un saladier)", "суб'єкт (elle)".

                    Manier en tous sens (крутити у різні боки):

(5)Elle dansait, elle tournait, elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse, jete negligemment sous sespieds; et chaque fois qu'en tournoyant sa rayonnante figurepassait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient uneclair. [19, 56-57]

зі значенням слотів "суб'єкт дії (elle)", "об'єкт (sa figure)", "регулярність дії (chaquefois)", "місце (sur un vieux tapis de Perse) " та ін.

                    Fonctionner, en parlant de mecanismes dont une ou plusieurs pieces ont un mouvement de rotation (функціонувати)

(6)Le moteur tourne rond, mais l'on s'enfonce. [20, 31]

з конкретним заповненням слотів " суб'єкт дії (le moteur ) ", "спосіб функціонування ( tourne rond)", "місце функціонування" (la machine, l'avion), " можливі наслідки дії (l'enfoncement)".

                    Diriger, par un mouvement courbe (спрямовувати рух):

(7)"Sois puni seul d'abord, miserable, dit Lord de Winter a Felton, qui se laissait entrainer les yeux tournes vers la mer..." [21, 636]

Слоти заповнюються наступним чином: "суб'єкт (Felton)", "об'єкт (les yeux)", "напрямок (vers la mer)".

                    Changer de direction (повернути, змінити напрямок):

Elle prit a terre deux epees dont elle appuya la pointe sur son front et qu'elle fit tourner dans un sens tandis qu'elle tournait dans l'autre. [19, 57]із заповненням слотів : "суб'єкт (elle)", "об'єкти (deux epees)", "напрямки руху (dans un sens, dans l'autre)", "місце (sur sonfroni)".

                    Suivre, longer en changeant de direction (обгинати, обходити щось)

(9)        Athos ... s'avanca vers la fenetre apres avoir fait signe au reste de la troupe de tourner du
cote de laporte.
[21, 688]

зі значенням слотів : "суб'єкт (le reste de la troupe)", "відправний і фінальний пункти руху (Athos la porte)", "конкретне місце розташування (du cote )".

                    Retourner se mettre en sens inverse (повернутись у зворотному напрямку):

 

(10) " J'ai oublie le nom duphotographeportugais qui est retourne chercher ses pelloches sur le «Rainbow Warrior» a un mauvais moment." [22]

Сценарій моделі розгортається завдяки такому заповненню слотів: "суб'єкт (le photographe portugais)", "напрямок (заданий префіксом re- )", "мета (chercher)", " час (a un mauvais moment)".

                    Tourner a changer d'aspect, d'etat, pour aboutir a (tel resultat) (перетворитись на щось, привести до певного результату):

(11) " Jamais amourette n'a si promptement tourne en mariage d'inclination"[23].

Слоти заповнюються такою інформацією: "суб'єкт (amourette)", "спосіб (promptement)", "результат (mariage d'inclination)".

                    Tourner bien, mal etre en bonne, en mauvaise voie (добре або погано скінчитись) :

(12) " Monfrere tourna si mal, qu'il s'enfuit et disparut tout afait " [17].

В останньому прикладі, так само, як і в попередньому, ми бачимо, що у сценаріях зі сформованим переносним значенням (tourner перетворюватись, ставати) окрім найбільш характерних для даної моделі слотів "суб'єкт (mon frere)" та "спосіб (mal)", ми зазвичай отримуємо заповнення слоту "результат дії, що утворюється внаслідок перетворення", в даному випадку - disparition.

Отже, під час утворення складного слова та в процесі його вживання ми акцентуємо увагу і заповнюємо матеріалом одні слоти та не використовуємо (тимчасово видаляємо зі сценарію) інші. Завдяки цим операціям на базі стандартного набору слотів фреймової моделі, яка організує навколо себе стереотипну інформацію, людина кожного разу розгортає конкретний сценарій, пов'язаний з реально існуючою ситуацією.

Саме завдяки заповненню слотів конкретним значенням і фокусуванню уваги на об'єкті впливу ми отримаємо різні сценарії у композитах tourne-feuille (прилад для перегортання нотних сторінок) та tourne-tuyaux (інструмент для закручування труб). В першому випадку фрейм tourner активізує значення "перегортати" та включає на рівні слотів концептуальну інформацію про об'єкт дії (лист паперу, нотна сторінка), місце дії (концерт, репетиція), час та умови її виконання, учасників (хто і для кого виконує), результат (нова інформація з нової сторінки). У другому випадку у фреймі активізується значення " повертати навколо осі" або "міняти напрямок". Разом з цим інформація про об'єкт дії (труби) звичайно змінює місце, час та умови виконання дії, її учасників та результат.

Більш складні операції на базі тієї ж фреймової структури із використанням додаткових фонових знань та нехарактерної концептуальної інформації породжують метафору (наприклад, tourne-pierre - це не інструмент для перевертання каміння, а птах, який таким чином шукає їжу, а tournesol є квіткою, що повертається слідом за сонцем.).

Велика кількість композитів з позицій когнітивного моделювання утворені за допомогою зміщення акцентів при розгортанні сценарію, що міститься у фреймі дієслова, та фокусування уваги на його конкретних сценах або учасниках. Переважно це складні слова типу tourne-disque, couvre-lit, ouvre-bouteilles, taille-crayons, що позначають діяча або інструмент та утворені за найпродуктивнішою моделлю V+N.

У деяких по-новому розіграних сценаріях виділяються також пасивні учасники ситуації, інформація про яких не знаходить формального втілення. Так, когнітивна модель композиту soutien-gorge передбачає знання про те, що gorge не може існувати сама по собі, а в даному конкретному випадку "об'єкт впливу" має належати конкретній жінці. Так само сприймаючи складне слово assurance-vie ми знаємо, що життя не існує абстрактно, воно завжди має свого власника, а інформація про assurance (страхування) дозволяє припустити, що живою істотою, яка страхує життя, буде скоріше за все людина.

Велика кількість композитів з позицій когнітивного моделювання утворені за допомогою зміщення акцентів при розгортанні сценарію, що міститься у фреймі дієслова, та фокусування уваги на його конкретних сценах або учасниках. В цілому перекомбінації та перенесення нетипової для сценарію інформації (як у композитах з метафоричним значенням) у таких моделях не відбувається, що, втім, не заважає постійному розігруванню нових сценаріїв для позначення діяча або інструментів за найпродуктивнішою моделлю V+N на базі фреймів фреймів appuyer (appuie-bras, appuie-main, appuie-tete), cacher (cache-pot, cache-radiateur), chauffer (chauffe-assiette, chauffe-eau), couper (coupe-legumes, coupe-papier), laver (lave-vaisselle, lave-mains, lave-glace), porter (porte-bouteille, porte-cigare), proteger (protege-cahier, protege-dents, protege-parapluie), serrer (serre-tete, serre-papiers, serre-livres), tirer (tire-bouchon, tire-bouton), vider (vide-poches, vide-pomme) і т. ін.

Включення складних прикметників до слотів іменника ми виявляємо у численних прикметниках типу Adj+Adj (israelo-palestinien, politico-mafieux, cardiovasculaires), складові композитів тут переважно виступають в якості конкретного заповнення термінальних вузлів фреймової структури; сценарій же розгортається поза межами складного слова і найчастіше пов'язаний з іменником, до якого додається складний прикметник. Так, у conflit israelo-palestinien, сценарій конфлікту між странами - conflit entre Israel et Palestine - передусім включає в себе двох учасників, а отже компоненти складного слова представляють собою матеріал заповнення слотів "ім'я учасників сценарію конфлікту".

В інших випадках складні прикметники можуть заповнювати слоти з різними значеннями, наприклад, у milieux politico-mafieux це буде слот "характеристика учасників певної соціальної групи". Крім того, другий компонент явно несе негативну оцінку і характеризує перший, що визначено їх порядком у складі композиту: milieu politique qui est mafieu. Це дозволяє нам виділити у слоті "характеристика" нейтральну, негативну і, як можливість, позитивну оцінки учасників.

Неоднорідність складних прикметників на когнітивному рівні може виражатись через ієрархічність. Наприклад, у maladies cardiovasculaires сценарій хвороби включає в себе місце її локалізації (слот "місце дії"), виражене складним словом, компоненти якого є ієрархічно підпорядкованими: згадані хвороби є передусім серцевими (cardiaques), але одночасно пов'язаними з кровообігом (vasculaires ).

Характеристики феномену, об'єднані в одну лексичну одиницю, не досягають того ступеня спаяності, як у випадку, коли відбувається перебудова фреймових структур. Разом з тим, ставши елементами складного слова, вони дозволяють припустити наявність на ментальному рівні спільної інформації, яка й дозволяє побудувати композит. Ця спільна інформація може бути у слотах із схожою або тотожною інформацією (наприклад, у слотах моделі maladies cardiovasculaires записана інформація про приналежність до системи кровообігу), або в самому іменнику (адже прикметники обов'язково являють собою характеристику імені, яке поєднує їх на концептуальному рівні). Включеність складних прикметників до великої кількості можливих сценаріїв в якості матеріалу заповнення термінальних вузлів дозволяє говорити про гнучкість та варіативність їх когнітивної структури.

Інтеграція фреймів на основі співставлення найважливіших функціональних ознак об'єкта - це переважно моделі композитів утворених по типу N+N (ecrivain-poete, cafe-restaurant, bar-sandwicherie, analyste-programmeur, jupe-pareo та ін.), які, втім, позначають складні, але неоднорідні феномени, що з когнітивної точки зору належать до різних концептуальних рівнів.

Сценарій значення композитів такого типу може розгортатись таким чином: "перший учасник виступає в ролі другого (третього і т.д.), не втрачаючи своїх власних функцій". Перший компонент зазвичай несе інформацію про більш значимий з функціональної точки зору об'єкт, на якому фокусується увага, другий позначає його належність і до інших сфер. Поєднання фреймів стає можливим завдяки розгалуженню системи термінальних вузлів базової фреймової структури з надбанням нового досвіду та появі у її складі нових додаткових слотів, які взаємодіють з іншими фреймами. Так, ecrivain-poete це, передусім, письменник, який у певних ситуаціях виступає в ролі поета; cafe-restaurant представляє собою кафе, тобто заклад, менший та ієрархічно нижчий за ресторан, в якому, однак, можна поїсти, як в ресторані; так само bar-sandwicherie в першу чергу є баром, де разом з випивкою відвідувач може з'їсти сандвіч.

Порівняймо окремо фреймові структури компонентів, що складаються разом у композит ecrivain-poete.   Виділивши  властиві для     них  слоти,  ми  побачимо,  що  вони переважнозаповнюються схожим або тотожним матеріалом. Так, вже сама дія, що реалізується під час динамічного розгортання сценаріїв на базі цих структур є однаковою: "писати" або "складати літературні твори". Сферою діяльності в обох випадках є творчість, а саме література; безпосередньо суб'єктом та об'єктом згаданої дії є автор та читач (аудиторія), для якого виконується написання твору. Спосіб дії (розумові операції) та інструменти, за допомогою яких автори фіксують свої літературні твори (папір, олівець, друкарська машинка, комп'ютер, диктофон тощо) загалом спільні для письменника та поета. Метою в обох випадках зазвичай є видання твору та визнання публіки, а тривалість зазвичай необмежена, адже можна створити шедевр за одну ніч або писати роман усе життя. Лише результат написання за своєю формою має бути різним: проза або поезія. Таким чином, на рівні слотів ми маємо усі підстави для об'єднання та інтеграції фреймів до єдиної структури, лише інформація у слоті "результат дії" дозволяє визначити ролі, підпорядковуючи фрейми на підставі функціональної значимості, тобто на основі семантики, що відображено у порядку сполучення компонентів.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

П Чуча - Фреймові моделі формування значень у французьких неметафоричних композитах

П Чуча - Фреймові моделі формування значень у французьких неметафоричних композитах