Т Г Васильців - Ідентифікація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства - страница 2

Страницы:
1  2 

 

 

 

систематичні, несистематичні

 

 

 

 

 

 

 

 

[11]

 

 

 

 

 

 

загрози

національній,

регіональній

безпеці, загрози

безпеці

підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11]

 

 

 

 

 

керовані, некеровані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11]

 

 

 

 

явні, приховані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4]

 

 

 

малоймовірні, реальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[12]

 

 

активні, пасивні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[12 ]

 

на етапі організації підприємства, на стадії його функціонування, на заключному етапі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[12]

 


Одним з важливих завдань у діяльності підприємства є прогнозування, своєчасне виявлення, попередження і нейтралізація зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства, виявлення напрямку і сили їх впливу (табл.2).

виробництва продукції

Кадрова складова

Перехід працівника до конкурентів

Втрата

Використання досвіду та

 

кваліфікованого

знань колишніх

 

персоналу

працівників підприємства конкурентами, зокрема, ідей, винаходів, ноу-хау, технічних проектів

Відсутність системи підвищення

 

Неспроможність

кваліфікації працівників підприємства

 

працівників професійно виконувати свою роботу через недостатній рівень кваліфікації

Конфлікти працівників між собою та з

 

Зниження

керівництвом підприємства

 

продуктивності праці

Фінансова складова

Нестабільне становище банківської

Відмова у

Зростання дефіциту

системи

кредитуванні

грошових коштів

Низька конкурентоспроможність

Повернення

Зниження репутації

продукції

покупцями продукції,

підприємства, зменшення

 

зменшення обсягів

прибутку підприємства

 

реалізації продукції

 

Законодавчо-правова складова

Неефективна робота юридичного

Збільшення кількості

Накладені штрафні

відділу підприємства

програних судових справ

санкції на підприємство

Силова складова

Відсутність ефективної системи

Силова рейдерська

Силове рейдерське

охорони на підприємстві

атака

захоплення підприємства

Екологічна складова

Недотримання норм щодо вмісту

Неспроможність

Втрата значного

шкідливих речовин, які потрапляють у

експортувати

сегменту зарубіжного

навколишнє середовище та

продукцію в

ринку

недотримання екологічних параметрів

економічно розвинені

 

щодо продукції, яка виробляється

країни

 

 

Проаналізувавши дані таблиці 2, пропонуємо поділяти загрози за впливом на складові економічної безпеки підприємства: на ті, що впливають на усі її складові, на декілька складових та одну складову.

Чинники, що впливають на виникнення загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства тісно взаємопов'язані. Наприклад, причиною відсутності системи підвищення кваліфікації працівників, а також служби охорони може бути брак фінансових ресурсів підприємства. Перехід працівника до конкурентів спричинений низькою оплатою праці, відсутністю мотивації. Підприємству слід проводити виважену кадрову політику, зокрема, у сфері оплати праці та соціального захисту працівників. Причиною виникнення конфліктів є здебільшого некоректна поведінка як з боку працівників, так і з боку керівництва підприємства. Низькі темпи оновлення основних засобів зумовлені нестачею у підприємства власних фінансових ресурсів для закупівлі нового виробничого обладнання.

Важливою загрозою для підприємств машинобудування є втрати кваліфікованих працівників, що спричинені, насамперед, непрестижністю професії відповідного виду економічної діяльності та низьким рівнем оплати праці. Крім того, характерними причинами виникнення цієї загрози є скорочення загальної чисельності працівників, що виконували наукові та науково-технічні роботи, старіння наукових кадрів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Ідентифікація загроз за впливом на складові економічної безпеки машинобудівного підприємства дасть змогу розробити конкретні заходи щодо усунення цих загроз. Перспективами подальших досліджень є формування та реалізація заходів щодо забезпечення економічної безпеки машинобудівного підприємства.

 

Використана література

1.  Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія / О. І. Барановський. К.: Київ.нац.торг-екон.ун-т, 2004. — 759 с.

2.  Васильців Т.Г. Чинники та джерела загроз економічній безпеці підприємства / Т.Г. Васильків, М.Б. Пасічник // Збірник науково-технічних праць. Науковий вісник НЛТУ України. — 2008. — Вип. 18.10. — С. 128-135.

3.  Воловельская И.В. Основные виды рисков, их воздействие на экономическую безопасность предприятия. Методы оценки рисков / И.В. Воловельская // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2009. — №26. — С. 64-66.

4.  Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін.]. К.: Правова єдність, 2009. — 544 с.

5.  Калина А.В. Економіка підприємства: Навч. посібник / А.В. Калина, А.А. Котвицький, О.З. Стожок. — К.: Знання України, 2007. — 324 с.

6.   Кириченко О.А. Методологічні основи економічної безпеки суб'єктів господарювання в трансформаційній економіці / О.А. Кириченко, Ю.Г. Кім // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 12. — С. 53-65.

7.   Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки: дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Б. Кузенко. Київ, 2004. — 194 с.

8 Куркин Н.В. Управление экономической безопасностью развития предприятия: монографія / Н.В. Куркин. — Д.: АРТ-ПРЕСС, 2004. — 452 с.

9. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: Підручник / Л.О. Лігоненко. — К.: Київ. нац. торг-екон.
ун-т, 2005. — 824 с.

10. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник / З.О. Манів, І.М. Луцький. 2-ге вид., стер.К.: Знання, 2006. — 580 с.

11. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.З. Клебанова та ін. / За ред. В.М. Гейця. Х.: ІНЖЕК, 2006. — 240 с.

12. Молодецька О.М. Сучасні підходи до класифікації загроз економічній безпеці підприємства [Електроний ресурс] / О.М. Молодецька. Режим доступу до матеріалу: http://www.rusnauka.com/27_NNM_2009/Economics/52045.doc.htm

13. Прокопишина О.В. Особенности дифференциации носителей угроз экономической безопасности предприятия внешнеэкономической деятельности промышленного предприятия / О.В. Прокопишина // Бизнесинформ. — 2008. — № 8. — С. 3-6.

14. Разаманов С.К., Степаненко О.П., Тимашова Л.А. Методи антикризового управління: монографія. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. — 192 с.

15. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник / О.М. Скібіцький. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.

16. Слизкая В.П. Классификация угроз экономической безопасности предприятия / В.П. Слизкая // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2008. — № 2 (38). — С. 177-181.

17. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства: Учеб. пособие / А.С. Соснин, П.Я. Прыгунов. — К.: Европ. ун-т, 2004. — 357 с.

18. Третьякова Н.С. Разработка системы управления экономической безопасностью предприятий: дис. на соискание учёной степени канд. экон. наук: 08.00.05 / Н.С. Третьякова. — Санкт-Петербург, 2003. — 206 с.

19. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [кер. вид. проекту П.М. Мовчан, В.В. Німчук, В.Й. Клічак]. — К.: Дніпро, 2009. — 1332 с.

20. Большой экономический словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна]. — 7-е изд., доп. — М.: Институт новой экономики, 2007. — 1472 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т Г Васильців - Ідентифікація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства