Т Г Васильців - Ідентифікація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства - страница 1

Страницы:
1  2 

З.Якубович. Ідентифікація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства/ З.Якубович // Галицький економічний вісник. — 2010. — №3(28).— с.107-112 - (проблеми мікро та макроекономіки України)

 

УДК 658.012.8:621                                                                                                                Зоряна ЯКУБОВИЧ

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Резюме. У статті досліджено класифікацію загроз економічній безпеці підприємств, здійснено їх ідентифікацію на прикладі машинобудівного підприємства та виявлено чинники, від яких залежить рівень цих загроз.

The summary. In the article classification of threats to enterprise's economical safety have been investigated, made their identification on the example of building enterprise and identifiedfactors that affect the level of these threats.

Ключові слова: економічна безпека підприємства, загрози економічній безпеці машинобудівного підприємства, чинники.

 

Постановка проблеми. На сьогодні для економіки України характерними є тенденції поступового зростання темпів економічного та науково-технічного розвитку, проте існує небезпека ймовірних загроз господарській діяльності підприємства, які можуть бути спричинені чинниками як зовнішнього, так і внутрішнього його середовища. Й надалі залишається проблема відсутності ефективного механізму ідентифікації загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства та чинників, що впливають на них.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню суті і причин виникнення загроз економічній безпеці підприємства приділяється значна увага вітчизняними та зарубіжними науковцями [1-18]. В наукових працях О. Барановського [1], М. Куркіна [8], В. Слізкої [16], О. Сосніна, П. Пригунова [17], приділено суттєву увагу суті різних видів загроз, що впливають на діяльність підприємства. І. Воловельська [3] та О. Скібіцький [15] розглядають основні види ризиків, що здійснюють вплив на економічну безпеку підприємства. Класифікацію загроз економічній безпеці підприємства відображено у наукових працях, таких авторів, як Т. Васильців, М. Пасічник [2], В. Ортинський [4], Т. Кузенко [7], В. Геєць [11], О. Молодецька [12], Н.Третьякова [18].

Значна кількість ознак класифікації та видів загроз економічній безпеці підприємства (табл. 1) на сьогодні потребує суттєвого узагальнення і залишається предметом для подальших досліджень. У деяких працях [2; 4; 11; 18] в межах однієї ознаки класифікації загроз економічній безпеці підприємства виділяються види цих загроз, які варто було б віднести до окремих ознак. Крім того, спостерігаються неточності при формулювання ознак класифікації загроз економічній безпеці, що призводить до невідповідності видів цих загроз відповідним ознакам [7].

Для практичного використання найдоцільніше використовувати такі ознаки класифікації загроз економічній безпеці підприємства: за джерелами виникнення - зовнішні та внутрішні; за відношенням до людської діяльності - об'єктивні та суб'єктивні; за ступенем керованості - керовані та некеровані.

Носіями зовнішніх загроз є: постачальники, покупці, підприємства-конкуренти, банки, держава через законодавчі, виконавчі та судові органи влади, рейдерські структури. Внутрішні загрози зумовлені економічними процесами, які пов'язані із залученням ресурсів на підприємство, забезпеченням їх збереження та використання, а також отриманням та ефективним застосуванням результатів діяльності підприємства тощо. В основному ці загрози проявляються в процесі незадовільної роботи підрозділів підприємства, зокрема і служби безпеки підприємства, використання застарілої техніки у виробництві тощо.

До об'єктивних відносять загрози, що не залежать від діяльності підприємства та її працівників (суб'єктів прийняття рішень): інфляція, політична та економічна нестабільність держави, стихійні лиха, катастрофи, військові конфлікти тощо. Суб'єктивні загрози виникають переважно внаслідок неефективної роботи підрозділів підприємства або окремих його працівників і включають: загрозу розголошення працівниками підприємства конфіденційної інформації, рейдерські атаки.

На керовані загрози впливає керівництво підприємства з метою зміни рівня впливу цих загроз. До них належать: втрата кваліфікованого персоналу, неспроможність експортувати продукцію в економічно розвинені країни, недоліки в організації виробничого процесу, тощо.

До некерованих відносять такі загрози: постійні і часто непередбачувані зміни законодавства, захоплення частки вітчизняного ринку машинобудівної продукції іноземними компаніями і транснаціональними корпораціями, високий рівень корупції тощо.

Завдання статті. Основними завданнями статті є: дослідити класифікацію загроз економічній безпеці підприємства, здійснити їх ідентифікацію та виявити чинники від яких залежить рівень цих загроз на прикладі машинобудівного підприємства.

Виклад основного матеріалу. Аналіз понять "загроза", "ризик", "чинник" у тлумачному та економічному словниках [19; 20] дає можливість встановити між ними зв'язок. Джерелом виникнення загроз економічній безпеці підприємства є чинники, що здійснюють свій вплив на стан безпеки. Крім того, для підприємств характерними є ризики їх господарської діяльності, що передбачають ймовірність виникнення загроз економічній безпеці підприємства, проте вони можуть і не нести за собою негативних наслідків.

 

Таблиця 1

Ознаки класифікації та види загроз економічній безпеці підприємства,
______ що пропонуються вітчизняними та зарубіжними вченими

 

 

 

 

 

 

в и

м

а р е

ф

с

а т

2

о д о р и р п

Я

СО

 

 

а в т с

м

є

и р п ді іп

іт с о н ь л

ід

2

о р е

ф

с

Я

со

 

 

 

 

у в и л п в

2

т сі

іл а в и р т

оЗ

CO

 

іт с о н ь л

ід

о

к ь с

д

2

л о д

м

«

н н

е

а

о н ді ів

я

СО


,* * а к и н б о

оирв***

ви*ві

из к

иді ріл к с иа

игн аі

вт в с

м со ек

 

утм

се ан

зе

СО

з, п ,

ит

имс

аа кз

ді іл с а н


 

 

 

 

 

 

р п

2

т сі

ів

и

л

І6

о

м

 

 

 

 

ь н а г

к

с о п и

м

а т к

є'

'б о

Я

со


а

з

,* *

к

н н

не*

нк* к*

нн ин в е

мнк

цекин

сн іи

мив

аи

аз,им

*ал

ме не

д о х о п

Я

СО


 

 

у в

о р

 

 

 

 

 

Я

СО

 

 

«

н ні іл в а р п у

о г о н чі

ім

о н о к е

м

е

СО

н ві ір

Я

со


 

 

іт с о н а в о р е к

м

е

н

СО

е пу тс


 

 

 

 

 

и в

2

т сі

ін рі ів

о

СО

м й


 

 

іт с о н рі ів о

м й

м

е

н

е

п

ут

Я

СО

с


 

 

з о рг

га

з

ле р е

д

йі ід

2

т сі

ін

в и

т

ка

іт с о н ь л

ід

 

 

 

 

 

1 т с

сЗ

2 О

S Ч С 03

сЗ

со

 

Я

со

 

1


2


3


4


6

5


7


9

8


10


11


12


13


14


15


16

 

політичні,
кримінальні,
конкурентні,
контрагентні;
економічні,
фізичні,
психологічно-
інформаційні
тощо
________


 

 

[4]

 

фінансові,

виробничі,

кадрові,

інформаційні,

технічні,

технологічні_____

короткострокові, середньострокові,

довгострокові____

об'єктивні,

суб'єктивні______

загальні,

локальні*; загрози
мінімального,
середнього та
сильного ступенів
кризи**; з
низьким, середнім
та високим
ступенем***
_____


 

[11]


 

 

 

 

[11]


 

 

 

 

 

 

[4]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4*; 11**.

12***]

прогнозовані, непрогнозовані

 

 

 

 

 

[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

персонал підприємства, матеріальні цінності,

інформація, ділова репутація тощо

 

 

 

 

 

 

[4]

 

 

 

 

 

 

 

 

зовнішні, внутрішні

 

 

 

 

 

 

 

[4*; 11**-

12***]

 

 

 

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т Г Васильців - Ідентифікація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства