О Ю Прокопенко - Щодо ефективності роботи органів місцевого самоврядування сільських громад - страница 1

Страницы:
1 

УДК 352.1 (1-22) О.Ю.ПРОКОПЕНКО

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД

Розглядаються інструменти підвищення якості роботи органів місцевого самовря­дування з досвіду різних країн та підходи вітчизняних науковців до оцінки ефективності роботи місцевої влади. Запропонована система контролю якості діяльності органів міс­цевого самоврядування українських сільських громад.

Діяльність будь-якої організації залежить від конкретних людей. А в такій організації як сільська громада - в першу чергу від предста­вників сільської ради та виконавчого органу. Власне до них сьогодні економічні і політичні умови висувають нові вимоги щодо вміння ба­чити проблему, аналізувати ситуації, знаходити рішення, передбачати наслідки реалізації задуманого, володіння цілою низкою специфічних навиків, найважливішими з яких є міжособові, концептуального мис­лення, діагностичні, комунікативні, ухвалення рішень.

У більшості сільських радах і виконавчих комітетах працюють люди, які лише пристосувалися до змін у владі, але не підготовлені діяти в нових ринкових умовах. Тому, у сучасних умовах, в процесі становлення місцевого самоврядування, важливого значення набуває комплектування органів сільського самоврядування висококваліфіко­ваними кадрами, здатними забезпечити необхідний рівень послуг сіль­ській громаді, впровадження у практику інструментів підвищення яко­сті роботи органів місцевого самоврядування.

В Україні до недавнього часу практично не було наукової, фахо­вої та методичної літератури з кадрових питань на рівні місцевого са­моврядування. Проте сьогодні ці аспекти починають висвітлюватись у наукових працях [1-8].

Основними видами безперервного навчання службовців органів місцевого самоврядування є [2]: систематичне самостійне навчання -самоосвіта, яка здійснюється індивідуально або за допомогою консу­льтантів; короткотермінове навчання, що передбачає систематичну участь у семінарах (не менше, ніж один раз на місяць) та підвищення кваліфікації, тобто будь-яке навчання, спрямоване на розвиток і вдос­коналення знань, умінь та навиків (не менше, ніж один раз на рік); тривале періодичне навчання у навчальних закладах, закладах підгото­вки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (не рідше, ніж один раз на 5 років); стажування у підрозділі своєї чи іншої організації або за кордоном; цільова аспірантура і докторантура; перепідготовка - не­обхідність здобуття нової спеціальної освіти, що є підготовкою за но­вим фахом. У системі підготовки, перепідготовки та підвищення ква­ліфікації державних службовців та службовців органів місцевого са­моврядування центральне місце займають вищі навчальні заклади та регіональні центри підвищення кваліфікації державних службовців, органів місцевого самоврядування і керівників державних підпри­ємств. Зокрема, з 1996 року підвищення кваліфікації працівників сіль­ських і селищних рад є пріоритетним напрямком у навчальній роботі Центру підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій Івано-Франківської об­ласної державної адміністрації. Центром розроблено програму органі­зації підвищення кваліфікації працівників сільських і селищних рад з урахуванням результатів підвищення кваліфікації повторно обраних та новообраних голів. Програми семінарів охоплюють найважливіші пра­вові, економічні і соціальні аспекти діяльності місцевих рад в умовах здійснення ринкових перетворень і адміністративної реформи, питання розвитку місцевого самоврядування, реформування агропромислового комплексу, соціально-економічних проблем розвитку села, ведуться регулярні навчання за професійною програмою підвищення кваліфіка­ції секретарів, провадяться навчання бухгалтерських працівників (не державних службовців) за програмою семінару "Бухгалтерський облік у сільських і селищних радах" з вивчення нормативної бази у галузі місцевих фінансів і обліку в місцевих органах влади.

Представники сільських громад в питанні підвищення власної кваліфікації, набуття нових специфічних знань (наприклад стратегіч­ного планування, стратегічного менеджменту в органах місцевого са­моврядування) сьогодні також можуть розраховувати на підтримку численних партнерів, зокрема державних (Фонд Сприяння Місцевому Самоврядуванню України), комерційних, громадських організацій, що представляють як Україну так і зарубіжжя. На Івано-Франківщині вар­то виділити Асоціацію економічного розвитку Івано-Франківщини, Центр досліджень лідерства і менеджменту, Громадський Центр "Ді­лові ініціативи", котрі, співпрацюючи з Івано-Франківською облдер­жадміністрацією, з іншими міжнародними організаціями, надають консультативно-методичну допомогу територіальним громадам (сіль­ським, селищним, районним) стосовно їх соціально-економічного роз­витку, розробляють конкретні проекти, допомагають представникам місцевої влади набувати нових професійних навичок в управління громадами в ринкових умовах, здійснюють семінари та тренінги щодо необхідності використання нових інструментів в управлінні, зокрема стратегічного спрямування, для представників влади, представниківбізнесу і представників громадських організацій сільських, селищних, районних громад.

