С Г Шурма - Індивідуалізація навчання лексичного матеріалу студентів-перекладачів на заняттях із практичного курсу англійської мови - страница 1

Страницы:
1 

УДК: 371.21

С.Г. Шурма, кандидат філологічних наук, (Національний авіаційний університет, Україна) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ПРАКТИЧНОГО

КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті піднімається питання індивідуалізації навчання іншомовного лексичного матеріалу на заняттях із практичного курсу англійської мови. Підкреслюється важливість використання мультимедійних засобів у процесі навчання і роль індивідуальної та колективної проектної роботи.

Ключові слова: індивідуалізація, проектна робота, лексична одиниця, мовленнєві навички і вміння

В статье рассматривается вопрос индивидуализации обучения иноязычного лексического материала на занятиях по практическому курсу английского языка. Подчеркивается важность использования мультимедийных средств в процессе обучения и роль индивидуальной и коллективной проектной работы.

Ключевые слова: индивидуализация, проектная работа, лексическая единица, речевые навыки и умения

The article deals with the issue of personalized teaching of foreign vocabulary in English Language Practical Course. Multimedia application in the process of teaching as well as the role of individual and group project work are discussed hereinafter.

Key words: personalized teaching, project work, lexical unit, speech skills and proficiency

Кожен студент це багатогранна та цікава особистість, а завдання викладача вищого навчального закладу полягає в тому, щоб максимально розкрити талант студента та підготувати його до майбутньої професійної діяльності. Проблема індивідуалізації навчання на сьогоднішній день є однією з найбільш популярних у сучасній педагогіці [напр., 3; 4; 5, с. 51; 10 та ін.]. Протенезважаючи на таке зацікавлення, методи та прийоми індивідуалізації навчання лексичного матеріалу у вищих навчальних закладах (далі - внз) є недостатньо вивченими [напр., 2; 6; 11]. Тож метою статті є визначення прийомів та методів індивідуалізації навчання англомовного лексичного матеріалу студентів внз. Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань: 1) визначення поняття індивідуалізації навчання англомовного лексичного матеріалу; 2) встановлення доцільності використання проектної роботи задля диференціації навчального процесу на заняттях з практичного курсу англійської мови.

Під індивідуалізацією ми розуміємо створення таких умов навчання та підготовки студента, за яких найбільш повно та глибоко розкриється його особистість [7, el-ref]. Найкраще особистість студента може розкритися при виконанні самостійної роботи, пов'язаної з пошуком, систематизацією чи отриманням позитивних емоцій під час виконання завдання [6, с. 73; 8, el-ref]. У такий спосіб студент отримує можливість розкрити свій потенціал, виконуючи завдання у відповідності до своїх умінь та навичок, покращити та/або поглибити свої знання, підвищити свою самооцінку, залишатися вмотивованим та зберігати інтерес до предмету навчання [7, el-ref; 11, el-ref].

На заняттях із практичного курсу англійської мови навчання іншомовного лексичного матеріалу якнайкраще сприяє забезпеченню принципу індивідуалізації. Необхідність засвоєння лексики в межах програми курсу, яка є різноманітною за своєю тематикою та спрямуванням, дає широкі можливості викладачу щодо індивідуального підходу до кожного окремого студента. Так, на заняттях можлива організація умовно-комунікативних та комунікативних вправ [5, с. 66], які би враховували індивідуальні особливості кожного студента у фронтальному, індивідуальному чи груповому режимах. Наразі, можливості викладача розширюються із впровадженням у процес навчання нових комп'ютерних програм та джерел. Ми вважаємо, що поєднання технічних засобів навчання та електронних джерел разом із створенням відповідного навчального середовища на заняттях із практичного курсу англійської мови дає найкращі результати.

Серед впроваджуваних методів та прийомів навчання, на нашу думку, найбільш результативним є залучення студентів до проектної роботи. Проектна робота - це такий вид самостійної діяльності студента, коли відбувається максимальна активізація умінь та навичок, отриманих студентом на заняттях, а кінцевим результатом такої роботи стає пред'явлення результату, що є синтезом пошукової, аналітичної та/або узагальнюючої діяльності, а також власної творчості студента [1, с. 2; 9, с. 3, 7; ]. Така проектна робота може відбуватися як у групах, так і індивідуально.

