Т В Момот, Ю О Тараруєв, І Г Чалий - Інвестиційна привабливість підприємства удосконалення методики оцінки - страница 1

Страницы:
1 

ной, наперёд заданной точностью и корректностью.

1.Аброчук В. А. Экономико-математические методы: Элементарная математика и логика. Методы исследования операций. - СПб: Союз, 1999. - 329 с.

2.Акофф Р. Искусство решения проблем: Пер. с англ. - М.: Мир, 1982. - 224 с.

3.Бажин И.И. Информационные системы менеджмента. - М.: ГУ-ВШЭ, 2000. -

688 с.

4.Войнов И.В., Пудовкина С.Г., Телегин А.И. Моделирование экономических сис­тем и процессов. Опыт построения ARIS-моделей. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. -

382 с.

5.Гетьман О.О Логістична функція маркетинг-контролінгу в управлінні господа­рчою діяльністю // Регіональні перспективи. - 2001. - №5, 6 (18, 19). - Полтава. - С.181-

183.

6.Довгопол Н.А. Наукові методи розробки організаційної структури управління підприємством // Проблеми науки. - 2001. - №2. - С. 10-14.

7.Залунин В.Ф., Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия. - Днепропет­ровск: Виптенс Пресс, 1988. - 176 с.

8.Саати Т. Целочисленные методы оптимизации и связанные с ними экстремаль­ные проблемы. - М.: Мир, 1973. - 302 с.

9.Торкатюк В.И., Дмитрук И.А., Стадник Г.В., Потапов Г.Г., Шутенко А.Л., Бут-ник С. В., Пан Н.П. Оптимизация управления процессом деятельности строительного предприятия. - Харьков, ООО «Фактор-друк», 2004. - 552 с.

Получено 04.04.2005

 

УДК 65.012

Т.В.МОМОТ, канд. екон. наук, Ю.О.ТАРАРУЄВ, І.Г.ЧАЛИЙ, Г.Г.ФІРСОВ

Харківська національна академія міського господарства

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ

Узагальнюються існуючи підходи до визначення інвестиційної привабливості під­приємства та методик її оцінювання. Запропоновано напрямки удосконалення методики оцінювання інвестиційної привабливості підприємства шляхом розрахунку показника внутрішньогенерованого гудвілу.

Економіка України розвивається швидкими темпами. Одним із завдань діючого уряду на 2005 р. є досягнення темпів зростання ВВП на 10%. Провідну роль в процесі економічного розвитку відіграє такий фактор як залучення інвестицій. Важливим чинником, що впливає на вибір об'єкта інвестування є надання інвестору вичерпної інформації про результати і перспективи діяльності підприємств, що потребують інвестування. Одночасно зростає актуальність визначення та моніто­рингу підприємствами власної інвестиційної привабливості з метою забезпечення реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіта­лу, спрямованих на розширення економічного потенціалу підприємст­ва. Тому метою роботи є узагальнення існуючих підходів до визначен­ня інвестиційної привабливості підприємства та розробка напрямків удосконалення методик її оцінювання.

Науковий інтерес до проблеми оцінки інвестиційної привабливо­сті підприємства змушує звернутися до аналізу накопиченого теорети­чного матеріалу. В нашій країні широко відомі праці таких економіс­тів, як Десмонд Гленн М. [1], Коллер Т., Коупленд Т., Муррин Д. [2], Пратт Ш. [3], Риис Ричард П. [4, 5], Фридман Дж., Ордуэй Н. [6], Фрэнк Ч. Эванс, Дэвид М. Бишоп [7] та ін., що освітили у своїх пра­цях проблеми оцінки вартості компаній. У роботах Мерзликіної Г.С., Шаховської Л.С. [8], Ревуцкого Л.Д. [9] та ін. розроблено підходи до оцінки виробничого, економічного і фінансового потенціалу, однак отримані результати не були спрямовані на рішення проблеми оцінки бізнесу як фактора підвищення інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання.

На законодавчому рівні за ініціативою керівництва Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій розробле­но методику (далі-Методика) інтегральної оцінки інвестиційної при­вабливості підприємств та організацій (Методика розроблена відпові­дно до Закону України від 18 вересня 1991 р. №1560 „Про інвестицій­ну діяльність", Указу Президента України від 17 червня 1996 р. №435 „Про утворення агентства з питань запобігання банкрутству підпри­ємств та організацій" та Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міні­стрів України від 25 листопада 1996 р. №1403) . Згідно з Методикою [10], інвестиційна привабливість підприємства визначається як рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного підприємства, яке може ви­значатися чи оцінюватися значеннями відповідних показників, у тому числі інтегральної оцінки. Методика базується на визначенні інтегра­льної оцінки інвестиційної привабливості або показника, у якому від­творюються значення інших показників, скоригованих відповідно до їх вагомості та інших чинників. Показники, що використовуються є доб­ре відомими та задовольняють вимоги міжнародного меморандуму IASC. Одночасно, слід зазначити, що ця методика потребує удоскона­лення та перерахунку усіх показників за новими формами бухгалтер­ської звітності підприємств. Величина інтегрального показника зале­жить від розрахункових значень коефіцієнтів, котрі характеризують майновий стан, фінансову стійкість, ліквідність, прибутковість підпри­ємства, а також його ділову та ринкову активність на певний моментчасу. Такий підхід дозволяє потенційному інвестору комплексно оці­нити теперішнє становище суб' єкту господарювання, але не враховує майбутніх перспектив розвитку підприємства.

Одним з найбільш суттєвих чинників, що сприяють підвищенню інвестиційної привабливості підприємства є розробка концепцій перс­пективних проектів. Саме висока потенційна доходність впровадження новітніх розробок у сфері виробництва та реалізації продукції є свід­ченням інвестиційної привабливості підприємства. Серед показників, що застосовуються для оцінки ефективності інвестиційних проектів добре відомими є чиста теперішня вартість (NPV) та індекс доходнос-ті (PI) проекту. Визначаючи розглянуті показники, дослідники приді­ляють основну увагу розрахунку величини грошового потоку та зна­чення ставки дисконтування. С.В.Валдайцев [11] розрізняє грошовий потік, що генерується власним капіталом підприємства, та такий, що генерується всім його капіталом. Слід зауважити, що потенційного інвестора цікавить насамперед ефективність використання власного капіталу, що може бути вкладений у проекти підприємств, тому ви­значаючи показники NPV та PI, доцільно застосовувати відповідну методику розрахунку величини грошового потоку. Крім того, модель капітальних активів містить b-коефіцієнт, визначення якого можливе лише за умов наявності достовірної інформації про стан фондового ринку; а також премії, що визначаються експертними методами. Нато­мість, розраховуючи показники ефективності проектів підприємства, слід враховувати вартість залучення власного капіталу, що визначаєть­ся як частка дивідендних виплат на акцію і може застосовуватись як ставка дисконту у разі вибору моделі грошового потоку для власного капіталу. Проблемі розрахунку ставки дисконту в оцінці бізнесу, що може бути використаною для розробки показників оцінки інвестицій­ної привабливості підприємства, присвячені роботи таких дослідників, як Артеменков Л.И., Валдайцев С.В., Григор'єв В. В., Грязнова А.Г., Канаш И.С., Ковальов В.В., Панибратов Ю.П., Федотова М.А. та ін. Розглянуті підходи дозволяють інвестору аналізувати теперішній стан підприємства, або ж перспективи його розвитку. Оцінити сукупний вплив цих чинників на рівень інвестиційної привабливості підприємс­тва дозволяє підхід, що базується на визначенні внутрішньогенерова-ного підприємством гудвілу. При цьому наше розуміння гудвілу спів­падає з визначенням цього поняття, поданого в Законі „Про оподатку­вання прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. [12]. Гудвіл - нематері­альний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю, як цілісно­го майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращихуправлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо.