Однак, самі лише заходи по підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування не приведуть автоматично до по­кращення якості роботи місцевої влади. Для досягнення відповідного результату необхідно інтегрувати нові методи управління з заходами щодо підвищення якості, орієнтованими на споживача (мешканця гро­мади, підприємства, що працює на території громади). Підтверджен­ням того, що ці два механізми управління повинні бути взаємодопов­нюючі є і та причина, котрою частіше всього пояснюють низьку якість послуг - відсутність налагодженої та ефективної системи менеджмен­ту.

В зв'язку з цим завданням нашого дослідження слід вважати ана­ліз інструментів підвищення якості роботи органів місцевого самовря­дування з досвіду різних країн та підходів вітчизняних науковців до оцінки ефективності роботи місцевої влади з метою формування ефек­тивної системи контролю якості діяльності органів місцевого самовря­дування українських сільських громад.

В умовах ринку органи місцевого самоврядування виступають повноправними суб'єктами товарообмінних процесів. З погляду еко­номічної теорії місцеві виконавчі органи влади є продуцентами послуг управлінського та адміністративного характеру (у вигляді адміністра­тивних, управлінських рішень, консультування та інформаційного за­безпечення громадян, бізнесу), а жителі, домогосподарства та бізнес -їх споживачами [3]. Очевидно, що процеси діяльності та послуги орга­нів місцевого самоврядування мають відповідати певним стандартам якості щоб задовольняти потреби жителів сільської громади. Таким чином, актуалізується проблема досягнення відповідної якості муніци­пальних послуг, проведення контролю за ними, що сприятиме встано­вленню прозорості місцевого самоврядування, в тому числі і на рівні сільської громади.

На місцевому рівні в Україні немає стандартів надання послуг мі­сцевою владою. Згідно з Законом України "Місцеве самоврядування в Україні" кожний орган місцевого самоврядування може створювати такі стандарти як Стратегічний план розвитку сільської громади, ста­тут сільської громади та ін. Але значна більшість органів місцевого самоврядування не має жодного, оскільки вони не хочуть брати на се­бе відповідальність за створення системи підзвітності. В посадових інструкціях на місцевому рівні декларується лише процес, а не резуль­тати.

Ефективну систему контролю якості діяльності органів місцевогосамоврядування українських сільських громад доцільно створювати на основі наявного досвіду різних країн (табл.1) та з урахуванням напра­цьованих підходів вітчизняних науковців (табл.2). У будь-якому випа­дку, на наш погляд, вона повинна містити наступні компоненти:

>             система оцінки кваліфікації та професіоналізму представників місцевої влади - запровадити тестове оцінювання щодо відпові­дності встановленим вимогам кандидатів на відповідні посади, оцінювання культури роботи, ментальності та підходів до діяль­ності;

>             система вимірювання результатів діяльності органів місцевого самоврядування, продуктом котрої буде інформація про діяль­ність, результати, досягнення і помилки відповідної діяльності. Не маючи такої інформації, органи місцевого самоврядування не можуть розвиватися - надавати якісні послуги мешканцям, гро­мади, бізнес-структурам. Дана система повинна передбачати: розроблення посадових інструкцій з конкретним описом роботи; створення статуту територіальної громади села (селища), страте­гічного плану розвитку сільської громади, програми з оцінюван­ня відповідності їх виконання, дотримання; введення на місце­вому рівні незалежного аудиторського бюро діяльності органів місцевого самоврядування;

>             система оцінки рівня участі громадськості в місцевому управ­лінні - оцінка рівня обізнаності громадян сільської громади що­до її прав в прийнятті участі у місцевому самоврядуванні, оцінка рівня взаємодії та двостороннього спілкування і, як наслідок, вплив на рішення місцевих чиновників та їх результати; оцінка кількості та якості проведених громадських слухань, зборів, оці­нка рівня доступу до службовців місцевого самоврядування та виборних осіб, оцінка довіри до них мешканців громади.

