Т М Новосьолова, Г О Карпова - Фітопланктон р случ та вплив малих приток на його формування - страница 1

Страницы:
1 

Glaucocystophyta, Rhodophyta / [edited by Petro M. Tsarenko, Solomon P. Wasser, Eviatar Nevo]. -Ruggel; Gatner Verlag, 2005. - 716 p.

15.      Gross E.M. Allelopathic interaction / E.M. Gross // Principles and Practices in Plant Ecology. - CRC Press, 1999. - P. 179-199.

16.      Gross E.M. Seasonal and spatial dynamics of allelochemicals in the submersed macrophyte Myriophyllum spicatum L. / E.M. Gross // Int. Ver. fur Theor. angewand. Limnol. Verh. - 2000. - T. 27. - P. 2116-2119.

17.      Mulderij G. Allelopathic activity of Stratiotes aloides on phytoplankton - towards identification of allelopathic substances / G. Mulderij, B. Mau, E. van Douk, E. Gross // Hydrobiologia. - 2007. - T. 584, № 1. - P. 89-100.

18.      Planas D. Ecological significance of phenolic compounds of Myriophyllum spicatum / D. Planas, F. Sarhan, L. Dube, H. Godmaire, C. Cadieux // Int. Ver. fur Theor. angewand. Limnol. Verh. - 1981. - T. 21. -P. 1492-1496.

 

П.ДКлоченко., Г.Г. Ліліцька, І.Ю. Іванова Інститут гідробіології НАН України, Київ

ВИДОВИЙ СКЛАД ФІТОПЛАНКТОНУ ДЕЯКИХ БЕЗСТІЧНИХ ОЗЕР М. КИЄВА

Вивчено видовий склад і таксономічна структура водоростей, що розвиваються у планктоні двох безстічних озер м. Києва - Синього і Голубого. Встановлено, що фітопланктон досліджених озер м. Києва представлений 201 видом і 209 внутрішньовидовими таксонами з 8 відділів, 12 класів, 26 порядків, 42 родин і 81 роду. В оз. Синьому знайдено - 138 видів і 143 вн.в.т., а в оз. Голубому - 130 видів і 133 внутрішньовидових типів

 

P.D.Klochenko, G. G. Lilitskaya, I. Yu. Ivanova Institute Hydrobiology NAS of Ukraine, Kyiv

SPECIES COMPOSITION OF PHYTOPLANKTON OF BASINAL LAKES OF KIEV

The species composition and taxonomic structure of plankton algae was studied in two lakes of Kiev - Sineye and Goluboye. A total of 201 species of algae represented by 209 infraspecific taxa of 8 divisions, 12 classes, 26 orders, 42 families and 8 genera was found in the studied lakes. In Lake Sineye, phytoplankton was represented by 138 species (143 infraspecific taxa), whereas in Lake Golyboye it included 130 species (133 infraspecific taxa).

 

Рекомендує до друку В. В. Грубінко

Надійшла 21.01.2010

 

 

 

УДК (581.526.325) (574.5 (28): 556.524

Т.М. НОВОСЬОЛОВА, Г.О. КАРПОВА

Інститут гідробіології НАН України проспект Героїв Сталінграда, 12, Київ, 04210

ФІТОПЛАНКТОН Р. СЛУЧ ТА ВПЛИВ МАЛИХ ПРИТОК НА ЙОГО ФОРМУВАННЯ__________________________________________

Досліджено вплив приток на формування фітопланктону річки Случ. Виявлено, що вони не чинять істотного впливу на видовий склад, чисельність та біомасу водоростей. До 98% таксонів водоростей, що потрапляють з притоками, не зберігаються у видовому складі основного русла. Таким чином, збільшення показників чисельності та біомаси на порядок на дослідженому відрізку річки (138 км) відбулося за рахунок внутрішньоводоймних процесів

основного водотоку.

Ключові слова: фітопланктон, річка Случ, притоки, кількісні показники

Процеси формування фітопланктону в річкових системах на сьогоднішній день ще недостатньо вивчені. Одним з таких питань є оцінка впливу приток на фітопланктон основного русла річки, що чітко прослідковується в компонентах річок Случ і Горинь.

Матеріал і методи досліджень

Случ є найбільшою притокою р. Горинь. її довжина складає 450 км, площа водозбірного басейну - 13800 км2. Нашими дослідженнями була охоплена середня течія р. Случ та малі річки - притоки цієї ділянки (рис. 1). Внаслідок того, що водосбірний басейн річки розташований на межі двох фізико-географічних структур - Подільській височині та Поліській низовині, формування водного стоку приток відбувається в різних умовах. Враховуючи це можна виділити дві групи приток. Річковий сток приток першої групи формується в умовах заболоченого водозбору; для них є характерною висока кольоровість води та знижені значення показника рН (6,0-6,5). Басейни приток другої групи розташовані на Подільській височині; річки визначаються світловодністю та більш високими значеннями рН (7,1-7,4).


Дослідження були проведені в травені - червні 2007 р. Відбір та опрацювання проб проводили за загальноприйнятими в гідробіології методиками [2] на станціях, що зазначені на рис. 1. Визначення подібності видового складу фітопланктону здійснювали за індексами Серенсена [1].


 

 

 

 

 

Рис. 2. Розподіл видового складу фітопланктону по відділах приток першої групи

(у %)

Також необхідно відмітити, що коефіціент подібності видового складу фітопланктону (за Серенсеном) цих станцій хоча і не досягав значущих величин (0,36), але принаймі для цих приток був найвищим.

Видовий склад фітопланктону приток другої групи представлений 10 - 18 видовими та внутрішньовидовими таксонами водоростей, що включають номенклатурний тип виду. На станціях 7, 8 вони відносяться до синьозелених, евгленових, зелених та діатомових водоростей. На станції 4 видова структура фітопланктону була більш різноманітною і формувалася за рахунок динофітових, евгленових, зелених, жовтозелених та діатомових водоростей (рисунок 3). Значення коефіцієнту флористичної подібності, обчисленому за Серенсеном для приток другої групи є невисокими (0,07 - 0,16), тобто недивлячись на схожість розподілу видового складу фітопланктону на рівні відділів на станціях 7 та 8, на видовому рівні всі три притоки мали значні відмінності.

Дослідження фітопланктону основного русла р. Случ проводилися на ділянці довжиною 138 км (рисунок 1). Загалом зареєстровано 60 форм водоростей з 8 відділів. Найбільш різноманітними були зелені і діатомові водорості - 38 та 12 таксонів відповідно. Водорості інших відділів мали набагато меншу представленість: синьозелені - 3, криптофітові та жовтозелені - по 2, дінофітові, евгленові та золотисті - по 1 таксону. Інтенсивнівсть розвитку фітопланктону річки Случ порівняно з притоками була набагато вищою (чисельність -14,53 -137,03 млн.кл./дм3, біомаса - 1,99 - 17.47 мг/дм3).

 

 

Рис. 4. Розподіл видового складу фітопланктону по відділах р. Случ (у %)

На найбільш віддаленій від гирла станції 1 (м. Новоград-Волинський) фітопланктон представлений 23 формами водоростей (зелені, діатомові, криптофітові та дінофітові) (рис. 4). Як у видовому складі, так і за показниками кількісного розвитку (загальна чисельність -14,53 млн.кл./дм3, загальна біомаса - 1,99 мг/дм3 ) головну роль відігравали зелені водорості (домінували Dactylospaerium jurisii Hind. і Coelastrum microporum).

