Є С Смірнова, Р Г Нестеренко - Щтушнь прагматичності   різних професійнихдискурсів - страница 1

Страницы:
1 

ЩТУШНЬ             ПРАГМАТИЧНОСТІ   РІЗНИХ ПРОФЕСІЙНИХДИСКУРСІВ

(на матеріалі сучасної англійської моли)

Смірнова Є. С, Нестеренко R Г. (Киш, Україна)

Стаття присвячена хсщактерштиці прагматичних параметрів дискурсів різних професійних груп т залежності від ступеня інтенсивності прагматичного впливу автора на адресата»

Кдшчощі Af\;P:jAwp. фактор у. мові пщгмтптниц ефект, ступінь прагматичності ' призматична функція, професійний дискурс, «мовна особистість.*,, ціннісні орієнтири.

Статья, посвящена характеристике прагматических параметров дискурсов разных профессиональных групп в зависимости от прагматического воздействия автора на адресата.

Ключевые слова: человеческий фактор в языке, прагматический эффект, степень прагматичности, Шагліатимеская функция, профессиональный дискурс, «языковая личность», ценности ые opujsAAfiAi і I

The article is devoted to ike characteristics of pragmatic parameters of discourses of different professional groups dependent upon the degree of intensity of pragmatic impact of the author on the addressee.

Key words: human factor in the language, pragmatic effect, the degree of'pj^manviryjpragmatic function, professional discourse, 'the language personality \personal values.

 

Комунікативний підхід до мови, що зосереджує увагу перш за все на людському факторі, висвітив у лінгвістичних дослідженнях прагматичний аспект, що відображає комунікативне призначення мовної одиниці, її використання мовцем як інструмент дії, її вплив і взаємодію, її співвідношення з поведінкою та діяльністю мовдя [1:5-6].

 

У цьому відношенні взаємообумовленість і взаємозв'язок прагматичного з соціальним, психологічним, соціокультурним щ!Мові не викликає сумніву. Загальна спрямованість сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення ком\іпкативно-функтональної сторони мови обумовлена зростаючим інтересом науковців різних шкіл і напрямів до людини, так званої «мовної особистості» [2: 16], що реалізує свою соціальну поведінку через мову, в якій відображені її думки, судження, наміри, бажання, почуття, тобто її ціннісні орієнтири в житті [3: 7-8; 4: 3: 5: 6: 48-49: 7: 32-34].

 

Людське спілкування в різних життєвих ситуаціях прагне до досягнення конкретної мети цього сгіілкування, саме тому комунікативна мета є основоположною для прагматичного мотиву (наміру) мовця практично у всіх вилах комунікативних подій. Останнім часом дослідження ітр аг малі нг в і стичних особливостей мовних о диннегь у різних мовах і на різних мовних р'проводяться не на матеріалі фрагментів або цілих текстів, як було 30-40 років тому, а на матеріалі дискурсів різних стилістичних жанрів.

 

Досліджуються комуніктавно-іірагматнчні характеристики різних мовних форм в рамках різних дискурсів, вивчаються самі дискурси, здійснюються спроби узагальнити особливості дискурсивних різновидів Б залежності від стилю, професійної діяльності співрозмовників та ія. [8; 9; 10: 13-14; 11; 12].

 

Але даний аспект продовжує залишатись проблемним в дослідженні прагматичних параметрів так званих професійних дискурсів. У сучасній комунікативній лінгвістиці не існує ні системного опису професійних дискурсів, ні методів їх прагматичного аналізу, немає єдиного понятійного апарату прагматики даного виду дискурсів, не спостерігається одностайності думок науковців щодо комплексної характеристики прагматичних характеристик дискурсів різних функціональних стилів.

 

Метою даної статті є опис і характеристика поняття «ступінь прагматичності» професійного дискурсу, а також її роль в реалізації прагматичної функції дискурсів різних професійних груп: медичного (фармакологічного), сервісного, комерцінно-рекламного.

 

За визначенням філософського словника під редакцією І. Фролова в однокореневих термінах «прагматичний», «прагматичність» морфема ргаЕщіа1 від грецьк. позначає справу, дію [13: 291].

 

У словнику лінгвістичних термінів О. Ахманової під прагматикою розуміється один із планів або аспектів дослідження мови, що виділяє і вивчає мовні одиниці в їх відношенні до особистості, яка використовує цю мову 114: 344]. Отже, філософське поняття «прагматичний» у лінгвістиці інтерпретується з позицій мовця та його комунікативних дій, спрямованих на адресата. Комунікативна дія відбувається задля досягнення конкретної комунікативної мети і спрямована на адресата. При цьому чим ефективніше мовець володіє засобами та прийомами комунікативного впливу на адресата, тим успішніше для нього буде комунікативний результат  На думку В. Шаховського, прагматичний потенціал лексичної одиниці, яка здійснює комунікативний вплив на адресата в процесі спілкування, реалізується в експресивному компоненті значення слова, тобто експресія спіееідноснться з прагматичністю, а не з виражешстю. стилістичною марковані стах як це інтерпретується стилістами [7: 38]. Отже, поняття <(прагматичність» в статті корелює з експресивністю мовної одиниці (за В. Шаховським) і трактується як комунікативна властивість мовних одиниць здійснювати свій експресивний (прагматичний) вплив на об'єкт мовленнєвої дії

 

Цілком очевидно, що прагматичний вплив автора на адресата проявляється по-різному в різноманітних комунікативних сценаріях. Ступінь інтенсивності або прагматичності конкретноїкомунікативної події безпосередньо  співвідносяться з прагматичною  функцією  або силою мовленнєвих одиниць у межах цієї комунікативної події [5:14].

 

В даній статті комунікативна подія в межах мовленнєвого акту розглядається як дискурс на основі того, що поняття іф<£фз/уреявщо'%ажас.. т Жжтт-тексту комплексі з екстралінгвістичними, прагматичними, соціокульгурннмн, психологічними та ін. факторами. За Н. Арутюновою, це «речь, погруженная в жизнь» [16:136-137].

 

У сучасній лінгвістиці науковці різних шкіл, досліджуючи феномен дискурсу як комунікативну категорію, зіставляють його з текстом (монологічним, діалогічним), контекстом, ситуацією тощо, виділяють серед інших комунікативних характеристик його функціональні параметри, невід'ємні від людського фактору в мові, де обов'язково присутній прагматичний елемент [17; 18:227; 19].

 

Отже, спробуємо з'ясувати, від чого залежить ступінь прагматичності дискурсів різних професійних груп і як реалізується в них прагматична функція.

 

Останнім часом дослідження ком\тпкативно-прагма іичних характеристик проводяться на матеріалі різних професійних дискурсів у межах спільної для даного дискурсу професійної тематики між соціальними групами, що об'єднані стильною професінно-зорієнтованою діяльністю. Перш за все, це рекламні, сервісні, медичні (фармакологічні), юридичні, педагогічні, політичні дискурси, тобто такі комунікативні події, що пов'язані так чи інакше з людськими потребами, цінностями в системі суспільства.

 

Візьмемо, наприклад, комеріїійно-рекламний дискурс. Цей різновид дискурсу належить, безумовно, до способів масового впливу на потенційного адресата, що вирішує комунікативно-прагматичне завдання, спрямоване на забезпечення надійності, тривалості та ефективності процесу комунікації. За допомогою основної атрибутики рекламного дискурсу (рекламний знак, рекламний текст, - рекламний слоган) реалізується прагматична функція (переконання та спонукання). Ступінь прагматичності рекламного дискурсу повинен визначатись специфічними мовними засобами рекламними злаками, у яких відображено найважливіші потреби потенційного споживача.

 

За класифікацією американського психолога А. Маслоу потреби людини можна поділиш на 5 основних груп:

 

1) фізіологічні (можливість втамовувати голод: комфорт; економія зусиль; швидкість обслуговування);

3) потреба в коханні, духовній близькості;

4)  потреби у повазі, пошані (громадське схваленні, разкни престиж, жага пригод):

5)  потреби у сам ореаді зади [11J.

 

Зрозуміло, що чим отшгінальніший засіб відображення інформації в рекламному дискурсі тим вище ступінь прагматичвосп в ньому і, таким чином спостерігається найбільший прагматичний ефект. Останнім часом суто рекламна атрибутика все ширше вживається в інших профеайивх дискурсах. Найбільш розповсюдженими мовними засобами є метафорична конотація, шо відбувається на основі вторинної нозинаші Наприклад: autocosmeucs: mtozeryice (сервісний дискурс): quiet arch; hissing але oxidizing stress; killed spirit: female taper electrode; high user fiiendhness electrode;phantom im age, phone cloning, smart card (науково-техвячшш дискурс),peeling (косметологія - медичний дискурс) та їй. Порівн : косметичний ремонт квартир; діагностика автомобілеи, комп ютерів: екологія спілкування, пригнічування \-мовнорефлекорної діяльності.

 

Значна кількість запозиченні слів з англійської грецької, латинської мов транскодується в украшськін мові, посилюючи прагмагнчнни вплив рекламної шформашї на реципієнта в тязних гдюфесійник дискурсах: англ. cgjtf «застуда* плюс заперечувальна частка НЕ  •  шроти- -пгхушястудні ліки іИжолд» (фармакологічний жжур^% Vogue (булев, «мода, популярність») -жіночий журнал; Sanaa - лезінфікуючий засіб Sanita : Bahyguard - дитяче ліжко ЛЬеиоігард», Superguard пластмасове покшття для тгіллоги «Супергард,», Aero (від грепьк. «повітря»)пористий шоколад, Aouaclean (від лат. agna -вода>) - пилосос (іЛетявйно-сервї сний двежурс). Всі пі лексеми шдкре* поють у різних видах листків фушшональні якості пгюдуладі ступінь новизни, "пуувл-nsn (корисні) властивості, ефективність, надійність, пто пов язавз з потребами потенпінного споживача. Вагому роль у    Ацищртзтп nyiiggg прагматичності відіграють також різні графемні маншуляшї (запозичена орфографія, велика літера в середині слова толю), графічні засоби (з'єднання елементів у рекламному знані): Cuzho-maac - торгові автомати для паперових склянок (за допомогою дефісах Sard, guard - дезшфікуючий засіб (за допомогою похилої лінії); Teach . Trolтахометр з електронним регутипвзнням (за допомогою жтштти); CbcfXfVieanдрисірш для відцжцанвя консервів; $*gep%AWiae датки та швабри (за допомуою шостроЛаг. 0ge 2 One - зволожувач д д вдіря (за РТОМОГОЮ цифри дезш чається частка >?'_.

