А О Качала - Якість трудового потенціалу властивості та параметри - страница 1

Страницы:
1 

определяется как средневзвешенная оценок качества по каждому кон­структивному элементу.

Предложенная модель бестарифной системы оплаты труда со­держит коэффициенты, учитывающие все основные результаты дея­тельности работников: объем СМР, качество продукции, соблюдение сроков и экономию времени, а также условия их работы и уровень профессионализма работников. Использование разработанной модели позволяет получить наиболее оптимальное распределение фонда опла­ты труда в условиях нестабильной рыночной экономики.

1 .Волгин Н. Многовариантность моделей оплаты труда // Человек и труд. - 2003. -№ 4. - С.79-81.

2.Миляева Л., Койнаш Г. Еще один вариант бестарифной системы оплаты труда // Человек и труд. - 2001. - № 4. - С.49-53.

3.Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом. - СПб: Пи­тер, 2000. - 416 с.

4.Шинкаренко В.Г., Дмитрієв І.А., Криворучко О.М. Економіка праці на автомобі­льному транспорті. - Харків: ХДАДТУ, 2000. - 305 с.

5.Бестарифная система оплаты труда // Экономика и учет труда. - 2001. - №12. -

С.3-8.

Получено 29.08.2005

УДК 331.522.4 А.О.КАЧАЛА

Харківський національний економічний університет

ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ВЛАСТИВОСТІ ТА ПАРАМЕТРИ

Розглядається комплекс питань, пов'язаних з розкриттям якості трудового потен­ціалу. Розкрито сутність і зміст якості трудового потенціалу. Уточнено поняття „якість" та „якість трудового потенціалу". Удосконалено класифікації понять: ознаки, властивос­ті, параметри. Виявлені закономірності підвищення якості трудового потенціалу.

В умовах соціально-економічного розвитку, що склалися в Украї­ні, неефективне використання людських ресурсів, від діяльності яких значною мірою залежить підйом вітчизняної економіки, підвищення добробуту та якості життя громадян, призводить до зниження продук­тивності праці, відсутності відповідного прибутку, скорочення бюдже­ту і ВВП.

Особливої актуальності набуває вивчення проблем, пов'язаних з розкриттям якості трудового потенціалу, ознаками, властивостями та параметрами якості трудового потенціалу. Питання визначення якості трудового потенціалу розглянуто в роботах М.Дороніної, А.Григо-ренко, М.І.Долішнього, М.В.Брик [2, 5]. Однак досі невизначеними залишились питання, які стосуються якості трудового потенціалу. То­му тема даної статті актуальна у цей час.

У взаємозв' язку виробничих сил і відносин формується якість трудового потенціалу. Як зазначають М.І.Долішній і М.В.Брик, на су­часному етапі розвитку суспільства велике значення у формуванні якості трудового потенціалу має науково-технічна революція. Удоско­налюючись, трудовий потенціал одночасно створює умови для при­скорення науково-технічного прогресу. Має значення місце діалектич­ної взаємодії: з одного боку, науково-технічна революція впливає на трудовий потенціал, з іншого - трудовий потенціал сприяє розвитку науково-технічної революції.

Якість - це цілісна характеристика функціональної єдності існу­ючих властивостей об'єкта. Отже, поняття «якість», на думку М.І.До-лішнього, має відносний характер. Відносність властива також трудо­вому потенціалу, якість якого розкривається у його параметрах або компонентах. У протилежність кількісному виміру трудового потенці­алу, якому властиві певні фізичні рамки, якість трудового потенціалу має властивість відносності - завжди може бути краще. Але це не зна­чить, що категорія якості трудового потенціалу не має об' єктивної ос­нови. При обґрунтуванні об'єктивності якості трудового потенціалу досить послатися на його залежність від матеріально-технічної бази виробництва, рівня технологічного застосування науки.

Однак ні кількість, ні якість не можна абсолютизувати, бо знахо­дяться вони у тісному взаємозв'язку. Збільшення кількісних показни­ків трудового потенціалу створює умови для виникнення нової якості, та навпаки, якісне удосконалення трудового потенціалу реалізується у його кількісній мірі.

М. І.Долішній і М. В.Брик вважають, що якщо враховувати різні рівні відтворення трудового потенціалу, то його якісні параметри роз­криваються за допомогою сукупності ознак. На рисунку узагальнено поняття: ознаки, властивості та параметри.

Відзначена властивість якості трудового потенціалу має важливе значення на основі досягнень науково-технічній революції, яка потре­бує поліпшення людського фактору. Як свідчить практика, незбалан-сованість робочих місць та робітників визначається недостатністю ро­бітників відповідної якості. Цим обумовлена актуальність проблеми підвищення якості трудового потенціалу, що є причиною і наслідком інтенсивного економічного росту.