Варто зазначити, що впровадження системи контролю якості дія­льності органів місцевого самоврядування сільської громади є проце­дурною регуляторною політикою, частиною загальної реформи суспі­льного управління в Україні.

З метою покращення якості роботи місцевої влади сільських гро­мад важливо разом з заходами по підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування впроваджувати і ефективну систему контролю якості їх діяльності, яка б передбачала систему оцінки ква­ліфікації та професіоналізму представників місцевої влади, систему вимірювання результатів діяльності органів місцевого самоврядуван­ня, систему оцінки рівня участі громадськості в місцевому управлінні.


Продовження табл.1

1          I 2

за результатами, адже проведення аудиту адміністративної діяльності посі­дає важливе місце в управлінні за результатами, тобто аудиту економічності, ефективності та результативності з якими орган, що перевіряється, викорис­товує свої ресурси при виконанні своїх обов'язків.


В Україні на сьогоднішній день немає критеріїв оцінки ефективності діяль-
______ ності (прийняття рішень) органів місцевого самоврядування.  

Продовження табл. 2

I 1

Перелік критеріїв оцінки ефективності діяльності державних адміністрацій [7]


I 2

Пропонується наступний перелік критеріїв оцінки ефективності діяльності державних адміністрацій: компетентність та спеціальна професійна підгото­вка керівника і державних службовців, мотиваційні чинники, взаємодія місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування (оскільки ми розглядаємо ефективність виконавчих органів сільської грома­ди, дозволимо собі цей чинник не брати до уваги), організаційний клімат, актуальність і чіткість у формулюванні цілей, зв'язки з громадськістю, ефек­тивна система прийняття управлінських рішень, налагоджена система конт­ролю за діяльністю адміністрації, оптимальна організаційна структура, політична культура. Маючи відповідну інформацію, можна визначити вплив окремого фактора на рівень ефективності органів місцевого самоврядування.

1.Прокопенко О. Зміна ролі органів місцевого самоврядування як основа управ­лінського аспекту економічного і соціального розвитку сільських поселень // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи: Зб. наук. праць. Вип.3. Ч.2. / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Ред. кол.: Відпо-від. ред. академік НАН України М.І.Долішній. - Львів, 2004. - С.15-24

2.Полюга З. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кад­рів для потреб міста // Ефективність державного управління: Зб. наук. праць. Вип.3 / Львівський регіональний інститут державного управління Української Академії управ­ління при Президентові України / А.О.Чемерис (ред.). - Львів: ЛІДУ, 2003 - С.161-165.

3.Прокоп П., Гудзь М., Бастрига І. Досвід впровадження міжнародної системи управління якістю ISO 9001:2000 на муніципальні послуги у Бердянську // Вісник Украї­нської Академії державного управління. - 2004. - №1. - С.282-289.

4.Глинський О.Є. Критерії оцінювання результатів діяльності місцевих органів влади як інструмент покращення якості державних та муніципальних послуг: з досвіду Великобританії // Соціально-економічна ефективність державного управління: теорія, методологія та практика: Матеріали щорічної наук.-практ. конф. 23 січня 2003 р. (за ред

 

A.О.Чемерис). - Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. - С.50-54.

5.Кіфлюк Р. Ефективність прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування // Розробка державної політики. Аналітичні записки / О.І.Кілієвич,

B.Є.Романов (уклад); Українська Академія державного управління при Президентові України. Центр досліджень адміністративної реформи. - К.: К.І.С., 2002. - С.54-62.

6.Кулинич О. Методика оцінки підсумків організаторської роботи районних дер­жавних адміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення) // Вісник УАДУ. - 2001. - №2. Ч.1. - С.214-223.

7.Артим І. Факторно-критеріальний підхід до оцінки ефективності державного управління // Ефективність державного управління: Зб. наук. праць. Вип.3 / Львівський регіональний інститут державного управління Української Академії управління при Президентові України / А.О.Чемерис (ред.). - Львів: ЛІДУ, 2003 - С.68-74.

8.Гошко А. Оцінка діяльності місцевих органів самоврядування. - К.: УАДУ - Ви­давничий Дім "Соборна Україна", 1998.

Отримано 28.02.2006

Страницы:
1 


Похожие статьи

О Ю Прокопенко - Щодо ефективності роботи органів місцевого самоврядування сільських громад