 

Отже, як. бачимо з прикзадівг прагматична функція olsjb повно реалізується в рекламному дискурсі, основною метою якого є комунікативний вплив на потенційного споживача Використання рекламної атрибутики в іжних. професійних дискурсах шдсилює їх стушнь праіматвлиості і не шлком зрозумію. Адже предстатшик будь-якої професійної групи перш за всезащкавнтьсж орнгішдшо внЕладшою шформашоо, шо стосується йото потреб, поб язаних із безпекою, гарантією здоров'ї, комфортом у побуті та покращенням умов прані на роботі, або із захистом його цивільних прав і моральних принципів, із самоствердженням і відстоюванням своїх життєвих пріоритетів.

 

 

 

література

1.       CVCOB И. П. Семантика и прагматика предложения: учебное пособие - Калинин Калинин гос ун-т, 1980.-51 е.

2.       CVCOB И. П_ Лнчн ость sac субъект языкового общения Личностигле аспекты языкового оошения: Сб. науч.тр. — Калинин, 1989. — с. 9-16.

3.       АрлттоноваН. Д. Стратегия и тактика речевого поведения Прагматические аспекты изучения предложения н текста: Сб. науч. тр. — К_: Киев, гос. пел, ин-т иностр. яз.. 1983. — с. 4-12.

4.       Арутюнова H. Д Типы языковых значения Опенка. Событие. Факт. -11: Наука, 1988. -339 с.

5_ Почетщсв Г. Г. Прагматика текста S Комму никаткно-гграгматические и семантические

функпвв речевых еднншг Сб. науч- тр. - Калинин, 1980. — с. 5-10. 6. Пушкин А- А. Прагмаднжт^іичехьне харак їдяспдд ждАТАа личности Личноствые

аспекты языкового обшения: Сб . науч, тр. - Калинин. 1989. — с 45-54. ?. ТРДХОВСКИБ В. И. Эмотнвная семантика слова как коммуникативная СУЩНОСТЬ

Коммуникативные аспекты значення. ~ Волгоград: Изд-во Волгоградского va-xa. 1990. - с.

29-39.

8.      Бопман А. В. Прагматичні особливості фармапевтичних текстів (на матеріалі англомовних інсір) тій до вживання дкарсыдх препаратш): Автореф дне... канд. філол натк. -К., 2006.-Же'.

9.  Коваль К. Є. Мовні засобів аргумешаш в юридичному дискурсі (на матеріалі англомовних законодавчих та судових зжуышпву. Дне. ... канд. філол наук. Одеса, 2007. -187 с.

10.  Констаятінога О. В. Сці>кт>рно-семантичш особливості термінів оподаткування в

американському і британському варіантах сучасної англійської мови: Дне______ «ял  eoo x

науке-К. 2004.-211 с.

11.  Лиса H, С. Структурні та лнтвссіг>агматичєа особливості рекламного знака (на матеріалі англомовноїреклами): Автореф. де.... жаят філол наук. - Львів, 2003. - 18 с.

12- Bociposa С. В. Лінгвовджіавтивні та комутііктивно-прагматичет особлив ості сучасного ангдомовЕогомедичного двккурсу:Дне ... канд філол наук.-К,200 3.-201 с

13. Философский словарь (іюд редакцией IL T. Фролова}.- M Политнздаіг 1981. - 445 е.

14. Акманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — Советская тягт-тщц 1966.

-606 с.

15.  ЦсчгППсв Г. Г. О месте прагматического элемента в лингвистическом описании // Прагматические и семантические аспекты синтаксиса: Сб. науч. тр. - Калинин, 1985. - с. 12-18.

16.  Ap\TTOHOBaJH. Д. ДисдсЛрс // Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1990.-с. 136-137.

17.  Паршин П. Б. Понятие нделолнтнческслрдискурса и методологические основания
политической лингвистики - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
URL:
www/de^                                                                           
23 марта 1999. - Название с экрана.

18.  Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - Волгоград: Перемена, 2004. -390Щ

19.  Демьянков В.З. Событанность в языке средств массовой информации //Язык средств массовой научной конференции. - М.: МГУ им М. В. Ломоносова, 25-27.10.2001. - с; 59­60.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Видавничий дім Дмитра Бураго

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Издательский дом Дмитрия Бураго

 

 

 

Наукове видання

 

«МОВА І КУЛЬТУРА»

Випуск 14

 

Том 11(148)

Научное издание

 

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»

Выпуск 14 Том II (148)

 

 

 

Київ 20 Л

Киев 2011

Страницы:
1 


Похожие статьи

Є С Смірнова, Р Г Нестеренко - Щтушнь прагматичності   різних професійнихдискурсів