Стосовно цього, суть нашої пропозиції полягає у застосуванні су­часних методів визначення ринкової вартості підприємства, як цілісно­го майнового комплексу та розрахунку співвідношення між одержани­ми ринковими показниками вартості та його вартістю за балансом. Чим більше буде це співвідношення від 1, тим більш є інвестиційно привабливим об'єкт інвестування. Комплексне використання цих під­ходів надасть можливість більш ефективно характеризувати інвести­ційну привабливість підприємств. Перша частина методики характери­зує інвестиційну привабливість, посилаючись на минулі досягнення (ретроспективний аналіз звітності), друга частина оцінює майбутні досягнення, прогнозує успішність діяльності підприємства у майбут­ньому, його здатність генерувати прибутки. Крім того, чим більше у галузі підприємств, що здатні генерувати внутрішній гудвіл, тим більш інвестиційно привабливою є ця галузь в цілому.

Внутрішній гудвіл є інтегральним показником, що може застосо­вуватись для комплексного аналізу рівня інвестиційної привабливості не лише окремих об' єктів інвестування, а й певних галузей економіки та регіонів. Систематичне визначення величини гудвілу дозволить більш повно характеризувати наявні і перспективні можливості ком­панії та залучити кошти потенційних інвесторів для здійснення інно­ваційних проектів.

1.Десмонд Гленн М., Келли Ричард Э. Руководство по оценке бизнеса. - М.: РОО,

1994. - 274 с.

2.Коупленд Том, Коллер Тим, Муррин Джек. Стоимость компаний: оценка и управление / Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. - 576с.

3.Пратт Ш. Оценивая бизнес: анализ и оценка компаний закрытого типа: Пер с. англ. - М.: РОО, 1994. - 200 с.

4.Риис Ричард П. Основы оценки бизнеса // Финансовая газета: Информационный выпуск. - 1994. - № 43. - С.32.

5.Риис Ричард П. Основы оценки бизнеса // Финансовая газета: Информационный выпуск. - 1994. - № 36. - С.30.

6.Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. - М.: Дело ЛТД, 1995. - 462с.

7.Фрэнк Ч. Эванс, Дэвид М. Бишоп. Оценка компаний при слияниях и поглощени­ях. - М.: Альпина Паблишер, 2004. - 331 с.

8.Мерзликина Г.С., Шаховская Л.С. Оценка экономической состоятельности пред­приятия:. - Волгоград: ВолГТУ, 1998. - 265с.

9.Ревуцкий Л.Д. Потенциал предприятия и стоимость предприятия. - М.: Перспек­тива, 1997. - 124 с.

10.            Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій
„Про затвердження методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підпри-
ємств та організацій"
№ 22 від 23.02.98.

11.Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 720 с.

12.Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р.

Отримано 11.04.2005

 

УДК 338.241

С. М. МУЩИНСКИЙ

АКБ «Базис» г.Харьков

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ПРИМЕРАХ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ

Рассматриваются тенденции развития жилищного строительства в Украине, неко­торые особенности инвестирования в регионах Украины. Предлагается ряд мер по улуч­шению условий инвестирования в строительство в регионах.

Сегодня Украина предстала перед объективной необходимостью активизации инвестиционной деятельности в строительство. С точки зрения подавляющего большинства ученых, инвестиционная деятель­ность теперь стала определяющим звеном в экономической политике государства. Без нее не удастся быстро преодолеть общеэкономиче­ский кризис и выйти на позиции экономического роста, обеспечить прирост социального эффекта, сбалансированности макроструктуры и т. п.

С целью обеспечения комплексного подхода по формированию благоприятного инвестиционного климата в Украине, активизации инвестиционной деятельности Указом Президента Украины утвержде­на Программа развития инвестиционной деятельности в Украине на

2002-2010 годы.

Эта Программа основывается на положениях Указов Президента Украины от 22 февраля 2001 г. №108 „О дополнительных мерах по повышению поступлений инвестиций в экономику Украины" и от 12 июля 2001 г. №512 „О мерах по улучшению инвестиционного кли­мата в Украине", Концепции регулирования инвестиционной деятель­ности в условиях рыночной трансформации экономики, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 1 июня 1995 г. №384. Цель Программы - создание привлекательного инвестиционно -го климата и развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности для обеспечения экономического роста и повышения жизненного уровня населения.

В Программе рассмотрено современное состояние инвестицион­ной деятельности. Результатом экономических преобразований стало

Страницы:
1 


Похожие статьи

Т В Момот, Ю О Тараруєв, І Г Чалий - Інвестиційна привабливість підприємства удосконалення методики оцінки