Х В Бутенко - Шляхи і засоби валеогізації навчально-виховного процесу - страница 1

Страницы:
1 

ШЛЯХИ І ЗАСОБИ ВАЛЕОГІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ

 

 

УДК 613.955:616.12

 

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ШКОЛЯРІВ ЗА УМОВ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

 

Бутенко Х.В., Гончаренко М.С. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Харків, Україна

 

У даній статті розглядається впив системи ноосферної та традиційної технологій навчання на стан серцево-судинної системи, енергетичні та інтегральні показники здоров'я учнів двох шкіл за допомогою «апаратного комплексу ОМЕГА-М». Проаналізувавши дані, можна зробити висновок про те, що в учнів гусинополінської ЗОШ з ноосферою технологією навчання більшість показників знаходяться в нормі, а в учнів ЗОШ №141 з традиційною технологією навчання, нижче норми. Ключові слова: ноосферна освіта, здоров'я, учні, технології навчання.

В данной статье рассматривается влияние систем ноосферного и традиционного обучения на состояние сердечно-сосудистой системы, энергетические и интегральные показатели здоровья учеников двух школ с помощью «аппаратного комлекса ОМЕГА-М». Проанализировавши данные, можна сделать вывод о том, что в учеников Гусинополынской СОШ с ноосферной технологией обучения большинство показателей находятся в норме, а у учеников СОШ №141 с традиционной технологией обучения, ниже нормы.

Ключевые слова: ноосферное образование, здоровье, ученики, технологии обучения.

In this c[tate] the discussion will deal with the specific character of traditional instruction, [noosfernogo]

instruction. Will be examined the special features of functioning [SSS], in particular schoolboys, and also

about the possibilities of apparatus [komleksa] TO OMEGAS, about its practical application. Also, the

discussion will deal with the imperfection of formation system in the Ukraine. Will be represented the

results of the study [SSS] of the junior schoolboys of different schools under the action of the [noosfernogo]

lesson

Key words: health, education.

 

На сьогоднішній день простежується тенденція зниження здоров'я школярів. Саме тому стає актуальним вивчення ефективності різних технологій навчання, а також характер їхнього впливу на здоров'я учнів.

Традиційна система навчання в Україні недосконала, тому що має місце значне навчальне навантаження.

Технології освіти, які, з одного боку, дозволяють ефективно навчати, а з іншого -зберігати при цьому фізіологічні параметри організму, вимагають вивчення з метою виявлення найбільш ефективних у всіх аспектів.

Ноосферна освіта це соціокультурний процес передачі знань, умінь і навичок, шляхом організованого мотивування індивідуальних навчальних мислеобразів і реалізації укладеної в них енергії. Метою ноосферної освіти є навчання цілісному динамічному мисленню за допомогою мислеобразів [1].

Мета даної роботи - вивчення особливостей функціонування серцево-судинної системи молодших школярів за умов різних технологій навчання.

Дослідження стану ССС учнів проводилося за допомогою програмно апаратного комплексу «ОМЕГА-М», який дозволяє дослідити такі показники:

81—  рівень вегетативної регуляції, показник норми (60—100%);

82—  резерви вегетативної регуляції, показник норми (60—100%);

ІВР— індекс вегетативної рівноваги вказує на співвідношення між активністю симпатичного і парасимпатичного відділів ВНС, норма (35—145);

ПАПР показник адекватності процесів регуляції відбиває відповідність між активністю парасимпатичного відділу ВНС і ведучим рівнем функціонування синусового вузла, норма (15—50);

ВПР— вегетативний показник ритму дозволяє говорити про вегетативний баланс з точки зору оцінки активності контуру регуляції. Чим менша величина ВПР, тим більшою мірою вегетативний баланс зміщений у бік переважання парасимпатичного відділу ВНС,

норма (0,25—0,6);

ІН індекс напруги регуляторних систем централізації керування серцевим ритмом, норма (10—100);

С1 рівень компенсації центральної регуляції, показник норми (60—100%);

С2— рівень резервів компенсації центральної регуляції, показник норми (60—

100%);

HF відносний рівень активності парасимпатичної ланки регуляції, норма (15—

25%);

LF відносний рівень активності вазомоторного центру, норма (15—40%) [2].

«Енергетична піраміда» динамічно відбиває енергетичний баланс у системах керування різноманітними функціями організму. Енергетична піраміда характеризує наступні показники: енергетичний ресурс, енергетичний баланс, показник анаболізму, показник катаболізму. Норми показників (245 - 284 - оптимальний рівень показників, 119 - 143 - норма, 59 - зниження, 68 - 40 - прикмети виснаження, 9 - 4 - виснаження);

А — рівень адаптації організму, максимальне значення -100%;

В — показник вегетативної регуляції, показник від 60—100%;

С — показник центральної регуляції, показник від 60—100%;

D психоемоційний стан, показник від 60—100%;

Н — інтегральний показник стану, показник від 60—100.

Апаратний комплекс ОМЕГА-М дозволяє:

         у режимі скринінгу визначити рівень і резерви ССС, вегетативної та центральної регуляції;

         оцінити рівень скомпенсованості й енергетичних ресурсів організму на різноманітних рівнях регуляції;

         оцінити й спрогнозувати психофізичний стан людини;

         у режимі динамічного спостереження контролювати функціональний стан пацієнта й оцінювати ефективність різноманітних методів терапії при проведенні лікувально-профілактичних заходів;

         за результатами комп' ютерного аналізу формувати комплексні медичні висновки й видавати необхідні рекомендації.

Дослідження проводились на початку навчального року у 2 класі 141 школи міста Харкова з традиційною технологією навчання, а також у 3 класі Гусинополянської школи Харківської області з ноосферною технологією навчання.

Проведені порівняльні дослідження виявили динаміку показників серцево-судинної системи, енергетичні показники та інтегральні показники здоров' я.

Нижче в таблиці 1 наведені дані про достовірність досліджених показників.

1.     
Показник ЧСС не виявив особливої різниці між двома школами.

2.      Серед показників вегетативної регуляції було виявлено, що рівень (В1) і резерви (В2) регуляції в учнів сільської школи значно вищий, ніж в учнів міської школи.

3.      Показники серцевої діяльності виявили:

 

               показник ІВР (співвідношення між активністю симпатичної та парасимпатичної НС) виявив, що в учнів обох шкіл більш активним є парасимпатичний відділ ВНС;

               показник ПАПР (відбиває співвідношення між активністю парасимпатичного відділу ВНС і ведучим рівнем синусового вузла), говорить про те, що в сільській школі переважає активність синусового вузла, а в міській школі -парасимпатичний відділ ВНС;

               показник ВПР (вегетативний баланс того чи іншого відділу) в обох школах свідчить про те, що вегетативний баланс розподілений рівномірно;

               ІН (індекс напруги регуляторних систем) відображає ступінь централізації керування серцевим ритмом. Цей показник говорить про те, що в міській школі, на відміну від сільської, ступінь керування серцевим ритмом є більш централізованим.

4.      Центральна регуляція. Рівень компенсації (С1) і резерви компенсації (С2) говорять про те, що в сільській школі вони були достовірно вищими, аніж в учнів міської школи.

5.      Системи вегетативної регуляції в стані напруги:

 

         HF — відносний рівень активності парасимпатичної ланки регуляції -достовірно говорить про те, що активність парасимпатичної ланки регуляції в обох школах знаходиться на низькому рівні.

         LF (судинний тонус) говорить про те, що судинний тонус в обох школах нижчий за норму.


На рис.1 представлені результати показників, які свідчать про стан ССС учнів 3 та 2 класів. У цілому, можна зробити висновок про те, що в учнів Гусинополянської школи вони виявилися кращими.

Усі ці показники в Гусинополянській школі були вищими, ніж у школі міста Харкова, що підтверджує правильність виявлених змін у механізмах керування та енергетичної роботи ССС учнів другого класу 141 школи.

На рис.3 представлені результати інтегральних показників здоров'я. В учнів 3 класу вони є вищими, аніж в учнів 2 класу.

L І

50,00

 

30,00 20.00 10,00

о .по


I I I I


 

І ■/1: л hq г <зг і -\і:ьи\і ш w .j IdOlL 4:141

 

Рис.3. Порівняльний аналіз показників функціонального стану учнів 3 та 2 класів

(показники виміряються у відсотках). Оскільки ноосферна технологія навчання спрямована на зберігання здоров'я учнів і на нормованість навантаження, то можна зробити висновок про те, що саме через це ССС учнів села показала менше збоїв у роботі, аніж учнів міста.

Висновки

У даній роботі ми розглядали вплив системи ноосферної та традиційної технології навчання на стан серцево-судинної системи, енергетичні та інтегральні показники здоров' я учнів двох шкіл за допомогою «апаратного комплексу ОМЕГА-М». Отримані дані говорять про те, що в учнів Гусинополянської школи з ноосферною технологією навчання більшість показників знаходяться в нормі, що їх ССС знаходиться в кращому стані, аніж в учнів 141 школи з традиційною технологією навчання.

Показники «Енергетичної піраміди», а саме анаболізму та енергетичні ресурси, виявилися достовірно вищими в учнів Гусинополянської школи, аніж в учнів 141 школи. Показник ПАПР достовірно говорить про те, що в учнів 3 класу існує чіткий баланс між роботою парасимпатичного відділу ВНС та ведучим рівнем функціонування синусового вузла, на відміну від учнів 2 класу. Показники С1 та С2, що свідчать про рівень компенсації центральної регуляції і рівень резервів компенсації центральної регуляції, вказують на те, що вони є достовірно кращими в учнів 3 класу.

Отже, можна зробити висновок про те, що ноосферну технологію навчання слід впроваджувати в школах, оскільки вона не тільки розвиває здібності учнів, але й спрямована на зберігання їхнього здоров' я.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.            Антоненко Н.В., Ульянова М.В. Педагогика ноосферного развития. - М.: Экон - Информ, 2007. -220с.

2.            Баевский Р.М., Иванов Г.Г. Методические рекомендации п аналізу вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем. - М., 2001. - 53 с.

3.            Гончаренко М.С. Валеопедагогические основы духовности: Учебн. пособие. - Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007. - 400 с.

4.            Грибан В.Г. Валеологія: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 256 с.

5.            Основи здоров'я: Програма для загальноосвітніх закладів 5-9 класи. - К.: Ірпінь, 2005. - 41 с.

6.            Сборник докладов Международных научно-практических конференций Ноосферное образование -стратегический ресурс планеты - М.: 2004. - 236 с.

7.            Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарики, 2005. - 520с.

©Бутенко Х.В., Гончаренко М.С., 2009

Страницы:
1 


Похожие статьи

Х В Бутенко - Шляхи і засоби валеогізації навчально-виховного процесу