Автор неизвестен - Інвестиційна привабливість підприємства - страница 1

Страницы:
1 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

В основу Методичних рекомендацій, розроблених науковцями для спиртової галузі, покладено порівняльну рейтингову оцінку спеціальної системи показників (коефіцієнтів).

ДІАГНОСТИКА Й АНАЛІЗ

Вибір для інвестування промислових підприємств з найкращими перспективами розвитку і які можуть забезпечити високу ефективність вкладеного капіталу - одна з найактуальніших проблем як для України, так і для спиртової галузі зокрема.

Оцінка інноваційної та інвестиційної привабливості - перший крок для прийняття рішення щодо доцільності капіталовкладень у підприємство, його придбання або порівняльної характеристики з аналогічними підприємствами певної галузі. Інноваційна складова з позицій потенційного інвестора має важливе значення, оскільки ринок з його законами конкуренції постійно ви­магає від суб'єктів (підприємств) наукового пошуку та вдосконалення існуючих методів і технологій, випуску продукції з новими якісними споживчими властивостями.

В економічній літературі немає єдиного методичного підходу для вирішення питань оцінки інноваційної та інвестиційної привабливості. Основна мета більшості з них - діагностика й аналіз фінансового стану окремого або групи підприємств (об'єднань), виділення головних ознак для дослідження об'єкта та застосування конкретної методики розрахунку певного підсумкового показника.

Найбільш поширені на практиці два підходи оцінки. Перший -ґрунтується на використанні загальновизнаних показників (коефіцієнтів), які характеризують різні напрямки господарської діяльності підприємств та їх ділову активність. Одержана внаслідок такої оцінки значна кількість даних фактично не дає змоги зробити остаточний висновок.

Другий підхід - визначення узагальнюючого інтегрального показника. Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику значну кількість чинників, різних за призначенням, одиницями виміру та вагомістю. Метод інтегральної оцінки інноваційної та інвестиційної привабливості підприємств має недолік пов'язаний з тим, що інтегральний показник призводить до втрати логічного зв'язку з його основними елементами, тим самим позбавляючи його практичної цінності.

Найбільш перспективний для оцінки інноваційної та інвестиційної привабливості підприємств, на наш погляд, - метод порівняльної рейтингової оцінки на основі системи показників.

Поняття інвестиційної привабливості та його оцінка залежать передусім від суб'єкта інвестиційного процесу та критеріальної оцінки ним підприємства (див. схему). При цьому головною ознакою для визначення інвестиційної привабливості має бути чіткість і однозначність методики її оцінки та конкретність результату.

Критерії визначення інвестиційної привабливості

 

Прибутковість

 

Рівень застави


 

 

а о н w

ва х

 

 

 

 

Л У


Ефективність використання ресурсів:

-матеріальних -фінансових

 

 

Плани реструктуризації

Види діяльності

 

Платоспроможність

Особисте враження

Законодавчо-правове поле


Область можливих критеріїв

Для розв'язання цієї проблеми ми розробили Методичні рекомендації оцінки інвестиційної та інноваційної привабливості підприємств спиртової галузі (далі - Методичні рекомендації), в основу яких покладено порівняльну рейтингову оцінку за допомогою системи показників (коефіцієнтів), що характеризують окремі напрямки фінансово-господарської діяльності підприємства.

Стрижень економічної політики всіх розвинених країн - інноваційна спрямованість, сприяння діяльності підприємств-інноваторів, які визначають здатність національної економіки до інноваційного розвитку, ефективного використання новітніх технологій.

Особливого значення цей процес набуває для перехідних економік.

НАСАМПЕРЕД - РЕЙТИНГ

Комплексна порівняльна рейтингова оцінка дає змогу в одному показнику поєднати чимало різних за назвою, одиницями виміру та іншими характеристиками чинників інвестиційної привабливості. Це спрощує процедуру оцінки конкретної інноваційно-інвестиційної пропозиції, а інколи є єдино можливим варіантом її проведення та надання об'єктивних остаточних висновків. Методичні рекомендації з комплексної порівняльної рейтингової оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства передбачають:

-        збір і аналітичну обробку вхідної інформації за період, що оцінюється;

-        обґрунтування системи показників для розрахунку такої оцінки та їх класифікація;

-        розрахунок показників підприємства-еталона;

-        розрахунок підсумкового показника рейтингової оцінки;

-                     -           класифікація підприємств у рейтингу ранжируванням. Серед переваг запропонованих Методичних рекомендацій:вони базуються на комплексному багатовимірному підході до оцінки такого складного явища, як фінансово-господарський стан підприємства;

-                     інноваційно-інвестиційний стан підприємства оцінюють на основі даних фінансової звітності та важливих галузевих показників. Для цього використовують найважливіші показники-коефіцієнти фінансового стану й техніко-економічний рівень розвитку виробництва спиртових підприємств;

-                     рейтингова оцінка інноваційно-інвестиційного стану підприємства є порівняльною і враховує реальні досягнення найкращих підприємств спиртової галузі;

-                     використання гнучкого обчислювального алгоритму, який реалізує можливості математичної моделі порівняльної комплексної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства, випробуваної на практиці.

Для визначення порівняльної рейтингової оцінки потрібно мати певну базу порівняння, за яку в Методичних рекомендаціях прийнято підприємство-еталон. Це - умовне підприємство з найкращими результатами за всіма порівнюваними показниками інноваційно-інвестиційної привабливості за відповідний період. Для розрахунку використовували показники інноваційно-інвестиційної діяльності 74 спиртових підприємств Державного концерну "Укрспирт" за 2002- 2003 роки.

По кожному показнику визначали максимальне значення, яке ви­користовували для побудови підприємства-еталона. Такий методичний підхід вибору значень показників враховував досягнення підприємством високого техніко-економічного рівня виробництва у спиртовій галузі на цей час.

Економічною основою побудови підприємства-еталона та здійснення комплексної порівняльної рейтингової оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості було групування показників по напрямках впливу на прийняття позитивного рішення щодо вкладення інвестицій. Оскільки окремі показники не можуть відобразити всі якісні характеристики, що впливають на таке рішення інвестора, ми рекомендуємо основні напрямки інноваційно­інвестиційної привабливості, які враховують рентабельність підприємства, його ліквідність та платоспроможність, ділову активність, майновий стан і техніко-економічний рівень виробництва. Це узагальнює інвестиційну позицію інвестора з урахуванням пріоритетного або всіх напрямків. Економічне значення окремих запропонованих напрямків враховується при формуванні відповідних груп показників, які розкриваються при алгоритмі їх розрахунків.

Метод оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства передбачає використання даних різних показників по підприємствах у вигляді відносних оцінок.

ЗУСИЛЛЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

З метою визначення загального показника, який характеризує рівень інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства для спиртової галузі, необхідно було галузеві показники привести до порівняльного вигляду, тобто порівняти їх з певним обраним показником як базою для порівняння. Оцінку таких показників порівнювали із середньогалузевйми за 2002-2003 роки.

Для визначення граничних інтервалів привабливості було взято до уваги ранжирування 74 підприємств Державного концерну "Укрспирт" за 2002-2003 роки в порядку зниження рейтингової оцінки та потреби України в спирті етиловому разом з поставками на експорт - 33 млн. дал. у розрахунку на рік. Тим часом потужності спиртових заводів становлять 64,5 млн. дал. При частковому завантаженні третина підприємств збиткові, деякі з них уже припинили виробництво продукції.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики (№178 від 21 травня 2004 року) необхідно розробити Програму реструктуризації спиртової галузі. Проект, запропонований УкрНДІспиртбіопродом, передбачає перепрофілювання частини спиртових заводів на виробництво інших видів продукції, ліквідацію збиткових підприємств, а також тих, які не використовують потужності.

Таким чином, у перспективі мають залишитись заводи з високим організаційно-технічним рівнем виробництва, які використовують прогресивні технології для досягнення високих фінансово-економічних результатів у господарській діяльності. Тому привабливі повинні перебувати в групі підприємств, потужність яких забезпечуватиме 35 млн. дал. спирту етилового за рік.

Відповідно до проекту Програми реструктуризації спиртової галузі передбачено вивести з ладу діючих 23 заводи загальною потужністю 23,3 млн. дал спирту.

В інтервалі рейтингової оцінки від 0 до 4,7 було визначено чотири групи інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств: найбільш привабливі, дуже привабливі, привабливі, найменш привабливі. До першої групи увійшли найкращі підприємств галузі, які мають високий рейтинг, і наближаються до умовного підприємства-еталона, рейтинг якого дорівнює 0.

Рейтингові рівніНа підставі експертної оцінки для віднесення підприємств до того чи іншого інтервалу інноваційно-інвестиційної привабливості ми запропонували таблицю, де вказали граничні рівні інтервалів привабливості залежно від значення рейтингової оцінки (табл.1).

Результати рейтингової оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості наведені на прикладі Тернопільського об'єднання спиртової галузі.


Дані табл. 2 свідчать, що 2003 року порівняно з попереднім поліпшили рейтингову оцінку Бучацький та Ковалевський спиртозаводи. Дуже привабливими стали Залозецький, Марилівський та Новосілківський заводи, що свідчить про зусилля цих підприємств у впровадженні інноваційно-інвестиційних рішень з метою покращення їх фінансово-господарської діяльності та підвищення ділової активності.

Таким чином, розроблені УкрНДІспиртбіопродом Методичні ре­комендації на основі комплексної порівняльної рейтингової оцінки дають змогу врахувати специфіку спиртової галузі, тобто здійснити інтеграцію різних технічних і економічних показників інноваційної та інвестиційної привабливості підприємства й прийняти відповідне інвестиційне рішення.

 

 

О. БУТНІК-СІВЕРСЬКИИ, доктор економічних наук, професор

Інститут післядипломної освіти НУХТу

Г. ШМАТКОВА, кандидат економічних наук УкрНДІспиртбіопрод Н.СИЛАНТЬЄВА, магістрант

Національний університет харчових технологій

Страницы:
1 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа