Т В Момот - Якість корпоративного управління міжнародний досвід і національні перспективи - страница 1

Страницы:
1 

1987. - 160 с.

8. Margolis D.L. Dynamical modes for multidimensional structures using bond graphs / -Frans. Of the ASME, Journ, of dynamic syst., measurement and control. - Sept. 1980. Vol. 102-189.

9. Ruzicka M. Formalized models of ontological systems. - Praha. Kybernetika. Vol. 18. №6, 1983, p. 545-554.

10.3авадскас Э.К. Многоцелевая селектоновация технологических решений строи­тельного производства: Дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.08. - Вильнюс, 1988. - 433 с.

11.Казлавас В.А. Вероятностное моделирование производственных программ строительных объединений: Автореф. дис... канд. экон. наук. - Вильнюс, 1982. - 22 с.

12.Экспертные системы в проектировании и управлении строительством /

 

A. А.Гусаков, Н.И.Ильин (Россия), Х.Эдли (США) и др.; Под ред. А.А.Гусакова. - М.: Стройиздат, 1995. - 296 с.

13.Саати Т.Д. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения. - М.: Советское радио, 1971. - 520 с.

14.Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2003-2010 рр. / Колектив авторів під керівництвом Л.М.Шутенка,

B. М.Бабаєва, В.Т.Семенова. - Харків: ХДАМГ, 2003. - 205 с.

Получено 29.08.2005

 

УДК 334.72

Т.В.МОМОТ, канд. екон. наук

Харківська національна академія міського господарства

ЯКІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ

На базі міжнародного досвіду доводиться існування зв'язку між високим рівнем корпоративного управління та інвестиційними ризиками. Аналізуються та систематизу­ються сучасні методичні і концептуальні підходи до визначення якості корпоративного управління. Визначаються теоретичні основи побудови національної системи рейтинго-вої оцінки якості корпоративного управління.

У сучасних умовах глобалізації корпоративне управління розгля­дається як стимулюючий чинник національного розвитку та необхідна вимога існування в умовах міжнародного конкурентного середовища. Сьогодні багато країн розглядають корпоративне управління як невід'­ємну складову ринкової економіки, умови для розвитку приватного підприємництва, засіб підвищення конкурентоспроможності на міжна­родних ринках та поліпшення показників економічної діяльності у ці­лому [1].

Аналіз досліджень якості корпоративного управління акціонер­ними товариствами підтвердив чіткий зв'язок між високим рівнем управління та інвестиційними ризиками. Принцип досить простий: вкладайте гроші в компанії з високим рівнем керованості.

Так, за опитуваннями компанією Mc^nsey & Co 200 найкрупні­ших міжнародних інвесторів [2], які керують сукупними інвестиціямив розмірі 3,25 трлн. дол., з метою з'ясування впливу якості корпорати­вного управління акціонерних товариств на прийняття інвестиційних рішень інвесторами, встановлено:

-  три чверті інвесторів впевнені, що якість корпоративного управ­ління має таке ж велике значення для росту ринкової вартості компа­нії, як і її фінансово-господарські показники. У випадку нових ринко­вих економік, до яких відноситься також Україна, більш половини ін­весторів поставили якість корпоративного керування на перше місце в порівнянні з фінансовими результатами;

-  понад 80% інвесторів згодні платити більше за акції компаній, у яких корпоративне управління здійснюється ефективно, ніж за акції компаній з "корпоративними негараздами", навіть у тому випадку, якщо в таких двох компаній схожі показники прибутку й обсягів про­дажів;

-  розмір капіталізованої премії, що утворюється завдяки якості корпоративного управління, варіюється від 20% у країнах з устояними діловими традиціями (в Англії) до 50% і вище - у країнах з ринками, що розвиваються.

За результатами дослідження 188 компаній в шести країнах з ри­нком, що розвивається (emerging markets), встановлено взаємозв'язок між ринковою вартістю акцій і рівнем корпоративного управління: у компаній з кращим рівнем корпоративного управління вище відно­шення ринкової вартості акції до номінальної (Price-to-Book Ratio) [3]. Останніми роками опубліковані результати досліджень, що підтвер­джують наявність вагомого зв'язку між якісним корпоративним управ­лінням і прибутковістю діяльності акціонерного товариства та рівнем задоволення інвестора. Результати спільного дослідження "ISS" (Insti­tutional Shareholder Services) і університету штату Джорджия (Georgia State University) свідчать, що для акціонерних товариств з найкращим рівнем корпоративного управління - за показником ISS's корпоратив­ного управління (ISS's Corporate Governance) - щонайменша дохід­ність інвестицій і власного капіталу, відповідно, на 18,7 і 23,8% біль­ше, ніж у емітентів з низьким рівнем корпоративного управління [4]. Дослідження ринку США, виконані П.Гомперс з Гарвардського уні­верситету у співпраці з колегами університету Пенсільванії, свідчать, що портфелі цінних паперів компаній з сильним захистом прав акціо­нерів генерують прибутковість, що перевищує прибутковість портфе­лів зі слабким захистом прав акціонерів на 8,5% за рік [5]. Аналогічні дослідження в Європі свідчать про наявність такої розбіжності у роз­мірі 3% на рік [6]. Тестування системи рейтингової оцінки в Німеччині у період з березня 1998 р. до лютого 2002 р. виявило наявність розбіж­ності у розмірі 2,3% за місяць [7].

Загальновизнано, що створення рейтингових оцінок є одним із засобів охарактеризувати якість корпоративного управління і оцінити інвестиційний ризик. У глобальному економічному просторі створення національної системи рейтингової оцінки якості корпоративного управління має ґрунтуватися на досвіді міжнародних рейтингових аге­нцій, результати роботи яких використовуються інвесторами на між­народних фінансових ринках. Тому, базуючись на міжнародному до­свіді, доцільно систематизувати сучасні концептуальні і методичні підходи до визначення якості корпоративного управління (таблиця).

Аналіз концептуальних і методичних підходів до визначення рейтингів корпоративного управління

 

Рейтингові агент-
ства, професійні
незалежні інфор-
маційно-
аналітичні струк-
_____ тури_____

Характеристика рейтингу корпоративного управління

 

 

Параметри рейтингу

 

 

 Найсучаснішою тенденцією на ринку рейтингових послуг є спро­ба розробки єдиного FTSE/ISS індексу корпоративного управління для різних країн з метою використання його як орієнтира для встановленняінвестиційного ризику та вибору країни інвестування.

В умовах, що склалися, актуальною є оцінка якості корпоратив­ного управління за допомогою розрахунків рейтингів якості корпора­тивного управління на базі методологічно сумісною з міжнародною практикою.

Таким чином, якість корпоративного управління пропонується визначати як ступінь, до якого сукупність власних характеристик складної системи відносин між групами заінтересованих осіб, які ма­ють легітимний інтерес у діяльності товариства (акціонерів, у тому числі крупних і міноритарних, власників привілейованих і простих акцій, працівників, споживачів, державних органів, органів управлін­ня, кредиторів, громадськості тощо) відносно управління діяльністю товариства для підвищення його конкурентоспроможності та економі­чної ефективності завдяки забезпеченню рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин, задовольняє вимоги. Це пов'язано з тим, що товариство не може існувати незалежно від суспі­льства, в якому воно функціонує, і кінцевий успіх його діяльності за­лежить від внеску всіх заінтересованих осіб [1]. Для діагностики якості корпоративного управління при прогнозуванні інвестиційного ризику пропонується розраховувати рейтинг якості корпоративного управ­ління - агрегований показник, що поєднує різнобічні властивості скла­дної системи корпоративного управління за компонентами: розкриття інформації і прозорість, права акціонерів, структура власності, діяль­ність наглядової ради, діяльність виконавчого органу, контроль за фі­нансово-господарською діяльністю товариства, дотримання інтересів інших зацікавлених сторін і корпоративна соціальна відповідальність. Метою формування методики рейтингової оцінки якості корпоратив­ного управління є кількісне відображення факторів, що впливають на мотивацію прийняття інвестиційних рішень, та оцінка інтенсивності впливу цих факторів. Основне призначення агрегованого рейтингу якості корпоративного управління - ранжування, типологія акціонер­них товариств за якістю корпоративного управління з метою мініміза­ції ризику інвестування.