На ділянці русла між 1 та 5 станціями (протяжність 54 км) в Случ впадають 3 притоки (дві темноводні і одна світловодна). Видовий склад фітопланктону р. Случ після впадіння ціх приток на станціях 5 та 6 (плес та перекат) став дещо різноманітнішим та представлений 25 -30 формами водоростей з 6 відділів (рисунок 4). Показники кількісного розвитку фітопланктону на даній ділянці русла були дещо вищими ніж на станції 1 в м. Новоград-Волинський: чисельність - 20,05 - 29,52 млн.кл./дм3, біомаса -3,24 - 6,68 мг/дм3 (табл). Слід зазначити, що в формуванні кількісних показників фітопланктону як і раніше домінуючу роль відіграють зелені водорості, зокрема Coelastrum microporum, однак значний вклад вносять види відділів криптофітові Rhodomonas pusilla (Bachm.) Javorn. , синьозелені Merismopedia punctata та діатомові Stephanodiscus hantzschii Grun. (плесо), а також дінофітові Gymnodinium sp (перекат).

Із 17 видів водоростей, що були зареєстровані в темноводних притоках цієї ділянки в руслі р. Случ на станціях 5, 6 збереглися тільки 3 види. Певно, це пов'язано зі специфічними гідрохімічними умовами, притаманними цим притокам, зокрема, низьким значенням рН. Фітопланктон темноводних приток практично не мав схожісті з таким русла основної ріки (значення коефіцієнта Серенсена 0,00-0,09). Видовий склад фітопланктону світловодної притоки Корчик в значній мірі співпадав з таким р. Случ (0,34-0,50 за Серенсеном). Через 8 кмпісля її впадіння в р. Случ відмічається зникнення 5 видів водоростей притоки та зберігається 5 нових для русла видів, які принесла притока.

На ділянці русла між станціями 6 та 9 протяжністю 84 км в р. Случ впадають дві світловодних притоки. Фітопланктон найніжчей за течією станції 9 (вище м. Сарни) характеризувався самими високими показниками кількісного та якісного розвитку. Видовий склад налічує 34 таксона водоростей рангом нижче роду з 7 відділів (рисунок 4). У видовому спектрі з'явилися водорості, що раніше не були відмічені ні в основному руслі, ні в притоках -представники синьозелених, зелених, діатомових та золотистих. Вклад приток цієї ділянки в фітопланктон основного русла є незначним - з 22 видів в руслі відмічаються лише 3, до того ж ці види були відмічені не тільки в притоках, а і на вищерозташованих ділянках русла; 18 видів водоростей, що зустрічаються тільки в притоках, в руслі не реєструвалися.

Показники кількісного розвитку (загальна чисельність -137,03 млн.кл./дм3, загальна біомаса - 17,47 мг/дм3 ) на порядок вищі порівняно із вищерозташованими станціями на р. Случ, однак при цьому зберігається загальна тенденція співвідношення участі відділів (таблиця). Домінантами за чисельністю та біомасою є зелені водорості Coelastrum microporum та Tetrastrum triangulare (Chod.) Kom. Крім цього до складу домінантного комплексу за чисельністю входили синьозелені Gomphosphaeria lacustris v. compacta (Lemm.) Elenk., а за біомасою - діатомові Pinnularia lata (Breb.) W. Sm.


Таблиця

Отже, водорості, що приносяться притоками в основне русло р. Случ можна розділити на 4 групи. Представники першої, найбільш численої (59% від загальної кількості видів у притоках), потрапляючи в основне русло, швидко гинуть, не пристосувавшись до нових умов середовища (не відмічаються на прилеглій станції основного русла). Ця група включає в себе водорості синьо-зелені, евгленові, зелені та діатомові. Види другої групи - синьозелених, дінофітових, зелених та діатомових водоростей зустрічаються як в притоках, так і в основному руслі (25%). Третя група об'єднує водорості, які потрапляючи в основне русло, приєднуються до альгофлори річки і деякий час існують у складі її фітопланктонного угруповання, однак пізніше випадають з його видового спектру (14%). Слід зазначити, що показники кількісного розвитку цих водоростей не були високими ні в притоках, ні в основному руслі.

Четверта група складається тільки з одного виду: Centritractus belenophorus (жовтозелені), якій був принесений притокою і зберігався на всьму дослідженому протязі річки (92 км). Клітини Centritractus belenophorus зустрічались спорадично (1 - 2 в пробі).

