Н П Скригун, Л І Антошкіна, Л Г Цимбалюк - Ціноутворення та управління ціновою політикою - страница 1

Страницы:
1 

Н.П. Скригун, Л.І. Антошкіна, Л.Г. Цимбалюк Н.П. Скригун, Л.И. Антошкина, Л.Г. Цимбалюк N.Skrygun, L. Antoshkma, L. Tsymbalyuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ

ПОЛІТИКОЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ

ПОЛИТИКОЙ THE PRICING AND PRICING MANAGEMENT

 

 

 

 

Ціноутворення та управління ціновою політикою [Підручник] Донецьк: ТОВ «ЮГО-ВОСТОК, ЛТД», 2011. - 322 с. (гриф МОН України - лист №1/11-10910 від 22.11.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

Ключові слова: ціноутворення, маркетингова цінова стратегія, цінові лінії, знижки, цінова дискримінація, цінова психологія.

 

Ключевые слова: ценообразование, маркетинговая ценовая стратегия, ценовые линии, скидки, ценовая дискриминация, ценовая психология.

 

 

Keywords: pricing, marketing price strategy, price lines, discounts, price discrimination, price psychology.

 

 

В підручнику розглянуті теоретичні основи ринкового ціноутворення та управління ціновою політикою на підприємстві: сутність та функції цін, принципи та чинники ціноутворення, взаємозв'язок ціни і попиту. Наведено класифікацію цін та види цін, розглянуто маркетингові методи цінових досліджень, етапи процесу ціноутворення. Висвітлено чинники, які впливають на чутливість покупців до ціни, конкретизовано сутність та види витрат, що їх необхідно враховувати при встановленні ціни. Розглянуто методи ціноутворення та види цінових стратегій. Описано тактичні прийоми ціноутворення та методи державного регулювання цін. Розрахований на студентів вищих та середніх економічних навчальних закладів, аспірантів, спеціалістів економічних служб промислових підприємств, науковців.

 

В учебнике рассмотрены теоретические основы рыночного ценообразования и управления ценовой политикой на предприятии: сущность и функции цен, принципы и факторы ценообразования, взаимосвязь цены и спроса. Приведена классификация цен и виды цен, рассмотрены маркетинговые методы ценовых исследований, этапы процесса ценообразования. Освещены факторы, влияющие на чувствительность покупателей к цене, конкретизированы сущность и виды расходов, которые необходимо учитывать при установлении цены. Рассмотрены методы ценообразования и виды ценовых стратегий. Описаны тактические приемы ценообразования и методы государственного регулирования цен. Рассчитан на студентов высших исредних экономических учебных заведений, аспирантов, специалистов экономических служб промышленных предприятий, ученых.

 

 

The theoretical foundations of market pricing and managing price policy in the enterprise: the nature and function of prices, pricing principles and factors, the relationship of price and demand. The classification of prices and types of prices are considered marketing methods price research stages of the pricing process. Deals with the factors that affect the sensitivity to prices specified the nature and types of costs that need to be considered when setting prices. The methods of pricing and types of pricing strategies. Described pricing tactics and methods of state regulation of prices. Designed for students of secondary and higher economic education, graduate, specialist economic services industry and researchers.

 

 

ЗМІСТ

 

ЗМІСТ

ВСТУП............................................................................................................... 7

Модуль 1 (розділи 1-5) Розділ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОГО

ЦІНОУТВОРЕННЯ.................................................................................. 10

1.1.     Поняття ціни, ціноутворення та цінової політики............................. 10

1.2.     Основи методології ціноутворення.

Принципи ціноутворення ......  17

1.3.     Функції цін.............................................................................................. 22

1.4.     Чинники ціноутворення........................................................................ 28

1.5.     Особливості ціноутворення при різних типах
ринкових структур .... 30

1.6.     Взаємозв'язок ціни та попиту................................................................ 34

Розділ 2

КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІН. ВИДИ ЦІН........................................................ 42

2.1. Система цін.............................................................................................. 42

2.2.1.      Види цін залежно від рівня врахування в них
витрат і прибутку .... 45

2.2.2.      Види цін за ступенем регулювання.......................................... 47

2.2.3.      Види цін залежно від суб'єкта встановлення.......................... 48

2.2.4.      Види цін за терміном їх дії......................................................... 48

2.2.5.      Види цін залежно від регіону реалізації................................... 49

2.2.6.      Види цін у контрактах купівлі%продажу.................................. 50

