Г Я Клевета, А М Котик, М І Скибіцька - Цукрознижувальний ефект екстрактів галеги лікарської - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК: 616.379-008.64-085.322

 

ЦУКРОЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ЕКСТРАКТІВ ГАЛЕГИ ЛІКАРСЬКОЇ (GALEGA OFFICINALIS L.)

ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Г. Я. Клевета, А. М. Котик, М. І. Скибіцька, М. Р. Хохла, Я. П. Чайка, Н. О. Сибірна

Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська^, Львів 79000, Україна

 

У статті наведено результати досліджень впливу екстрактів рослини галеги лі­карської на динаміку змін концентрації глюкози у здорових щурів та на моделі екс­периментального стрептозотоцинового діабету. Встановлено гіпоглікемічну дію екстрактів у контролі та за умов діабету. Препарат, отриманий із загального спир­тового екстракту, характеризувався пролонгованим цукрознижувальним ефектом після припинення дії препарату.

 

Ключовіслова: галега лікарська, цукровий діабет, гіпоглікемічний ефект.

 

ВСТУП

Цукровий діабет (ЦД) є одним із найбільш поширених захворювань, оскільки кількість хворих постійно збільшується у всіх країнах (за даними ВООЗ, на сьогодні у світі налічується більше 150 млн хворих) [8]. Соціальна проблема ЦД полягає у ранній інвалідизації та летальності, яка зумовлена наявністю пізніх ускладнень -мікро-та макроангіопатій. Патогенез ангіопатій багатофакторний, найважливіші про­яви - гіперглікемія та пов'язаний з нею каскад метаболічних порушень.

Поряд із традиційними методами лікування ЦД у наш час дедалі ширше засто­совують альтернативні, допоміжні засоби, які сприяють полегшенню стану хворих людей. До них відносять фітотерапію, яка застосовується як самостійний метод при легкому перебігу ЦД, носить допоміжний характер при середній важкості за­хворювання та використовується як симптоматичний засіб при важкому перебігу діабету і його ускладненнях [1, 2, 6, 7].

Останнім часом багато лікарських рослин визнають як засоби, що мають пози­тивний вплив на обмін вуглеводів. Описано близько 150 рослин, які мають здат­ність знижувати рівень глюкози у крові. Можливості фітотерапії ЦД надзвичайно широкі, однак ще достатньо не оцінені. Пошук ефективних лікарських засобів для профілактики, лікування і запобінаггя діабетичним ускладненням є одним із най­важливіших медико-соціальних завдань сучасної фармакології.

Галега лікарська (козлятник лікарський), Galega officinalis L. - багаторічна трав'яна рослина з родини бобових (Fabaceae), використовується у нетрадиційній медицині для лікування ЦД. У Болгарії, Великобританії та США є офіційною росли­ною, що застосовується при легких формах діабету. Гіпоглікемічний ефект галеги лікарської встановлено ще у 1927 р., проте літературні дані про цукрознижувальну дію трави і насіння даного виду суперечливі [8-11].

Мета роботи-дослідження гіпоглікемічної дії препаратів, отриманих зі спирто­вого екстракту галеги лікарської, на моделі експериментального цукрового діабету.

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Досліди проводили на білих безпородних щурах-самцях з масою тіла 110-150 г, яких утримували в стандартних умовах віварію. Експериментальний діабет індуку­вали введенням стрептозотоцину (Sigma, США) доочеревинно у дозі 7 мг на 100 г маси тіла тварин. Дослідження проводили на тваринах, у яких концентрація глюкози у крові становила 8 ммоль/л і вище (після 18-годинного голодування).

Забір крові для аналізу здійснювали з хвостової вени на 3-й, 6-й, 9-й та 12-й день введення препаратів, а також на 7-й день після припинення введення досліджуваних препаратів. Концентрацію глюкози визначали глюкозооксидазним методом за допо­могою набору „Діаглюк" (Інститут біології клітини НАН України, Львів).

Для досліджень використовували траву галеги лікарської, інтродуковану у бо­танічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка. Траву збирали в період цвітіння, висушували, з наземної частини виготовляли спиртовий екстракт шляхом настоювання у 96% етиловому спирті впродовж 12 год у співвід­ношенні 1:5 при кімнатній температурі.

Відомо, що надземна частина галеги лікарської містить вуглеводи, амінокисло­ти, вищі жирні кислоти, сапоніни, алкалоїди 0,1-0,2% (пеганін, 2,3-оксихіназолон-4), дубильні речовини, флавоноїди (кемпферол), вітаміни (рутин, вітамін С, каротин), фенолкарбонові кислоти і їхні похідні тощо. За умов екстрагування етиловим спир­том у екстракт переходять глікозиди, флавоноїди, сапоніни, частково алкалоїди.

Отриманий спиртовий екстракт галеги лікарської розділяли на водну (алкалоїдо-вмісну) та хлороформну фракції. Алкалоїди у рослинах містяться у формі основ або солей з певними органічними кислотами. Солі алкалоїдів розчинні у воді та спиртах (метиловий, етиловий) і нерозчинні в ефірах та вуглеводнях. Тому для екстракції ал­калоїдів у вигляді солей найчастіше використовують воду та спирт. За таких умов у розчин переходять так звані екстрактивні речовини (білки, смоли, дубильні речови­ни, слизі та ін.). Аби позбутися цих баластних речовин, використовують метод поперед­нього очищення сировини шляхом обробки хлороводневою кислотою та хлорофор­мом. При цьому вільні алкалоїди перетворюються у солі, які не розчиняються у хло­роформі, а розчинникекстрагуєлише нейтральні та кислі екстрактивні речовини.

Враховуючи вищевказане, з метою отримання фітопрепаратів із визначеним складом і для можливості досягнення певного ступеня стандартизації, спиртовий екстракт упарювали у вакуумі за допомогою роторного випарювача LABOROTA 400 (Heidolph, Німеччина) при температурі +50...+55°С до одержання густого залишку екстракту консистенції повидла. До максимально упареного вихідного спиртового екстракту масою 14 г додавали кілька крапель 0,1 н хлороводневої кислоти (до рН=2), 9 мл Н2О (до отримання однорідної маси) та рівний об'єм хлороформу. Після струшу­вання зразки центрифугували впродовж 10 хв при 1500 об/хв. Одержані фракції: 1 -водну (темно-коричневого забарвлення); 2 - хлороформну (світло-зеленого забарв­лення), упарювали у вакуумі при температурі +50...+55°С до одержання сухого за­лишку. Отримані упарені залишки із вихідного екстракту та його водної фракції розчи­няли у воді. Водний розчин упареного вихідного спиртового екстракту називали пре­паратом №1,а розчин його водної фракції-препаратом № 2.

Тварин було поділено на п'ять груп: перша - контрольні тварини; друга - тварини зі стрептозотоциновим діабетом; третя - здорові тварини, яким упродовж 12 днів per os через зонд вводили препарат № 1 (0,6 г/кг маси тіла у об'ємі 1 мл); четверта - тварини зі стрептозотоциновим діабетом, яким упродовж 12 днів per os через зонд вводили пре­парат № 1 (0,6 г/кг маси тіла у об'ємі 1 мл); п'ята - тварини зі стрептозотоциновим діа­бетом, яким упродовж 12 днів вводили препарат №2у вищезазначеній дозі.

РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ

Попередні наші дослідження показали виражену цукрознижувальну дію спиртових екстрактів трави галеги лікарської у здорових щурів у концентраціях 2,5; 1,25 та 0,6 г/кг маси тіла [3]. Враховуючи ці дані, ми провели порівняльні дослідження динаміки змін концентрації глюкози у периферичній крові за умов введення екстракту галеги лікар­ської в дозі 0,6 г/кг маси тіла у здорових тварин і на моделі стрептозотоцинового діабету.

За умов цукрового діабету, незалежно від етіологічних факторів, порушується вуглеводний, білковий, жировий та мінеральний обмін. Гіперглікемія - основний показник, за яким виставляється діагноз, не лише провокує надлишкове утворення вільних радикалів кисню, але і знижує активність захисних механізмів унаслідок процесу неферментативного глікозилювання антиоксидантних ферментів. Гліко-зилювання білків (неферментативне приєднання глюкози до аміногруп білка) є од­ним із важливих механізмів у формуванні судинних ускладнень ЦД. В основі діабе­тичних ускладнень на фоні підвищення концентрації глюкози лежать такі механізми, як автоокислення глюкози, глікозилювання білків з утворенням кінцевих продуктів глікозилювання (AGEs- advanced glycated end products). Ці сполуки накопичуються на білках тривалого існування, призводячи до їх структурних і функціональних по­шкоджень [2]. Порушення функцій клітин різних тканин організму зумовлені зв'я­зуванням AGEs з відповідними рецепторами клітинної мембрани і подальшою активацією фактора транскрипції NF-kB, який разом із цитокінами, молекулами адгезії, індуцибельною формою NO-синтази опосередковують механізми тромбо-генної трансформації судин. Тому найважливішим завданням при боротьбі з уск­ладненнями за умов цукрового діабету є зниження гіперглікемії.

Як свідчать літературні дані, у фітотерапії ЦД використовуються настої та відвари трави козлятника лікарського. Стійкий цукрознижувальний ефект досягається лише у випадку тривалого та регулярного його застосування [4, 5].

У проведених нами дослідженнях встановлено, що препарат № 1 галеги лікар­ської знижує вміст глюкози у периферичній крові здорових щурів на 39% та 52% відповідно на 3-й і 6-й день введення (рис. 1).

За умов введення препаратів з екстрактів галеги лікарської на моделі стрепто­зотоцинового діабету експериментально підтверджено виражену гіпоглікемічну дію впродовж 12 днів експерименту (рис. 2, 3).

Встановлено зниження концентрації глюкози при введенні вихідного екстракту га­леги лікарської у дозі 0,6 г/кг маси тіла тварини щодо діабету: на 51% (3-й день), на 60% (6-й день), на 59% (9-й день) та на 69% (12-й день). Найбільш виражена цукрозни­жувальна дія виявлена у кінці експерименту (12-й день), при цьому відмічено набли­ження концентрації глюкози до значень, характерних для контрольних тварин (рис. 2).


Рис. 1. Динаміка змін концентрації глюкози у крові здорових щурів при введенні препарату № 1

Fig. 1. The dynamics of changes in glucose concentration in blood of healthy rats after administration of medication N1

10 9 8 7

1 6 § 5 і 4 3 2

1 0

Рис. 2. Динаміка змін концентрації глюкози у крові щурів при введенні препарату № 1 за умов стрепто-зотоцинового діабету

Fig. 2. The dynamics of changes in glucose concentration in blood of rats after administration of medication N1 understreptozotocin-induced diabetes

10 9 8 7

1 6

ло 5

1 4

3 2 1 0

Рис. 3. Динаміка змін концентрації глюкози у крові щурів при введенні препарату № 2 за умов стрепто-зотоцинового діабету

Fig. 3. The dynamics of changes in glucose concentration in blood of rats after administration of medication N2 under streptozotocin-induced diabetes

 

Наступним етапом нашої роботи було порівняння ефективності вихідного спиртового екстракту та його алкалоїдовмісної фракції. При цьому спостерігали аналогічну закономірність - зниження концентрації глюкози у тварин за умов діа­бету впродовж 12-добового введення препарату № 2 (рис. 3).

Досліджуваний показник знижувався на 71% (3-й день), на 69% (6-й день), на 70% (9-й день) та на 72% (12-й день). Слід зазначити, що впродовж усього періоду введення препарату з цієї фракції концентрація глюкози знижувалася до рівня нор­мальних значень.


Після припинення введення препаратів № 1 та № 2 тваринам зі стрептозото­циновим діабетом (через 7 днів) вміст глюкози залишався нижчим (відповідно на 57% та 37%), порівняно з таким у хворих тварин, яким їх не вводили (рис. 4). Ці дані свідчать про пролонгованість дії препаратів галеги лікарської.

Вважають, що активний цукрознижувальний компонент галеги діє за позапан-креатичним механізмом, підвищуючи вміст глікогену у печінці та пригнічуючи ак­тивність ферменту інсулінази [5, 8]. Є повідомлення про те, що тривалий прийом галеги відновлює активність р-клітин острівців Лангерганса [6].

 

ВИСНОВКИ

Проведені дослідження підтверджують цукрознижувальну активність препара­ту № 1, отриманого зі сумарного спиртового екстракту галеги лікарської як у конт­рольних тварин, так і у тварин зі стрептозотоциновим діабетом. Препарат № 2, отриманий із водної фракції загального спиртового екстракту, також виявляв задо­вільну цукрознижувальну дію за умов діабету, але був менш успішним у пролонго-ваності ефекту після припинення дії препарату.

Отримані результати дають змогу рекомендувати використання препаратів зі спиртового екстракту галеги лікарської для зниження рівня гіперглікемії при цукро­вому діабеті.

1.   Акопов И. Действующие вещества лекарствених растений. Здоровье, 2001; 20: 34-45.

2.   Балаболкин М.И., Креминская В.М., Клебанова Е.М. Современная тактика лечения са-харногодиабетатипа2. Consilium Medicum, 2001; 11: 65-71.

3.   Клевета Г.Я., Котик А.М., Скибіцька М.І. та ін. Дослідження біологічного ефекту екс­тракту галеги лікарської. Мед. хімія, 2007; 9 (4): 21-23.

4.   Ковальов В.М., Павлій О.І., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин /За ред. професора В. М. Ковальова. Харків: Прапор, 2000. С. 464-647.

5.   Лапынина Л.А. Выделение и изучение физиологически активных соединений га­леги лекарственной как сырья для получения сахароснижающего препарата. Ав-тореф. дис. ... канд. биол. наук. Харьков, 1972. 15 с.

6.   Матковская А.Н., Трумпе Т.Е., Соколов С.Я. Фитотерапия в комплексном лечении са­харного диабета. М.: ЦОЛИУВ, 988. 21 с.

7.   Мерецький В.М. Фітотерапевтичні аспекти лікування цукрового діабету. Фітотерапія, 2006; 1:6-10.

8.   Якимова Т.В., Булкова В.Н., Ухова Т.М. Влияние галеги лекарственной на течение экспе­риментального сахарногодиабета. Бюллетень сибирской медицины, 2006; 146-147.

9.   Haden G. Goat's rue - French lilac - Italic Fitch - Spanish scifoin: galega officinalis and met­formin. Royal college of Edinburg, 2003; 35: 258-260.

10.Lemus I., Garcia R., DelvillarE., Knop G. Hypoglycaemic Activity of Four Plants Used inChil-ean Popular. Medicine Phytother. Res, 1999; 13: 91-94.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Г Я Клевета, А М Котик, М І Скибіцька - Цукрознижувальний ефект екстрактів галеги лікарської