Ю К Семениченко - Кадровий етап технології аналітичного процесу в банках - страница 1

Страницы:
1  2 

Формування ринкової економіки. 2011. № 26

безпечення такої підтримки є одним з ключових у процесі управ­ління операціями уповноважених банків з банківськими мета­лами.

Література

1. Закон України «Про державне регулювання видобутку, вироб­ництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року № 637/97-ВР. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

2. Постанова Правління НБУ Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими метала­ми від 06.08.2003 р. № 325. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

3. Крухмаль О. В. Організаційне забезпечення управління інформа­цією в комерційних банках // Проблеми і перспективи розвитку банків­ської системи України. — Суми, 2002. — Т. 6. — С. 103—106.

4. Лаврушин О. И. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент). — М. : Юристъ, 2005. — 688 с.

5. Лысенко Ю. Г. Тимохин В. Н., Руденский Р. А. и др. Управление коммерческим банком: инновационный аспект: моногр. Донецк : Юго-Восток, 2008. — 328 с.

Статтю подано до редакції 27.04.11 р.

УДК 657.62:336.717

Ю. К. Семениченко, канд. екон. наук, доц., докторант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КАДРОВИЙ ЕТАП ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

В БАНКАХ

АНОТАЦІЯ. У статті розглядається власний підхід до характерис­тики кадрового потенціалу аналітичного процесу в банках. Було досліджено роль аналітичної служби як суб'єкта управління в сис­темі банківського менеджменту, розкриті функції аналітичної служ­би банку. Розкрито напрями побудови технології аналітичного про­цесу та питання взаємодії між підрозділами банку в сфері форму­вання аналітичної інформації.

© Ю. К. Семениченко, 2011

231

КЛЮЧОВІ СЛОВА: аналіз, банківська діяльність, банківський ме­неджмент, кадри, функції, технологія аналітичного процесу, мето­дика аналізу.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается собственный подход к характеристике кадрового потенциала аналитического процесса в банках. Была исследована роль аналитической службы как суб­ъекта управления в системе банковского менеджмента, раскрыты функции аналитической службы банка. Раскрыты направления построения технологии аналитического процесса и вопросы вза­имодействия между подразделениями банка в сфере формиро­вания аналитической информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: анализ, банковская деятельность, банковс­кий менеджмент, кадры, функции, технология аналитического про­цесса, методика анализа.

ANNOTATION. In the article the own going is examined near de­scription of skilled potential of analytical process in banks. The role of analytical service was investigational as a subject in the system of bank management, the functions of analytical service of bank are exposed. Directions of construction to technology of analytical process and questions of co-operation between subdivisions of bank are exposed in the field of forming of analytical information.

KEYWORDS: analysis, bank activity, bank management, shots, functions, technology of analytical process, methodic of analysis.

