С В Беспалова, М С Шеставін, О В Федотов - Фундаментальні та прикладні проблеми екології - страница 1

Страницы:
1  2 

З М І с т

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ

Беспалова С. В., Шеставін М. С. Оцінка можливостей впровадження

низьковуглецевих відкритих інновацій в індустріальних регіонах України................ 10

Беспалова С. В., Федотов О. В. Біотестування атмосферного повітря урбанізованих

територій з використанням базидіоміцетів........................................................................ 26

Фатюха А. В., Беспалова С. В., Лялюк Н. М. Басейновий підхід у біогеохімічному

моніторингу техногенно трансформованої ділянки річки Кальміус (м. Донецьк)........ 35

Беспалова С. В., Горецький О. С., Злотін О. З., Максимович В. О., Говта М. В.,
Лялюк Н. М.,
Маркіна Т. Ю., Маслодудова К. М., Машталер О. В., Сафонов А. І.,
Федотов О. В., Штірц А. Д. Визначення нормованих параметрів біоіндикаторів для
екологічного моніторингу
................................................................................................... 41

ФЛОРА, ЕКОЛОГІЯ Й ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ

Василюк О. В., Коломицев Г. О., Балашов І. О. Степи у складі лісового фонду Луганської області: значення для охорони біорізноманіття, загрози та перспективи

збереження............................................................................................................................. 57

Голубкова І. М., Левон В. Ф. Використання сидератів у насадженнях персика

(Persica vulgaris Mill.) для покращення екологічного стану агрофітоценозів................ 66

Дацюк В. В. Територіальна диференціація рослинності ботанічного заказника

загальнодержавного значення «Урочище Воротнів» (Волинська область)................... 70

Дерев'янська Г. Г. Раритетні види урбанофлори мегаполіса Донецьк - Макіївка.......... 77

Жуков С. П. Використання сезонної та добової динаміки техногенних біогеоценозів

для їх фіторекультивації....................................................................................................... 83

Климюк В. М. Розмірні характеристики фітопланктону Слов'янських солоних озер ... 88 Машталер О. В., Макарцова О. А. Видовий склад та особливості зростання

мохоподібних на селітебних територіях Луганської області............................................ 97

Павлова М. О., Качур Л. Ю. Підсумки інтродукції видів роду Crocus L.

у Донецькому ботанічному саду НАН України................................................................ 102

Сафонов А. І. Апробація критеріїв екосистемного нормування за фітоіндикаційною

складовою............................................................................................................................. 108

УсмановаН. В., Дем'яненко Т. В. Підсумки інтродукції видів роду Saponaria L. в Донецькому ботанічному саду НАН України та перспективи використання їх в

озелененні на південному сході України  115

Хаблак С. Г., Чеченєва Т. М., Абдуллаєва Я. А. Генетична модель розвитку

кореневої системи в Arabidopsis thaliana (L.) Heynh......................................................... 123

ФАУНА, ЕКОЛОГІЯ Й ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ

Вовк М. В. Консортивний вплив колоніальних поселень чапель на формування різноманіття угруповань птахів на території природного заповідника «Дніпровсько-

Орільський».......................................................................................................................... 131

Коваленко І. С., Хайтович О. Б. Передумови поширення сибірки в Криму................ 137

Пилипенко Д. В. Птахи, що гніздяться в заплавних лісах Донецької області  143

Рева М. В., Усова З. В., Семушин Р. Д., Гринь В. І. Мошки (Diptera, Simuliidae) роду

Odagmia Enderlein, 1921 південного сходу України......................................................... 154

Федоненко О. В., Шмагайло М. О. Вивчення показників темпу росту плітки (Rutilus

rutilus (L.)) Самарської затоки Запорізького водосховища............................................... 168

Шарамок Т. С., Федоненко О. В. Розподіл важких металів в екосистемі

Петриківських ставів            173

Штірц А. Д., Ярошенко М. С. Панцирні кліщі як біоіндикатори ступеня впливу
виробничої діяльності ДП «Артемсіль» (м. Соледар) на навколишнє середовище
...... 179

Штірц Ю. О. Циклічна динаміка структури орнітонаселення водно-болотних

комплексів м. Донецька       186

Яковенко В. О., Федоненко О. В. Інвазія медузи Craspedacusta sowerbii Lankester,

1880 у Запорізькому водосховищі...................................................................................... 195

Ярошенко М. М. Панцирні кліщі (Acariformes: Oribatei) та інші ґрунтові мешканці

заповідних територій «Великоанадольский ліс», «Маріупольска лісова дача»

Донецької області ...  201

ФІЗІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН, МІКОЛОГІЯ

Віннікова О. І. Вплив рекреації на ґрунтові мікроміцети антропогенних територій .... 220 Задорожна Г. О., Кунах О. М., Жуков О. В. Просторова організація дерново-

літогенних грунтів на червоно-бурих глинах.................................................................... 226

Корольова О.В. Асколокулярні гриби (Dothideomycetes) рослинних угруповань

Кінбурнської коси................................................................................................................. 238

Миколайчук В. Г., Самойленко Т. Г. Зв'язок між ґабітусом рослин Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) та особливостями формування їх асиміляційного апарату

при інтродукції в Північному Причорномор'ї................................................................... 244

Федотов О. В., Чайка О. В., Метрусенко О. Г. Вплив бензопірену на інтенсивність
процесів перекисного окиснення ліпідів штаму
Pleurotus ostreatus Р-107 ....................  252

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ БІОФІЗИКИ І ФІЗІОЛОГІЇ

Білобров В. М., Богдан Н. М., Хомутова К. В., Гладій В. Л., Федченко Ю. А. Єдина

«еволюційна» теорія трансдисциплінарності. Сучасний стан......................................... 258

Говта Л. О., Говта М. В. Дослідження показників крові при вживанні питної води в

умовах техногенно трансформованого середовища......................................................... 267

Доценко О. І., Трощинська Я. А., Конюхова Н. Р. Вивчення процесів утворення

мембранозв'язаного гемоглобіну в еритроцитах під дією низькочастотної вібрації     274

Зінченко А. А., Шаталов В. М. Вплив центрифугування плазми крові на

функціональну активність тромбоцитів in vitro     281

Правила для авторів.......................................................................................................... 288

С О Д Е Р Ж А Н И Е

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Беспалова С. В., Шеставин Н. С. Оценка возможностей внедрения

низкоуглеродных открытых инноваций в индустриальных регионах Украины......... 10

Беспалова С. В., Федотов О. В. Биотестирование атмосферного воздуха

урбанизированных территорий с использованием базидиомицетов.............................. 26

Фатюха А. В., Беспалова С. В., Лялюк Н. М. Бассейновый подход в биогеохимическом мониторинге техногенно трансформированного участка реки

Кальмиус (г. Донецк)            35

Беспалова С. В., Горецкий О. С., Злотин А. З., Максимович В. А., Говта Н. В.,
Лялюк Н. М., Маркина Т. Ю., Маслодудова Е. Н., Машталер А. В., Сафонов А. И.,
Федотов О. В., Штирц А. Д.
Определение нормативных параметров биоиндикаторов
для экологического мониторинга.........................................................................................
41

ФЛОРА, ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Василюк А. В., Коломицев Г. А., Балашёв И. А. Степи в составе лесного фонда Луганской области: значение для охраны биоразнообразия, угрозы и перспективы

сохранения............................................................................................................................ 57

Голубкова И. Н., Левон В. Ф. Использование сидератов в насаждениях персика (Persica vulgaris Mill.) для улучшения экологического состояния агрофитоценозов .... 66 Дацюк В. В. Территориальная диференциация растительности ботанического заказника общегосударственного значения «Урочище Воротнив» (Волынская

область) .......  70

Деревянская А. Г. Раритетные виды урбанофлоры мегаполиса Донецк - Макеевка  77

Жуков С. П. Использование сезонной и суточной динамики техногенных

биогеоценозов для повышения их устойчивости............................................................. 83

Климюк В. Н. Размерные характеристики фитопланктона Славянских соленых озер 88 Машталер А. В., Макарцова Е. А. Видовой состав и особенности произрастания

мохообразных на селитебных территориях Луганской области             97

Павлова М. А., Качур Л. Ю. Итоги интродукции видов рода Crocus L. в Донецком

ботаническом саду НАН Украины..................................................................................... 102

Сафонов А. И. Апробация критериев экосистемного нормирования по

фитоиндикационной составляющей           108

Усманова Н. В., Демьяненко Т. В. Итоги интродукции видов рода Saponaria L. в Донецком ботаническом саду НАН Украины и перспективы использования их в

озеленении на юго-востоке Украины         115

Хаблак С. Г., Чеченева Т. Н., АбдуллаеваЯ. А. Генетическая модель развития

корневой системы у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh......................................................... 123

ФАУНА, ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА

Вовк М. В. Консортивное влияние колониальных поселений цапель на формирование разнообразия сообществ птиц на территории природного заповедника

«Днепровсько-Орельский».................................................................................................. 131

Коваленко И. С., Хайтович А. Б. Предпосылки распространения сибирской язвы в

Крыму             137

Пилипенко Д. В. Гнездящиеся птицы пойменных лесов Донецкой области................. 143

Рева М. В., Усова З. В., Семушин Р. Д., Гринь В. И. Мошки (Diptera, Simuliidae)

рода Odagmia Enderlein, 1921 юго-востока Украины       154

Федоненко Е. В., Шмагайло Н. А. Изучение показателей темпов роста плотвы

(Rutilus rutilus (L.)) Самарского залива Запорожского водохранилища.......................... 168

Шарамок Т. С., Федоненко Е. В. Распределение тяжелых металлов в экосистеме

Петриковских прудов           173

Штирц А. Д., Ярошенко М. С. Панцирные клещи как биоиндикаторы степени влияния производственной деятельности ГП «Артемсоль» (г. Соледар) на

окружающую среду  179

Штирц Ю. А. Циклическая динамика структуры орнитонаселения водно-болотных

комплексов г. Донецка         186

Яковенко В. А., Федоненко Е. В. Инвазия медузы Craspedacusta sowerbii Lankester,

1880 в Запорожском водохранилище................................................................................. 195

Ярошенко Н. Н. Панцирные клещи (Acariformes: Oribatei) и другие почвообитатели
заповедных территорий «Великоанадольский лес», «Мариупольская лесная дача»
Донецкой области     
201

 

ФИЗИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ, МИКОЛОГИЯ

Винникова О. И. Влияние рекреации на почвенные микромицеты антропогенных

территорий     220

Задорожная Г. А., Кунах О. Н., Жуков А. В. Пространственная организация

дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах........................................................ 226

Королёва О. В. Асколокулярные грибы (Dothideomycetes) растительных сообществ

Кинбурнской косы................................................................................................................ 238

Миколайчук В. Г., Самойленко Т. Г. Связь между габитусом растений Cyperus esculentus L. (Cyperaceae) и особенностями формирования их ассимиляционного

аппарата при интродукции в Северное Причерноморье................................................. 244

Федотов О. В., Чайка А. В., Метрусенко Е. Г. Влияние бенз(а)пирена на

интенсивность процессов перекисного окисления липидов штамма Pleurotus

ostreatus Р-107  252

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОФИЗИКИ И ФИЗИОЛОГИИ

 

Билобров В. М., Богдан Н. М., Хомутова Е. В., Гладий В. Л., Федченко Ю. А.

Единая «эволюционная» теория трансдисциплинарности. Современное состояние... 258

Говта Л. А., Говта Н. В. Исследование показателей крови при употреблении

питьевой воды в условиях техногенно трансформируемой среды................................ 267

Доценко О. И., Трощинская Я. А., Конюхова Н. Р. Изучение процессов образования мембраносвязанного гемоглобина в эритроцитах под действием низкочастотной

вибрации        274

Зинченко А. А., Шаталов В. М. Влияние центрифугирования плазмы крови газов на
функциональную активность тромбоцитов
in vitro........................................................... 281

Правила для авторов......................................................................................................... 288

C O N T E N T S FUNDAMENTAL AND APPLIED PROBLEMS OF ECOLOGY

Bespalova S. V., Shestavin M. S. Assessing of introduction opportunities of low carbon

open innovations in industrial regions of Ukraine.................................................................. 10

Bespalova S. V., Fedotov O. V. Biotesting of atmospheric air in urban areas by

basidiomycetes .........  26

Fatyuha A. V., Bespalova S. V., Lyalyuk N. M. Basin approach in biogeochemical

monitoring of technologically transformed part of the Kalmius river (Donetsk)................... 35

Bespalova S. V., Goretsky O. S., Zlotin A. Z., Maksimovich V. A., Govta N. V.,
Ljaljuk
N. M., Markina Т. Yu., Maslodudova E. N., Mashtaler A. V., Safonov A. I.,
Fedotov O. V., Shtirts A. D.
Definition of normative parameters of bioindicators for
ecological monitoring  
41

FLORA, ECOLOGY AND PROTECTION OF THE PLANT KINGDOM

Vasyliuk A. V., Kolomytsev G. A., Balashov I. A. The steppes in the structure of the Lugansk region forest estate: significance for the protection of biodiversity, threats and

perspectives for the preservation  57

Golubkova I. N., Levon V. F. Usage of green manure crops in peach (Persica vulgaris

Mill.) plantings for improving of an ecological status of an agrophytocenosis........................ 66

Datsyuk V. V. Territorial differentiation of plants of the National botanical preserve

«Urochysche Vorotniv» (Volhynian region)........................................................................... 70

Derevyanska G. G. The rare species of the megalopolis Donetsk - Makeevka urbanflora ... 77 Zhukov S. P. Using of seasonal and daily dynamics of technogenic biogeocenoses to

increase their phytorecultivation  83

Klimyuk V. N. Dimensional characteristics of Slavyansk salt lakes phytoplankton............... 88

Mashtaler A. V., Makartsova E. A. Species composition and features of growth of mosses

in selitebial territories of the Lugansk region.......................................................................... 97

Pavlova M. A., Kachur L. Yu. Outcomes of species from Crocus L. genus introduction in

the Donetsk Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine................. 102

Safonov A. I. Approbation of ecosystem standardization criteria according to

phytoindication component     108

Usmanova N. V., Demiyanennko T. V. Outcomes of genus Saponaria L. introduction in the Donetsk Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine and

possibilities of its usage in the greenery planting on the south-east of Ukraine..................... 115

Hablak S. G., Checheneva Т. N., Abdullayevа J. A. Genetic model of root development in
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh............................................................................................. 123

FAUNA, ECOLOGY AND PROTECTION OF THE ANIMAL KINGDOM

Vovk M. V. The consortive impact of the gray heron settlement on the diversity of bird

community on the territory of the natural reserve «Dniprovsko-Orelsky»............................. 131

Kovalenko I. S., Khaytovych A. B. Background of Anthrax spread in Crimea...................... 137

Pilipenko D. V. Breeding birds of floodplain forests of the Donetsk region......................... 143

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С В Беспалова, М С Шеставін, О В Федотов - Фундаментальні та прикладні проблеми екології