1 .Принципи корпоративного управління України, затверджені рішенням Держав­ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. №571.

2. McKinsey Research http://www.mckinsey.com/features/investor_opinion/index.html.

3. Choundhury Р.К. Rating Corporate Governance. Online edition of India's    National    Nespaper    -    The     Hindu.     Monday,     Aug     05, 2002.

http://www.hindu.com/2002/08/05/stories/2002080500100300/htm.

4. Brown, Lawrence D., and Caylor, Marcus, "Corporate Governance Study: The Corre­lation between Corporate Governance and Company Performance." Institutional Shareholder

Services (2004).

5 .Gompers, Paul A., Joy L. Ishii, and Andrew Metrick, "Corporate Governance and Eq­uity Prices", Quarterly Journal of Economics. 118(1) February 2003, 107-155. Lucian Bebchuk, Alma Cohen, and Allen Ferrell, "What Matters in Corporate Governance" (2003), The John M. Olin Center for Law, Economics and Business of Harvard University.

6. Bauer, Rod, and Nadja Guenster, "Good Corporate Governance Pays Off: Well-governed companies perform better on the stock market", (2003) http://www.deminor-rating.com.

7. Wolfgang Drobetz, Andreas Schillhofer, and Heinz Zimmermann, "Ein     Corporate    Governance    Rating    fur    deutsche Publikumsgesellschaften",

WWZ/Department  of Finance,  Working Paper No.  5/03  (2003) (in German)

http://pages.unibas.ch/wwz/finanz/publications/researchpapers/503%20CGRating.pdf.

Отримано 21.09.2005

 

УДК 347.191.11

А.В.МАНОЙЛЕНКО, канд. экон. наук

Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, г.Киев

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БАЗОВЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ

Анализируется развитие стратегических подходов к лидерству корпораций на открытых рынках, на основе чего предложен подход формирования комплексной корпоративной стратегии на основе выделения двух базовых стратегий: адаптирую­щей и адаптационной. Рассматриваются особенности поведения корпорации в усло­виях экономики трансформационного типа на основе применения предложенного подхода.

Высокая динамичность внешнего окружения и повышение неоп­ределенности его изменения относительно воздействия на субъекты хозяйствования корпоративного сектора экономики в условиях струк­турных трансформаций народного хозяйства Украины обусловливают высокую актуальность исследований стратегий устойчивого развития корпорации. Необходимо отметить, что работы по исследованию этой проблемы относятся в основном к развитым рынкам, характеризую­щимся относительной устойчивостью основных параметров внешней среды корпорации.

Вопросами разработки эффективных стратегий, обеспечивающих корпоративное развитие занимались многие выдающиеся ученые: И.Ансофф, Д.Т.Бойетт, Д.Г.Бойетт, Динз Грейм, П.Дюссож, Б.Гарретт, А.Т.Зуб, Лайм Фаэй, Ф.Лиис, М.В.Локтионов, Б.З.Мильнер, Г.Минцберг, Портер Е. Майкл, К.К.Прахалад, К.Рамперсад, Р.Рэндел, Н.Б.Рудык, П.Селзник, Г.Хамел [1-4, 6-11] и др. Работы этих ученых посвящены отдельным стратегиям развития предприятия относительно изменений, происходящих во внешней и внутренней среде организа­ции. Необходимо отметить, что подходы к выработке стратегий очень

Страницы:
1 


Похожие статьи

Т В Момот - Адаптація критичної концепції економічної доданої вартості (eva) до економіки україни

Т В Момот - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни введення у спеціальність

Т В Момот - Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни науково-дослідницька робота студентів

Т В Момот - Стратегічне планування в системі корпоративного управління будівельних підприємств

Т В Момот - Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства