А Богуцький, П Волошин - Інженерно-геологічна характеристика відкладів опорного розрізу колодіїв-1 - страница 1

Страницы:
1 

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ

Серія географічна. 2006. Вип. 33. С. 19-25

VISNYKLVIV UNIV. Ser. Geogr. 2006. N 33. P. 19-25УДК 55; 624.131.1

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДКЛАДІВ ОПОРНОГО РОЗРІЗУ КОЛОДІЇВ-1

А. Богуцький, П. Волошин

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна

Наведено результати вивчення інженерно-геологічних властивостей лесових, палеоґрунтових і палеокріогенних горизонтів. Визначено їхню індивідуальність, зумовлену особливостями фізико-географічних умов формування окремих складових лесово-ґрунтової товщі.

Ключові слова: викопний ґрунт, лес, палеокріогенний горизонт, вологість, щільність, гранулометричний склад, хімічний склад, механічні властивості.

© Богуцький А., Волошин П., 2006Опорний розріз розташований поблизу с. Колодіїв Галицького району Івано-Франківської обл. Це штучна виїмка (кар'єр) біля берегового уступу, що його підмиває р. Сивка - притока р. Дністер (рис. 1).Геоморфологічно це друга надзаплавна тераса р. Сивка, перекрита потужною лесовою товщею. Окрім другої надзаплавної тераси, в районі опорного розрізу добре виділена заплава (1,0-1,5 м над урізом води) та перша надзаплавна тераса (висока заплава) висотою 3,0-3,5 м.

У геологічній будові першої надзаплавної тераси, крім руслового галечника, виділяють заплавні супіщано-суглинисті осади. В руслі р. Сивки відслонені корінні верхньокрейдові пісковики, що піднімаються над урізом води на висоту близько 3,0 м і утворюють цоколь другої надзаплавної тераси. Під час вивчення розрізу Колодіїв було виконано серію розчищень, одна з яких (Колодіїв-1) опробувана для вивчення інженерно-геологічних властивостей верхньоплейстоценових відкладів. Наведемо їхній опис.

Сучасний ґрунт (шар 1).                                                                   0,0-1,8 м

Горизонт А\ Складений суглинками темно-сірими безс­труктурними, макропористими, до ніздрюватих, з корін­ням рослин. З соляною кислотою суглинки не взаємо­діють. Шар антропогенно порушений, окультурений по­тужністю 0,8 м.

Горизонт А1/В. Складений суглинками темно-сірими з коричневим відтінком, щільними, призматичними, з інтенсивною білястою присипкою по структурних окре­мостях. З кислотою суглинки не взаємодіють. Потуж­ність шару 0,3 м.

Горизонт В. Складений суглинками жовтувато-корич­невими, часто червонуватими, макропористими, з вели­кою кількістю червоточин, з рідкісними кротовинами до 9,0 см у діаметрі, наповненими матеріалом горизонту А1. У шарі трапляються пухкі залізисто-марганцеві конк­реції до 3,0 мм у діаметрі, темного кольору, і плями гумусу. З соляною кислотою суглинки не взаємодіють. Потужність шару 0,7 м. Верхній підгоризонт верхнього горизонту верхньоплейстоценових 1,8-5,6 м лесів (шар 2).

Супіски лесові, палеві, у верхній частині однорідні, у нижніх 0,5 м - неясношаруваті, що виділене смугами бурого озалізнення. Супіски макропористі, середньої щільності, сильно взаємодіють з соляною кислотою, піскуваті. У шарі багато вапнякових трубочок до 1,0 мм у діаметрі і білястих нальотів СаСО3. Нижній підгоризонт верхнього горизонту верхньоплейстоценових

лесів (шар 3).                                                                      5,6-6,8 м

Супіски жовто-сірі, з голубуватим відтінком, який найбільше виявлений у нижній частині шару. Вони неоднорідні, не взаємодіють з соляною кислотою, переповнені темними, пухкими залізисто-марганцевими конкреціями до 3,0 мм у діаметрі. В нижній частині шару супіски шаруваті з тонкими прошарками і лінзочкамиІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА . . .


21

дрібнозернистих пісків. За шаруватістю чітко виражені      6,8-7,0 м смуги озалізнення.

Підгоризонт наддубнівської соліфлюкції (шар 4).

Чіткошарувата, плікативно порушена пачка переважно голубувато-сірих супісків. З соляною кислотою породи      7,0-7,8 м взаємодіють слабко.

Дубнівський викопний ґрунт (шар 5).