Висновки

У фітопланктоні середньої течії р. Случ в напрямку вниз за течією відбувається незначне збільшення різноманіття водоростей (від 23 до 34 видів), а також збільшення кількісних показників фітопланктону на порядок (чисельність - від 14,53 до 137,03 млн. кл./дм3; біомаса -від 1,99 до 17,47 мг/дм3). При цьому вздовж дослідженої ділянки зберігається провідна роль зелених водоростей у формуванні видового спектру, чисельності та біомаси, а також співвідношення участі відділів водоростей у видовій композиції. Подібність видового складу фітопланктону на всіх станціях русла (значення коефіцієнту Серенсена 0,41-0,61) свідчить про континуальний характер розподілу фітопланктону.

Притоки першої групи, водних сток яких формується на заболоченому водозборі, відзначались небагатим фітопланктоном, у якому переважали діатомові водорості. Фітопланктон приток другої групи, водозбір яких приурочений до височини, був більш різноманітним флористично. Провідну роль у формуванні видового складу двох з них відігравали діатомові, як і у притоках першої групи. Слід зазначити, що фітопланктон найбільш водної притоки - річки Корчик за видовим спектром та співвідношенням систематичних груп мав більшу подібність до фітопланктону р. Случ, ніж інших приток (значення коефіцієнту Серенсена Корчик - Случь - 0,34 - 0,5; Корчик - притоки - 0,06-0,12).

Аналіз впливу приток на формування фітопланктону основного русла виявив, що вони не чинять істотного впливу на видовий склад, чисельність та біомасу водоростей. До 98% таксонів водоростей, що потрапляють з притоками, не зберігаються у видовому складі основного русла. Таким чином, збільшення показників чисельності та біомаси на порядок на дослідженому відрізку річки (138 км) відбулося за рахунок внутрішньоводоймних процесів основного водотоку, а не під впливом приток.

1.         Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. - Кишинев: Гл. ред. МСЭ. - 408 с.

2.         Щербак В.І. Методи визначення характеристик головних угруповань гідробіонтів водних екосистем. 1. Фітопланктон // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / За ред. В.Д. Романенка. -К.: ЛОГОС, 2006. - С. 8-27.

Т.М. Новосьолова, Г.О. Карпова Институт гидробиологии НАН Украины, Киев

ФИТОПЛАНКТОН Р. СЛУЧ И ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ПРИТОКОВ НА ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ

Исследовано влияние притоков на формирование фитопланктона реки Случ. Обнаружено, что они не оказывают существенного влияния на видовой состав, численность и биомассу водорослей. До 98% таксонов водорослей, которые попадают с притоками, не сохраняются в видовом составе основного русла. Таким образом, увеличение показателей численности и биомассы на порядок на исследованном отрезке реки (138 км) состоялось за счет внутриводойомных процессов основного водотока.

Ключевые слова: фитопланктон, река Случ, притоки, количественные показатели

T.M. Novosolova, G.O. Karpova Institute Hydrobiology NAS of Ukraine, Kyiv

PHYTOPLANKTON OF THE RIVER SLUCH AND INFLUENCE OF THE SMALL TRIBUTARIES ON ITS FORMING

The investigations of phytoplankton of the river Sluch and its tributaries have shown that tributaries have no effect on the forming of phytoplankton of the main river-bed. Increase of quantitative indices of phytoplankton of the river Sluch occurs due to the intra-reservoir processes of the river Sluch.

Key words: phytoplankton, river Sluch, tributaries, quantitative indices

 

 

Рекомендує до друку                                                                                                        Надійшла 16.02.2010

В. В. Грубінко

Страницы:
1 


Похожие статьи

Т М Новосьолова, Г О Карпова - Фітопланктон р случ та вплив малих приток на його формування

Т М Новосьолова, Г О Карпова - Фітопланктон р случ та вплив малих приток на його формування