Дієвість зусиль, спрямованих на підвищення якості трудового по­тенціалу, залежить від того, наскільки вони відповідають тому чи ін­шому параметру якості трудового потенціалу. Якість трудового потен­ціалу - це сукупність властивостей, що характеризує трудовий потен­ціал. Кожна властивість по-різному реагує на ті чи інші впливи. Щоб отримати можливість ефективно впливати на різні якості трудового потенціалу, необхідно знати її властивості (табл.1).

Ознаки


науково-технічні

 

соціальні

 

психологічні

Властивості


моральні

 

кваліфікаційні


її її


інтелектуальні

 

етнокультурні


Параметриекологічні

 

медико-біологічні

 

демографічні


Узагальнення ознак, властивостей та параметрів якості трудового потенціалу Таблиця 1 - Сукупність властивостей якості трудового потенціалу*

Б.С.Мар'єнко [6] зазначає, що характеристика параметрів пови­нна відповідати системному уявленню про якість трудового потенціа­лу. Крім того, кожен параметр якості трудового потенціалу може роз­глядатися більш детально.


При виділенні параметрів якості трудового потенціалу (табл.2) треба мати на уяві перш за все ті, що відзначаються перспективністю, тобто відповідають закономірностям розвитку трудового потенціалу.

Таким чином, багатогранність якості трудового потенціалу визна­чає широке коло його параметрів, сукупність яких залежить від рівня розгляду. У зв'язку з цим в кожному випадку необхідно виділяти ті параметри, які впливають на формування якості трудового потенціалу та ефективне його функціонування. Отже, зміст і визначені поняття рівня якості трудового потенціалу відображають сукупність трудових відношень. Тому закономірності підвищення якості трудового потен­ціалу визначаються взаємодією виробничих сил та виробничих відно­син, а головним засобом підвищення якості виступає прискорення на­уково-технічного прогресу, темпи якого в свою чергу залежать відлюдського фактору. Напрямком подальшого дослідження є обґрунту­вання факторів якості трудового потенціалу.

1 .Грішнова О. Роль держави у відтворенні людського потенціалу // Вісник Терно­пільської академії народного господарства. Вип.16. - Тернопіль, 2001. - С.120-122.

2.Доронина М., Григоренко А., Аведян Л. Факторы эффективного использования человеческих ресурсов предприятия // Бизнес - Информ. - 1999. - № 9-10. - С.91-96.

3.Жильченкова В.В. Совершенствование управления качественной характеристи­кой трудового потенциала предприятия // Научные труды Донецкого национального технического университета. Вып.49. - Донецк: ДНТУ, 2002. - С.141-146.

4.Клименко Л.О. Економічний механізм ефективного використання трудового по­тенціалу: сутність та основні функції // Финансовая консультация. - 2000. - №39-40. -С.144-148.

5.Долишний М.И., Брык М.В., Марьенко Б.С. Трудовой потенциал и трудовые ре­сурсы. - М., 1990. - 257 с.

Отримано 01.08.2005

 

УДК 331.36 К.В.ЯКОВЕНКО

Харківський національний економічний університет ВИДИ КАР'ЄРИ

Розглядаються теоретичні аспекти кар'єрних процесів на підприємстві. Запропо­новано класифікацію видів кар' єри для працюючих жінок за ознаками: інтенсивність кар'єрного зростання (темп посадового просування), наявність внутрішніх стимулів та спонукання ззовні, готовність до посадового просування (наявність необхідних особис-тісних та професійно-ділових якостей), особистісні особливості (характеристики).

Прагнення особистості до постійного підвищення професійного рівня, тобто самовдосконалення, більш повного використання свого творчого потенціалу через можливість самостійного прийняття рішень, досягнення влади, лідерства в колективі є основою спонукальних мо­тивів й прагнень працівника до кар' єрного зростання. Сила бажання й величина можливості здійснення посадового просування персоналу підприємства залежить не тільки від самого індивіду, але й від існую­чої системи кар' єрного зростання працівників на підприємстві, що зу­мовлює актуальність тематики даної статті.

Залежно від того, який статус займає працівник на підприємстві, якими мотивами керується в своєму професійному й особистому жит­ті, які фактори й яким чином здійснюють вплив на його посадове про­сування, працівникові буде відповідати певний вид кар' єри.

Основні положення, що стосуються кар'єри, а саме: її визначення, чинників впливу, видів постійно привертали до себе увагу вчених, се­ред яких А.Я.Кібанов, П.Г.Клівець, Н.В.Федорова, О.Ю.Мінченкова, Г.С.Одінцова, І.К.Макарова, В.Р.Веснін, О.М.Ястремська [1-7] та ін.

Страницы:
1 


Похожие статьи

А О Качала - Якість трудового потенціалу властивості та параметри