Складений переважно суглинками голубувато-сірими,

складно   плікативно   деформованими,   що збагачені

бурими і чорними залізисто-марганцевими конкреціями

до 4,0 мм у діаметрі. Суглинки практично без макропор,

не взаємодіють з соляною кислотою. У нижній частині

неповносітчаста посткріогенна текстура. По верхньому і      7,8-9,2 м

нижньому контактах ортзанди.

Нижній горизонт верхньоплейстоценових лесів (шар 6).

Суглинки червонувато-коричневі, інтенсивно озалізнені
по всьому шару, у верхній частині з неповносітчастою
посткріогенною текстурою, слабомакропористі, щільні.   9,2-9,6 м

Глейовий горизонт (шар 7).

Суглинки   голубувато-сірі,   озалізнені,   із залізисто-
марганцевими новоутвореннями по всьому шару.   9,6-10,6 м

Піскуваті супіски до пилуватих пісків (шар 8).

Жовтувато-коричневого кольору, шаруваті, озалізнені, у вигляді смуг і окремих плям, із залізисто-марганцевими новоутвореннями до 5,0 мм у діаметрі. В нижній частині шару вони соліфлюкційно деформовані. Зафіксовано проникнення грив горизонту А1 горохівського викопного ґрунтового комплексу в породи шару.

Горохівський викопний ґрунтовий комплекс (шар 9).                   10,6-12,5 м

Горизонт А1. Складений суглинками легкими до супісків, темно-сірими з коричнюватим відтінком, безкарбонатни-ми, безструктурними, дрібногрудкуватими зі значною кількістю залізисто-марганцевих новоутворень. В основі шару поодинокі кротовини і велика кількість червото­чин. Його потужність 0,4 м.

Горизонт А2. Складений білястими світло-коричневими супісками. Супіски сипучі, плитчасті, насичені залізисто-марганцевими новоутвореннями до 3,0 мм у діаметрі. У шарі багато червоточин, наповнених матеріалом горизонтів А1 і В. Потужність 0,2-0,3 м. Горизонт В. Складений суглинками щільними, з бі­лястою присипкою, оглеєними, агрегованими. У шарі зафіксовано інтенсивне озалізнення у вигляді плям до 10-15 см у діаметрі. Колір червонувато-бурий, місцями зеленкувато-сірий.
льфати. Підвищений вміст цих компонентів у ґрунтах треба пов'язувати з близькістю Калуського родовища калійних (сульфатних) солей. Закономірності розподілу солей у розрізі у цих районах практично збігаються.

За кількістю карбонатів кальцію лесово-ґрунтова товща чітко розділена на дві частини: верхню - наддубнівську з вмістом СаСО3 від 2 до 8 % і нижню - піддубнівську, у межах якої їхня концентрація становить лише 0,1-0,4 %.

Вміст гумусу в ґрунтах (за методом Тюрина) загалом невисокий. У верхньому горизонті лесів його кількість пересічно не перевищує 0,05-0,07 %. У дубнівському ви­копному ґрунті та горизонті оглеєння вона зростає до 0,41-0,37 %, а у горохівському викопному комплексі становить лише 0,14 %.

Отже, дослідження інженерно-геологічних властивостей лесових, палеоґрунтових і палеокріогенних горизонтів опорного розрізу Колодіїв свідчить про їхню певну індивідуальність. Це дає змогу використовувати ці показники не лише для вирішення інженерних завдань, а й розчленування товщ на окремі елементи та просторового їхнього аналізу.

 

ENGINEERING-GEOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE BASIC LOESS EXPOSURE

DEPOSITS IN KOLODIIV-1

A. Bogutski, P. Voloshyn

Ivan Franko National University of Lviv, Doroshenko Str., 4, UA - 79 000 Lviv, Ukraine

The results of engineering-geological features of loess, paleo-soils and paleo-cryogenic layers investigations are presented in the paper. Their individual features caused by the physical-geographic conditions of the separate components of loess-soils complexes forming have been ascertained.

Key words: paleo-soils, loess, paleo-cryogenic layer, moisture, density, granulometric composition, chemical composition, mechanical features.

Стаття надійшла до редколегії 05.07.2005 Прийнята до друку 28.07.2005

Страницы:
1 


Похожие статьи

А Богуцький, П Волошин - Інженерно-геологічна характеристика порід опорного лесового розрізу рівне

А Богуцький, П Волошин - Iнженерно-геологічна характеристика порід опорного лесового розрізу дмитрівка на поділлі

А Богуцький, П Волошин - Інженерно-геологічна характеристика відкладів опорного розрізу колодіїв-1

А Богуцький, П Волошин - Інженерно-геологічна характеристика відкладів опорного розрізу колодіїв-1