Одним із експериментальних проектних завдань, яке проводилося на занятті із практичного курсу англійської мови, було завдання зі створення студентом власного відеоролика на задану тему. Так, студенти мали вибрати епізод із книги Джека Лондона "Поклик предків" англійською мовою для домашнього читання й в одній із таких програм як Power Point або Windows Live Movie Maker створити відео, яке б ілюструвало цей епізод, та озвучити його. Практичними цілями такого завдання, які ставилися перед студентами, були розвиток навичок підготовленого монологічного мовлення й удосконалення дій учнів із засвоюваними лексичними одиницями, а саме їх ситуативне вживання. Освітньою метою було розширення та поглиблення знань студентів про "золоту лихоманку" (1898-99 рр.) й про тваринний світ, собак, зокрема. Розвиваючих цілей також було кілька. Особлива увага приділялася розвиткові здатності мовного самоконтролю. У зв'язку з тим, що кожен студент мав записати свій голос, а саме завдання мало бути представлене на занятті перед іншими студентами, передбачалося, що кожен студент більш ретельно і сумлінно підійде до виконання завдання та намагатиметься уникати помилок або виправляти їх, прослухавши себе. Також, незважаючи на те що сучасна молодь є обізнаною з сучасними технологіями, створення відео та запис власного голосу на електронний носій було викликом для них. Деяким довелося зробити додатковий пошук для того, щоб дізнатися, як працює програма, як із нею працювати тощо, а отже відбувався розвиток самостійності студентів у пошуку інформації та виконанні поставленої перед ними задачі. Виховна мета, яка переслідувалася, полягала у прищепленні любові студентів до тварин, атакож критичного ставлення до вчинків людей, адже твір Дж. Лондона не може не вражати своєю реалістичністю та глибиною думки.

Результати такого домашнього завдання вразили не лише викладача, але і студентів. Хоча не всі виконали завдання, приклад інших студентів надихнув і менш творчих чи старанних студентів до підготовки такого ж самого завдання на наступне заняття. Ті ж студенти, що підготувалися, проявили себе як креативні й цікаві особистості. Вони підібрали ілюстрації до обраного уривку в Інтернеті, а деякі помістили і власні малюнки. Також, варто відмітити, що необхідність запису власного голосу на цифровий носій, за словами студентів, потребувала від них записувати та перезаписувати власний текст по кілька разів, аби зменшити кількість помилок і неточностей. У результаті цього грамотність монологічних висловлювань покращилася приблизно на 30 %. На нашу думку, такі завдання хоча і потребують від студента певного часу на підготовку, а від викладача наявності необхідних технічних засобів навчання, які б уможливлювали перегляд завдання в аудиторії, є досить ефективними. Індивідуальність студента, його творчий та пошуковий потенціал при підготовці до таких занять розкриваються повніше, крім того, ми можемо говорити і про те, що студент готується таким чином до дорослого життя; тож, якщо він обере роботу в офісі, то вже матиме навички і вміння розробки презентацій, представлення потрібної інформації і под., що робитиме такого студента більш підготовленим до вимог сучасного ринку праці. Окрім цього, викладач досить успішно досягає практичних цілей, які ставить перед собою на кожному окремому занятті. Лексична одиниця, повторена студентом під час підготовки такого креативного завдання, а також прослухана в колективі на занятті, як показує практика, стійкіше тримається в активному словнику студента, ніж та, що була вивчена в результаті виконання некомунікативних завдань.

Іншим варіантом проектної роботи є робота у групах. Важливим аспектом, який викладач має брати до уваги, є те, що така робота допомагає не лише в автоматизації дій учнів із лексичними одиницями, що вивчаються, але й розвитку комунікативних здібностей студентів та вміння працювати та/абовзаємодіяти з партнером. На нашу думку, найбільш доцільним при такій роботі є зміна членів студентських груп задля того, щоб студенти, що мають різні характери або різний рівень мовленнєвих навичок, навчилися знаходити спільну мову між собою. Зазвичай, така робота призводить до покращення атмосфери у колективі, розвиткові дружніх стосунків між студентами. Проте викладачеві слід тут бути тонким психологом, адже невдало підібрана група може також призвести і до конфлікту між студентами.

Як приклад наведемо завдання із теми "House and Home", яка вивчається студентами-перекладачами на 1 курсі. Базовим підручником на цьому курсі у Гуманітарному інституті НАУ є підручник "Практичний курс англійської мови" за редакцією Л.М. Черноватого та В.І. Карабана (Ч.1., Вінниця, Нова книга, 2005). Студенти були розподілені на групи по дві-три особи та отримали завдання, використовуючи слова і фрази з підручника, описати та намалювати або зробити колаж домівки одного із таких героїв: комп'ютерного генія, мільйонера, тубільця, марсіанина, принцеси, монстра. Студенти отримали інструкцію щодо пред'явлення такого завдання, а також опору щодо виконання у вигляді плану. Час пред'явлення було обмежено 3 хвилинами, а виступити мали всі учасники групи. Єдине, що могли мати перед собою студенти - це картинка та план. Критерії оцінювання виконання такого завдання було також достатньо чітко визначено. Практичною метою такого завдання було досягнення автоматизації дій учнів із лексичними одиницями, що вивчалися, у підготовленому монологічному мовленні. Освітньою метою стало засвоєння нової інформації та розширення філологічного кругозору студентів, а виховною - формування відповідальності та взаємодопомоги у стосунках із одногрупниками. Передбачалося, що в результаті виконання такого завдання, студенти розвиватимуть пам'ять та уяву в умовах творчого завдання.