Постановка проблеми. В підрозділах по обслуговуванню клі­єнтів, а також у спеціальних фінансово-аналітичних управліннях та департаментах повинні бути виділені посади для аналітиків з досвідом банківської роботи [1, с. 150]. Вони займаються не тіль­ки плануванням і аналізом показників нових банківських продук­тів, що підлягають для реалізації клієнтам, але й здійснюють комп­лексний економічний аналіз банківської діяльності. В економіч­ній літературі основною рекомендацією по дослідженню опера­цій із зниження ризиків стратегічних рішень банку названа роз­робка альтернативних варіантів рішень різними фінансовими ме-неджерами-аналітиками. Зокрема, ведення статистики і аналіз ди­наміки рентабельності діяльності клієнтів є базою для розробки банківських послуг з позицій найбільшої прийнятності для конк­ретних груп клієнтів. Економічний аналіз, таким чином, носить діагностичний характер, сприяє розробці для клієнтів у відповід­них підрозділах оригінальних фінансових схем, що відповідають їх потребам, та забезпеченні розробки і реалізації схем ефектив­них взаємозв'язків між структурними підрозділами, необхідних для здійснення технології банківського обслуговування клієнтів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В розробку теоре­тичних і організаційно-методичних положень комплексного еко­номічного аналізу в банківській сфері діяльності значний вклад внесли російські та інші зарубіжні учені. Провідне місце нале­жить роботам Л. Г. Батракової, О. В. Васюренка, В. В. Іванова, В. В. Кисельова, І. В. Ларіонової, Ю. С. Масленченкова, Г. С. Па-нової, К. К. Садвакасова, Л. Р. Смірнової, Г. Г. Фетісова, В. Е. Чер­касова, Г. Н. Щербакової, Е. Б. Ширінськой, Е. Гілла, Р. Коттера, Д. МакНотона, М. Міллера, Ф. Модільяні, М. Портера, П. С. Роу-за, Е. Ріда, Д. Ф. Сінкі, А. Стрікленда, Ч. Т. Хорнгрена, У. Шарпа та ін. [1, 2]. Крім того, значний вплив на становлення і розвиток теоретико-методологічних та організаційних основ аналізу діяль­ності банків зробили дослідження таких українських та російсь­ких учених в області бухгалтерського обліку та економічного аналізу суб' єктів господарювання, як М. І. Баканова, П. С. Без­руких, С. Б. Барнгольц, Л. Бернстайна, І. А. Бланк, А. М. Гераси­мовича, Л. Т. Гиляровської, М. Х. Жебрака, В. П. Завгороднього, В. М. Івахненка, Д. А. Ендовіцького, О. В. Єфімова, І. І. Каракоза, В. В. Ковальова, А. М. Кузьминського, Ю. А. Кузьминського, Є. Мниха, М. В. Мірошника, Н. А. Никіфорова, В. Ф. Палія, І. М. Парасій-Вергуненко, В. І. Подільського, Л. О. Примостки, Г. В. Савіцкої, В. І. Самборського, Р. С. Сайфуліна, В. В. Сопко, Г. М. Тація, С. К. Татура, М. Г. Чумаченка, А. Д. Шеремета [3— 9]. Велика увага в розвитку теорії і практики аналізу приді­ляється удосконаленню методики і інструментарію дослідження [5]. В питаннях організації економічного аналізу багато праць присвячено дослідженню етапів проведення аналізу діяльності господарюючих суб' єктів, проблемам вибору і обробки носіїв аналітичної інформації, впорядкування аналітичного процесу, вибору аналітичних номенклатур, плануванню аналітичної робо­ти, розподілу робіт між виконавцями аналізу, оформленню ре­зультатів аналізу.

Невирішені раніше частини проблеми. В країні опублікова­но багато книг і наукових статей по методиці фінансового та ін­вестиційного аналізу. Найбільш повно знайшла відображення в економічній літературі методологія аналізу окремих банківських операцій, аналізу фінансового стану банку. В науці залишаються недослідженими проблеми організації комплексного аналізу діяль­ності банків, яка дозволяє чітко і ефективно проводити аналітич­ний процес. Так, до теперішнього часу недостатньо розкрито технологічні аспекти організації аналітичного процесу в різних галузях економіки і, зокрема, в банківській сфері, яка характери­зується своїми новаціями і найшвидшим реагуванням на зміни технологій банківського обслуговування в світі. Організація ана­літичного процесу в першу чергу залежить від раціональної ор­ганізації роботи аналітичного персоналу та його керівників, ме­неджерів, які управляють всіма потоками необхідної для вищого керівництва банком інформації. Для того, щоб правильно і ефек­тивно організувати роботу в підрозділах фронт-офісу банку та спе­ціалізованих аналітичних відділах, менеджери банку повинні ке­рувати розробкою та закупівлею відповідного забезпечення тех­нології аналітичного процесу.

Постановка задачі (мета і цілі дослідження). Метою дослі­дження є характеристика кадрового етапу технології аналізу бан­ківської діяльності як найважливішого із елементів організації аналізу. Для досягнення вказаної мети в роботі поставлені наступ­ні взаємозв' язані завдання:

1) визначити роль аналітичної служби банку як суб'єкту управління в системі банківського менеджменту;

2) розкрити рівні підпорядкування аналітичних працівників;

3) проаналізувати функції аналітичної служби банку та на­прямки використання інформації, створеної в цьому підрозділі;

4) охарактеризувати основні напрями розбудови технології аналітичного процесу в банках.

