Н С Іванович - Якісна характеристика рівнів сформованості предметних компетентностей з основ правознавства - страница 1

Страницы:
1  2 

Нетьосов Сергій Іванович

 

 

Якісна характеристика рівнів сформованості предметних компетентностей з

«Основ правознавства»

 

Формування компетентної особистості - стратегічне завдання поставлене Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. На основі реалізації цього завдання побудовані навчальні програми для 12-річної школи по історії України та всесвітньої історії.

За матеріалами дискусій організованих в рамках проекту ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний - рівному», на основі міжнародного досвіду, українськими науковцями сформульовані та охарактеризовані ключові (надпредметні) компетентності [1;с. 86 - 90].

Практика реалізації компетентнісного підходу в суспільствознавчих дисциплінах є актуальною проблемою шкільного навчання. О.Пометун та Г.Фрейман підкреслюють необхідність орієнтації змісту освіти на розроблення системи компетентностей учнів різного рівня. Для предмету «Історія», освітньої галузі «Суспільствознавство» вони визначають та аналізують напрями набуття загально предметних компетентностей у переліку: хронологічна, просторова, інформаційна, мовленнєва, логічна та аксеологічна компетентності [3, с. 106 -107].

У школі сьогодні особлива увага надається формуванню правових компетентностей учнів, адже правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства і демократичної правової держави, умовою формування правосвідомості громадянина.

Для ефективної організації методичної роботи вчителя, постановки дидактичних цілей до уроків «Основи правознавства» пропонуємо систему співвідношення понять «правова компетентність» та «предметна компетентність з «Основ правознавства».

СИСТЕМА СПІВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 

елемент системи компетентностей галузі "Суспільствознавство", що склада­ється з предметних компетентностей, які набуває особистість під час опану­вання предметів та дисциплін правознавчого циклу та суспільної діяльності

 

 

 

ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ З «ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА»

 

елемент правової компетентності учнів, система знань, умінь, навичок та ставлень до суспільних явищ і процесів та діяльність згідно закону й права, що формуються в школярів під час навчання предмету "Основи

правознавства"

 

СКЛАДОВІ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОСНОВ

ПРАВОЗНАВСТВА

АКСІОЛО-

ГІЧНО-ПРАВОВА КОМПЕ­ТЕНТНІСТЬ

ЛОГІЧНА КОМПЕ­ТЕНТНІСТЬ

ЮРИДИЧНО-МОВЛЕН­НЄВА КОМПЕ­ТЕНТНІСТЬ

ІНФОРМА-ЦІЙНО-ПРА-ВОВА КОМПЕ­ТЕНТНІСТЬ

ПРАКТИКО-ОРІЄНТО­ВАНА КОМПЕ­ТЕНТНІСТЬ

Складові предметної компетентності курсу «Основи правознавства» є відповідними інтегрованими вміннями, що виступають як результат навчальної діяльності.

Якісну характеристику рівнів сформованості предметних компетентностей учнів з дисципліни «Основи правознавства» наводимо у формі таблиці, де пропонуємо розгорнутий аналіз відповідних елементів предметної компетентності школярів [2, с.160 - 163].

Якісна характеристика рівнів сформованості предметних компетентностей з курсу «Основи правознавства»

 

 

 

Предметні компетентності з курсу «Основ правознавства»

Рівні

 

 

 

 

 

сформо-

 

 

 

 

 

ваності

Аксіологічно-

Логічна

Юридично-

Інформаційно-

Практико-орієнтована

 

правова

компетентність

мовленнєва

правова

компетентність

 

компетентність

 

компетентність

компетентність

 

 

Учень:

Учень може:

Учень може:

Учень може:

Учень може:

 

- позитивно

- визначити один-два

- відтворити кілька термінів

- знайти відповідь на

- із наведеного переліку

Початко-

оцінює юридичну

ключові терміни теми;

окремої теми;

поставлене запитання

прикладів вказати правильні

 

відповідальність

- за допомогою вчителя

- двома-трьома простими

в тексті підручника;

положення, що конкретизують

вий

як основну

відтворити назву

реченнями передати зміст

- знати, які існують

правові теорії, ідеї;

 

підставу

основних питань уроку;

частини теми

нормативно-правові

- указувати, які життєві ситуації

 

дотримання норм

- на рівні «так-ні»

 

акти;

розв' язуються правовими

 

права;

визначати наявність або

 

- знати про існування

нормами;

 

- виявляє

відсутність

 

пам'яток, зразків,

- 2-3 простими реченнями

 

байдужість до

правопорушення в

 

алгоритмів для

висловлювати своє ставлення до

 

протиправної

запропонованій

 

користування

проблеми;

 

поведінки;

юридичній ситуації

 

текстами

- на рівні «так-ні» усно

 

- на рівні «гарно-

 

 

нормативно-

підтвердити необхідність

 

погано» дає

 

 

правових актів,

використання даного терміна в

 

правову оцінку

 

 

юридичними

певній темі;

 

явищам,

 

 

словниками,

- обрати правильний варіант

 

процесам, фактам

 

 

довідковою літературою

відповіді з двох запропонованих;

-   теоретично розуміти необхідність розв' язувати життєві проблеми легітимним шляхом;

-   змушений брати участь у колективних справах, але, як правило, займає пасивну позицію


 

Учень:

Учень може за

Учень може за допомогою

Учень може за

Учень може за допомогою

 

- впевнений у

допомогою вчителя:

вчителя:

допомогою вчителя:

вчителя:

 

необхідності

- виділити основні

- відповісти на окреме запитання

- на основі зразка,

- наводити приклади, які

Середній

існування

складові елементи

з навчальної теми;

пам' ятки, алгоритму

конкретизують правові

 

правових норм у

правових явищ та

- охарактеризувати окремі ознаки

користуватися

положення, теорії, ідеї;

 

суспільстві, що є

фактів;

правових понять;

текстами законів,

- на основі зразка, пам' ятки,

 

основною

- визначити окремі

- у цілому правильно вживати

юридичними

алгоритму складати прості заяви,

 

підставою

ознаки правових

юридичні терміни;

словниками,

подання та користуватися

 

дотримання норм

понять;

- побудувати відповідь на основі

довідковою

текстами законів, юридичних

 

права;

- послідовно та логічно

таблиці або схеми;

літературою;

словників тощо;

 

- позитивно

відтворити частину

- при обговоренні правових

- отримувати

- застосовувати окремі видові

 

ставиться до норм

навчального матеріалу

питань та проблем у групі свою

необхідну

ознаки поняття;

 

законів та права;

теми;

позицію сформулювати 3-6

інформацію з

- виконувати тестові завдання

 

- за допомогою

- на основі схем та

простими реченнями;

Інтернету;

першого рівня;

 

вчителя дає

таблиць з питань права

- при колективному вирішенні

- користуватися

- у колективних справах іноді

 

правову оцінку

встановити структурно-

суспільно значущої правової

сучасними

виявляє певну активність, але, як

 

поведінці суб'єкта

логічні зв'язки в рамках

проблеми 3-6 простими

правовими

правило, виконує технічні

 

права за певних

конкретної правової

реченнями висловити свою

комп' ютерними

функції;

 

обставин

проблеми

позицію

системами та базами даних для пошуку правової інформації

-   розуміє необхідність

розв' язання життєвих проблем легітимним шляхом та готовий до цього;

-   вказати, які існують сучасні інформаційно-комунікаційні засоби та системи отримання правової інформації;

-   користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними засобами, системами;

-   вказувати, до якого органу влади потрібно звернутися для

розв' язання життєвої проблеми


 

Учень:

Учень може:

Учень може:

Учень може

Учень може самостійно:

 

- ставиться до

- за допомогою вчителя

- самостійно викласти зміст

самостійно:

- наводити приклади, які

 

закону й права як

або за зразком,

правознавчих ідей, теорій,

- за допомогою

конкретизують правові

Достат-

до важливіших

пам' яткою, планом,

застосовуючи необхідну

пам' яток, зразків,

положення, теорії, ідеї;

 

соціальних

алгоритмом

юридичну термінологію;

алгоритму, наданих

- знайти необхідні правові норми

ній

цінностей, а тому

проаналізувати зміст

- самостійно усно та письмово

вчителем,

у витягах із законів,

 

свідомо

правових документів;

охарактеризувати родову ознаку

аналізувати зміст

запропонованих вчителем;

 

дотримується

- за допомогою вчителя

та видові відмінності поняття;

НПА;

- дати аналіз НПА;

 

законослухняної

зіставляти,

- дати рецензію (відгук) на

- користуватися

- складати прості заяви та

 

поведінки;

узагальнювати,

відповідь іншого учня;

текстами законів,

подання;

 

- вважає

систематизувати

- на основі підручника

юридичними

- розв' язувати юридичні завдання

 

протиправні

навчальний правовий

підготувати повідомлення,

словниками,

середнього рівня складності;

 

діяння такими, що

матеріал;

доповідь, виступ та представити

довідковою

- використовувати

 

суперечать

- за допомогою вчителя

його класу;

літературою;

найпоширеніші сучасні

 

загальнолюдським

виділити родові ознаки

- працюючи в групі, за

- отримувати

інформаційно-комунікаційні

 

цінностям;

та видові відмінності

допомогою колективу

необхідну

засоби та системи;

 

- оцінює

понять й на їх основі

сформулювати запитання до

інформацію з

- у колективних справах та під час

 

порушення

сформулювати правові

учасників дискусії, турніру,

Інтернету;

підготовки правових проектів

 

особою норм

поняття;

конкурсу;

- користуватися

самостійно й у повному обсязі

 

права як

- за допомогою вчителя,

- самостійно охарактеризувати

сучасними

виконує поставлене завдання або

 

аморальні;

на основі схеми,

правову проблему на основі

найпоширенішими

обраний обсяг роботи;

 

- висловлене ним

таблиці, зразка

таблиці, структурно-логічної

правовими

- розуміє необхідність

 

оцінювальне

проводити порівняння

схеми, візуальної або графічної

комп' ютерними

розв' язувати життєві проблеми

 

судження може

та класифікацію;

моделі;

системами та базами

легітимним шляхом та застосовує

 

підтвердити

- самостійно послідовно

- працюючи у творчих групах,

даних для пошуку

відповідні правові способи

 

одним-двома

та логічно викласти

сформулювати свою точку зору

інформації

досягнення поставленої мети

 

аргументами

матеріал теми;

-   самостійно аналізувати положення НПА;

-   самостійно складати найпростіші таблиці та структурно-логічні схеми з правових питань

та аргументувати власне бачення правової проблеми;

-   самостійно письмово скласти простий план, сформулювати тези;

-   за допомогою вчителя письмово викласти власну думку відносно правових фактів та явищ

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н С Іванович - Якісна характеристика рівнів сформованості предметних компетентностей з основ правознавства