2.2.7.      Види цін за ступенем монополізації........................................ 51

2.2.8.      Види цін залежно від урахування в них
транспортних витрат
................................................................. 51

2.2.9.      Види цін за характером використання..................................... 57

2.2.10.   Види цін, що їх використовують в практиці обліку,

аналізу і планування..... 58

Розділ 3

МЕТОДИ ЦІНОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...................................................... 59

3.1.     Математичні методи.............................................................................. 61

3.2.     Прямі методи.......................................................................................... 62

3.3.     Непрямі методи...................................................................................... 71

3.4.     Дослідження поведінки споживачів у ціноутворенні.......................... 82

3.5.     Індексні методи цінового аналізу ........ 89

Розділ 4

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН.............................................................. 94

4.1.     Інструменти цінової політики.............................................................. 94

4.2.     Етапи процесу ціноутворення.............................................................. 95

Розділ 5

АНАЛІЗ ПОПИТУ НА ТОВАР................................................................ 101

5.1.     Чинники, які впливають на чутливість покупців до ціни .. 102

5.2.     Дослідження залежності попиту від ціни через
коефіцієнти еластичності .......  111

5.3.     Визначення цінової еластичності попиту на товари

методом лінійного рівняння попиту.................................................. 120

Запитання, тести і завдання

для самоконтролю до модуля 1 ........................................................... 125

Модуль 2 (розділи 6—9) Розділ 6

ВИТРАТИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЦІН....................................... 141

6.1.    Сутність витрат як економічної категорії........................................... 141

6.2.    Класифікація витрат за ознаками та видами витрат,

що їх враховують у процесі встановлення ціни.................................. 149

6.3.    Калькулювання собівартості продукції.

Групування витрат за статтями калькуляції........................................ 159

6.4.    Види калькуляцій................................................................................. 169

6.5.    Методи калькулювання собівартості.................................................. 170

6.6.    Чинники, резерви та шляхи зниження

витрат виробництва............................................................................. 178

Розділ 7

МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ....... 200

7.1.    Класифікація методів ціноутворення................................................. 200

7.2.    Витратні методи ціноутворення ........ 200

 

7.2.1.     Метод формування ціни на основі

повних витрат... 202

7.2.2.     Метод покриття змінних витрат.............................................. 204

7.2.3.     Метод, орієнтований на аналіз беззбитковості

та забезпечення цільового прибутку ..........  205

7.2.4.      Метод калькуляційного вирівнювання................................... 215

7.2.5.      Метод ціноутворення на основі
рентабельності активів ...... 216

7.3.  Методи ціноутворення, орієнтовані на конкурентів........................ 217

7.3.1.     Метод поточних ринкових цін................................................. 217

7.3.2.     Тендерний метод визначення цін............................................ 217

7.4.  Методи ціноутворення, орієнтовані на споживача........................... 218

7.4.1.     Метод встановлення ціни на основі
економічної цінності товар ....... 219

7.4.2.     Експеримент............................................................................. 220

7.4.3.     Метод «кидання стріл»............................................................. 221

7.4.4.     Аукціон...................................................................................... 221

7.5.  Параметричні методи ціноутворення................................................. 222

7.5.1.      Метод регресійного аналізу...................................................... 222

7.5.2.      Бальний метод........................................................................... 223

7.5.3.      Агрегатний метод...................................................................... 225

7.5.4.      Метод питомих показників...................................................... 225

Розділ 8

ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ ..... 227

Розділ 9

ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ........................................ 260

9.1.  Види та сутність знижок...................................................................... 260

9.1.1.   Знижки кінцевим споживачам................................................ 262

9.1.1.1.      Поточні знижки........................................................... 262

9.1.1.2.      Знижки, що використовують

під час розпродажу........................................................ 266

9.1.2.   Знижки посередникам.............................................................. 269

9.2.  Психологічні тактичні прийоми ціноутворення............................... 276

Розділ 10

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ........ 278

10.1.     Необхідність регулювання цін.......................................................... 278

10.2.     Методи державного регулювання цін............................................... 281

Запитання, тести і завдання для самоконтролю до модуля 2.... 286

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ........                                                  305

ДОДАТКИ...                                                                                                  317

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ

ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..........                                      319

 

 

ВСТУП

 

 

Функціонування підприємств в умовах економічної кризи обумовлює необхідність використання гнучких маркетингових інструментів задля впливу на поведінку споживача. Наразі зниження купівельної спроможності населенняобумовлює загострення цінової конкуренції між виробниками, тому у виграші залишиться той продавець, який зможе запропонувати якісний товар за прийнятною для покупця ціною. Управління ціновою політикою в сучасних умовах набуває особливої актуальності, оскільки ціна як економічна категорія характеризується динамічністю і задля підтримання своєї конкурентоспроможності має вчасно корегуватися залежно від ринкової ситуації.

Зі вступом України до СОТ посилилася конкуренція вітчизняних підприємств з іноземними виробниками, тому вагомою стає проблема управління ціновою політикою задля призначення та товари і послуги оптимальної ціни, яка б задовольняла інтереси як продавця, так і покупця. Конкурентоспроможна ціна є запорукою ринкового успіху підприємця, а отже, ефективність діяльності підприємства суттєво залежить від економічно обґрунтованих цінових рішень. Розроблення цінової стратегії є важливим елементом маркетингового управління як на стратегічному, так і на тактичному рівні, а тому вимагає комплексного врахування та аналізу багатьох внутрішніх та зовнішніх чинників. Довгостроковий характер впливу цінових рішень на діяльність підприємства визначає необхідність формування і послідовної реалізації цінової стратегії з урахуванням основних пріоритетів цінової політики.

Дисципліна "Ціноутворення та управління ціновою політикою" є невід'ємною частиною загальної науки про управління та її основної функції -планування. Ця дисципліна взаємопов'язана з цілим рядом економічних дисциплін: економікою підприємства, маркетингом, теорією управління витратами, а також безпосередньо пов'язана з психологією, соціологією, мікро-та макроекономікою. Знання основ ринкового ціноутворення допоможе менеджерам, економістам, маркетологам і підприємцям досягнути успіху на ринку завдяки вмілому поєднанню власних інтересів та цінових очікувань споживачів.

Підручник складається з десяти розділів, що містять теоретичні положення щодо основ ціноутворення та управління ціновою політикою, якісупроводжуються прикладами. В кінці відповідного розділу пропонуються питання для самоконтролю, тести, практичні завдання.

У першому розділі "Теоретичні основи ринкового ціноутворення" показано значення управління цінами в забезпеченні ефективної роботи підприємств; принципи та функції ціноутворення; систематизовано чинники ціноутворення; наведено особливості ціноутворення при різних типах ринкових структур та продемонстровано взаємозв'язок ціни та попиту.

У другому розділі "Класифікація цін. Види цін" систематизовано ціни за виокремленими ознаками, наведено структуру ціни залежно від її виду.

Третій розділ "Методи цінових досліджень" висвітлює питання, пов'язані з особливостями проведення цінових досліджень, досліджень поведінки споживачів та розкриває сутність індексних методів цінового аналізу.

В четвертому розділі "Організація роботи щодо встановлення цін" конкретизовано інструменти цінової політики та етапи процесу ціноутворення.

У п'ятому розділі "Аналіз попиту на товар" основна увага зосереджена на чинниках, які впливають на чутливість покупців до ціни, досліджено залежність попиту від ціни через коефіцієнти еластичності

Шостий розділ "Витрати та їх роль у формуванні цін" розкриває сутність витрат як економічної категорії та їхню роль при формуванні ціни. Наводиться класифікація витрат за ознаками та видами витрат, що їх враховують в процесі встановлення ціни. Розглянуто сутність та призначення калькулювання собівартості продукції, а також групування витрат за статтями калькуляції. Проаналізовано чинники, резерви та шляхи зниження витрат виробництва

Сьомий розділ "Методи ціноутворення" присвячений висвітленню існуючих методів ціноутворення. Наводиться класифікація методів ціноутворення, висвітлюються види та сутність витратних методів ціноутворення, методів ціноутворення, орієнтованих на конкурентів, споживача, а також параметричні методи встановлення ціни.

У восьмому розділі "Цінові стратегії" розглянуто види та сутність найбільш поширених цінових стратегій, умови їх застосування.

Дев'ятий розділ "Тактичні прийоми ціноутворення" охоплює питання, пов'язані з коригуванням ціни. Зокрема, розглянуто види та сутність кожного виду знижок кінцевим споживачам та посередникам, психологічні тактичні прийоми ціноутворення.

У десятому розділі "Державне регулювання цін" обґрунтовується необхідність державного впливу на процес формування цін та подано методи держаного регулювання цін.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Н П Скригун, Л І Антошкіна, Л Г Цимбалюк - Ціноутворення та управління ціновою політикою