Виклад основного матеріалу. Результати дослідження.

Технологія аналітичного процесу в банках в основному вклю­чає етапи аналізу діяльності банку. Етапність аналізу банківської діяльності зберігається при різних видах аналізу, таких як ком­плексний, оперативний, тематичний, фінансово-економічний, ста­тистичний тощо. Як свідчать попередні дослідження автора, ета­пи аналізу банківської діяльності підрозділяються на дев' ять: управлінський етап, плановий етап, інформаційно-перевірчий етап, кадровий етап, творчий етап, аналітично-розрахунковий етап, інтерпретаційний етап, формувально-звітностний етап, конт­рольно-перспективний етап.

Зупинимося на розгляді четвертого етапу аналізу, кадровому. Він являється одним із найважливіших етапів організації аналі­тичного процесу внаслідок специфіки діяльності банківської уста­нови: це і робота з грошовими коштами, їх еквівалентами, і наяв­ність банківської таємниці щодо оприлюднення більшості інфор­мації, а також жорстка ієрархія і конкуренція серед керівного пер­соналу та звичайних працівників. Робота банківського аналітика передбачає серйозної зосередженості на протязі проходження всіх представлених етапах аналізу. Тут присутні свої технології організації праці, розподілу виконуваних обов' язків. В умовах оптимальної організації технології аналітичного процесу в бан­ках методичний підхід оснований на принципі подвійного підпо­рядкування виконавців аналізу. З одного боку, аналітик підпоряд­кований безпосередньо керівнику центру доходів, витрат, прибут­ку (бізнесстворюючого підрозділу), де знаходиться даний спеціа­ліст, з іншого боку — керівнику Управління фінансового плану­вання, аналізу та маркетингу, як наприклад, у ПАТ «Платинум банк». Перший рівень підпорядкування на різних етапах здійс­нення технології банківського обслуговування буде характеризу­ватися таким чином:

• на етапі розробки технології банківського обслуговування клієнтів аналітик підпорядкований керівнику того підрозділу, яке відповідає за рішення комплексної проблеми клієнта, тобто Кре­дитного управління, Управління депозитної діяльності тощо;

• на етапі реалізації технології банківського обслуговування аналітик підпорядковується менеджеру клієнта, який відповідає за комплексне обслуговування клієнта.

Другий рівень підпорядкування можна охарактеризувати та­ким чином. Відділ економічного аналізу очолює начальник відді­лу, який призначається Головою Правління банку за поданням начальника Управління фінансового планування, аналізу та мар­кетингу (або Управління координації та економічного аналізу) та за погодженням з директором Департаменту, наприклад, ризик-менеджменту. Штат відділу економічного аналізу затверджується Головою Правління банку за поданням начальника відділу та за погодженням з начальником Управління та директором Департа­менту. Відділ здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими структурними підрозділами та філіями банку з врахуванням ви­мог щодо збереження конфіденційної інформації. Діяльність працівників відділу регламентується посадовими інструкціями, які затверджуються Головою Правління.

Метою діяльності відділу є забезпечення контролю основних показників фінансового стану банку. Головною задачею відділу єстворення системи оцінки, моніторингу та прогнозування основ­них показників фінансового стану банку.

Ця матрична форма управління аналітичним персоналом (а не ієрархічна) підрозділів банку може мати як свої переваги, так і недоліки. Переваги заключаються в інтенсифікації взаємодії, включаючи ефективний обмін інформації між центрами доходів, витрат та прибутку, в результаті чого управлінські рішення більш повно враховують як проблеми клієнта, так і загальні цілі банку, забезпечуючи підвищення його конкурентоспроможності. Недо­ліком матрічної форми можна вважати можливість виникнення внутрішньобанківських ризиків і конфліктів в результаті перети­ну сфер компетенції підрозділів у випадку недостатньо чіткого розподілу повноважень між керівниками центрів з одного боку, і керівником Управління фінансового планування, аналізу та мар­кетингу — з іншого.

Спеціаліст відділу економічного аналізу повинен розроблюва­ти індивідуальні технології аналізу для кожного клієнта, які від­повідають одночасно потребам банку і клієнта. Розробка техно­логії аналізу банківського обслуговування включає:

• оцінку фінансової звітності клієнта, що характеризує особ­ливості фінансово-господарської діяльності клієнта;

• методику аналізу грошових потоків клієнта в банку, яка бу­де свідчити про оптимізацію потоків грошей;

• методику аналізу ефективності надання клієнту необхідної кількості банківських послуг, зв' язаних між собою, і які нада­ються відразу кількома продуктовими підрозділами. Аналіз по­винен відповісти на головне питання: чи вигідно надавати такий комплекс продуктів клієнтам або ні;

• методику аналізу реальних та ефективних взаємозв' язків між підрозділами банку з метою надання взаємозв' язаних банків­ських послуг.

Сфера діяльності відділу економічного аналізу Управління фінансового планування, аналізу і маркетингу в частині аналізу банківського обслуговування клієнтів може бути охарактеризо­вана за допомогою табл. 1.

Крім названих аналітичних операцій, функціями відділу еко­номічного аналізу є:

• координація діяльності підрозділів банку в частині збору інформації, необхідної для проведення прогнозу та економічного аналізу діяльності Банку;

розрахунок показників аналітичного балансу;

контроль за рівнем недоходних та малодоходних активів;

складання управлінської звітності в частині основних аспек­тів діяльності банку (активи та пасиви в розрізі портфелів та про­дуктів, коефіцієнтний аналіз)

надання пропозицій керівництву щодо складання бюджету банку та коригування основних параметрів балансу.

Взаємодіючи з іншими підрозділами банку, працівники мають право вимагати необхідні дані, давати вказівки та вимагати їх ви­конання в межах своїх повноважень, та зобов' язані надавати не­обхідну інформацію іншим підрозділам банку. Такі права та обо-в' язки повинні бути визначені посадовими інструкціями та тех­нологічними картками на підставі актів внутрішнього регулюван­ня банку. Аналітики готують інформацію та пропозиції для прий­няття управлінських рішень по напрямкам своєї діяльності, вино­сять їх в установленому порядку на розгляд керівництва банку.

Таблиця 1

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Види проблем, що підлягають вирішенню

Характер аналітичної операції

Оцінка об'єднання існуючих у банку операцій в єдину технологію обслу­говування клієнта

Аналіз ефективності взаємодії банку з клієнтом (обслуговування) та клієн­та з банком (використання)

Діагностика бізнес-плану клієнта

Аналіз (експертиза) бізнес-плану

Побудова методики аналізу показ­ників розробленого в банку бізнес-плану для клієнта з метою створення адекватної технології банківського обслуговування

Аналіз планових показників бізнесу клієнта (прогноз діяльності)

Оцінка впливу на показники фінан­сового плану банку на рік, квартал ресурсів і вкладень, що заплановані для здійснення (залучення) на про­тязі визначеного періоду

Аналіз фінансових, матеріальних і людських ресурсів, що необхідні як для ефективного банківського об­слуговування клієнта, так і для отримання позитивних фінансових результатів

Розрахунок фінансових результатів діяльності банку за рік або квартал для включення у фінансовий план

Розрахунок і факторний аналіз про­гнозних (планових) фінансових ре­зультатів діяльності банку за рік (квартал)

Виявлення причин відхилень та ре­зервів поліпшення діяльності

Аналіз відхилень між фактичними ре­зультатами діяльності та плановими

Крім відділу економічного аналізу в великих банках можуть створюватися відділи аналітичних систем, які також входять в Управління фінансового планування, аналізу та маркетингу. Ме­тою діяльності відділу є забезпечення інформаційної підтримки діяльності Департаменту ризик-менеджменту. Головною задачею цього відділу є створення аналітичної системи, яка забезпечить контроль основних показників банківської діяльності. Відділ ана­літичних систем займається розробкою та супроводом банківсь­кої автоматизованої аналітичної системи та забезпеченням авто­матизації задач ризик-менеджменту та економічного аналізучастині постановки технічних завдань перед Управлінням інфор­маційних технологій, побудови інтерфейсу, супроводу).

Таким чином, Управління фінансового планування, аналізу і маркетингу за функціональним призначенням представляє собою технологічний і одночасно координуючий підрозділ. В першому аспекті воно контролює і оцінює банківські послуги, операції, які існують у банку; здійснює комплексний аналіз діяльності; скла­дає управлінську і статистичну звітність; розроблює технології аналізу для оцінювання оригінальних схем планування діяльності клієнтів. У другому аспекті Управління забезпечує розробку і ре­алізацію схем ефективних взаємозв' язків між структурними під­розділами, необхідних для формування інформаційного просто­ру, в якому відбувається банківське обслуговування клієнтів, а також аналізує ці зв' язки.

Висновки. Проведене дослідження кадрового етапу технології аналітичного процесу дає можливість зробити наступні виснов­ки і пропозиції. Незалежно від матричної або ієрархічної форми управління аналітичним персоналом концентрація зусиль кожно­го вузького спеціалісту банку в межах виконання його професій­них функцій підвищує продуктивність і якість праці при здійс­ненні технології аналізу як традиційних банківських операцій, так і технологій аналізу окремих перспективних розроблюваних в банку індивідуальних схем комплексного обслуговування клієн­тів. Інтенсивна взаємодія між працівниками відділу економічного аналізу та бізнесстворюючих підрозділів в ефективному обміні інформацією дозволить приймати рішення, що найбільш повно буде враховувати загальнобанківські інтереси. Крім того, серед переваг раціональної організації аналітичного процесу в банку є оперативність управлінських рішень, що випливає із правильно розроблюваної технології.

Література

1. Масленченков Ю. С. Работа банка с корпоративными клиентами: Учеб.пособ. для вузов / Ю. С. Масленченков, Ю. Н. Тронин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 358 с. (Серия «Банковское дело»).

2. Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб. / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. — К.: Знання, 2006. — 463 с.

3. Казначейство банку: Навч. посіб. / [Кириченко О. А., Денисенко М. П., Гречан А. П. та ін.]; За ред. д-р екон. наук, проф. О. А. Киричен-ка та д-р екон. наук, проф. М. П. Денисенка. — К.: Центр учбової літе­ратури, 2010. — 464 с.

4. Сопко, В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник [Текст] / В. В. Сопко, В. П. Завгород-ній. — К.: КНЕУ, 2004. — 411 с.

5. Савицкая Г. В. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб.пособие / Г. В. Савицкая. — [2-е изд., испр. и доп.]. М.: ИНФ-РА М, 2009. — 303 с.

6. Кузьминский, А. Н. Организация бухгалтерского учета и экономиче­ского анализа в промышленности: Практ.руководство [Текст]/ А. Н. Кузь­минский, В. В. Сопко. — С.: Финансы и статистика, 1984. — 200 с.

7. Баканов М. И. Теория анализа хозяйственной деятельности: учебн. / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. М.: Финансы и статистика, 1987. — 287 с.

8. Савицька, Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: На-вч. посіб. [Текст] / Г. В. Савицька. — [3-тє вид, випр. і доп.]. — К.: Знання, 2007. — 668 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

9. Ширинская Е. Б. Финансово-аналитическая служба в банке: Практ. пособие / Е. Б. Ширинская, Н. А. Пономарева, В. А. Купчинский. — М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. — 144 с.

Статтю подано до редакції 29.04.11 р.

УДК 330.332.1:339.9

Т. Г. Сітнер,

аспірантка кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

ПОДАТКОВИЙ КОМПОНЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Ю К Семениченко - Кадровий етап технології аналітичного процесу в банках

Ю К Семениченко - Методи аналізу банківської діяльності та практика їх застосування

Ю К Семениченко - Методичні підходи до аналізу взаємозв'язку показників розвитку банків і суб'єктів господарювання окремих областей

Ю К Семениченко - Методологія комплексного фінансово-економічного аналізу діяльності банку

Ю К Семениченко - Принципи аналізу банківської діяльності з позиції системного підходу