Перевірка виконання завдання проходила як гра. Задля того, аби долучити студентів, що слухають своїх колег, до взаємодії та розвивати вміння самоконтролю англійського мовлення, вся академічна група була поділена на 4 групи таким чином, щоб в кожній із них були присутні студенти, які готували різні завдання. Кожна із груп під час прослуховування своїх колег фокусуваласвою увагу на таких аспектах: група 1 - на вживанні ЛО, група 2 - на граматичних помилках, група 3 - на фонетичних помилках, а група 4 була конкурсним журі, яке оцінювало яскравість та креативність презентації. Таким чином, оцінювалась презентація в цілому та кожний студент, що виступав, окремо. Загалом студенти показали добрий рівень підготовки, проте не обійшлося і без прикростей. Двоє студенток пересварилися під час виконання завдання, і тому кожна готувала свою презентацію окремо. Таке непорозуміння склалося частково з вини викладача, адже при створенні творчої групи не було враховано амбітність кожної студентки, що стало на заваді ефективного виконання завдання. Тим не менш, під час заняття було наголошено на важливості шукати компроміси під час роботи в групах, а також проведено бесіду у позаудиторний час з метою виявлення причин розбіжностей та усунення таких ситуацій у подальшій роботі із групою. Контрольний зріз знань студентів після проведеного творчого завдання також показав, що засвоєння лексичних одиниць у більшості студентів було на 15 % кращим, ніж у паралельної групи, де не проводилося подібне завдання. Окрім досягнення поставленої практичної мети, слід відмітити той факт, що майбутні спеціалісти також готуються до подальшої трудової діяльності, яка передбачає виконання поставлених задач у проектних групах та отримують навички презентації інформації перед аудиторією слухачів. У сильних або старших групах внз, які готують майбутніх перекладачів, є доцільним залучати студентів до перекладацької діяльності, коли, наприклад, один із студентів групи без підготовки перекладає своїх колег, які роблять презентацію.

Висновки

Досвід використання проектної роботи на заняттях із практичного курсу англійської мови відіграє важливу роль не лише для розвитку та вдосконалення лексичних навичок та вмінь студентів, але й при правильному підході, дозволяє підготувати студента до майбутньої професійної діяльності та навчити взаємодіяти у колективі. Перспективою подальшого дослідження вважаємо розробку та впровадження проектної роботи з метою розвитку інших комунікативних навичок та вмінь студентів, а також залучення статистичнихметодів для визначення ефективності використання проектної роботи на практичних заняттях у внз.

Список літератури

1.        Арванітопуло Е. Г. Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02. - К., 2006. - 22 с.

2.        Вінніченко Н. А. Вплив проблемно-комунікативного курсу навчання англійської мови на психологічні характеристики тих, хто навчається: Автореф. дис...канд. психол. наук: 19.00.07. - Х., 1995. - 18 с.

3.        Коношевський О. Л. Індивідуалізація самостійної роботи майбутніх учителів математики засобами мультимедіа: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04. -

Вінниця, 2007. - 235 с.

4.        Мелікова С. О. Індивідуалізація професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей у вищих педагогічних закладах: Дис... канд. пед. наук: 13.00.09. - Кривий Ріг, 2008. - 216 с.

5.        Ніколаєва С. Ю., Бігич О. Б. та ін. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. - К.: Ленвіт, 1999. - 320 с.

6.        Опрышко А. А. Индивидуализация обучения средствами новых информационных технологий (На примере обучения иностранному языку): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. - Таганрог, 2004. - 136 c.

7.        Педагогический словарь. - Режим доступу: http://enc-dic.com/pedagogics/

8.        Собина Т. А. Индивидуализация обучения и развитие способностей учащихся // Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". - Режим доступу до журналу: http://festival.1september.ru/articles/310765/

9.        Тітова В. В. Модульно-проектна методика навчання англійської мови студентів вищих технічних закладів освіти: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02. - К., 2001. - 19 с.

Чернякова И. Л. Индивидуализация обучения как инновационная идея современной педагогики: историко-культурный контекст // Инновации вобразовании: Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - Нижний Новгород, 2009. - № 4. - С. 18-23.

11. Шевченко С. П. Індивідуалізація навчання у вищій школі (на прикладі викладання іноземних мов) // Українська наука в мережі Інтернет: Педагогіка. - Режим доступу до журналу: http://intkonf.org/shevchenko-sp-individualizatsiya-navchannya-u-vischiy-shkoli-na-prikladi-vikladannya -inozemnih-mov/

Страницы:
1 


Похожие статьи

С Г Шурма - Індивідуалізація навчання лексичного матеріалу студентів-перекладачів на заняттях із практичного курсу англійської мови